Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 49: Quá trình đẳng nhiệt định luật bôi - Lơ - ma - ri - ốt

I/ Mục tiêu:

a. Kiến thức

 -Nhaọn bieỏt ủửụùc “traùng thaựi” vaứ quaự trỡnh.

 - Nêu đửợc định nghĩa quaự trỡnh ủaỳng nhieọt.

 - Phaựt bieồu vaứ neõu ủửụùc heọ thửực cuỷa ủũnh luaọt BOÂI-Lễ - MA-RI-OÁT

 - Nhaọn daùng ủửụứng ủaỳng nhieọt trong heọ P-V

 b. Kĩ năng:

 -Vận dụng đửợc phửụng phaựp xửỷ lớ caực soỏ lieọu thu ủửụùc baống thửùc nghieọm vaứo vieọc xaực ủũnh moỏi lieõn heọ p vaứ V trong quaự trỡnh ủaỳng nhieọt.

 - Vận dụng đửợc ủũnh luaọt BOÂI-Lễ - MA-RI-OÁT ủeồ giaỷi caực BT ụỷ caực daùng khaực nhau

II/ Chuẩn bị:

 Giáo viên: - Veừ treõn giaỏy khoồ lụựn keỏt quaỷ TN

 Học sinh: - Moói hs chuaồn bũ moọt tụứ giaỏy keỷ oõ li15.15cm.

III/ Phơng pháp giảng dạy: Phát vấn, diễn giảng, nêu vấn đề, nêu thí nghiệm minh họa.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 509 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 49: Quá trình đẳng nhiệt định luật bôi - Lơ - ma - ri - ốt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 49: QUAÙ TRèNH ẹAÚNG NHIEÄT ẹềNH LUAÄT BOÂI-Lễ - MA-RI-OÁT I/ Mục tiêu: a. Kiến thức -Nhaọn bieỏt ủửụùc “traùng thaựi” vaứ quaự trỡnh. - Nêu đửợc định nghĩa quaự trỡnh ủaỳng nhieọt. - Phaựt bieồu vaứ neõu ủửụùc heọ thửực cuỷa ủũnh luaọt BOÂI-Lễ - MA-RI-OÁT - Nhaọn daùng ủửụứng ủaỳng nhieọt trong heọ P-V b. Kĩ năng: -Vận dụng đửợc phửụng phaựp xửỷ lớ caực soỏ lieọu thu ủửụùc baống thửùc nghieọm vaứo vieọc xaực ủũnh moỏi lieõn heọ p vaứ V trong quaự trỡnh ủaỳng nhieọt. - Vận dụng đửợc ủũnh luaọt BOÂI-Lễ - MA-RI-OÁT ủeồ giaỷi caực BT ụỷ caực daùng khaực nhau II/ Chuẩn bị: Giáo viên: - Veừ treõn giaỏy khoồ lụựn keỏt quaỷ TN Học sinh: - Moói hs chuaồn bũ moọt tụứ giaỏy keỷ oõ li15.15cm. III/ Phơng pháp giảng dạy: Phát vấn, diễn giảng, nêu vấn đề, nêu thí nghiệm minh họa. IV/ Tiến trình dạy học: TG Hẹ CUÛA THAÀY Hẹ CUÛA TROỉ KIEÁN THệÙC Cễ BAÛN HĐ1 5Ph HĐ2 15ph Nêu noọi dung TẹHPT chaỏt khớ? ếAÙp suaỏt chaỏt khớ phuù thuoọc gỡ? Theồ tớch hay nhieọt ủoọ? * Neõu caực khaựi nieọm (traùng thaựi, thoõng soỏ traùng thaựi,...) a. ẹũnh nghúa quaự trỡnh ủaỳng nhieọt? b.Trỡnh baứy 1 thớ nghieọm chửựng toỷ aựp suaỏt taờng thỡ theồ tớch giaỷmỷ? TL 1a TL 1b TL 2a TL 2b I> Traùng thaựi vaứ quaự trỡnh bieỏn ủoồi traùng thaựi: Traùng thaựi ... Thoõng soỏ traùng thaựi... Quaự trỡnh bieỏn ủoồi traùng thaựi... ẹaỳng quaự trỡnh... II> Quaự trỡnh ủaỳng nhieọt SGK TG Hẹ CUÛA THAÀY Hẹ CUÛA TROỉ KIEÁN THệÙC Cễ BAÛN HĐ3 15Ph HĐ4 10Ph a.Trỡnh baứy TN H29.2 ? b. C1? c.C2? d. Phaựt bieồu ủluaọt Boõi...? e. Vieỏt bieồu thửực ủluaọt Boõi...? * Neõu khaựi nieọm ủửụứng ủaỳng nhieọt Giaỷi thớch taùi sao ủửụứng ủaỳng nhieọt ụỷ treõn ửựng vụựi nhieọt ủoọ cao hụn ủửụứng ủaỳng nhieọt ụỷ dửụựi? Bt vớ duù? * Cuỷng coỏ daởn doứ: TL 3a TL 3b TL 3c TL 3d TL 3e TL 4a TL 4b III> ẹềNH LUAÄT BOÂI-Lễ - MA-RI-OÁT 1. ẹaởt vaỏn ủeà: (SGK) 2. Thớ nghieọm: a. Sụ ủoà: H 29.2 (SGK) b.Keỏt quaỷ thớ nghieọm: (SGK) (keỷ baỷng) c. Nhaọn xeựt: 3. ẹềNH LUAÄT BOÂI-Lễ - MA-RI-OÁT a. Phaựt bieồu: b. Bieồu thửực: IV>ẹửụứng ủaỳng nhieọt: Khaựi nieọm: ẹoà thũ: Nhaọn xeựt

File đính kèm:

  • docTiet 49.doc