Chuyên đề Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc giảng dạy bộ môn Công nghệ 7

Hiện nay, chủ trương “đổi mới phương pháp giảng dạy” đã vận động tất cả các giáo viên ở các bộ môn áp dụng.

Năm học 2009 – 2010 là năm học Bộ giáo dục tiếp tục triển khai đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lí. Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy là việc ứng dụng các sản phẩm phần mềm CNTT vào thiết kế các bài giảng phục vụ các giờ lên lớp.

Xuất phát từ thực trạng nêu trên, tôi thấy việc nâng cao chất lượng học tập của các bộ môn nói chung, và bộ môn Công nghệ 7 nói riêng là rất cần thiết.

Trong SGK Công nghệ 7 gồm có 4 phần đều xoay quanh vấn đề nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản. Nông nghiệp là 1 ngành sản xuất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, có nhiệm vụ cung cấp lương thực, thực phẩm để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội, cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp và xuất khẩu. Nước ta là 1 nước có truyền thống làm nông nghiệp, với điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi, con người Việt Nam nói chung, các em học sinh trường Sông Đà nói riêng cần phải có những kiến thức cơ bản để học lên một cách vững chắc, đồng thời cũng có thể áp dụng trong sản xuất và đời sống.

Tuy nhiên, đối với bộ môn này, nếu là học sinh vùng nông thôn, các em sẽ học rất tốt, vì khi GV dạy trên lớp, HS về nhà có thể đi xung quanh vườn tìm hiểu thêm. Còn tất cả học sinh Sông Đà đang nằm trong địa bàn thành phố, điều kiện đất đai không có, gia đình chưa bao giờ làm nông nghiệp dẫn đến khi GV giảng dạy, HS cũng chỉ hiểu trên lý thuyết, còn thực tế thì các em chưa nắm hết. Chính vì vậy mà tôi chọn chuyên đề : “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc giảng dạy bộ môn Công nghệ 7”. Qua đây, tôi có thể chiếu những hình ảnh mà học sinh không nhìn thấy trên thực tế, sẽ giúp các em nắm vững bài hơn, yêu thích môn học hơn.

