Các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm - Phần: Hoá học hữu cơ

Định luật bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng.

- Khi đốt cháy 1 hợp chất A thì:

n o(trong CO2 ) + n 0(H2O) =n 0(O2 đốt cháy) =>

m 0(CO2 ) +m 0(H2O) =m 0(O2 đốt cháy)

Giả sử khi đốt cháy hợp chất hữu cơ A (chứa C, H, O)

A + O2 → CO2 + H2O

mA + mO2 =mCO2 +mH2O

mA = mC + mH + mO

VD 1 : Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 4,4g

CO2 và 2,52g H2O.

m có giá trị là:

A. 1,48g B. 2,48 g C. 14,8g D. 24,7

X C H

4,4 2,52

m m m x12 x2 1,2 0,28 1,48(g)

44 18

= + = + = + =

Vậy đáp án (A) đúng

VD 2: Cho 1,24g hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 336 ml

H2(đktc) và m(g) muối natri. Khối lượng muối Natri thu được là:

A. 1,93 g B. 2,93 g C. 1,9g D. 1,47g

= =

− + − +

H O H 2

2

n 0,015mol n 0,03(mol)

1

R OH Na R ONa H

2

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

m = 1,24 + 0,03. (23 - 1) = 1,9 (g)

Vậy đáp án (C) đúng

pdf11 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 06/07/2022 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm - Phần: Hoá học hữu cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C¸c ph−¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp tr¾c nghiÖm PhÇn ho¸ häc h÷u c¬ Biên soạn : ThS – NCS : Phạm Ngọc Sơn 0989.882.333 I. Định luật bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng. - Khi đốt cháy 1 hợp chất A thì: 222 00 O()OH()COtrong(o nnn =+ đốt cháy) => 222 000 O()OH()CO( mmm =+ đốt cháy) Giả sử khi đốt cháy hợp chất hữu cơ A (chứa C, H, O) A + O2 → CO2 + H2O mA + OHCOO 222 mmm += mA = mC + mH + mO VD 1 : Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 4,4g CO2 và 2,52g H2O. m có giá trị là: A. 1,48g B. 2,48 g C. 14,8g D. 24,7 X C H 4,4 2,52 m m m x12 x2 1,2 0,28 1,48(g) 44 18 = + = + = + = Vậy đáp án (A) đúng VD 2: Cho 1,24g hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 336 ml H2(đktc) và m(g) muối natri. Khối lượng muối Natri thu được là: A. 1,93 g B. 2,93 g C. 1,9g D. 1,47g = ⇒ = − + ⇒ − + 2H O H 2 n 0,015mol n 0,03(mol) 1 R OH Na R ONa H 2 Theo định luật bảo toàn khối lượng: m = 1,24 + 0,03. (23 - 1) = 1,9 (g) Vậy đáp án (C) đúng VD 3: Cho 3,38g hỗn hợp Y gồm CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 672 ml khí( ở đktc) và dung dịch. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp rắn Y1. Khối lượng Y1 là: A. 3,61g B. 4,7g C. 4,76g D. 4,04g 2H H n 2n 0,03(mol)= = . Vì 3 chất trong hỗn hợp Y đều có một nguyên tử H linh động ⇒ 2 2 0,06( )Na molHn n= = Theo phương trình, áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 1Y m 3,38 (23 1)x0,06 4,7(g)= + − = Vậy đáp án( B) đúng VD 4: Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thành 2 phần bằng nhau: - Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 0,54g H2O - Phần 2 cộng H2(Ni, t0 ) thu được hỗn hợp A. Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thể tích khí CO2 thu được(ở đktc) là: A - 0,112 lít B - 0,672 lít C - 1,68 lít D - 2,24 lít P1: hỗn hợp là anđehit no đơn chức = = 2 2CO H O n n 0,03(mol) Theo định luật bảo toàn nguyên tử và bảo toàn khối lượng 1C(P ) C(A) n n 0,03(mol)= = => = = 2 2CO (P ) C(A) n n 0,03(mol) ⇒ = 2CO V 0,672lÝt(ëdktc) Đáp án (B )đúng VD 5: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B ta được hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76g CO2. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước CO2 tạo ra là: A - 2,94g B - 2,48g C - 1,76g D - 2,76g 2H OX Y−⎯⎯⎯→ 2 2C(X) C(Y) CO (do X) CO (do Y) n n n n 0,04= ⇒ = = (mol) Mà khi 2OY +⎯⎯⎯→ số mol CO2 = 2H O n = 0,04 mol +⇒ = + =∑ 2 2CO H Om 1,76 (0,04x18) 2,47(g) Vậy đáp án( B )đúng VD 6: Hỗn hợp X gồm rượu no đơn chức A và 1 axit no đơn chức B. Chia thành 2 phần bằng nhau. - Phần 1: Bị đốt cháy hoàn toàn thây tạo ra 2,24 lít CO2(đktc) - Phần 2: Được este hóa hoàn toàn và vừa đủ thu được 1 este. Khi đốt cháy este này thì lượng nước sinh ra là: A - 1,8g B - 3,6g C - 19,8g D - 2,2g II. Phương pháp tăng giảm khối lượng Để giải bài toán một cách nhanh chóng đối với bài toán về rượu, axit, este, axit amin ta cũng có thể vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải. Cụ thể là: * Đối với rượu: Xét phản ứng của rượu với Na R(OH)x + Na → R(ONa)x + x2 H2 hoặc ROH + Na → RONa + 1 2 H2 Theo phương trình ta thấy: cứ 1mol rượu tác dụng với Na → 1mol muối ancolat thì khối lượng tăng 23-1 = 22g. Vậy nếu đầu bài cho khối lượng của rượu và khối lượng của muối alcolat ta có thể vận dụng để tính số mol của rượu, H2 và xác định công thứ phân tử của rượu. * Đối với axit: Xét phản ứng axit với kiềm R(COOH)x + xNaOH → R(COONa)x + H2O hoặc RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O 1mol 1mol → m↑ 22g * Đối với este: Xét phản ứng xà phòng hóa R-COOR' + NaOH → RCOONa + R'OH 1mol 1mol → khối lượng muối kết tủa là 23-R' VD 7: Cho 2,84g hỗn hợp 2 rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na kim loại tạo ra 4,6g chất rắn và V lít khí H2(đktc) 1. V có giá trị là: A - 2,24 lít B - 1,12 lít C - 1,792 lít D - 0,896 lít 2. Công thức cấu tạo của 2 rượu là: A - CH3OH , C2H5OH B - C2H5OH, C3H7OH C - C3H7OH , C4H9OH D - C2H3OH, C3H5OH Đáp án (D) đúng 2. Đáp án (A) đúng VD 8: Thủy phân 0,01mol este của 1 rượu đa chức với 1 axit đơn chức tiêu tốn hết 1,2g NaOH. Mặt khác khi thủy phân 6,35g este đó thì tiêu tốn hết 3g NaOH và thu được 7,05g muối. CTPT và CTCT của este là: A - (CH3COO)3C3H5 B- (C2H3COO)3C3H5 C - C3H5(COOCH3)3 D - C3H5 (COOC2H3)3 Vì nNaOH = 3neste ⇒ este 3 chức (Rượu 3 chức + axit đơn chức) Đặt công thứ este (RCOO)3R' (RCOO)3R' + 3NaOH → (RCOONa)3 + R'(OH)3 Theo PT: cứ 1mol 3mol → 1mol thì khối lượng