Các công thức Tiếng Anh

SỰ PHÙ ỨNG GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ

 Sự phù ứng giữa chủ ngữ là động từ là đề cập đến việc chọn động từ đúng hình thái số ít hoặc số nhiều sau chủ ngữ

1. Khi 2 chủ ngữ ở hình thái số ít được nối với nhau bằng từ and thì động từ ở hình thái số nhiều

 VD: My sister and my brother are students

 2. Tuy nhiên, nếu 2 chủ ngữ diễn tả 1 cái gì đó được xem là đơn độc thì động từ ở hình thái số ít

 VD: Milk and cheese is what I need to buy

3.Khi 2 chủ ngữ được nối với nhau bằng các từ như: as well as, together with, along with, accompaniend by. Nếu chủ ngữ đầu tiên là số ít thì động từ ở hình thái số ít

 Nếu chủ ngữ đầu tiên số nhiều thì động từ ở hình thái số nhiều

 VD: My son, together with his friend, is going to travel around the world.

 The students, as well as their teacher, have not arrived yet.

 4. Khi 2 chủ ngữ được nối với nhau bằng các từ either .or, neither .nor, hoặc not only .but also,. Nếu chủ ngữ thứ 2 là số ít thì động từ ở hình thái số ít

 Nếu chủ ngữ thứ 2 số nhiều thì động từ ở hình thái số nhiều

 VD: Our room is too crowded –either a table or two chairs have to be moved out

 Neither her friend nor she has arrived

 

