Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 59: Chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình

 I>Mục tiêu:

- Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

- Phân biệt đựơc chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể dựa trên tính dị hướng và tính đẳng hướng.

- Nêu được những ứng dụng của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình trong đời sống và sản xuất.

II>Chuẩn bị:

GV: - Tranh vẽ các hình 34.2; 34.3; 34.1.

 - Hạt muối, 2 dây kim loại Cu, Pb cùng tiết diện, đèn cồn.

HS: - Ôn lại kiến thức về cấu tạo chất.

III>Phương pháp giảng dạy:

- Sử dụng tranh vẽ + đàm thoại gợi mở.

IV>Tổ chức các hoạt động dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 530 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 59: Chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 59 CHẤT RẮN KEÁTTINH CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH I>Mục tiêu: Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Phân biệt đựơc chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể dựa trên tính dị hướng và tính đẳng hướng. Nêu được những ứng dụng của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình trong đời sống và sản xuất. II>Chuẩn bị: GV: - Tranh vẽ các hình 34.2; 34.3; 34.1. - Hạt muối, 2 dây kim loại Cu, Pb cùng tiết diện, đèn cồn. HS: - Ôn lại kiến thức về cấu tạo chất. III>Phương pháp giảng dạy: - Sử dụng tranh vẽ + đàm thoại gợi mở. IV>Tổ chức các hoạt động dạy học: TG HÑ CUÛA THAÀY HÑ CUÛA TROØ KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN HĐ1 5Ph HĐ2 15ph Taám nhöïa vaø taám kim loaïi coù gì gioáng vaø khaùc nhau? Taïi sao kim cöông vaø than chì ñeàu caáu taïo töø C nhöng tính chaát laïi khaùc nhau ? a. Cho hs quan saùt haït muoái aên? b.ÔÛ theå raén caùc haït töông taùc vaø saép xeáp theá naøo? Xem H 34.2? C1 TL 1a TL 1b TL 2a TL 2b TL 2c Tlời 2d I> CHAÁT RAÉN KEÁT TINH: laø chaát coù caáu truùc tinh theå 1/ Caáu truùc tinh theå: Khaùi nieäm caáu truùc tinh theå: Ví duï Toác ñoä keát tinh caøng nhoû tinh theå coù kích thöôùc caøng lôùn 2/ Caùc ñaëc tính cuûa CRKT Caáu truùc tinh theå khaùc nhau thì tính chaát vaät lí cuûa chuùng khaùc nhau TG HÑ CUÛA THAÀY HÑ CUÛA TROØ KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN HĐ3 15Ph HĐ4 10ph Thoâng baùo caùc ñaëc tính cuûa CRKT Phaân tích vaø cho HS xem H34.3 C2 Cho HS ñoïc öùng duïng vaø cho theâm öù d -Thoâng baùo caùc ñaëc tính cuûa CRVÑH? -Cho HS ñoïc öùng duïng vaø cho theâm öù d -C3 VD SGK Coù nhieät ñoä noùng chaûy nhaát ñònh- VD Chaát raén keát tinh coù 2 loaïi: Ñôn tinh theå vaø ña tinh theå Ñôn tinh theå coù tính dò höôùng- VD Ña tinh theå coù tính ñaúng höôùng-VD 3/ ÖÙng duïng cuûa CRKT SGK II> CHAÁTVOÂ ÑÒNH HÌNH 1/ Khoâng coù caáu truùc tinh theå: VD 2/ Caùc ñaëc tính cuûa CRVÑH Coù tính ñaúng höôùng Khoâng coù nhieät ñoä noùng chaûy nhaát ñònh 3/ÖÙng duïng:

File đính kèm:

  • docTiet 59.doc