Bài tập Hóa học Lớp 11 - Ancol

Câu 1: hãy cho biết có bao nhiêu ancol có công thức phân tử là C4H10O.

A.2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 2: ancol X no, mạch hở có chứa 3 nguyên tử cacbon trong phân tử. hãy cho biwwts X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 3: ancol X có công thức C8H10O. hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 4: hãy cho biết trong các ancol sau: etylic, iso-butylic, n-butylic, iso-propylic,sec-butylic, tert-butylic;

2-metylbutanol-2. hãy cho biết có bao nhieu ancol là ancol bậc 2?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 5: một ancol X 2 chức có phân tử khối là 90. hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 6: hãy cho biết trong hỗn hợp ancol-nước có bao nhiêu loại liên kết hidro?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: cho Na dư vào 100ml etylic 460 ( Detylic=0,8g/ml, DH2O=1g/ml) thu được bao nhiêu l khí H2 (đktc)?

A. 8,96l B. 33,6 C. 42,56 D. 51,51lit

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 06/07/2022 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Hóa học Lớp 11 - Ancol, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ANCOL I. LÝ THUYẾT Câu 1: hãy cho biết có bao nhiêu ancol có công thức phân tử là C4H10O. A.2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 2: ancol X no, mạch hở có chứa 3 nguyên tử cacbon trong phân tử. hãy cho biwwts X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 3: ancol X có công thức C8H10O. hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 4: hãy cho biết trong các ancol sau: etylic, iso-butylic, n-butylic, iso-propylic,sec-butylic, tert-butylic; 2-metylbutanol-2. hãy cho biết có bao nhieu ancol là ancol bậc 2? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 5: một ancol X 2 chức có phân tử khối là 90. hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 6: hãy cho biết trong hỗn hợp ancol-nước có bao nhiêu loại liên kết hidro? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 7: cho Na dư vào 100ml etylic 460 ( Detylic=0,8g/ml, DH2O=1g/ml) thu được bao nhiêu l khí H2 (đktc)? A. 8,96l B. 33,6 C. 42,56 D. 51,51lit Câu 8: cho các ancol sau: CH3-CH2-CH2-OH (1) ; CH3-CH(OH)-CH3 (2) ; CH3-CH(OH)-CH2-CH3 (3) ; CH3-CH(OH)-C(CH3)3 (4) Dãy gồm các ancol khi tách nước chỉ cho 1 olefin duy nhất là: A. 1, 2 B. 1, 2, 3 C. 1, 2, 4 D. 2, 3, 4 Câu 9: cho ancol có công thức cấu tạo: CH3CH(CH3)CH2CH2CH2OH tên nào dưới đây ứng với ancol trên? A. 2-metylpentan-1-ol B. 4-metylpentan-1-on C. 4-metylpentan-2-ol D. 3-metylpentan-2-ol CÂU 10: theo danh pháp IUPAC, hợp chất (CH3)2C=CHCH2OH có tên gọi là: A. 3-metylbut-2-en-1-ol B. 2-metylbut-2-en-4-ol C. pent-2-en-1ol D. ancol isopent-2-en-1-ylic. Câu 11: nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan trong nước của ancol đều cao hơn so với hidrocacbon, dẫn xuất halogen,ete có công thức phân tử khối tương đương hoặc có cùng số nguyên tử cacbon, là do: A. ancol có phản ứng với natri. B. ancol có nguyên tử oxi trong phân tử. C. giữa các phân tử ancol có liên kết hidro. D. trong phân tử ancol có liên kết cộng hóa trị. Câu 12: chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H10O. số lượng các đồng phân của X có phản ứng với Na là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 13: khi đốt cháy hoàn toàn một ancolthu được CO2 và H2O với tỉ lệ về số mol nCO2/ nH2O < 1 ( trong cùng điều kiện), ancol đó là: A. ancol no, đơn chức B. ancol no C. ancol không no, đa chức D. ancol không no có một nối đôi trong phân tử. Câu 14: khi oxi hóa ancol A bằng CuO, thu được andehit B, vậy ancolA là: A. ancol bậc 1 B. ancol bậc 2 C. ancol bâc 3 D. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc2 Câu 15: có bao nhiêu đồng phân có cùng công thức phân tử C5H12O khi oxi hóa bằng CuO (to) tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương? A.2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 16: có bao nhiêu đồng phân ancol bậc 2 có cùng công thức phân tử là C5H12O? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 17: chỉ dùng các chất nào dưới đây để có thể phân biệt hai ancol đồng phân có cùng công thức phân tử C3H7OH A. Na và H2SO4 đặc B. Na và Cu C. CuO và AgNO3/NH3 D. Na và ddAgNO3/NH3 Câu 18: ancol nào sau đây khó bị oxi hóa nhất. A. ancol isobutylic B. ancol secbutylic C. ancol butylic D. ancol tertbutylic Câu 19: bốn bình mất nhãn chứa ancol etylic, đietyl ete, ancol anlylic, etan-1,2-diol. Hãy chọn trình tự tiến hành nào sau đây để phân biệt các chất trên. A.dùng Na, dùng Cu(OH)2, dung nước brom B. dùng Cu(OH)2, dùng nước brom, dùng Na C, dùng nước brom, dùng Na, dùng Cu(OH)2 D. không xác định được. Câu 20: kết luận nào dưới đây về ancol và anken là đúng? A. phân tử của hai loại hợp chất đều gồm ba nguyên tố B. cả hai loại hợp chất đều tạo được liên kết hidro C. cả hai đều tác dụng được với natri D. khi ancol và anken cháy đều tạo ra CO2 và H2O Câu 21: trong các chất sau chất nào là ancol? A. C6H5-OH B. HO-CH2-C6H5 C. CH3-COOH D. CH3CH2OCH3 Câu 22: hidrat hóa propen(propilen) với H2SO4 xúc tác sẽ tạo ra: A.hai ancol đồng phân của nhau, trong đó sản phẩm chính là ancol bậc I B. hai ancol là đồng phân của nhau trong đó sản phẩm chính là ancol bậc II C. hai ancol là đồng phân của nhau với % thể tích như nhau. D. Một ancol bậc 2 duy nhất. Câu 23: để phân biệt etanol nguyên chất với etanol có lẫn nước, người ta thường dùng thuốc thử là chất nào sau đây? CuSO4 khan B. Na kim loại C. benzen D. CuO H2SO4đ 1700C H2O, H2SO4l Câu 24 cho dãy chuyển hóa sau: CH3CH2CH2OH X Y Biết X, Y là sản phẩm chính . X, Y lần lượt là: A. CH3CH=CH2, CH3CH2CH2OH B. CH3CH=CH2, CH3CH2CH2OSO3H C. CH3CH=CH2, CH3CH(OH)CH3 D. C3H7OC3H7 , CH3CH2CH2OSO3H Câu 25: khi đun nóng CH3CH2CHOHCH3 (butan-2-ol) với H2SO4 đặc, ở 1700C thì sản phẩm chính là: A. but-1-en B. but-2-en C. đietylete D. but-3-en. Câu 26: cho 4 ancol sau: C2H5OH (I) ; C2H4(OH)2 ; C3H5(OH)3 (III) và HO- CH2-CH2-CH2-OH (IV) Ancol nào không hòa tan được Cu(OH)2. A. I và II B. II và IV C. I và IV D. chỉ có I Câu 27: etanol đun nóng H2SO4 đặc ở 1400C thu được sản phẩm chính có công thức là: A. C2H5OC2H5 B. C2H4 C. CH2=CH-CH=CH2 D. C2H5OSO3H. Câu 28: ancol no, đa chức X có công thức đơn giản nhất là C2H5O. X có công thức phân tử nào sau đây? A. C4H10O2 B. C2H5O C. C6H15O3 D. C8H20O4 Câu 29: thực hiệu phản ứng ete hóa hỗn hợp X gồm 4 ancol đơn chức khác nhau thu được bao nhiêu ete? A. 6 B. 8 C. 10 D. 12 Câu 30: thực hiện phản ứng ete hóa hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức thu được hỗn hợp ete. Lấy 1 trong số các ete đó đem đốt thu được số mol CO2 gấp 3 lần số mol ete đem đốt. vậy 2 ancol đó là: a. metylic và etylic B. etylic và n-propylic C. etylic và iso-propylic D. kết quả khác câu 31: thực hiện phản ứng tách nước ancol X thu được anken X duy nhất. thức hiện phản ứng oxi hóa X bằng CuO nung nóng thu được chất hữu cơ Y. hãy cho biết ancol nào sau đây thỏa mãn? A. butanol-2 B. 2-metyl butanol-2 C. 3-metyl butanol-2 D. 2-metylpentanol-1 Câu 32: hợp chất X có công thức phân tử C4H10O. X tác dụng