Bài kiểm tra 20 phút môn Vật lý - Đề 1

 1). Một vật nằm yên có thể có:

 A). Vận tốc. B). Thế năng. C). Động lượng. D). Động năng.

 2). Chọn câu đúng: Một quả đạn đang chuyển động thì nổ thành 2 mảnh.

 A). Động lượng và cơ năng đều không bảo toàn. B). Chỉ có cơ năng bảo toàn. C). Chỉ có động lượng được bảo toàn . D). Động lượng và cơ năng toàn phần đều bảo toàn.

 3). Trong một va chạm không đàn hồi:

 A). động năng và động lượng đều bảo toàn. B). động năng bảo toàn, động lượng thì không. C). động lượng bảo toàn, động năng thì không. D). động năng và động lượng đều không bảo toàn.

 4). Một quả bóng m= 300g đang bay với vận tốc v = +5m/s, va chạm vào tường và nẩy ra với cùng vận tốc.Biến thiên động lượng của quả bóng là:

 A). -3 kgm/s B). 1,5 kgm/s C). -1,5 kgm/s D). 3 kgm/s

 5). Một vật ban đầu nằm yên, sau đó vỡ thành 2 mảnh có khối lượng m và 2m, có tổng động năng là Wđ. Động năng của mảnh nhỏ là :

 A). B). C). D).

 

