Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 58: Bài tập

 I> Mục tiêu: HS

 1/ Kiến thức:

- Hiểu được noäi naêng, söï bieán ñoåi noäi naêng, bieåu thöùc nguyeân lí I, nguyeân lí II

 2/ Kỹ năng:

 - Giải được các BT ở SGK và SBT về söï bieán ñoåi noäi naêng, nguyeân lí I, nguyeân lí II ở các dạng khác nhau.

 II> Tiến trình dạy học:

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 553 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 58: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 58: BÀI TẬP I> Mục tiêu: HS 1/ Kiến thức: Hiểu được noäi naêng, söï bieán ñoåi noäi naêng, bieåu thöùc nguyeân lí I, nguyeân lí II 2/ Kỹ năng: - Giải được các BT ở SGK và SBT về söï bieán ñoåi noäi naêng, nguyeân lí I, nguyeân lí II ở các dạng khác nhau. II> Tiến trình dạy học: HĐ HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ HĐ1 8 phút HĐ2 32 ph HĐ3 5ph * Kiểm tra bài cũ: a. Neâêu caùc caùch bieán ñoåi noäi naêng. Cho ví duï? b.Ñònh nghóa vaø công thức tính nhieät löôïng? c. Vieát vaø neâu daáu nguyeân lí I? Vaän duïng vaøo quaù trình ñaúng tích? d. Phaùt bieåu nguyeân lí II (2 caùch)? Vaän duïng vaøo ñoäng cô nhieät? Hướng dẫn HS làm các BT ở SGK 7,8 trang 173 7, 8 / 180; 6,7/81 SBT BTVN: - Các bài còn lại ở SGK - Các bài sau ở SBT: 32.7; 32.8; 33.10, 33.11, caùc bt Ñoá vui 4 hs lên bảng làm các câu hỏi 1a, b, c, d. HS còn lại theo dõi trên bảng nhận xét -Một số hs lên bảng làm BT - HS còn lại ở lớp tự làm bt Và theo dõi trên bảng để nhận xét. - Ghi các BT đã sửa vào vở

File đính kèm:

  • docTiet 58.doc