tăng 23 x 3 - R' = 69 - R' Vậy 0,025mol 0,075mol 0,025, thì khối lượng tăng: 7,05 - 6,35 = 0,7g ⇒ 0,7 = 0,025 (69-R') ⇒ R’ = 41 ⇒R': C3H5 Meste = 6,35 254 0,025 = ⇒ mR = 254 - 41 - 44 x 33 = 27 ⇒ R: C2H3 - Vậy công thức của este là (CH2 = CHCOO)3C3H5 Đáp án (B )đúng III. Phương pháp khối lượng phân tử trung bình, số nguyên tử cacbon trung bình để xác định CTPT của hợp chất vô cơ và hữu cơ. Nguyên tắc: Dùng khối lượng mol trung bình M để xác định khối lượng mol các chất trong hỗn hợp đầu. M1 < M < M2 ( trong đó M1< M2 ) Đối với bài toán hữu cơ thì chủ yếu dùng phương pháp này. Một khối lượng các bài toán hữu cơ dùng phương pháp khối lượng mol trung bình , còn mở rộng thành số nguyên tử cacbon trung bình, số liên kết trung bình, hoá trị trung bình, gốc hiđrocacbon trung bình. VD 9: Một hỗn hợp A gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau. Nếu cho 4,48 lít hỗn hợp A (ở đktc) qua bình đựng dung dịch brôm dư, người ta thấy khối lượng của bình tăng thêm 7g. Công thức phân tử của 2 olefin là: A - C2H4 và C3H6 B - C3H6 và C4H8 C - C4H8 và C5H10 D - C5H10 và C6H12 = =7M 35 0,2 => M1 < 35 < M2; M1, M2 là đồng đẳng kế tiếp. M1 = 28 => C2H4 M2 = 42 => C3H6 Vậy đáp án( A) đúng. VD 10: A, B là 2 rượu no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 1,6g A và 2,3g B tác dụnghết với Na thu được 1,12 lít H2(đktc). Công thức phân tử của 2 rượu là: A - CH3OH, C2H5OH B - C2H5OH, C3H7OH C - C3H7OH, C4H9OH D - C4H9OH, C5H11OH * Cách giải nhanh: Theo phương pháp M 2n 2n 1 n 2n 1 1 C H OH Na C H ONa H 2 − − − −+ ++ → + 2R H n n 0,1mol= = R 1 2 3,9 M 39 M M M 0,1 = = ⇒ < < ⇒ M1 = 32 M2= 46 Công thức của 2 rượu CH3OH và C2H5OH => Đáp án (A) đúng IV. Áp dụng phương pháp đường chéo trong bài toán trộn lẫn hai dung dịch, hai chất. VD 12: Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí C3H8 và C4H10 đối với hiđro là 25,5 Thành phần % thể tích của hỗn hợp đó là: A - 50%;50% B - 25%; 75% C - 45% ; 55% D - 20% ; 80% Áp dụng qui tắc đường chéo ta có : 44 58 51 7 7 V C3H8 VC4H10 TØ lÖ 1:1 ⇒ Đáp án (A) đúng VD 13: Cho hỗn hợp X gồm 2 este có CTPT là C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với NaOH dư thu được 6,14g hỗn hợp 2 muối và 3,68g rượu B duy nhất có tỉ khối so với oxi là 1,4375. Số gam của C4H10O2 và C3H6O2 trong A lần lượt là: A - 3,6g và 2,74g B - 3,74g và 2,6g C - 6,24g và 3,7g D - 4,4g và 2,22g nmuối = nrượu = 0,08 mol ( )muèi 3,68M 76,75 g / mol 0,08 = = Áp dụng quy tắc đường chéo: 82 68 76,75 5,25 x mol CH3COONa y mol HCOONa 4 7 2 3 6 2 C H O C H O m 4,4(g)x 0,05x 5 y 3 y 0,03 m 2,22(g) =⎧=⎧ ⎪= ⇒ ⇒⎨ ⎨= =⎩ ⎪⎩ V. Dựa vào phương trình đốt cháy hợp chất hữu cơ. Ví dụ 39: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng thu được 11,2l CO2 (đktc) và 9g H2O. hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào. A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Azen * Cách giải nhanh: Ta có số mol CO2 = số mol H2O Dựa vào phương trình đốt cháy → 2 hợp chất là anken. ⇒ Đáp án (B) đúng. Ví dụ 40: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2ankan thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2dư thì khối lượng kết tủa thu được là: A. 37,5g B. 52.5g C. 15g D. 42,5g Theo phương trình đốt cháy ankan ta có: nankan = 2 2H O CO n n− ⇒ 2 2CO H O ankan n n n 0,525 0,15 0,375(mol)= − = − = 3 2 3CaCO CO CaCO n n 0,375mol m 37,5(g)= = ⇒ = Vậy đáp( A ) đúng. Ví dụ 41: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn, dư, sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 4,14g bình 2 tăng 6,16g. Số mol ankan có trong hỗn hợp là: A. 0,06mol B. 0,09mol C. 0.03mol D. 0,045mol Theo phương trình đốt cháy ankan và anken ta thấy 2 2 2 2 H O(ankan) CO H O(anken) CO n n n n > = Vậy nankan = 2 2H O CO n n 0,23 0,4 0,09mol− = − = Vậy đáp án (B ) đúng. Ví dụ 42: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hỗn hợp gồm CH4, C4H10 và C2H4 thu được 0,14 mol CO2 và 0,23mol H2O. Số mol của ankan và anken có trong hỗn hợp lần lượt là: A. 0,09 và 0,01 B. 0,01 và 0,09 C. 0,08 và 0,02 D. 0,02 và 0,08 Theo phương trình đốt cháy ankan và anken. Số mol ankan =số mol H2O – số mol CO2 = 0,23 - 0,14 = 0,09 (mol) Mà tổng n = 0,1mol ⇒ nanken = 0,01 (mol) Vậy đáp án (A) đúng. Ví dụ 43: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,27lít CO2 (đktc) và 7,65g H2O. Mặt khác m(g) hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2,8lít H2 (đktc). Biết tỉ khối hơi của mỗi chất trong X so với H2 đều nhỏ hơn 40. CTCT của A và B là: A. C2H6O và CH4O B. C2H6O và C3H8O C. H6O2 và C3H8O2 D. C3H8O2 và C4H10O2 Ta có 2 2 CO H O n 0,3mol n 0,425mol = = ⇒ > ⇒2 2H O COn n Hỗn hợp X gồm hai rượu no cùng dãy đồng đẳng Theo phương trình đốt cháy: CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O ⇒ Số mol X = số mol H2O – số mol CO2 = 0,125mol Mà 2H n 0,125mol X := ⇒ rượu no hai chức. MA MB < 80 ⇒ A: C2H6O2 B. C3H8O2 Vậy đáp án (C )đúng Ví dụ 44: Đốt cháy hoàn toàn a g hỗn hợp hai rượu thuộc dãy đồng đẳng của rượu etylic thu được 70,4g CO2 và 39,6g H2O. a có giá trị là: A. 3,32g B. 33,2 C. 6,64g D. 66,4g Đặt CTTQ chung 2 rượu: + + → + +2 2 2n n 2 3nC H O O nCO (n 1)H O2 2 2O CO n 1,5n 1,5 1,6 2,4(mol)= = × = Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. a = 70,4 + 39,6 - 2,4 x 32 = 33,2 (g) Vậy đáp án (B) đúng. Ví dụ 45: Chia hỗn hợp X gồm hai rượu no đơn chức A, B thành hai phần bằng nhau. - Phần 1: bị đốt cháy hoàn toàn thu được 5,6lít CO2(đktc) và 6,3g H2O. - Phần 2: tác dụng hết với Na kim loại thu được Vlít khí (đktc). 