doc97 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Lượt xem: 824 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Các công thức Tiếng Anh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỰ PHÙ ỨNG GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ  Sự phù ứng giữa chủ ngữ là động từ là đề cập đến việc chọn động từ đúng hình thái số ít hoặc số nhiều sau chủ ngữ 1.  Khi 2 chủ ngữ ở hình thái số ít được nối với nhau bằng từ and thì động từ ở hình thái số nhiều                    VD: My sister and my brother are students  2.  Tuy nhiên, nếu 2 chủ ngữ diễn tả 1 cái gì đó được xem là đơn độc thì động từ ở hình thái số ít                  VD: Milk and cheese is what I need to buy 3..Khi 2 chủ ngữ được nối với nhau bằng các từ như: as well as, together with, along with, accompaniend by. Nếu chủ ngữ đầu tiên là số ít thì động từ ở hình thái số ít                        Nếu chủ ngữ đầu tiên số nhiều thì động từ ở hình thái số nhiều                  VD: My son, together with his friend, is going to travel around the world.                         The students, as well as their teacher, have not arrived yet.  4. Khi 2 chủ ngữ được nối với nhau bằng  các từ either.or, neither..nor, hoặc not only..but also,. Nếu chủ ngữ thứ 2 là số ít thì  động từ ở hình thái số ít     Nếu chủ ngữ thứ 2 số nhiều thì động từ  ở hình thái số nhiều                      VD: Our room is too crowded –either a table or two chairs have to be moved out                              Neither her friend nor she has arrived  5. Trong các câu bắt đầu  bằng there và here, động từ thường phù ứng với chủ ngữ đứng sau nó hoặc đứng cuối câu.                        VD: There comes the bus                                 Here are yours key 6. Động từ quan hệ phải phù ứng với chủ ngữ của nó, không phù ứng với bổ ngữ                        VD: The best hope for the future is our childen                                Our childen are the best hope for the future 7. Động từ phải hòa hợp với chủ ngữ đại từ quan hệ: who, which, that.                     VD: The books likes the worker who always arrives on time     8. Khi danh tập hợp dùng để đề cập đến một  đơn vị hoặc một nhóm đơn, nó kết hợp với động từ số it    Khi đề cập đến các thành viên trong nhóm nó kết hợp với động từ số nhiều.                 VD: My family have decided to move to HCM city                        The average American family has 3.5 members -Một số danh từ tập hợp:   Army, audience, class, family, firm, staft, government. Committee, faculty, group, herd, public, and team.  9. Danh từ chỉ số lượng và khối lượng thường kết hợp với động từ số ít            VD: Fifteen minites isn’t enough for the student to finish this test                    Five miles is too much for me to run in one day                    Twenty dollar is an unreasonable price for the necklace  10. Một số danh từ số ít như statistics, physics, tactics, electronics, athletics. Politics, news, measles, economics, the United States trông có vẻ là số nhiều nhưng luôn kết hợp với động từ số ít.  11. Các đại từ bất định như anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, each, something, everybody, everyone, everything.thường kết hợp với động từ số ít.                VD: Nobody has cleaned the floor for months                        Every elementary school teacher is going to take this examiation  12. Thành ngữ bắt đầu với one of thường đi với danh từ số nhiều nhưng kết hợp với động từ số ít.               VD: One of my friend is going to visit Ha Noi next week  13. Các thành ngữ hạn định khác:          None of + the + uncountable noun + sl verb          None of + the + pl noun + pl verb          A number of + pl noun + pl verb          The number of + pl noun + sl verb ( sl : số ít, pl: số nhiều) V_ing và to inf  Ta đã biết, động từ tiếng anh được chia theo thì , tuỳ vào ngữ cảnh của từng câu. Động từ một khi không chia theo thời (tense)  thì sẽ mang 1 trong 4 dạng sau đây : - bare inf (động từ nguyên mẩu không có to ) - to inf ( động từ nguyên mẫu có to ) - Ving (động từ thêm ing ) - P.P ( động từ ở dạng past paticiple )  1 : cấu trúc câu  dạng V_0_V ( chủ ngữ _động từ 1_tân ngữ_ động từ 2 )  A , bare inf   Theo sau các động từ như :  MAKE, HAVE ( ở dạng sai bảo chủ động ),LET, HELP thì V2 sẽ ở dạng bare inf. Cấu trúc : make / have / let sb do st .  