Công thức môn Anh văn

 1. Cách sử dụng Gerund

• Là chủ ngữ của câu: dancing bored him.

• Bổ ngữ của động từ: her hobby is painting.

• Là bổ ngữ: Seeing is believing.

• Sau giới từ: He was accused of smuggling.

• Sau một vài động từ: avoid, mind, enjoy,.

 

docx105 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 2471 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Công thức môn Anh văn, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bai 9 chia động từ 1. Cách sử dụng Gerund • Là chủ ngữ của câu: dancing bored him. • Bổ ngữ của động từ: her hobby is painting. • Là bổ ngữ: Seeing is believing. • Sau giới từ: He was accused of smuggling. • Sau một vài động từ: avoid, mind, enjoy,... 2. Một số cách dùng đặc biệt + Những động từ sau được theo sau bởi V-ing: admit, avoid, delay, enjoy, excuse, consider, deny, finish, imagine, forgive, keep, mind, miss, postpone, practise, resist, risk, propose, detest, dread, resent, pardon, try, fancy. Ex: - He admitted taking the money. - Would you consider selling the property? - He kept complaining. - He didn't want to risk getting wet. + Verbs + prepositions: apologize for, accuse of, insist on, feel like, congratulate on, suspect of, look forward to, dream of, succeed in, object to, approve/disapprove of... + Gerund cũng theo sau những cụm từ như: - It's no use / It's no good... - There's no point ( in)... - It's ( not) worth ... - Have difficult ( in) ... - It's a waste of time/ money ... - Spend/ waste time/money ... - Be/ get used to ... - Be/ get accustomed to ... - Do/ Would you mind ... ? - be busy doing something - What about ... ? How about ...? - Go + V-ing ( go shopping, go swimming... ) Cách dùng To-infinitive: 1. Verb + to V Những động từ sau được theo sau trực tiếp bởi to-infinitive: agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, fail, endeavour, happen, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, prove, refuse, seem, tend, threaten, try, volunteer, expect, want,... Ex: - She agreed to pay $50. - Two men failed to return from the expedition. - The remnants refused to leave. - She volunteered to help the disabled. - He learnt to look after himself. 2. Verb + how/ what/ when/ where/ which/ why + to V Những động từ sử dụng công thức này là: ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show, think, understand, want to know, wonder... Ex: - He discovered how to open the safe. - I found out where to buy fruit cheaply. - She couldn't think what to say. - I showed her which button to press. 3. Verb + Object + to V Những động từ theo công thức này là: advise, allow, enable, encourage, forbid, force, hear, instruct, invite, order, permit, persuade, request, remind, train, urge, want, tempt... Ex: - These glasses will enable you to see in the dark. - She encouraged me to try again. - They forbade her to leave the house. - They persuaded us to go with them. * Note: Một số động từ  có thể đi cùng với cả động từ nguyên thể và V-ing, hãy so sánh sự khác nhau về ý nghĩa giữa chúng. Stop V-ing: dừng làm gì (dừng hẳn) Stop to V: dừng lại để làm việc gì Ex: - Stop smoking: dừng hút thuốc. - Stop to smoke: dừng lại để hút thuốc Remember/forget/regret to V: nhớ/quên/tiếc sẽ phải làm gì (ở hiện tại – tương lai) Remember/forget/regret V-ing: nhớ/quên/tiếc đã làm gì (ở quá khứ) Ex: - Remember to send this letter (hãy nhớ gửi bức thư này) - Don’t forget to buy flowers (đừng quên mua hoa nhé) - I regret to inform you that the train was cancelled (tôi rất tiếc phải báo tin – cho anh rằng chuyến tàu đã bị hủy) - I paid her $2. I still remember that. I still