1. V có giá trị là: A. 1,12lít B. 0,56lít C. 2,24lít D. 1,18lít 2. Nếu 2 rượu đơn chức trên là đồng đẳng kế tiếp thì công thức cấu tạo của A và B là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OH Dựa vào phương trình đốt cháy rượu no đơn chức ta có. nx = 2 2H O CO n n 0,35 0,25 0,1(mol)− = − = Vì x là rượu no đơn chức. 1. ⇒ 2 2H x H 1 n n 0,05(mol) V 0,05 22,4 1,12l 2 = = ⇒ = × = (đktc) 2. 2 2 2x 2x 2C H O O xCO (x 1)H O+ + → + + Ta có: 2CO X n 0,25 x 2,5 n 0,1 = = = ⇒ x1 = 2 ⇒ C2H5OH x2 = 3 C3H7OH Đáp án (D) đúng Ví dụ 46: Đốt cháy hoàn toàn 5,8g anđehit X thu được 5,4g H2O và 6,72 l CO2 (đktc) Vậy CTPT của X là A. C2H4O B. C4H6O2 C. C3H6O D. C4H8O Ta có 2 2H O CO n n 0,3mol= = ⇒ X là anđehit no đơn chức. CnH2nO + 2 2 2 3 6 3 n 1 O n C O n H O 2 5 , 8 0 , 3 n 3 C T X : C H O 1 4 n 1 6 n − → + = ⇒ = ⇒+ Đáp án( C )đúng Ví dụ 47: Một hỗn hợp lỏng X gồm rượu etylic và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp nhau. Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau. - Phần 1: cho bay hơi thì thu được V đúng bằng thể tích của 3,3g CO2 (cùng điều kiện). - Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thì cần 6,44 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4đ, rồi qua bình 2 đựng Ca(OH)2 dư sau thí nghiệm thu được 17,5g kết tủa. Công thức của hợp chất là: A - CH4 và C2H6 B - C2H4 và C3H6 C - C2H6 và C3H6 D - C2H2 và C3H4 Dựa vào phương trình (2): phương trình đốt cháy rượu: Ta có: 2 2 O CO n 1,5 n = Mà theo đầu bài tỉ số mol chung của hỗn hợp 0,2875 1,64 1,5 0,175 = > nên 2 hiđrocacbon phải là ankan. ⇒ ta có phương trình điều chế: ( )1 2 2 2n 2 n 2 3 nC H O n C O _ n 1 H O2 −+ + → + ( ) 2 2 hh2H.C O ®/c hçn hîp CO n n n x1,5 x 2⎡ ⎤⇒ = −⎣ ⎦ = [0,2875 - (0,175 x 1,5)] x 2 = 0,05 (mol) ⇒ 2 5 2C H OH CO (Rt¹o ra) n 0, 075 0,05 0,025(mol) n 0, 05(mol)= − = ⇒ = 2CO (2H.C) n 0,175 0,05 0,125(mol)⇒ = − = 1 2 6 2 3 8 n 2 C H0,125 n 2,5 0,05 n 3 C H =⎧ ⎧⇒ = = ⇒ ⇒⎨ ⎨=⎩ ⎩ => Công thức của 2 hợp chất là C2H6 và C3H8 => Đáp án( C) đúng. VI. Dựa vào quan hệ tỉ lệ số mol của các hợp chất hữu cơ trong phương trình phản ứng. • Dựa vào tỉ lệ số mol giữa hợp chất hữu cơ với số mol brom hoặc hidro để xác định số liên kết pi trong hợp chất • Dựa vào tỉ lệ số mol giữa hiđro với số mol của rượu trong phản ứng thế bởi kim loại kiềm: • Dựa vào phản ứng tráng gương của anđehit với AgNO3 trong dd NH3 • Dựa vào phản ứng trung hòa của axit • Dựa vào phản ứng xà phòng hóa của este • Đối với axit amin đưa vào phản ứng trung hòa Ví dụ 48: Một hỗn hợp khí gồm 1ankan và 1anken có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và có cùng số mol. Lấy m(g) hỗn hợp này thì làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch Br2 20% trong dung môi CCl4. Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp đó thu được 0,6 mol CO2. Công thức phân tử của ankan và anken là: A - C2H6 B - C3H8, C3H6 C - C4H10, C4H8 D - C5H12 , C5H10 * Cách giải nhanh: nanken = 2Br n = 0,1 mol anken CnH2n 2O⎯⎯→ nCO2 0,1 0,1n ⇒ 0,1n = 0,6 2 = 0,3 ⇒ n = 3 Vậy đáp án (B) đúng Ví dụ 49: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng liên tiếp thu được 0,66g CO2 và 0,45g H2O Nếu tiến hành oxi hóa m(g) hỗn hợp rượu trên bằng CuO, sản phẩm tạo thành cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư sẽ thu được lượng kết tủa Ag là: A - 10,8g B - 43,2g C - 2,16g D - 1,62g Số mol 2 rượu = 2 2H O CO n n 0,025 0,015 0,01(mol)− = − = [ ] 3.......................O AgNOR An®ehit 2Ag⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 0,01 0,02 ⇒ mAg = 2,16 (g) Đáp án( C) đúng Ví dụ 50: Cho hỗn hợp HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng. Dẫn toàn bộ hỗn hợp thu được sau phản ứng các chất có thể tan được, thấy khối lượng bình tăng 23,6g. Lấy dung dịch trong bình cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43,2g Ag kim loại. Khối lượng CH3OH tạo ra trong phản ứng cộng hợp hiđro của HCHO là: A - 16,6g B - 12,6g C - 20,6g D - 2,06g PTPƯ: HCHO + H2 0Nit⎯⎯→CH3OH hỗn hợp sản phẩm thu được gồm CH3OH và HCHO có khối lượng là 23,6g. Cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng AgNO3/ NH3 HCHO + Ag2O 3NH⎯⎯⎯→ CO2 + H2O + 4Ag ↓ ⇒nan = 14 nAg = 1 4 x 0,4 = 0,1 mol ⇒ mHCHO = 0,1 x 30 = 3 (g) ⇒ 3CH OH m 23,6 3 20,6(g)= − = Vậy đáp án (C) đúng Ví dụ 51: Chia hỗn hợp X gồm 2 axit (A là 1 axit no đơn chức, B là axit không no đơn chức chứa 1 liên kết đôi). Số nguyên tử (trong A, B bằng nhau. Chia X thành 3 phần bằng nhau: - Phần 1 tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 2M. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 150ml dung dịch H2SO4 0,5M. - Phần 2: Phản ứng vừa đủ với 6,4g Br2 - Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3,36 lít CO2(đktc) 1. Số mol của A, B trong X là: A - 0,01 và 0,04 B - 0,02 và 0,03 C - 0,03 và 0,02 D - 0,04 và 0,01 2. Công thức phân tử của A và của B là A - C2H4O2 và C2H2O2 B - C3H6O2 và C3H4O2 C - C4H8O2 và C4H6O2 D - C4H6O4 và C4H4O4 1. Dựa vào cấu tạo 2 axit. Vì 2 axit đều đơn chức: ⇒ nX = nNaOH = 0,2 - 0,15 = 0,05 mol B có 1 liên kết đôi ⇒ nB = 2Br 6,4 n 0,04 160 = = (mol) ⇒ nA = 0,05 - 0,04 = 0,01 mol 2. Vì A và B đều có cùng số nguyên tử C CxHyO2 + O2 → xCO2 + y2 H2O 2Cl 3 6 2 X 3 4 2 n C H O0,15 x 3 CTPT A,B n 0,05 C H O ⎧= = = ⇒ ⎨⎩ ⇒ Đáp án B đúng Ví dụ 52: Cho X là 1 amino axit. Khi cho 0,01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80ml dung dịch HCl 0,125M và thu được 1,835g muối khan. Còn khi cho 0,01mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25g dung dịch NaOH 3,2%. Công thức cấu tạo của X là: C3H6 NH2 COOH A. B. C2H5 NH2 COOH C - H2NC3H5(COOH)2 D - (H2N)2C3H5COOH Số mol X = nHCl = 0,01mol ⇒ X có 1 nhóm NH2 nX = 1 2 nNaOH ⇒ X có 2 nhóm COOH Vậy trong 4 phương án trên chỉ có C thỏa mãn Vậy đáp án (C ) đúng.

File đính kèm:

  • pdfcac_phuong_phap_giai_nhanh_bai_tap_trac_nghiem_phan_hoa_hoc.pdf