Ex: I make him go. I let him go. B: V_ing  Nếu V1 là các động từ như : HEAR ,SEE, FEEL ,NOTICE ,WATCH, FIND, CATCH... thì V2 là Ving (hoặc bare inf ) cấu trúc : watch / find/ catch sb doing st : bắt gặp  ( xem ) ai đó đang làm gì. See/ hear/ feel  sb doing st : nhìn thấy. ngeh thấy ai đó  đang làm gì.  See/ hear/ feel  sb do st : nhìn thấy. ngeh thấy ai đó đã làm gì.  C:  P.P Theo sau động từ have , get , V2  có dạng P.P cấu trúc : have / get st done . D: to_V Các trừơng hợp còn lại.  2 : cấu trúc câu dạng  V_V ( hai động từ đứng liền nhau ) A: V-Ing   Theo sau các động từ Admit, allow, appreciate, avoid , be better off ( khá hơn), can't help(không thể không), can't resist(không thể chịu nỗi), can't stand (không thể chịu nỗi), cease (dừng), cosider (nghĩ đến), delay,deny,dislike, enjoy, escape, fancy, finish,imagine,involve, keep, mind, miss(bỏ sót),postpone, practise,  quit, recall, regret,  remember, report, resent(căm ghét), resume(bắt đầu lại), Risk (liều lĩnh), stop, succeed, suggest, hate, mention, look forward to,discuss, resist, explain ,   . Thì V2 chia v_ing  Ex:VD: When i 'm on holiday, i enjoy not having to get up early. Lưu ý : sau giới từ ( prep ), động từ được chia ở dang v_ing . B : to inf Theo sau các động từ Afford, agree , arrange, attempt, claim, dare, decide, demand, desire, expect, fail, forget, happen, hesitate, hope, intend, learn, manage, mean, need, offer, plan, prepare, pretend, promise, refuse, seem, strive, tend, threaten, try, want, wish, would love , would like . have no right ( ko có quyền ), in order , so as( not)  Thì V2 được chia ở dang to_inf  Ex:As it was late, we decide to take a taxi home.  Những động từ đã liệt kê ở trên chỉ là những từ thông dụng nhất chứ ko phải là tất cả ^^!  3 : Một số Động từ đặc biệt có thể dùng cả V_ing và to_inf  STOP + Ving :nghĩa là dừng hành động đang diễn ra  đó lại ex: I stop eating (tôi ngừng ăn ) + To inf : dừng lại để làm hành động khác ex: I stop to eat (tôi dừng lại để ăn )  FORGET ,REMEMBER + Ving :Nhớ (quên)chuyện đã làm I remember meeting you somewhere last year (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngóai ) + To inf : Nhớ (quên ) phải  làm chuyện gì đó ex: Don't forget to buy me a book :đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé (chưa mua ,)  REGRET + Ving : hối hận chuyện đã làm I regret lending him the book : tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách + To inf :lấy làm tiếc để ...... ex: I regret to tell you that ...( tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng ...)- chưa nói - bây giờ mới nói TRY + Ving : thử ex: I try eating the cake he makes ( tôi thử ăn cái bánh anh ta làm ) + To inf : cố gắng để ... ex: I try to avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta ) NEED ,WANT NEED nếu là động từ đặc biệt( model V ) thì đi với BARE INF ex: I needn't buy it ( need mà có thể thêm not vào là động từ đặc biệt ) NEED là động từ thường thì áp dụng công thức sau : Nếu chủ từ là người thì dùng to inf ex: I need to buy it (nghĩa chủ động ) N ếu chủ từ là vật thì đi với Ving hoặc to be P.P ex: The house needs repairing (căn nhà cần được sửa chửa ) The house needs to be repaire MEAN Mean + to inf : Dự định Ex: I mean to go out (Tôi dự định đi chơi ) Mean + Ving :mang ý nghĩa Ex: Failure on the exam means having to learn one more year.( thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa) 4: các mẫu khác HAVE difficulty /trouble +Ving WASTE/ SPEND time /money + Ving chủ ngữ giả ( it)+ take(s) sb + time to do st  KEEP + O + Ving PREVENT + O + Ving used to do : trước đây quen làm gì to be used to / to be accustomed to  + doing : quen với việc làm gì to get used to / to get accustomed to +v_ing : trở nên quen với việc làm gì . to be likely to do st : có khả năng sẽ làm gfi ĐỘNG TỪ QUY TẮC 1. Động từ qui tắc là những động từ mà thì quá khứ (past tense) và động tính từ quá khứ (past partictive) được lập bằng cách thêm - ed vào hình thức đơn (the simple form)của động từ . 