với natri sinh ra chất khí; khi đun X với H2SO4 đặc, sinh ra hỗn hợp 2 anken đồng phân của nhau. Tên của X là A. butan-1-ol B. butan-2-ol C. ancol isobutylic D. ancol tert-butylic Câu 33: chỉ dùng hóa chất nào dưới đây để phân biệt hai đồng phân khác chức có cùng công thức phân tử C3H8O A. Al B. Cu(OH)2 C. dung dịch AgNO3/NH3 D. Na II. BÀI TẬP Câu 1: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol A và B thuộc dãy đông đẳng của metanol người ta thu được 70,4gam CO2 và 39,6 gam H2O. vậy m có giá trị nào sau đây? A. 3,32gam B. 33,2gam C. 16,6 gam D. 24,9 gam Câu 2: đốt cháy hoàn toàn ancol đơn chức A thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. công thức phân tử của A là: A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C3H5OH Câu 3: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol A và B thuộc loại ancol no, dơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng thu được 4,48 lit CO2 đktc và 4,95 gam nước. A và B lần lượt là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OH Câu 4: cho 2,84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức , là đồng đẳng kê tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4,6 gam chất rắn và V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là: A. 2,24lit B. 1,12 lit C. 1,792 lit D. 0,896 lit Câu 5: A và B là hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. cho hỗn hợp gồm 1,6 gam A và 2,3 gam B tác dụng hết với Na thu được 1,12 lit H2 đktc. A và B có công thức lần lượt là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OH Câu 6: đun nóng m1 gam ancol no, đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ Y. tỉ khối của Y so với X bằng 0,7. hiệu suất của phản ứng đạt 100%. X có công thức phân tử là: A. C2H5OH B. C3H7OH C. C4H9OH D. C5H11OH Câu 7: đun nóng m1 gam ancol no, đơn chức A với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ B. tỉ khối của B so với A bằng 1,4375. hiệu suất của phản ứng đạt 100%. A có công thức phân tử là: A. C2H5OH B. C3H7OH C. C4H9Oh D. CH3OH Câu 8: đun nóng 132,8gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là giá trị nào sau đây A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,4 mol Câu 9: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít CO2 và 7,65 gam H2O. mặt khác khi cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2,8 lit H2. biết tỉ khối hơi của mỗi chất so với hidro đều nhỏ hơn 40, các thể tich khí đo ở đktc. A và B có công thức lần lượt là: A. C2H6O, CH4O B. C2H6O và C3H8O C. C2H6O2, C3H8O2. D C3H6O, C4H8O Câu 10:hỗn hợp X gồm metanol và ancol no, đơn chức A. cho 7,6 gam X tác dụng với Na dư thu được 1,68 lít khí H2(đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 7,6 gam X bằng CuO rối cho toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam kết tủa. công thức phân tử của A là. A. C2H5OH B. CH3CH2CH2OH C. CH3CH(CH3)OH D. CH3CH2CH2CH2OH Câu 11: hỗn hợp X gồm metanol và ancol no, đơn chức A. cho 2,76 gam X tác dụng với Na dư thu được 0,672 lít khí H2(đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO rối cho toàn bộ lượng andehit thu được tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam kết tủa. công thức phân tử của A là. A. C2H5OH B. CH3CH2CH2OH C. CH3CH(CH3)OH D. CH3CH2CH2CH2OH Câu 12: đun hỗn hợp X gồm 2 ancol a, B no, đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau với H2SO4 đặc ở 170oC thu được hỗn hợp 2 olefin có tỉ khối so với X bằng 0,66. X là hỗn hợp 2 ancol nào dưới đây. A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OH Câu 