Bài kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 7

Câu 1: Loại cây nào sau đây đều là cây lương thực.

A. Rau, quả, củ C. Mía , bông, đậu

B. Gạo, khoai lang, ngô ( bắp), sắn ( khoai mì) D. Chè, cà phê, cao su.

Câu 2: Hạt khoáng có kích thước là 0.002 đến 0.05 mm là hạt:

A. Cát C. Limon ( bột , bụi)

B. Sét D. Hạt sỏi

Câu 3: Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ.

A. Hạt cát, hạt sét C. Hạt cát, hạt sét, limon, chất mùn

B. Hạt cát, hạt limon D. Chất mùn

Câu 4: Đất chua có độ pH là:

A. pH = 6.5 B. pH = 6.6 -7.5

C. pH < 6.5 D. pH > 7.5

Câu 5: Đất nào giữ nước kém nhất:

A. Đất cát B. Đất sét

C. Đất thịt D. Đất cát pha

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñieåm Hoï vaø teân: Thöù .ngaøy...thaùng10 naêm 2013 Lôùp:.. KIEÅM TRA 45’ Moân: Coâng Ngheä Phaàn I: Em haõy ñaùnh daáu cheùo vaøo caâu traû lôøi chính xaùc . Câu 1: Loại cây nào sau đây đều là cây lương thực. Rau, quả, củ C. Mía , bông, đậu Gạo, khoai lang, ngô ( bắp), sắn ( khoai mì) D. Chè, cà phê, cao su. Câu 2: Hạt khoáng có kích thước là 0.002 đến 0.05 mm là hạt: Cát C. Limon ( bột , bụi) Sét D. Hạt sỏi Câu 3: Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ. Hạt cát, hạt sét C. Hạt cát, hạt sét, limon, chất mùn Hạt cát, hạt limon D. Chất mùn Câu 4: Đất chua có độ pH là: pH = 6.5 B. pH = 6.6 -7.5 C. pH 7.5 Câu 5: Đất nào giữ nước kém nhất: Đất cát B. Đất sét C. Đất thịt D. Đất cát pha Câu 6: Loại phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ Phân kali, phân rác, supe lân, DAP Phân xanh, NPK, urê, nitragin Than bùn, bèo dâu, cây muồng muồng. Đạm, lân, kali, urê. Câu 7: Loại phân nào sau đây được dùng để bón thúc Phân lân C. Phaân xanh Phaân kali, phaân ñaïm D. Phân đạm, kali, phaân hoãn hôïp Caâu 8: Khi bò saâu beänh phaù haïi caây troàng coù nhöõng bieåu hieän naøo saâu ñaây? Sinh tröôûng, phaùt trieån giaûm Naêng suaát bò giaûm Chaát löôïng noâng saûn keùm Caû 3 caâu a, b, c Caâu 9: Coân truøng coù maáy ñoâi raâu? 1 ñoâi 2 ñoâi 3 ñoâi 4 ñoâi Caâu 10: Bieán thaùi hoaøn toaøn cuûa coân truøng phaù hoaïi maïnh nhaát ôû giai ñoaïn: Saâu non Saâu tröôûng thaønh Nhoäng Tröùng Caâu 11: Beänh caây laø traïng thaùi : Bình thöôøng cuûa caây do vi sinh vaät gaây haïi hoaëc ñieàu kieän soáng baát lôïi gaây ra Khoâng bình thöôøng cuûa caây do vi sinh vaät gaây haïi hoaëc ñieàu kieän soáng baát lôïi gaây ra Maøu saéc , hình thaùi cuûa caây bò thay ñoåi Caáu taïo, maøu saéc , hình thaùi cuûa caây bò thay ñoåi Caâu 12: Khoaûng thôøi gian töø tröùng ñeán coân truøng tröôûng thaønh vaø laïi ñeû tröùng goïi laø: Voøng ñôøi Giai ñoaïn soáng Thôøi gian soáng Tuoåi thoï coân truøng Caâu 13: Caønh caây bò gaãy laø do: A. Saâu ñuïc thaân B. Do vi khuaån C. Saâu aên laù D. Do viruùt Caâu 14: Cô theå coân truøng ñöôïc chia laøm maáy phaàn? A. 5 phaàn: ñaàu, ngöïc, buïng, ñuoâi, chaân C. 2 phaàn: ñaàu , ngöïc B. 4 phaàn: ñaàu, ngöïc, buïng, ñuoâi D. 3 phaàn: ñaàu , ngöïc, buïng Caâu 15: Loaïi caây naøo sau ñaây ñöôïc troàng baèng caùch giaâm caønh? A. Mía, ñaäu naønh C. Nhaõn, ñaâu xanh B. Khoai mì, mía D. Caây thuoác boûng (soáng ñôøi) Caâu 16: Phöông phaùp naøo sau ñaây laø nhaân gioáng höõu tính A. Giaâm caønh C. Chieát caønh B. Gieo baèng haït D. Gheùp caønh Caâu 17: Phaân naøo sau ñaây tröôùc khi boùn caàn phaûi uû cho hoai muïc A. Phaân kali B. Phaân ñaïm C. Phaân laân D. Phaân chuoàng Caâu 18: Phaân ñaïm coù chöùa nguyeân toá chuû yeáu naøo sau ñaây? A. Photpho (P) B. Nitô ( N) C. Kali (K) D. Löu huyønh (S) Phaàn II: Töï Luaän Caâu 1: Em haõy cho bieát caùc caùch boùn phaân? (2ñ) Caâu 2: Phaân boùn laø gì? Chia laøm maáy loaïi? Cho ví duï(2,5ñ) Caâu 3: Em haõy cho bieát taùc haïi cuûa saâu beänh?(1ñ)

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_45_phut_cong_nghe_lop_7.doc