2. Cách thêm hậu tố -ed a/ Động từ tận cùng bằng 2 nguyên âm + 1 phụ âm hoặc tận cùng bằng 2 phụ âm :thêm - ed ex:   look  ==> looked   (nhìn )        want  ==> wanted  (muốn ) b/ Động từ bằng e hoặc ee : chỉ thêm -d ex :  arrive  ==> arrived ( đến )         like     ==> liked     (thích ) c/ Động từ tận cùng bằng phụ âm + y :đổi y thành i trước khi thêm - ed ex : study  ==> studied (học , nghiên cứu )        cry     ==>    cried  (khóc ) Những động từ bằng nguyên âm + y thì thêm -ed ex : play ==> played   (chơi )        obey ==> obeyed ( vâng lời ) d/ Động từ chỉ có 1 âm tiết tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm : gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ed ex:   stop  ==> stopped (ngừng )         fit     ==>   fitted  ( ăn khớp ) Nhưng động từ tận cùng bằng x thì chỉ thêm -ed ex :  tax   ==> taxed (đánh thuê )        fix    ==> fixed ( qui định ) e/ Động từ nhiều âm tiết tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm có trọng aam ở âm tiết cuối : gấp đôi phụ âm trước khi thêm - ed ex :  omit   ==> omitted   (bỏ đi )       prefer  ==> preferred ( thích hơn ) Nhưng động từ không có trọng âm ở cuối thì chỉ thêm - ed happen ==> happened (xảy ra )  listen  ==> listened (lắng nghe ) f/ Động từ tận cìng bằng l : gấp đôi phụ âm l (ngay cả kho trọng âm không ở âm tiết cuối ) và thêm -ed ex :  cancel    ==> cancelled  (hủy bỏ )         travel     ==> travelled ( đi du lịch ) g/ Động từ tận cùng bằng c : thêm k trước khi thêm - ed ex :  picnic  ==> picnicked  (dã ngoại )          traffic   ==> traffcked (buôn bán ) 3. Cách phát âm hậu tố - ed   a/ Đọc /t/ sau những âm rung (trừ âm /t/ ): /f/ , / k/ , / p/ ...    b/ đọc / d/ sau những âm có rung (trừ âm / d/ )    c/ Đọc / id/ sau 2 âm / d/ và / t/ Chú ý :+ Một số động tính từ tận cùng bằng - ed dùng như tính từ , đọc / id/ : ex :   beloved (yêu quí )           +Một số tính từ tận cùng bằng ed cũng đọc / id/: ex : aged (tuổi , già )       sacred (thiêng liêng ) 4. Động từ không theo qui tắc là những động từ có hình thức riêng cho thì quá khứ và động tính từ quá khứ , không thêm - ed. (cái này tra bảng ) Một số động từ đặc biệt (need, dare, be, get) 1. Need  1.1 Need dùng như một động từ thường: a) Động từ đi sau need chỉ ở dạng nguyên thể khi chủ ngữ là một vật thể sống: My friend needs to learn Spanish. He will need to drive alone tonight. John needs to paint his house. b) Động từ đi sau need phải ở dạng verb-ing hoặc dạng bị động nếu chủ ngữ không phải là vật thể sống. The grass needs cutting           OR The grass needs to be cut. The telivision needs repairing   OR The TV needs to be repaired. Your thesis needs rewriting     OR Your thesis needs to be rewritten. Chú ý: need + noun = to be in need of + noun Jill is in need of money. = Jill needs money. The roof is in need of repair. = The roof needs repairing. Want và Require cũng đôi khi được dùng theo mẫu câu này nhưng không phổ biến: Your hair wants cutting All cars require servicing regularly  1.2 Need dùng như một trợ động từ Chỉ dùng ở thể nghi vấn hoặc phủ định thời hiện tại. Ngôi thứ ba số ít không có "s" tận cùng. Không dùng với trợ động từ to do. Sau need (trợ động từ) là một động từ bỏ to:         We needn't reserve seats - there will be plenty of rooms.         Need I fill out the form? ·         Thường dùng sau các từ như if/ whether/ only/ scarcely/ hardly/ no one      I wonder if I need fill out the form.     This is the only form you need fill out. ·         Needn 't + have + P2 : Lẽ ra không cần phải      You needn't have come so early - only waste your time. ·         Needn't = không cần phải; trong khi mustn't = không được phép.      You needn’t apply for a visa to visit France if you hold a EU passport, but if you are not an EU citizen, you mustn’t unless you have a visa.   2. Dare (dám):  2.1 Dùng như một nội động từ: Không dùng ở thể khẳng định, chỉ dùng ở thể nghi vấn và phủ định.          Did they dare (to) do such a thing? = Dared they do such a thing? (Họ dám làm như vậy sao?)         