Bài tập Vật lí Lớp 11 - Định luật bảo toàn điện tích

Bài 1: dd X chứa amol Na+ ,b mol Mg2+ ,c mol Cl¯ ,d mol SO42־ thì biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d là:

A. a+2b=c+2d B.a+2b=c+d

C. a+b=c+d D. 2a+b=2c+d

Bài 2: Có 2 dd mỗi dd đều chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau gồm các ion K+ 0,15 mol, Mg2+ 0,1 mol, NH4+ 0,25 mol, H+ 0,2 mol, Cl¯ 0,1 mol, SO42־ 0,075 mol, NO3־ 0,25 mol, CO32־ 0,15 mol.thi 1 trong 2 dd trên chứa :

A. K+ , Mg2+ , SO42¯ và Cl¯ B. Cl¯, CO32־ , K+ , NH4+

C. NH4+, H+, NO3־ , SO42־ D. Mg2+ , SO42־ ,H+, Cl¯

Bài 3: dd Y chứa Ca2+ 0,1 mol, Mg2+ 0,3 mol, Cl¯ 0,4 mol ,HCO3¯ x mol. Khi cô cạn dd thì thu được lượng muối khan là:

A. 37,4 gam B. 49.8 gam C. 25.4 gam D. 30,5 gam

Bài 4: 1 dd chứa 0,02 mol Cu2+ , 0,03 mol K+ , x mol Cl¯ và y mol SO42־

Biết tổng khối lượng mưới thu được là 5,435 g. tìm giá trị của x,y:

A. 0,03 và 0,02 B. 0,05 và 0,01 C. 0,01 và 0,03 D 0,02 và 0,05

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 06/07/2022 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Vật lí Lớp 11 - Định luật bảo toàn điện tích, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH Bài 1: dd X chứa amol Na+ ,b mol Mg2+ ,c mol Cl¯ ,d mol SO42־ thì biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d là: A. a+2b=c+2d B.a+2b=c+d C. a+b=c+d D. 2a+b=2c+d Bài 2: Có 2 dd mỗi dd đều chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau gồm các ion K+ 0,15 mol, Mg2+ 0,1 mol, NH4+ 0,25 mol, H+ 0,2 mol, Cl¯ 0,1 mol, SO42־ 0,075 mol, NO3־ 0,25 mol, CO32־ 0,15 mol.thi 1 trong 2 dd trên chứa : A. K+ , Mg2+ , SO42¯ và Cl¯ B. Cl¯, CO32־ , K+ , NH4+ C. NH4+, H+, NO3־ , SO42־ D. Mg2+ , SO42־ ,H+, Cl¯ Bài 3: dd Y chứa Ca2+ 0,1 mol, Mg2+ 0,3 mol, Cl¯ 0,4 mol ,HCO3¯ x mol. Khi cô cạn dd thì thu được lượng muối khan là: A. 37,4 gam B. 49.8 gam C. 25.4 gam D. 30,5 gam Bài 4: 1 dd chứa 0,02 mol Cu2+ , 0,03 mol K+ , x mol Cl¯ và y mol SO42־ Biết tổng khối lượng mưới thu được là 5,435 g. tìm giá trị của x,y: A. 0,03 và 0,02 B. 0,05 và 0,01 C. 0,01 và 0,03 D 0,02 và 0,05 Bài 5: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12mol FeS2 và x mol Cu2S vào dd HNO3 vừa đủ thu được dd X chứa 2 muối sunfat và giải phóng khí NO duy nhất.giá trị x là: A. 0,03 B. 0,045 C.0,06 D.0.09 Bài 6: Cho m gam hỗn hợp Cu,Zn,Mg tác dụng hoàn toàn với dd HNO3 loãng dư.cô cạn cẩn thận dd thu được (m+62) gam muối khan.nung hỗn hợp muối khan đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn có khối lượng là: A. (m+4)gam B. (m+8)gam C.(m+16)gam D.(m+32)gam Bài 7: Cho 24,4 gam hỗn hợp Na2CO3,K2CO3 tác dụng vừa đủ với dd BaCl2.Sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa.Lọc kết tủa cô cạn dd thì lượng muối clorua khan thu được là: A. 2,66gam B. 22,6gam C. 26,6 gam D 6,26 gam Bài 8: Trộn dd chứa Ba2+ ; OH¯ 0,06 mol và Na+ 0,02 mol với dd chứa HCO3¯ 0,04 mol ; CO32־ 0,03 mol và Na+. khối lượng kết tủa sau trộn là: A. 3,94 gam B. 5,91 gam C. 7,88gam D. 1,71gam Bài 9: Hòa tan hoàn toàn 5,94 gam hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại nhóm IIA vào nước được 100ml dd X.Để làm kết tủa hết ion Cl¯ có trong dd X tác dụng vừa đủ với dd AgNO3 thu được dd Y và 17,22 gam kết tủa.khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dd Y là: A. 4,86 gam B. 5,40gam C. 7.53gam D. 9,12gam Bài 10: DD X chứa 0,025 mol CO32־ ; 0,1 mol Na+ ; 0,25mol NH4+ và 0,3mol Cl¯. Cho 270ml dd Ba(OH)2 0,2M vào và đun nhẹ(giả sử nước bay hơi không đáng kể). Tổng khối lượng dd X và dd Ba(OH)2 sau quá trình phản ứng giảm đi là: A. 4,215gam B. 5,296gam C. 6,761gam D. 7,015gam

File đính kèm:

  • docbai_tap_vat_li_lop_11_dinh_luat_bao_toan_dien_tich.doc