remember paying her $2. (tôi nhớ đã trả cô ấy 2 đô la rồi) - She will never forget meeting the Queen. (cô ấy không bao giờ quên lần gặp nữ hoàng) - He regrets leaving school early. It is the biggest mistake in his life. (Anh ấy hối tiếc vì đã bỏ học quá sớm) Try to V: cố gắng làm gì Try V-ing: thử làm gì Ex: -  I try to pass the exam. (tôi cố gắng vượt qua kỳ thi) - You should try unlocking the door with this key. (bạn nên thử mở cửa với chiếc khóa này) Like V-ing: Thích làm gì vì nó thú vị, hay, cuốn hút, làm để thường thức. Like to do: làm việc đó vì nó là tốt và cần thiết Ex: - I like watching TV. - I want to have this job. I like to learn English. Prefer V-ing to V-ing Prefer + to V  + rather than (V) Ex: - I prefer driving to traveling by train. - I prefer to drive rather than travel by train. Mean to V: Có ý định làm gì. Mean V-ing: Có nghĩa là gì. Ex: - He doesn’t mean to prevent you from doing that. (Anh ấy không có ý ngăn cản bạn làm việc đó.) - This sign means not going into. (Biển báo này có ý nghĩa là không được đi vào trong.) Need to V: cần làm gì Need V-ing: cần được làm gì (= need to be done) Ex: - I need to go to school today. - Your hair needs cutting. (= your hair needs to be cut) Used to V: đã từng/thường làm gì trong quá khứ (bây giờ không làm nữa) Be/Get used to V-ing: quen với việc gì (ở hiện tại) Ex: - I used to get up early when I was young. (Tôi thường dậy sớm khi còn trẻ) - I’m used to getting up early. (Tôi quen với việc dậy sớm rồi) Advise/allow/permit/recommend + Object + to V: khuyên/cho phép/ đề nghị ai làm gì. Advise/allow/permit/recommend + V-ing: khuyên/cho phép, đề nghị làm gì. Ex: - He advised me to apply at once. - He advised applying at once. - They don’t allow us to park here. - They don’t allow parking here. See/hear/smell/feel/notice/watch + Object + V-ing: cấu trúc này được sử dụng khi người nói chỉ chứng kiến 1 phần của hành động. See/hear/smell/feel/notice/watch + Object + V: cấu trúc này được sử dụng khi người nói chứng kiến toàn bộ hành động. Ex: - I see him passing my house everyday. - She smelt something burning and saw smoke rising. - We saw him leave the house. - I heard him make arrangements for his journey Bai 10 * Đặc tính chung của Động từ khiếm khuyết (Modal verbs) 1. Cấu trúc chung: S + Modal Verbs + V(bare-infinitive) (bare-infinitive: động từ nguyên thể không “to”) Ex: They can speak French and English. 2. Không biến đổi dạng thứ trong các ngôi. He can use our phone. (He cans use your phone) 3. Tồn tại ở thì Hiện tại và thì Quá khứ đơn. She can cook meals. She could cook meals when she was twelve. I. CAN – COULD A. CAN CAN chỉ có 2 thì: Hiện tại và Quá khứ đơn. Những hình thức khác ta dùng động từ tương đương “be able to”. CAN cũng có thể được dùng như một trợ động từ để hình thành một số cách nói riêng. 1. CAN và COULD có nghĩa là “có thể”, diễn tả một khả năng (ability). Can you swim? She could ride a bicycle when she was five years old. 2. Trong văn nói (colloquial speech), CAN được dùng thay cho MAY để diễn tả một sự cho phép (permission) và thể phủ định CANNOT được dùng để diễn tả một sự cấm đoán (prohibition). In London buses you can smoke on the upper deck, but you can’t smoke downstairs. 3. CAN cũng diễn tả một điều có thể xảy đến (possibility). Trong câu hỏi và câu cảm thán CAN có nghĩa là ‘Is it possible…?’ Can it be true? It surely can’t be four o’clock already! 4. CANNOT được dùng để diễn tả một điều khó có thể xảy ra (virtual impossibility). He can’t have missed the way. I explained the route carefully. 