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc giảng dạy bộ môn Công nghệ 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Sông Đà. Giáo viên: Trần Thị Hà Chuyên đề: Ứng dụng Công Nghệ Thông tin trong việc giảng dạy bộ môn Công nghệ 7 ĐẶT VẤN ĐỀ: Hiện nay, chủ trương “đổi mới phương pháp giảng dạy” đã vận động tất cả các giáo viên ở các bộ môn áp dụng. Năm học 2009 – 2010 là năm học Bộ giáo dục tiếp tục triển khai đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lí. Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy là việc ứng dụng các sản phẩm phần mềm CNTT vào thiết kế các bài giảng phục vụ các giờ lên lớp. Xuất phát từ thực trạng nêu trên, tôi thấy việc nâng cao chất lượng học tập của các bộ môn nói chung, và bộ môn Công nghệ 7 nói riêng là rất cần thiết. Trong SGK Công nghệ 7 gồm có 4 phần đều xoay quanh vấn đề nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản. Nông nghiệp là 1 ngành sản xuất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, có nhiệm vụ cung cấp lương thực, thực phẩm để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội, cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp và xuất khẩu. Nước ta là 1 nước có truyền thống làm nông nghiệp, với điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi, con người Việt Nam nói chung, các em học sinh trường Sông Đà nói riêng cần phải có những kiến thức cơ bản để học lên một cách vững chắc, đồng thời cũng có thể áp dụng trong sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, đối với bộ môn này, nếu là học sinh vùng nông thôn, các em sẽ học rất tốt, vì khi GV dạy trên lớp, HS về nhà có thể đi xung quanh vườn tìm hiểu thêm. Còn tất cả học sinh Sông Đà đang nằm trong địa bàn thành phố, điều kiện đất đai không có, gia đình chưa bao giờ làm nông nghiệp dẫn đến khi GV giảng dạy, HS cũng chỉ hiểu trên lý thuyết, còn thực tế thì các em chưa nắm hết. Chính vì vậy mà tôi chọn chuyên đề : “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc giảng dạy bộ môn Công nghệ 7”. Qua đây, tôi có thể chiếu những hình ảnh mà học sinh không nhìn thấy trên thực tế, sẽ giúp các em nắm vững bài hơn, yêu thích môn học hơn. NỘI DUNG: Trong bộ môn Công nghệ 7, tôi nghĩ cần ứng dụng CNTT vào bài giảng vì: Nhiều HS chỉ chú trọng học những môn chính như Toán, Văn, Anh,và rất chán học những môn Sinh, Sử, Công nghệ, vì HS nghĩ là môn phụ. Đa số HS chỉ học vẹt, nội dung bài học không được HS áp dụng thực tiễn. HS thiếu tự tin, không mạnh dạn trước tập thể vì HS cũng chỉ tìm hiểu kiến thức ở SGK chứ chưa bao giờ được biết từ thực tế. Đây là một đề tài có phạm vi nghiên cứu rất rộng nên tôi không thể đi trình bày từng bài của SGK Công nghệ 7, mà chỉ có thể đi vào 1 bài cụ thể: Bài 12: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG Qua bài học này, đòi hỏi HS phải nắm rõ nội dung bài học và có thể liên hệ với thực tế, trên cơ sở truyền kiến thức cho HS từ trực quan sinh động (các mẫu vật thật) đến tư duy trừu tượng (dựa vào hình ảnh), HS có thể nắm bài chắc chắn hơn. Đồng thời HS có thể hiểu biết được một số điều như: sâu bệnh nó có tác hại gì? Một số khái niệm như: côn trùng là những con vật như thế nào? Bệnh cây là gì? Và HS cũng có thể nắm được một số dấu hiệu của cây khi bị sâu bệnh phá hại. KẾT THÚC VẤN ĐỀ: Qua việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy, tôi thấy rằng sự đổi mới còn tùy thuộc vào từng bài học, tùy vào điều kiện cơ sở vật chất của trường. Qua bài này, tôi nhận thấy học sinh có thể quan sát được nhiều hình ảnh, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu bài học hơn. GIÁO ÁN MINH HỌA: Bài 12: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I.MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: - Bieát ñöôïc taùc haïi cuûa saâu beänh. Hieåu ñöôïc khaùi nieäm veà coân truøng, beänh caây. Bieát caùc daáu hieäu cuûa caây bò saâu, beânh phaù haïi. II.CHUAÅN BÒ: -Phoùng to caùc hình 18, 19, 20 SGK vaø söu taàm caùc tranh aûnh khaùc coù lieân quan ñeán baøi hoïc. - Maãu caây troàng bò saâu beänh phaù haïi. III. TIEÁN HAØNH: 1, Kieåm tra baøi cuõ: Caâu 1: Saûn xuaát gioáng caây troàng nhaèm muïc ñích gì? Traû lôøi: Coù nhöõng phöông phaùp saûn xuaát gioáng caây troàng naøo? Saûn xuaát gioáng caây troàng nhaèm muïc ñích: taïo ra nhieàu haït gioáng, caây con gioáng phuïc vuï gieo troàng. Coù 2 phöông phaùp saûn xuaát gioáng caây troàng: + Saûn xuaát gioáng caây troàng baèng haït + Saûn xuaát gioáng caây troàng baèng nhaân gioáng voâ tính Caâu 2: Neâu caùch baûo quaøn haït gioáng caây troàng? Nôi caát giöõ phaûi ñaûm baûo nhieät ñoä, ñoä aåm khoâng khí thaáp, phaûi kín ñaùo ñeå chim, chuoät, coân truøng khoâng xaâm nhaäp ñöôïc. Trong quaù trình baûo quaûn phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra vaø coù bieän phaùp xöû lí kòp thôøi. Coù theå baûo quaûn trong chum, vaïi, bao tuùi kín, ñeå ôû nôi cao raùo, saïch seõ hoaëc baûo quaûn trong caùc kho laïnh coù caùc thieát bò ñieàu khieån töï ñoäng. Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi hoïc SGK/28. 2, Baøi môùi: Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà taùc haïi cuûa saâu, beänh. GV - Saâu, beänh coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán ñôøi soáng caây troàng? HS nhôù laïi kieán thöùc ñaõ hoïc, traû lôøi * Taùc haïi cuûa saâu beänh: - Saâu, beänh aûnh höôûng xaáu ñeán sinh tröôûng, phaùt trieån cuûa caây troàng vaø laøm giaûm naêng suaát, chaát löôïng noâng saûn. Tieåu keát : Saâu, beänh aûnh höôûng xaáu ñeán sinh tröôûng, phaùt trieån cuûa caây troàng vaø laøm giaûm naêng suaát, chaát löôïng noâng saûn thaäm chí khoâng cho thu hoaïch. Hoaït ñoäng 3: Khaùi nieäm veà coân truøng vaø beänh caây. - Coân truøng laø gì? - Bieán thaùi cuûa coân truøng laø gì? - Voøng ñôøi laø gì? - Söï khaùc nhau giöõa bieán thaùi hoaøn toaøn vaø bieán thaùi khoâng hoaøn toaøn? - Beänh caây do nguyeân nhaân naøo gaây ra? - Neáu thieáu nöôùc (thieáu chaát dinh döôõng) caây troàng seõ nhö theá naøo? * Khaùi nieäm veà beänh caây vaø coân truøng: 1. Khaùi nieäm veà coân truøng: - Cô theå coù 3 phaàn: ñaàu, mình, buïng. Ngöïc mang 3 ñoâi chaân vaø thöôøng coù 2 ñoâi caùnh, ñaàu coù 1 ñoâi raâu. - Coân truøng coù 2 kieåu bieán thaùi: bieán thaùi hoaøn toaøn vaø bieán thaùi khoâng hoaøn toaøn. + Bieán thaùi hoaøn toaøn: coù 4 giai ñoaïn. Saâu tröôûng thaønh, nhoäng, saâu non, tröùng. + Bieán thaùi khoâng hoaøn toaøn: coù 3 giai ñoaïn: Saâu tröôûng thaønh, saâu non, nhoäng, 2. Khaùi nieäm veà beänh caây: - Beänh caây laø traïng thaùi khoâng bình thöôøng cuûa caây do vi sinh vaät (vi khuaån, vi ruùt, naám, ) gaây haïi hoaëc ñieàu kieän soáng baát lôïi gaây neân. Tieåu keát : Khaùi nieäm veà coân truøng: Coân truøng laø lôùp ñoäng vaät thuoäc ngaønh ñoäng vaät chaân khôùp, cô theå coù 3 phaàn: ñaàu, mình, buïng. Ngöïc mang 3 ñoâi chaân vaø thöôøng coù 2 ñoâi caùnh, ñaàu coù 1 ñoâi raâu. Voøng ñôøi cuûa coân truøng laø khoaûng thôøi gian töø giai ñoaïn tröùng ñeán coân truøng tröôûng thaønh roài laïi ñeû tröùng. Söï thay ñoåi veà caáu taïo, hình thaùi cuûa coân truøng trong voøng ñôøi ngöôøi ta goïi laø bieán thaùi cuûa coân truøng. Coân truøng coù 2 kieåu bieán thaùi: bieán thaùi hoaøn toaøn vaø bieán thaùi khoâng hoaøn toaøn. Khaùi nieäm veà beänh caây: Beänh caây laø traïng thaùi khoâng bình thöôøng cuûa caây do vi sinh vaät (vi khuaån, vi ruùt, naám, ) gaây haïi hoaëc ñieàu kieän soáng baát lôïi gaây neân. Nguyeân nhaân: Do vi sinh vaät (vi khuaån, vi ruùt, naám, ) Do ñieàu kieän soáng khoâng thuaän lôïi (thôøi tieát, thöøa thieáu chaát dinh döôõng,) Hoaït ñoäng 4: Giôùi thieäu moät soá daáu hieäu cuûa caây khi bò saâu, beänh phaù haïi. - ÔÛ nhöõng caây bò saâu, beänh phaù haïi ta thöôøng gaëp nhöõng daáu hieäu gì? - Hình thaùi: (c, d, e, g) - Maøu saéc: (d, ) - Traïng thaùi: (a, ) 3. Moät soá daáu hieäu khi caây troàng bò saâu beänh phaù haïi: + Caáu taïo hình thaùi: Bieán daïng laù, quaû, gaõy caønh, thoái cuû, thaân caønh saàn suøi, + Maøu saéc: Treân laù, quaû coù ñoát ñen, naâu, vaøng, + Traïng thaùi: caây bò heùo ruõ. Tieåu keát: Moät soá daáu hieäu khi caây troàng bò saâu beänh phaù haïi: Caùc boä phaän cuûa caây bò thuûng, heùo, bieán daïng, gaãy thoái, mang caùc veát maøu do beänh, chaûy nhöïa, hoaëc caây khoâ heùo bò cheát, Hoaït ñoäng 5: Toång keát baøi hoïc: - Goïi 1, 2 HS ñoïc phaàn “Ghi nhôù” - Neâu caâu hoûi cuûng coá baøi, goïi HS traû lôøi. - Chuaån bò Tieát 13 “Phoøng tröø saâu, beänh haïi” Trên đây là chuyên đề: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy bộ môn Công nghệ 7”, rất mong được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp. Xin Cảm ơn!.

File đính kèm:

  • docchuyen_de_ung_dung_cong_nghe_thong_tin_trong_viec_giang_day.doc