Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 47: Bài tập

Mục tiêu: HS

 1/ Kiến thức:

- Viết và hiểu được các công thức veà ñoäng naêng, theá naêng, cô naêng

- Phaùt bieåu vaø hieåu ñöôïc ñònh lí bieán thieân ñoäng naêng, lieân heä coâng troïng löïc vaø hieäu theá naêng, ñònh luaät baûo toaøn cô naêng

 2/ Kỹ năng:

 - Giải được các BT ở SGK vaø SBT ôû caùc daïng khaùc nhau.

 II> Tiến trình dạy học:

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 477 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 47: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 47: BÀI TẬP I> Mục tiêu: HS 1/ Kiến thức: Viết và hiểu được các công thức veà ñoäng naêng, theá naêng, cô naêng Phaùt bieåu vaø hieåu ñöôïc ñònh lí bieán thieân ñoäng naêng, lieân heä coâng troïng löïc vaø hieäu theá naêng, ñònh luaät baûo toaøn cô naêng 2/ Kỹ năng: - Giải được các BT ở SGK vaø SBT ôû caùc daïng khaùc nhau. II> Tiến trình dạy học: HĐ HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ HĐ1 8 phút HĐ2 32 ph HĐ3 5ph * Kiểm tra bài cũ: a. Phaùt bieåu ñònh luaät baûo toaøn cô naêng (2 tröôøng hôïp)? Vieát bieåu thöùc ñònh luaät? Cho VD aùp duïng? b. Phaùt bieåu ñònh lyù bieán thieân ñoäng naêng ? ? Cho VD aùp duïng? Hướng dẫn HS làm các BT ở SGK 8/136; 5,6/141;8/145 SBT:25.6; 26.9 BTVN: - Các bài còn lại ở SGK - Các bài taäp cuoái chöông 4 2 hs lên bảng làm các câu hỏi 1a, b, c, d. HS còn lại theo dõi trên bảng nhận xét -Một số hs lên bảng làm BT - HS còn lại ở lớp tự làm bt Và theo dõi trên bảng để nhận xét. - Ghi các BT đã sửa vào vở

File đính kèm:

  • docTiet 47.doc