5. Khi dùng với động từ tri giác (verbs of perception) CAN cho ý nghĩa tương đương với thì Tiếp diễn (Continuous Tense). Listen! I think I can hear the sound of the sea. (không dùng I am hearing) B. COULD 1. COULD là thì quá khứ đơn của CAN. She could swim when she was five. 2. COULD còn được dùng trong câu điều kiện. If you tried, you could do that work.     3. Trong cách nói thân mật, COULD được xem như nhiều tính chất lịch sự hơn CAN. Can you change a 20-dollar note for me, please? Could you tell me the right time, please? 4. COULD được dùng để diển tả một sự ngờ vực hay một lời phản kháng nhẹ nhàng. His story could be true, but I hardly think it is. I could do the job today, but I’d rather put it off until tomorrow.        5. COULD – WAS/WERE ABLE TO - Nếu hành động diễn tả một khả năng, một kiến thức, COULD được dùng thường hơn WAS/WERE ABLE TO. He hurt his foot, and he couldn’t play in the match. The door was locked, and I couldn’t open it. -  Nếu câu nói hàm ý một sự thành công trong việc thực hiện hành động (succeeded in doing) thì WAS/WERE ABLE TO được sử dụng chứ không phải COULD. I finished my work early and so was able to go to the pub with my friends. II. MAY – MIGHT 1. MAY và dạng quá khứ MIGHT diễn tả sự xin phép, cho phép (permission). May I take this book? – Yes, you may. She asked if she might go to the party. 2. MAY/MIGHT dùng diễn tả một khả năng có thể xảy ra hay không thể xảy ra. It may rain. He admitted that the news might be true. 3. Dùng trong câu cảm thán, MAY/MIGHT diễn tả một lời cầu chúc. May all your dreams come true! Trong cách dùng này có thể xem MAY như một loại Bàng Thái cách (Subjunctive). 4. MAY/MIGHT dùng trong mệnh đề theo sau các động từ hope (hy vọng) và trust (tin tưởng). I trust (hope) that you may find this plan to your satisfaction. He trust (hoped) that we might find the plan to our satisfaction. 5. MAY/MIGHT dùng thay cho một mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (adverb clauses of concession). He may be poor, but he is honest. (Though he is poor…) Try as he may, he will not pass the examination. (Though he tries hard…) Try as he might, he could not pass the examination. (Though he tried hard…) 6. MAY/MIGHT thường được dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích (adverb clauses of purpose). Trong trường hợp này người ta cũng thường dùng CANCOULD để thay cho MAY/MIGHT. She was studying so /that she might read English books. 7. MIGHT (không dùng MAY) đôi khi được dùng trong câu để diễn tả một lời trách mắng có tính hờn dỗi (petulant reproach). You might listen when I am talking to you. (Làm ơn ráng mà lắng nghe tôi nói) You might try to be a little more helpful. (Làm ơn ráng mà tỏ ra có ích một chút) III. MUST 1. MUST có nghĩa là “phải” diễn tả một mệnh lệnh hay một sự bắt buộc. You must drive on the left in London. 2. MUST dùng trong câu suy luận logic. Are you going home at midnight? You must be mad! You have worked hard all day; you must be tired. 3. MUST NOT (MUSTN’T) diễn tả một lệnh cấm. You mustn’t walk on the grass. 4. Khi muốn diễn tả thể phủ định của MUST với ý nghĩa “không cần thiết” người ta sử dụng NEED NOT (NEEDN’T). Must I do it now? – No, you needn’t. Tomorrow will be soon enough. 