Bài tập Hóa học Lớp 11 - Bài 22: Silic và hợp chất của Silic

1. Soá oxi hoùa cao nhaát cuûa silic theå hieän ôû hôïp chaát naøo trong caùc chaát sau ?

A. SiO

B. SiO2

C. SiH4

D. Mg2Si

2. Vieát caùc phöông trình hoùa hoïc theo sô ñoà sau ñaây :

Silic ñioxit natri silicat axit silixic silic ñioxit silic

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 07/07/2022 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Hóa học Lớp 11 - Bài 22: Silic và hợp chất của Silic, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAØI 22. SILIC VAØ HÔÏP CHAÁT CUÛA SILIC Soá oxi hoùa cao nhaát cuûa silic theå hieän ôû hôïp chaát naøo trong caùc chaát sau ? SiO SiO2 SiH4 Mg2Si Vieát caùc phöông trình hoùa hoïc theo sô ñoà sau ñaây : Silic ñioxit natri silicat axit silixic silic ñioxit silic Töø silic ñioxit vaø caùc chaát caàn thieát , haõy vieát caùc phöông trình hoùa hoïc ñeå ñieàu cheá axit silixic Natri florua duøng laøm chaát baûo quaûn goã ñöôïc ñieàu cheá baèng caùch nung hoãn hôïp canxi florua , soña vaø caùt . Vieát phöông trình hoùa hoïc ñeå giaûi thích caùch laøm treân . Khi ñoát chaùy hoãn hôïp khí SiH4 vaø CH4 thu ñöôïc moät saûn phaåm raén caân naëng 6,00 g vaø saûn phaåm khí . Cho saûn phaåm khí ñoù ñi qua dung dòch Ca(OH)2 laáy dö thu ñöôïc 30,00 g keát tuûa . Xaùc ñònh thaønh phaàn % theå tích cuûa hoãn hôïp khí .

File đính kèm:

  • docbai_tap_hoa_hoc_lop_11_bai_22_silic_va_hop_chat_cua_silic.doc
Giáo án liên quan