He didn't dare (to) say anything = He dared not say anything. (Anh ta không dám nói gì.) ·         Dare không được dùng ở thể khẳng định ngoại trừ thành ngữ I dare say/ I daresay với 2 nghĩa sau:      Tôi cho rằng: I dare say there is a restaurant at the end of the train.     Tôi thừa nhận là: I daresay you are right. ·         How dare/ dared + S + Verb in simple form: Sao ... dám (tỏ sự giận giữ)      How dared you open my letter: Sao mày dám mở thư của tao.  2.2 Dùng như một ngoại động từ: Mang nghĩa “thách thức”: Dare sb to do smt = Thách ai làm gì         They dare the boy to swim across the river in such a cold weather.         I dare you to touch my toes = Tao thách mày dám động đến một sợi lông của tao.  3. Cách sử dụng to be trong một số trường hợp  ·         To be of + noun = to have: có (dùng để chỉ tính chất hoặc tình cảm)  Mary is of a gentle nature = Mary có một bản chất tử tế. ·         To be of + noun: Nhấn mạnh cho danh từ đứng đằng sau  The newly-opened restaurant is of (ở ngay) the Leceister Square. ·         To be + to + verb: là dạng cấu tạo đặc biệt, sử dụng trong trường hợp:  - Để truyền đạt các mệnh lệnh hoặc các chỉ dẫn từ ngôi thứ nhất qua ngôi thứ hai đến ngôi thứ ba.         No one is to leave this building without the permission of the police. - Dùng với mệnh đề if khi mệnh đề chính diễn đạt một câu điều kiện: Một điều phải xảy ra trước nếu muốn một điều khác xảy ra. (Nếu muốn... thì phải..)         If we are to get there by lunch time we had better hurry.         Something must be done quickly if the endangered birds are to be saved.         He knew he would have to work hard if he was to pass his exam - Được dùng để thông báo những yêu cầu xin chỉ dẫn:         He asked the air traffic control where he was to land. - Được dùng khá phổ biến để truyền đạt một dự định, một sự sắp đặt, đặc biệt khi nó là chính thức.         She is to get married next month.         The expedition is to start in a week.         We are to get a ten percent wage rise in June. - Cấu trúc này thông dụng trên báo chí, khi là tựa đề báo thì to be được bỏ đi.         The Primer Minister (is) to make a statement tomorrow. ·         were + S + to + verb = if + S + were + to + verb = thế nếu (một giả thuyết)          Were I to tell you that he passed his exams, would you believe me. ·         was/ were + to + verb: Để diễn đạt ý tưởng về một số mệnh đã định sẵn          They said goodbye without knowing that they were never to meet again.         Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were to be died (have been destined to die) in office. ·         to be about to + verb = near future (sắp sửa)          They are about to leave. ·         Be + adj ... (mở đầu cho một ngữ) = tỏ ra...          Be careless in a national park where there are bears around and the result are likely to be tragical indeed. ·         Be + subject + noun/ noun phrase/ adjective = cho dù là ...          Societies have found various methods to support and train their artists, be it the Renaissance system of royal support of the sculptors and painters of the period or the Japanese tradition of passing artistic knowledge from father to son. (Ở các xã hội đều tìm thấy một số phương pháp hỗ trợ và đào tạo các nghệ sỹ, cho dù là hệ thống hỗ trợ các nhà điêu khắc và hoạ sỹ của các hoàng gia thời kỳ Phục hưng hay phương pháp truyền thụ hiểu biết nghệ thuật từ cha sang con theo truyền thống Nhật Bản)         To have technique is to possess the physical expertise to perform whatever steps a given work may contain, be they simple or complex. (Có được kỹ thuật là sẽ có được sự điêu luyện để thực hiện bất kỳ thao tác nào mà một công việc đòi hỏi, cho dù là chúng đơn giản hay phức tạp)  4. Cách sử dụng to get trong một số trường hợp:  4.1. To get + P2 get washed/ dressed/ prepared/ lost/ drowned/ engaged/ married/ divorced. Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy một việc gì hoặc tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải.         You will have 5 minutes to get dressed.