13:cho 1,52 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ, sau phản ứng thu được 2,18 gam chất rắn. công thức phân tử của hai ancol là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OH Câu 14: ancol X mạch hở có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. cho 9,3 gam ancol X tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít khí. Công thức cấu tạo của X là: A. CH3OH B. CH2OHCHOHCH2OH C. CH2OHCH2OH D. C2H5OH Câu 15: X là ancol no, đa chức mạch hở. khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 3,5 mol O2. vậy công thức của X là: A. C3H6(OH)2 B. C3H5(OH)3 C. C4H7(OH)3 D. C2H4(OH)2 Câu 16: cho 9,2 gam hỗn hợp ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với Na dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc). B là: A. C2H5OH B. CH3OH C. C3H7OH D. C3H5OH Câu 17: cho m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, kế tiếp nhua trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư thu được 0,448 lít H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của hai ancol là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OH Câu 18: chia m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức thành hai phần bằng nhau. Phân 1: đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24 lít CO2 đktc Phần 2: thực hiện phản ứng tách nước hoàn toàn ( H2SO4 đặc, ở 170oC) thu được hỗn hợp hai anken. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anken này thì khối lượng nước thu được là : A. 0,18 gam B. 1,80gam C. 8,1 gam D. 0,36 gam Câu 19: tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 ancol A và B ta thu được hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76 gam CO2. khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO2 tạo ra là: A. 2,94 gam B. 2,48 gam C. 1,76 gam D. 2,76 gam Câu 20: hỗn hợp A chứa gilexerol và một ancol đơn chức. cho 20,3 gam A tác dụng với Na dư thu được 5,04 lít H2 đktc. Mặt khác 8,12 gam A hòa tan hoàn tan vừa hết 1,96 gam Cu(OH)2. ancol là: A. C2H5OH B. CH3OH C. C3H7OH D. C4H9OH Câu 21: đun một hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 ở 140oC, thu được 72gam hỗn hợp 3 ete với số mol bằng nhau. Khối lượng nước tách ra trong quá trình tạo thành các ete đó là 21,6 gam. 2 ancol lần lượt là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OH Câu 22: cho m gam một ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO ( dư) nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hidro là 15,5. giá trị của m là: A. 0,92 gam B. 0,32 gam C. 0,64 gam D. 0,46 gam Câu 23: X là một ancol no, mạch hở. đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. công thức của X là: A. C2H4(OH)2 B. C3H7OH C. C3H5(OH)3 D. C3H6(OH)2 Câu 24: đun nóng hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 ở 1400C, thu được 7,2 gam hỗn hợp 3 ete với số mol bằng nhau. Khối lượng nước tách ra trong quá trình tạo thành các ete đó là 21,6 gam. 2 ancol lần lượt là: A. CH3OH và C2H5OH B. CH3OH, C3H7OH C. C2H5OH, C3H7OH D. C2H5OH, C4H9OH Câu 25: đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol có mạch cacbon không phan nhánh thu được 2,24 lít CO2 ( đktc) và 2,25 g H2O. mặt khác, nếu cho 18,55 gam A tác dụng hết với natri, thu được 5,88 lít H2 (đktc). Giá trị m là: A. 2.5 gam b. 2,65 gam C. 3, 45 gam D. 4, 25 gam Câu 26:Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. đun kỹ dung dịch X thu them được 100 gam kết tủa. giá trị của m là: A. 550gam B. 810 gam C. 650 gam D. 750 gam

File đính kèm:

  • docbai_tap_hoa_hoc_lop_11_ancol.doc
Giáo án liên quan