Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 30: Ứng dụng tỉ lệ bản đồ - Năm học 2018-2019

Câu 1.Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, độ dài 1 mm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây ?

A.1000 dm C. 1000 mm

B.1000 cm D. 1000 m

Câu 2. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10000 quãng đường từ A đến B đo được 1 dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là bao nhiêu km?

 Bài toán 1 :Bản đồ Trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ 1 : 300.Trên bản đồ cổng trường rộng 2cm( khoảng cách từ A đến B ).Hỏi chiều rộng thật của cổng trường là mấy mét ?

Bài giải

Chiều rộng thật của cổng trường là:

 2 x 300 = 600 (cm )

 600cm = 6 m

 Đáp số: 6 m

 

ppt28 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 30: Ứng dụng tỉ lệ bản đồ - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: TOÁNGV: VŨ LIÊNKiểm tra bài cũTæ leä baûn ñoàTỉ lệ 1 : 10 000 000Đọc tỉ lệ bản đồ.Tỉ lệ 1 : 10 000 000Bản đồ Việt NamBẢN ĐỒ NAM ĐỊNHTỉ lê. 1: 60 000Löïa choïn ñaùp aùn ñuùng nhaát ÑUÙNG ROÀI !Câu 1.Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, độ dài 1 mm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây ?A.1000 dm C. 1000 mmB.1000 cm D. 1000 mCâu 2. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10000 quãng đường từ A đến B đo được 1 dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là bao nhiêu km?Toán Ứng dụng của tỷ lệ bản đồThứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018HỌAT ĐỘNG 1 HÌNH THAØNH KIEÁN THÖÙC Bài toán 1 :Bản đồ Trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ 1 : 300.Trên bản đồ cổng trường rộng 2cm( khoảng cách từ A đến B ).Hỏi chiều rộng thật của cổng trường là mấy mét ?2cmTttỉ lệ 1: 300Bài giảiChiều rộng thật của cổng trường là: 2 x 300 = 600 (cm ) 600cm = 6 m Đáp số: 6 mBài toán 2 : Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo được 102 mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng ? Bài toán cho biết gì?Bài toán hỏi gì?Thaûo luaän nhoùm 2 vaø giaûi baøi toaùn Muốn tính độ dài thật ta làm thế nào?Muốn tính độ dài thật ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với số lần vẽ thu nhỏ theo tỉ lệ bản đồ. Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài là: 102 x 1000 000 = 102 000 000 (mm ) 102 000 000 mm = 102 km Đáp số 102 kmBài giải : Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo được 102 mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng ? HỌAT ĐỘNG 2 LUYEÄN TAÄP-THÖÏC HAØNH* Luyện tập :Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ trống:Tỉ lệ bản đồ 1 : 500 000 1 : 15 000 1 : 2 000Độ dài thu nhỏ 2 cm 3 dm 50 mmĐộ dài thật ....cm ......dm ......mm1000000100000 45000gbbbab Bài 2: Trên bản đồ tỉ lệ 1:200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Hỏi chiều dài thật của phòng học đó là mấy mét? Bài giải: Chiều dài thật của phòng học là: 4 x 200 = 800 (cm) Đổi 800 cm = 8 m Đáp số: 8 m Từ độ dài thu nhỏ và tỉ lệ bản đồ cho trước,muốn tìm độ dài thật ta làm thế nào? Muốn tính độ dài thật ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với số lần vẽ thu nhỏ theo tỉ lệ bản đồ.CUÛNGCOÁRung chuoâng vaøngTRÒ CHƠILUAÄT CHÔICoâ chia lôùp laøm 2 Ñoäi A vaø B.Troø chôi hoâm nay cuûa chuùng ta coù 4 caâu hoûi. ÔÛ caâu hoûi naøo coù baïn traû lôøi sai thì baïn ñoù khoâng ñöôïc quyeàn traû lôøi caùc caâu hoûi tieáp theo. Qua 4 caâu hoûi Ñoäi naøo coù ít baïn traû lôøi sai thì ñoäi ñoù laø ñoäi thaéng cuoäc. Caùc em ñaõ saün saøng chöa?rung chuông vàng HomeCâu hỏi 1Treân sô ñoà veõ theo tæ leä 1:200,chieàu daøi caùi baøn cuûa em ño ñöôïc 1 cm. Hoûi chieàu daøi thaät cuûa caùi baøn laø bao nhieâu cm? 200 cm 2000 cm 20 cmĐáp án123456789HÕt giê10srung chuông vàng HomeCâu hỏi 2Nhìn vào sơ đồ . Tính độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng là bao nhiêu km? 16180 km 1618 km 161800 km Đáp án123456789HÕt giê10s1618 cmThành phố Hồ Chí MinhHải Phòng Tỉ lệ : 1: 100000rung chuông vàng HomeCâu hỏi 3Quaõng ñöôøng töø nhaø ñeán tröôøng ñöôïc veõ treân sô ñoà laø 2cm. Treân baûn ñoà tæ leä 1 : 100000. Hoûi quaõng ñöôøng thaät töø nhaø ñeán tröôøng daøi bao nhieâu km?2 kmĐáp án123456789HÕt giê10srung chuônng vàng HomeCâu hỏi 4Töø ñoä daøi thu nhoû vaø tæ leä baûn ñoà cho tröôùc , muoán tính ñoä daøi thaät treân maët ñaát ta laøm sao?Laáy ñoä daøi thu nhoû nhaân vôùi soá laàn veõ thu nhoû theo tæ leä baûn ñoà.Đáp án30s- Về xem lại bài đã học.Hoaøn taát caùc baøi taäp ôû saùch giaùo khoa.- Xem trước bài “Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (t t)”Daën doø:Kính chuùc quyù Thaày Coâ nhieàu söùc khoûe

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_30_ung_dung_ti_le_ban_do_nam_hoc_2.ppt
Giáo án liên quan