6. MUST và HAVE TO - HAVE TO dùng thay cho MUST trong những hình thức mà MUST không có. We shall have to hurry if we are going to catch the twelve o’clock train. - HAVE TO không thể thay thế MUST trong câu suy luận logic. He must be mad. (I personally thought that he was mad) - MUST và HAVE TO đều có thể dùng để diễn tả sự cưỡng bách, bắt buộc (compulsion). Tuy nhiên MUST mang ý nghĩa sự cưỡng bách đến từ người nói trong khi HAVE TO mang ý nghĩa sự cưỡng bách đến từ hoàn cảnh bên ngoài (external circumstances) You must do what I tell you. Passengers must cross the line by the bridge. (Lệnh của Cục Đường Sắt) Passengers have to cross the line by the bridge. (Vì không còn đường nào khác) IV. SHALL – SHOULD 1. SHALL: Được dùng trong những trường hợp sau: - Dùng trong cấu trúc thì Tương lai (Simple Future) ở ngôi thứ nhất. I shall do what I like. - Diễn tả một lời hứa (promise), một sự quả quyết (determination) hay một mối đe dọa (threat). If you work hard, you shall have a holiday on Saturday. (promise) He shall suffer for this; he shall pay you what he owes you. (threat) These people want to buy my house, but they shan’t have it. (determination) 2. SHOULD Được dùng trong những trường hợp sau: - Dùng trong câu khuyên ai đó nên làm gì, và tương đương với ought to. You should do what the teacher tells you. People who live in glass houses should not throw stones. (proverb) - Dùng thay cho must khi không muốn diễn tả một ý nghĩa quá bắt buộc ai đó phải làm gì. Members who want tickets for the dance should apply before September 1st to the Secretary. V. WILL – WOULD 1. WILL: - Được dùng ở thì Tương lai (simple future), diễn tả một kế hoạch (plan), sự mong muốn (willingness), một lời hứa (promise) hay một sự quả quyết (determination). All right; I will pay you at the rate you ask. (willingness) I won’t forget little Margaret’s birthday. I will send her a present. (promise) - Dùng trong câu đề nghị. Will you shut the door? Shall I open the window? 2. WOULD: - Dùng để hình thành thì Tương lai trong quá khứ (future in the past) hay các thì trong câu điều kiện. He said he would send it to me, but he didn’t. If she were here, she would help us. He would have been very happy if he had known about it. - Diễn tả một thói quen trong quá khứ. Với nghĩa này, WOULD có thể dùng thay cho used to. Every day he would get up at six o’clock and light the fire. VI. OUGHT TO – DARE – NEED 1. OUGHT TO OUGHT TO có nghĩa là “nên”, gần giống với should. Trong hầu hết các trường hợp OUGHT TO có thể được thay thế bằng should. They ought to (should) pay the money. He ought to (should) be ashamed of himself. - OUGHT TO cũng dùng để diễn tả một sự gần đúng, rất có thể đúng (strong probability). If Alice left home at 9:00, she ought to be here any minute now. - OUGHT TO có thể dùng trong tương lai với các từ xác định thời gian tương lai như tomorrow, next Tuesday… Our team ought to win the match tomorrow. - OUGHT NOT TO HAVE + past participle diễn tả một sự không tán đồng về một hành động đã làm trong quá khứ. You ought not to have spent all that money on such a thing. 2. DARE - DARE có nghĩa là “dám, cả gan” có thể được xem như một động từ khuyết lẫn động từ thường. Khi là một động từ khuyết thiếu, nó có đầy đủ đặc tính của loại động từ này. Dare he go and speak to her? (động từ khuyết thiếu) You daren’t climb that tree, dare you? (động từ khuyết thiếu) He doesn’t dare to answer my letter. (động từ thường) She didn’t dare to say a word, did she? (động từ thường) - Thành ngữ “I dare say” có nghĩa là “có thể, có lẽ” đồng nghĩa với các từ “perhaps”, “it is probable”. Thành ngữ này thường không dùng với chủ từ nào khác ngoài ngôi thứ nhất. He is not here yet, but I daresay he will come later. 