doc5 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 1212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 20 phút môn Vật lý - Đề 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề: 01 BÀI KIỂM TRA 20 PHÚT Họ và tên : Lớp : .. Học sinh tô kín các ô có đáp án điúng 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 11. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ 12. ; / = ~ 1). Một vật nằm yên có thể có: A). Vận tốc. B). Thế năng. C). Động lượng. D). Động năng. 2). Chọn câu đúng: Một quả đạn đang chuyển động thì nổ thành 2 mảnh. A). Động lượng và cơ năng đều không bảo toàn. B). Chỉ có cơ năng bảo toàn. C). Chỉ có động lượng được bảo toàn . D). Động lượng và cơ năng toàn phần đều bảo toàn. 3). Trong một va chạm không đàn hồi: A). động năng và động lượng đều bảo toàn. B). động năng bảo toàn, động lượng thì không. C). động lượng bảo toàn, động năng thì không. D). động năng và động lượng đều không bảo toàn. 4). Một quả bóng m= 300g đang bay với vận tốc v = +5m/s, va chạm vào tường và nẩy ra với cùng vận tốc.Biến thiên động lượng của quả bóng là: A). -3 kgm/s B). 1,5 kgm/s C). -1,5 kgm/s D). 3 kgm/s 5). Một vật ban đầu nằm yên, sau đó vỡ thành 2 mảnh có khối lượng m và 2m, có tổng động năng là Wđ. Động năng của mảnh nhỏ là : A). B). C). D). 6). Một vật được ném với vận tốc đầu xác định. Đại lượng nào không đổi khi vật chuyển động? A). Động lượng B). Gia tốc C). Thế năng D). Động năng 7). Một vật chuyển động không nhất thiết phải có: A). Vận tốc. B). Động lượng. C). Động năng. D). Thế năng. 8). Một vật khối lượng m1 có vận tốc v1,va chạm trực diện không đàn hồi với vật m2=đang nằmyên.Sau va chạm cả hai có vận tốc v'. Tỷ số động năng giữa hai vật trước va sau va chạm là: A). B). C). D). 9). Chọn câu sai: A). Thế năng của một vật trong trọng trường phụ thuộc cả vào vận tốc của nó tại vị trí đó. B). Thế năng của vật trong trọng trường thực chất là thế năng của hệ kín vật +trái đất C). Công dương do trọng lực thực hiện bằng độ giảm thế năng của vật trong trọng trường. D). Thế năng được xác định sai kém một hằng số cộng, nhưng hằng số này không làm thay đồi độ giảm thế năng khi trọng lực thực hiện công 10). Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi thì : A). thế năng tăng gấp đôi B). gia tốc tăng gấp đôi C). đõng năng tăng gấp đôi. D). động lượng tăng gấp đôi. 11). Chọn câu đúng : A). Khi một vật vật chuyển động thẳng đều, công của của hợp lực khác 0 vì có độ dời của vật. B). Công của lực là đại lượng vô hương và có giá trị đaiï so.á C). Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có cả hai yếu tố: lực tác dụng và độ dời. D). Lực là một đại lương vectơ nên công cũng là một đại lượng vectơ 12). Động lượng của vật liên hệ chặt chẽ nhất với: A). Thế năng. B). Công suất C). Xung của lực. D). Động năng. BÀI KIỂM TRA 20 PHÚT Đề: 02 Họ và tên : Lớp : .. Học sinh tô kín các ô có đáp án điúng 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 11. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ 12. ; / = ~ 1). Một quả bóng m= 300g đang bay với vận tốc v = +5m/s, va chạm vào tường và nẩy ra với cùng vận tốc.Biến thiên động lượng của quả bóng là: A). 1,5 kgm/s B). -1,5 kgm/s C). 3 kgm/s D). -3 kgm/s 2). Chọn câu đúng: Một quả đạn đang chuyển động thì nổ thành 2 mảnh. A). Động lượng và cơ năng toàn phần đều không bảo toàn. B). Chỉ có động lượng được bảo toàn . C). Chỉ có cơ năng bảo toàn. D). Động lượng và cơ năng toàn phần đều bảo toàn. 3). Một vật khối lượng m1 có vận tốc v1,va chạm trực diện không đàn hồi với vật m2=đang nằmyên.Sau va chạm cả hai có vận tốc v'. Tỷ số động năng giữa hai vật trước va sau va chạm là: A). B). C). D). 4). Chọn câu đúng : A). Khi một vật vật chuyển động thẳng đều, công của của hợp lực khác 0 vì có độ dời của vật. B). Công của lực là đại lượng vô hương và có giá trị đaiï so.á C). Lực là một đại lương vectơ nên công cũng là một đại lượng vectơ D). Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có cả hai yếu tố: lực tác dụng và độ dời. 5). Một vật nằm yên có thể có: A). Vận tốc. B). Động lượng. C). Động năng. D). Thế năng. 6). Chọn câu sai: A). Thế năng của một vật trong trọng trường phụ thuộc cả vào vận tốc của nó tại vị trí đó. B). Thế năng của vật trong trọng trường thực chất là thế năng của hệ kín vật +trái đất C). Thế năng được xác định sai kém một hằng số cộng, nhưng hằng số này không làm thay đồi độ giảm thế năng khi trọng lực thực hiện công D). Công dương do trọng lực thực hiện bằng độ giảm thế năng của vật trong trọng trường. 7). Trong một va chạm đàn hồi: A). động năng và động lượng đều bảo toàn. B). động năng bảo toàn, động lượng thì không C). động năng và động lượng đều không bảo toàn. D). động lượng bảo toàn, động năng thì không 8). Một vật ban đầu nằm yên, sau đó vỡ thành 2 mảnh có khối lượng m và 2m, có tổng động năng là Wđ.Động năng của mảnh nhỏ là : A). B). C). D). 9). Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi thì : A). động lượng tăng gấp đôi. B). thế năng tăng gấp đôi C). đõng năng tăng gấp đôi. D). gia tốc tăng gấp đôi 10). Khi khối lượng vật tăng 2 lần, vật tốc giảm 2 lần thi động năng sẽ : A). không đổi. B). giảm 2 lần. C). giảm 4 lần D). tăng 2 lần. 11). Một vật chuyển động không nhất thiết phải có: A). Động lượng. B). Thế năng. C). Động năng. D). Vận tốc. 12). Trong một va chạm không đàn hồi: A). động năng và động lượng đều không bảo toàn. B). động năng bảo toàn, động lượng thì không. C). động năng và động lượng đều bảo toàn. D). động lượng bảo toàn, động năng thì không. BÀI KIỂM TRA 20 PHÚT Đề: 03 Họ và tên : Lớp : .. Học sinh tô kín các ô có đáp án điúng 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 11. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ 12. ; / = ~ 1). Một quả bóng m= 300g đang bay với vận tốc v = +5m/s, va chạm vào tường và nẩy ra với cùng vận tốc.Biến thiên động lượng của quả bóng là: A). -1,5 kgm/s B). 3 kgm/s C). -3 kgm/s D). 1,5 kgm/s 2). Động lượng của vật liên hệ chặ chẽ nhất với: A). Thế năng. B). Công suất C). Động năng. D). Xung của lực. 3). Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi thì : A). gia tốc tăng gấp đôi B). đõng năng tăng gấp đôi. C). động lượng tăng gấp đôi. D). thế năng tăng gấp đôi 4). Trong một va chạm đàn hồi: A). động năng và động lượng đều bảo toàn. B). động lượng bảo toàn, động năng thì không C). động năng và động lượng đều không bảo toàn. D). động năng bảo toàn, động lượng thì không 5). Khi khối lượng vật tăng 2 lần, vật tốc giảm 2 lần thi động năng sẽ : A). tăng 2 lần. B). không đổi. C). giảm 2 lần. D). giảm 4 lần 6). Một vật được ném với vận tốc đầu xác định. Đại lượng nào không đổi khi vật chuyển động? A). Động năng B). Gia tốc C). Thế năng D). Động lượng 7). Chọn câu đúng: Một quả đạn đang chuyển động thì nổ thành 2 mảnh. A). Chỉ có động lượng được bảo toàn . B). Động lượng và cơ năng toàn phần đều bảo toàn. C). Chỉ có cơ năng bảo toàn. D). Động lượng và cơ năng đều không bảo toàn. 8). Một vật ban đầu nằm yên, sau đó vỡ thành 2 mảnh có khối lượng m và 2m, có tổng động năng là Wđ.Động năng của mảnh nhỏ là : A). B). C). D). 9). Chọn câu sai: A). Thế năng được xác định sai kém một hằng số cộng, nhưng hằng số này không làm thay đồi độ giảm thế năng khi trọng lực thực hiện công B). Thế năng của vật trong trọng trường thực chất là thế năng của hệ kín vật +trái đất C). Thế năng của một vật trong trọng trường phụ thuộc cả vào vận tốc của nó tại vị trí đó. D). Công dương do trọng lực thực hiện bằng độ giảm thế năng của vật trong trọng trường. 10). Chọn câu đúng : A). Công của lực là đại lượng vô hương và có giá trị đaiï so.á B). Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có cả hai yếu tố: lực tác dụng và độ dời. C). Khi một vật vật chuyển động thẳng đều, công của của hợp lực khác 0 vì có độ dời của vật. D). Lực là một đại lương vectơ nên công cũng là một đại lượng vectơ 11). Một vật nằm yên có thể có: A). Vận tốc. B). Động lượng. C). Động năng. D). Thế năng. 12). Trong một va chạm không đàn hồi: A). động năng và động lượng đều bảo toàn. B). động năng bảo toàn, động lượng thì không. C). động lượng bảo toàn, động năng thì không. D). động năng và động lượng đều không bảo toàn. BÀI KIỂM TRA 20 PHÚT Đề: 04 Họ và tên : Lớp : .. Học sinh tô kín các ô có đáp án điúng 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 11. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ 12. ; / = ~ 1). Một vật khối lượng m1 có vận tốc v1,va chạm trực diện không đàn hồi với vật m2=đang nằmyên.Sau va chạm cả hai có vận tốc v'. Tỷ số động năng giữa hai vật trước va sau va chạm là: A). B). C). D). 2). Động lượng của vật liên hệ chặ chẽ nhất với: A). Thế năng. B). Xung của lực. C). Công suất D). Động năng. 3). Trong một va chạm không đàn hồi: A). động năng bảo toàn, động lượng thì không. B). động năng và động lượng đều không bảo toàn. C). động lượng bảo toàn, động năng thì không. D). động năng và động lượng đều bảo toàn. 4). Chọn câu đúng : A). Lực là một đại lương vectơ nên công cũng là một đại lượng vectơ B). Công của lực là đại lượng vô hương và có giá trị đaiï so.á C). Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có cả hai yếu tố: lực tác dụng và độ dời. D). Khi một vật vật chuyển động thẳng đều, công của của hợp lực khác 0 vì có độ dời của vật. 5). Một quả bóng m= 300g đang bay với vận tốc v = +5m/s, va chạm vào tường và nẩy ra với cùng vận tốc.Biến thiên động lượng của quả bóng là: A). -3 kgm/s B). 3 kgm/s C). 1,5 kgm/s D). -1,5 kgm/s 6). Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi thì : A). gia tốc tăng gấp đôi B). thế năng tăng gấp đôi C). động lượng tăng gấp đôi. D). đõng năng tăng gấp đôi. 7). Một vật nằm yên có thể có: A). Thế năng. B). Động năng. C). Vận tốc. D). Động lượng. 8). Chọn câu đúng: Một quả đạn đang chuyển động thì nổ thành 2 mảnh. A). Động lượng và cơ năng đều bảo toàn. B). Chỉ có cơ năng bảo toàn. C). Động lượng và cơ năng đều không bảo toàn. D). Chỉ có động lượng được bảo toàn . 9). Một vật chuyển động không nhất thiết phải có: A). Vận tốc. B). Động năng. C). Thế năng. D). Động lượng. 10). Trong một va chạm đàn hồi: A). động lượng bảo toàn, động năng thì không B). động năng bảo toàn, động lượng thì không C). động năng và động lượng đều không bảo toàn. D). động năng và động lượng đều bảo toàn. 11). Một vật ban đầu nằm yên, sau đó vỡ thành 2 mảnh có khối lượng m và 2m, có tổng động năng là Wđ.Động năng của mảnh nhỏ là : A). B). C). D). 12). Một vật được ném với vận tốc đầu xác định. Đại lượng nào không đổi khi vật chuyển động? A). Gia tốc B). Động lượng C). Thế năng D). Động năng ĐÁP ÁN DỀ KIỂM TRA 20 PHÚT- LỚP 10 NC Khởi tạo đáp án đề số : 001 01. - / - - 04. ; - - - 07. - - - ~ 10. - - - ~ 02. - - = - 05. - / - - 08. - - = - 11. - / - - 03. - - = - 06. - / - - 09. ; - - - 12. - - = - Khởi tạo đáp án đề số : 002 01. - - - ~ 04. - / - - 07. ; - - - 10. - / - - 02. - / - - 05. - - - ~ 08. - - = - 11. - / - - 03. - - - ~ 06. ; - - - 09. ; - - - 12. - - - ~ Khởi tạo đáp án đề số : 003 01. - - = - 04. ; - - - 07. ; - - - 10. ; - - - 02. - - - ~ 05. - - = - 08. - - = - 11. - - - ~ 03. - - = - 06. - / - - 09. - - = - 12. - - = - Khởi tạo đáp án đề số : 004 01. - - - ~ 04. - / - - 07. ; - - - 10. - - - ~ 02. - / - - 05. ; - - - 08. - - - ~ 11. - / - - 03. - - = - 06. - - = - 09. - - = - 12. ; - - -

File đính kèm:

  • docBai kiem tra thuong xuyen so 4 V 10NC.doc