(Em có 5 phút để mặc quần áo)         He got lost in old Market Street yesterday. (tình huống bị lạc đường) Tuyệt nhiên không được lẫn trường hợp này với dạng bị động.  4.2. Get + V-ing = Start + V-ing: Bắt đầu làm gì         We'd better get moving, it's late.  4.3. Get sb/smt +V-ing: Làm cho ai/ cái gì bắt đầu. Please get him talking about the main task. (Làm ơn bảo anh ta hãy bắt đầu đi vào vấn đề chính)  When we get the heater running, the whole car will start to warm up. (Khi chúng ta cho máy sưởi bắt đầu chạy..)  4.4. Get + to + verb - Tìm được cách.          We could get to enter the stadium without tickets.(Chúng tôi đã tìm được cách lọt vào...) - Có cơ may          When do I get to have a promotion? (Khi nào tôi có cơ may được tăng lương đây?) - Được phép          At last we got to meet the general director. (Cuối cùng thì rồi chúng tôi cũng được phép gặp tổng đạo diễn)  4.5. Get + to + Verb (về hành động) = Come + to + Verb (về nhận thức) = Gradually = dần dần We will get to speak English more easily as time goes by. He comes to understand that learning English is not much difficult  Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan 1. Động từ dùng làm tân ngữ Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đều đòi hỏi tân ngữ đứng sau nó là một danh từ. Một số các động từ lại đòi hỏi tân ngữ sau nó phải là một động từ khác. Động từ dùng làm tân ngữ được chia làm hai loại: 1.1: Loại 1: Động từ nguyên thể làm tân ngữ (to + verb) Bảng dưới đây là những động từ đòi hỏi tân ngữ sau nó là một động từ nguyên thể khác.  agree attempt claim decide demand desire expect fail forget hesitate hope intend  learn need offer plan prepare pretend refuse seem strive tend  want wish John expects to begin studying law next semester. Mary learned to swim when she was very young. The committee decided to postpone the meeting. The president will attempt to reduce inflation rate. Trong câu phủ định, thêm not vào trước động từ làm tân ngữ:  John decided not to buy the car. 1.2: Loại 2: Động từ Verb-ing dùng làm tân ngữ Bảng dưới đây là những động từ đòi hỏi tân ngữ theo sau nó phải là một Verb-ing  admit appreciate avoid can't help delay deny resist  enjoy finish miss postpone practice quit resume suggest consider mind recall risk repeat resent John admitted stealing the jewels. We enjoyed seeing them again after so many years. You shouldn’t risk entering that building in its present condition. He was considering buying a new car until the prices went up. The Coast Guard has reported seeing another ship in the Florida Straits. Trong câu phủ định, thêm not vào trước Verb-ing.      John regretted not buying the car. ·         Lưu ý rằng trong bảng này có mẫu động từ can't help doing/ but do smt có nghĩa ‘không thể đừng được phải làm gì’      With such good oranges, we can't help buying two kilos at a time. 1.3: Bảng dưới đây là những động từ mà tân ngữ sau nó có thể là một động từ nguyên thể hoặc một verb-ing mà ngữ nghĩa không thay đổi.  begin can't stand continue dread hate like  love  prefer start try         He started to study after dinner = he started studying after dinner. Lưu ý rằng trong bảng này có một động từ can't stand to do/doing smt: không thể chịu đựng được khi phải làm gì.          He can't stand to wait (waiting) such a long time. 1.4: Bốn động từ đặc biệt Đó là những động từ mà ngữ nghĩa của chúng sẽ đổi khác hoàn toàn khi tân ngữ sau nó là một động từ nguyên thể hoặc verb-ing. 1a) Stop to do smt: dừng lại để làm gì         He stoped to smoke = Anh ta dừng lại để hút thuốc. 1b) Stop doing smt: dừng làm việc gì         He stoped smoking = Anh ta đã bỏ thuốc. 2a) Remember to do smt: Nhớ sẽ phải làm gì         Remember to send this letter. = Hãy nhớ gửi bức thư này nhé. 2b) Remember doing smt: Nhớ là đã làm gì         I remember locking the door before leaving, but now I can't find the key. Đặc biệt nó thường được dùng với mẫu câu: S + still remember + V-ing : Vẫn còn nhớ là đã...         I still remember buying the first motorbike 3a) Forget to do smt: quên sẽ phải làm gì          I forgot to pickup my child after school = Tôi quên không đón con. 3b) Forget doing smt: (quên là đã làm gì). Đặc biệt nó thường được dùng với mẫu câu S + will never forget + V-ing: sẽ không bao giờ quên được là đã ...         