Bài giảng Vật lý 10 - Bài 30 - Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ

-Như ta đã biết quá trình biến đổi trạng thái là quá trình

biến đổi của mộtlượng khí khi chuyển từ trạng thái này

sang trạng thái khác.

 ( p1,V1,T1 ) (p2, V2, T2 )

Khi T1 = T2 : Quá trình đẳng nhiệt

 

ppt22 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Lượt xem: 393 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lý 10 - Bài 30 - Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quá trình đẳng tích Định luật Sác - lơBài 30-Như ta đã biết quá trình biến đổi trạng thái là quá trình biến đổi của mộtlượng khí khi chuyển từ trạng thái nàysang trạng thái khác. ( p1,V1,T1 ) (p2, V2, T2 )Khi T1 = T2 : Quá trình đẳng nhiệtVậy quá trình đẳng tích là gì?I.Quá tình đẳng tíchQuá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi làquá trình đẳng tíchNước nóngh1II. Định luật Sác-lơ● Xét thí nghiệm 1:Khi thể tích không đổi,thì mối quan hệ giữa p và T như thế nào?V1V2V11. Thí nghiệm 24321 5●Bố trí thí nghiệm(1).Pit - t«ng(2).Xi lanh(4).MiÕng cè ®Þnh pit - t«ng(5).¸p kÕ(3).B×nh chøa cã thÓ thay ®æi ®­îc nhiÖt ®éb.KÕt qu¶ thÝ nghiÖmp 105 ( Pa)T(K) 1,00280CT = 280 + 273 = 301 (K)3011,101,201,25580C770C920C3313503653,3.10-33,3.10-33,4.10-33,4.10-3a .TiÕn hµnh thÝ nghiÖm00C1000C28058011,11,27701,25920V1105 paNhËn xÐt g× vÒ tØ sè cña ?=H»ng sèVËy p vµ T tØ lÖ víi nhau nh­ thÕ nµo?TØ lÖ thuËn2. §Þnh luËt S¸c-l¬-Trong qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch cña mét khèi l­îng khÝ nhÊt ®Þnh, ¸p suÊt tØ lÖ thuËn víi nhiÖt ®é tuyÖt ®èi= h»ng sèhoặcChó ý: - §Þnh luËt trªn chØ ®óng víi mét l­îng khÝnhÊt ®Þnh- T = t0 + 273III. §­êng ®¼ng tÝchDùa vµo b¶ng sè liÖu cña thÝ nghiÖm, c¸c em h·y vÏ ®­êngbiÓu diÔn sù biÕn thiªn cña ¸p suÊt theo nhiÖt ®é tuyÖt ®èitrong hÖ to¹ ®é ( p, T ).p 105 ( Pa)T(K) 1,003011,101,201,253313503653,3.10-33,3.10-33,4.10-33,4.10-3III. §­êng ®¼ng tÝchpT (K)O§­êng biÓu diÔn nµy cã ®Æc ®iÓm g×?Dùa vµo b¶ng sè liÖu cña thÝ nghiÖm, c¸c em h·y vÏ ®­êngbiÓu diÔn sù biÕn thiªn cña ¸p suÊt theo nhiÖt ®é tuyÖt ®èitrong hÖ to¹ ®é ( p, T ).- lµ ®­êng th¼ngnÕu kÐo dµi sÏ ®iqua gèc O- khi V t¨ng (V2 > V1 )th× ®­êng ®¼ng tÝch ëphÝa d­íi§­êng biÓudiÔn sù biÕnthiªn cña ¸psuÊt theonhiÖt ®é khithÓ tÝchkh«ng ®æi gäilµ ®­êng ®¼ngtÝchV2 > V1Kết luậnQuá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tíchĐịnh luật Sác – lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối p ~ T hằng sốTrong hệ toạ độ (p,T) đường đẳng tích là đườngthẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc toạ độBµi tËp cñng cèC©u 1: Trong hÖ to¹ ®é (p, T), ®­êng biÓu diÔn nµo sau ®©y lµ ®­êng®¼ng tÝch§­êng Hypebol§­êng th¼ng kÐo dµi qua gèc to¹ ®é§­êng th¼ng kh«ng ®i qua gèc to¹ ®é§­êng th¼ng c¾t trôc p t¹i ®iÓm p = p0Đúng rồiSai rồi!!!C©u 2: HÖ thøc nµo sau ®©y phï hîp víi ®Þnh luËt S¸c - l¬? A. p ~ TD.B. C. = h»ng sè Đúng rồi!!!Sai rồi!!!C©u 3:Mét b×nh chøa mét l­îng khÝ ë nhiÖt ®é 300C vµ ¸p suÊt 2.105 (pa)Hái ph¶i t¨ng nhiÖt ®é lªn tíi bao nhiªu ®é K ®Ó ¸p suÊt t¨ng gÊp ®«i?A.606 KB.506 KC.406 KD.600 KĐúng rồi!!!Sai rồi!!!

File đính kèm:

  • pptQuá trình đẳng tích.ppt