3. NEED - Có hai động từ NEED: một động từ thường và một động từ khuyết thiếu. Khi là động từ khuyết thiếu NEED chỉ có hình thức Hiện tại và có đầy đủ đặc tính của một động từ khuyết thiếu. Nó có nghĩa là “cần phải”, tương tự như have to. Vì thế nó cũng được xem là một loại phủ định của must. Need he work so hard? You needn’t go yet, need you? - Có một điều cần nhớ là động từ khuyết thiếu NEED không dùng ở thể xác định. Nó chỉ được dùng ở thể phủ định và nghi vấn. Khi dùng ở thể xác định nó phải được dùng với một từ ngữ phủ định. You needn’t see him, but I must. I hardly need say how much I enjoyed the holiday. VII. USED TO - USED TO là một hình thức động từ đặc biệt. Nó có thể được xem như một động từ thường hay một động từ khuyết thiếu trong việc hình thành thể phủ định và thể nghi vấn. You used to live in London, usedn’t you? He usedn’t to smoke as much as he does now. He didn’t use to smoke as much as he does now. Did you use to climb the old tree in the garden? - Ngày nay người ta có khuynh hướng dùng did và didn’t để lập thể phủ định và thể nghi vấn cho USED TO. Trong nhiều trường hợp thể phủ định có thể được hình thành bằng cách sử dụng never. Cách dùng usedn’t to rất hiếm gặp vì cách viết hay nhầm lẫn và khó đọc. You never used to make that mistake. 1. USED TO được dùng để chỉ một hành động liên tục, kéo dài, lặp đi lặp lại trong quá khứ mà nay không còn nữa. People used to think that the earth was flat. 2. Với thì Quá khứ đơn người ta chỉ biết hành động đã xảy ra. Với USED TO người ta thấy được tính chất kéo dài của hành động ấy. He was my classmate. (không rõ trong thời gian bao lâu) He used to be my classmate. (trong một thời gian khá lâu) 3. Phân biệt USED TO và một số hình thức khác -  USED TO + infinitive: hành động liên tục trong quá khứ -  (be) USED TO + V.ing: quen với một việc gì -  (get) USED TO + V.ing: làm quen với một việc gì. He used to work six days a week. (Now he doesn’t) It took my brother two weeks to get used to working at night. Now he’s used to it. Bài 11: Danh từ  1. Chức năng của danh từ • Danh từ trong tiếng Anh là từ dùng để chỉ người, vật, việc, địa điểm… • Chức năng của danh từ: – Làm chủ ngữ: Her children are very obedient – Những đứa con của cô ấy rất ngoan. – Làm tân ngữ trực tiếp: Nam likes some chocolate – Nam thích sôcôla. – Làm tân ngữ gián tiếp: John gave Peter a red pen – John đã đưa cho Peter một cái bút màu đỏ. – Làm bổ ngữ của chủ ngữ: (đứng sau các động từ “to be” và “become”): My sister is a journalist – Chị gái tôi là một nhà báo. – Làm bổ ngữ cho tân ngữ: People consider him a teacher – Mọi người nghĩ anh ấy là một giáo viên. 2. Phân loại danh từ Danh từ có thể chia thành 4 loại như sau: – Danh từ chung. – Danh từ riêng. – Danh từ trừu tượng. – Danh từ tập thể. ● Danh từ chung (Common nouns) – Danh từ chung là những danh từ chỉ người, việc và địa điểm Ví dụ:  Dog, house, picture, computer. – Danh từ chung có thể được viết dưới hình thức số ít hoặc số nhiều Ví dụ:  A dog hoặc dogs – Danh từ chung không viết hoa chữ cái đầu. ● Danh từ riêng (Proper nouns) – Danh từ riêng là những tên riêng để gọi từng sự vật, đối tượng duy nhất, cá biệt như tên người, tên địa danh, tên công ty…. Ví dụ: Microsoft, Mr. David Green, La Thành street, Greentown Hospital, Town House Hotel, City Park…. – Chú ý: danh từ riêng phải viết hoa chữ cái đầu. ● Danh từ trừu tượng (Abstract nouns) – Một danh từ trừu tượng là một danh từ chung nhằm gọi tên một ý tưởng hoặc một phẩm chất. Các danh từ trừu tượng thường không được xem, ngửi, tiếp xúc hoặc nếm. Ví dụ: Joy, peace, emotion, wisdom, beauty, courage, love, strength, character, happiness, personality – Danh từ trừu tượng có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều. – Danh từ trừu tượng có thể đếm được hoặc không đếm được. ● Danh từ tập thể (Collective nouns) – Một danh từ tập hợp gọi tên một nhóm hay một tập