She will never forget meeting the Queen = Cô ấy không bao giờ quên lần gặp Nữ hoàng 4a) Regret to do smt: Lấy làm tiếc vì phải làm gì (thường dùng khi báo tin xấu)         We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather. 4b) Regret doing smt: Lấy làm tiếc vì đã làm gì         He regrets leaving school early. It's the biggest mistake in his life. 1.5: Động từ đứng sau giới từ Tất cả các động từ đứng ngay sau giới từ đều phải ở dạng V-ing. 1.5a: Verb + preposition + verb-ing Sau đây là bảng các động từ có giới từ theo sau, vì vậy các động từ khác đi sau động từ này phải dùng ở dạng verb-ing. Verb + prepositions + V-ing approve of be better of count on depend on give up  insist on keep on put off rely on succeed in think about think of worry abount object to look forward to confess to John gave up smoking because of his doctor’s advice. He insisted on taking the bus instead of the plane. Hery is thinking of going to France next year. Fred confessed to stealing the jewels Chú ý rằng ở 3 động từ cuối cùng trong bảng trên, có giới từ to đi sau động từ. Đó là giới từ chứ không phải là to trong động từ nguyên thể (to do st), nên theo sau nó phải là một verb-ing chứ không phải là một verb nguyên thể.  We are not looking forward to going back to school. Jill objected to receiving the new position. He confessed to causing the fire. 1.5b: Adjective + preposition + verb-ing: Adjective + prepositions + V-ing accustomed to afraid of intent on interested in capable of fond of successful in tired of Mitch is afraid of getting married now. We are accustomed to sleeping late on weekends. I am fond of dancing. We are interested in seeing this film. 1.5c: Noun + preposition + verb-ing: Noun + prepositions + V-ing choice of excuse for intention of  method for possibility of  reason for (method of) There is no reason for leaving this early. George has no excuse for droping out of school. There is a possibility of acquiring this property at a good price. He has developed a method for evaluating this problem. Các trường hợp khác: Trong các trường hợp khác, động từ đi sau giới từ cũng phải ở dạng verb-ing.         After leaving the party, he drove home.         He should have stayed in New York instead of moving to Maine. 1.6: Động từ đi sau tính từ: Nói chung, nếu động từ đi ngay sau tính từ (không có giới từ) thì được dùng ở dạng nguyên thể. Những tính từ đó bao gồm. anxious boring dangerous hard eager easy good strange pleased  prepared ready able usual common difficult It is dangerous to drive in this weather. Mike is anxious to see his family. We are ready to leave now. It is difficult to pass this test. Chú ý: able và capable có nghĩa như nhau nhưng cách dùng khác nhau:          (able/ unable) to do smt = (capable/ incapable) of doing smt. 2: Đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing trong tân ngữ 2.1: Trường hợp tân ngữ là động từ nguyên thể Trong trường hợp tân ngữ là động từ nguyên thể (loại 1) thì bất cứ danh từ hay đại từ nào trực tiếp đứng trước nó cũng phải ở dạng tân ngữ (complement form).              Joe asked her to call him. S + V + {pronoun/ noun in complement form} + [to + verb] ... Sau đây là một số động từ đòi hỏi tân ngữ là một động từ nguyên thể có đại từ làm tân ngữ gián tiếp. allow ask beg convince expect instruct invite order permit persuade prepare promise remind urge want We ordered him to appear in court. I urge you to reconsider your decision. They were trying to persuade him to change his mind. The teacher permitted them to turn their assignments in late. You should prepare your son to take this examination. 2.2: Trường hợp tân ngữ là V-ing Trong trường hợp tân ngữ là một V- ing thì đại từ/danh từ phải ở dạng sở hữu.  Subject + verb + {pronoun/ noun}(possessive form) + verb-ing... We understand your not being able to stay longer. We object to their calling at this hour. He regrets her leaving. We are looking forward to their coming next year. We don’t approve of John’s buying this house. We resent the teacher’s not announcing the test sooner. Câu phủ định

File đính kèm:

  • docCac Cong Thuc Tieng Anh.doc