hợp nhiều người, nơi chốn, hoặc đồ vật Ví dụ: Crew, team, navy, republic, nation, federation, herd, bunch, flock, swarm, litter   3. Xác định danh từ đếm được và không đếm được (Countable nouns/ Uncountable nouns): · Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với a, an hay với the. Ví dụ: One book, two books, … · Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó không thể dùng được với a, còn the chỉ trong một số trường hợp đặc biệt như: milk (sữa). Bạn không thể nói “one milk”, “two milks” … (Một số vật chất không đếm được có thể được chứa trong các bình đựng, bao bì… đếm được như: one glass of milk - một cốc sữa). Lưu ý: * Một số danh từ đếm được có hình thái số nhiều đặc biệt như: person – people; child – children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice … * Một số danh từ đếm được có dạng số ít/ số nhiều như nhau chỉ phân biệt bằng có “a” và không có “a”: an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish. * Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water … đôi khi được dùng như các danh từ số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của vật liệu đó. Ví dụ:        This is one of the foods that my doctor wants me to eat. * Danh từ “time” nếu dùng với nghĩa là “thời gian” là không đếm được nhưng khi dùng với nghĩa là “thời đại” hay “số lần” là danh từ đếm được. Ví dụ: You have spent too much time on that homework. (thời gian, không đếm được) I have seen that movie three times before. (số lần, đếm được) Bảng sau là các định ngữ dùng được với các danh từ đếm được và không đếm được. WITH COUNTABLE NOUN WITH UNCOUNTABLE NOUN a(n), the, some, any the, some, any this, that, these, those this, that none, one, two, three,... None many a lot of a [large / great] number of (a) few fewer... than more....than much (thường dùng trong câu phủ định, câu hỏi) a lot of a large amount of (a) little less....than more....than Một số từ không đếm được nên biết: sand food meat water money news measles (bệnh sởi) soap information air mumps (bệnh quai bị) economics physics mathematics politics homework Note: “advertising” là danh từ không đếm được nhưng “advertisement” là danh từ đếm được, chỉ một quảng cáo cụ thể nào đó. Ví dụ:        There are too many advertisements during TV shows. * Các danh từ tập hợp có thể số ít hoặc số nhiều. Chúng thường đi với các động từ số ít bởi nhóm này hoạt động cùng nhau dưới hình thức là một đơn vị. Một danh từ tập hợp đi với một động từ số nhiều khi thành phần của nhóm hoạt động như dưới dạng các cá nhân Ví dụ: Our team is practicing three nights a weeks. (Đội của chúng tôi luyện tập ba đêm một tuần) => Đội đang hoạt động dưới tư cách là một đơn vị. The team were talking among themselves (Đội đang tự nói về họ) => Các thành viên của họ đang hoạt động dưới hình thức là nhiều cá nhân Bài 12 :Cách sử dụng ‘a ; an ; the’ 1. Cách dùng mạo từ không xác định “a” và “an” Dùng “a” hoặc “an” trước một danh từ số ít đếm được. Chúng có nghĩa là một. Chúng được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ thể chưa được đề cập từ trước. Ví dụ: A ball is round. (nghĩa chung, khái quát, chỉ tất cả các quả bóng) I saw a boy in the street. (chúng ta không biết cậu bé nào, chưa được đề cập trước đó) 1.1. Dùng “an” trước: Quán từ “an ” được dùng trước các từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết). Bao gồm: · Các từ bắt đầu bằng các nguyên âm “a, e, i, o“: an aircraft, an empty glass, an object · Một số từ bắt đầu bằng “u“: an uncle, an umbrella · Một số từ bắt đầu bằng “h” câm: an heir, half an hour · Các từ mở đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/ an M.P 1.2. Dùng “a” trước: Dùng “a“ trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm. Chúng bao gồm các chữ cái còn lại và một số trường hợp bắt đầu bằng “u, y, h“. Ví dụ: A house, a university, a home party, a heavy load, a uniform, a union, a year income,… · Đứng trước một danh từ mở đầu bằng “uni…” và ” eu” phải dùng “a” (a university/ a uniform/ universal/ union) (Europe, eulogy (lời ca ngợi), euphemism (lối nói trại), eucalyptus (cây khuynh diệp) · Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/a great deal of/a couple/a dozen. · Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm như : a/one hundred – a/one thousand. · Dùng trước “half” (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo hay a half, hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half – share, a half – holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày). · Dùng với các đơn vị phân số như : 1/3( a/one third), 1/5 (a /one fifth). · Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ:  a dollar, a kilometer, an hour, 4 times a day. 2. Cách dùng mạo từ xác định “The” - Dùng “the“ trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc đã được đề cập đến trước đó, hoặc những khái niệm phổ thông, ai cũng biết. Ví dụ: The boy in the corner is my friend. (Cả người nói và người nghe đều biết đó là cậu bé nào) The earth is round. (Chỉ có một trái đất, ai cũng biết) - Với danh từ không đếm được, dùng “the” nếu nói đến một vật cụ thể, không dùng “the” nếu nói chung. Ví dụ: Sugar is sweet. (Chỉ các loại đường nói chung) The sugar on the table is from Cuba. (Cụ thể là đường ở trên bàn) - Với danh từ đếm được số nhiều, khi chúng có nghĩa đại diện chung cho một lớp các vật cùng loại thì cũng không dùng “the“. Ví dụ: Oranges are green until they ripen. (Cam nói chung) Athletes should follow a well-balanced diet. (Vận động viên nói chung) 2.1. Sau đây là một số trường hợp thông dụng dùng “The” theo quy tắc trên:  · The + danh từ + giới từ + danh từ: The girl in blue(cô gái áo xanh), the Gulf of Mexico(Vịnh Mexico). · Dùng trước những tính từ so sánh bậc nhất hoặc only: The only way(cách duy nhất), the best day(ngày tốt lành nhất). · Dùng cho những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s (những năm 1990) · The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ: The man to whom you have just spoken is the chairman. ( Người đàn ông bạn vừa nói chuyện là giám đốc). · The + danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật: The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (thức ăn đông lạnh) · Đối với “man” khi mang nghĩa “loài người” tuyệt đối không được dùng “the“:  Since man lived on the earth … (kể từ khi loài người sinh sống trên trái đất này) · Dùng trước một danh từ số ít để chỉ một nhóm, một hạng người nhất định trong xã hội: The small shopkeeper(Giới chủ tiệm nhỏ),  The top official(Giới quan chức cao cấp). · The + adj: Tượng trưng cho một nhóm người, chúng không bao giờ được phép ở số nhiều nhưng được xem là các danh từ số nhiều. Do vậy động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngôi thứ 3 số nhiều: Ví dụ: The old = The old people (The old are often very hard in their moving – Người già thường rất khó khăn trong vận động) · The + tên gọi các đội hợp xướng/ dàn nhạc cổ điển/ ban nhạc phổ thông: The Back Choir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles. · The + tên gọi các tờ báo (không tạp chí)/ tàu biển/ các khinh khí cầu: The Times/ The Titanic/ The Hindenberg · The + họ của một gia đình

File đính kèm:

  • docxcong thuc anh van.docx
Giáo án liên quan