Đề cương ôn tập Công nghệ Khối 9

1. Đơn vị đo điện áp là:

a- Ampe (A) b- Ohm ( ) c- Volt (V ) d- Watt (W)

2. Vật liệu nào được dùng nhiều nhất để làm dây dẫn điện?

a- Bạc. b- Sắt. c- Đồng d- Câu b và c đều đúng.

3. Công tắc dùng để điều khiển:

a- Đóng cắt mạch điện. c- Đóng cắt dòng điện. b- Đóng cắt các thiết bị chiếu sáng.

4. Vôn kế dùng để đo:

a- Điện áp xoay chiều, điện áp 1 chiều. c- Điện áp 1 chiều, dòng điện 1 chiều, điện trở.

b- Điện áp d- Điện áp xoay chiều, điện áp 1 chiều, điện trở.

5. Công tơ điện 1 pha có công dụng:

a- Đo công suất. c- Đo dòng điện

b- Đo điện năng tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều. d- Điện trở

 6. Cấu tạo đèn huỳnh quang gồm có 3 phần:

a- Bóng đèn, đuôi đèn, máng đèn. c- Bóng đèn, chấn lưu, tắc te.

b- Bóng đèn, đuôi đèn, chấn lưu. d- Bóng đèn, đuôi đen, tắc te.

 7. Dây trần thường được dùng để dẫn điện:

a- Ngoài trời. b- Trong các phòng học. c- Trong nhà. d- Trong các nhà máy.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 30/06/2022 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập Công nghệ Khối 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CN 9 NĂM HỌC 2011-2012) Khoanh tròn câu trả lời đúng: Đơn vị đo điện áp là: a- Ampe (A) b- Ohm () c- Volt (V ) d- Watt (W) Vật liệu nào được dùng nhiều nhất để làm dây dẫn điện? a- Bạc. b- Sắt. c- Đồng d- Câu b và c đều đúng. 3. Công tắc dùng để điều khiển: a- Đóng cắt mạch điện. c- Đóng cắt dòng điện. b- Đóng cắt các thiết bị chiếu sáng. 4. Vôn kế dùng để đo: a- Điện áp xoay chiều, điện áp 1 chiều. c- Điện áp 1 chiều, dòng điện 1 chiều, điện trở. b- Điện áp d- Điện áp xoay chiều, điện áp 1 chiều, điện trở. 5. Công tơ điện 1 pha có công dụng: a- Đo công suất. c- Đo dòng điện b- Đo điện năng tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều. d- Điện trở 6. Cấu tạo đèn huỳnh quang gồm có 3 phần: a- Bóng đèn, đuôi đèn, máng đèn. c- Bóng đèn, chấn lưu, tắc te. b- Bóng đèn, đuôi đèn, chấn lưu. d- Bóng đèn, đuôi đen, tắc te. 7. Dây trần thường được dùng để dẫn điện: a- Ngoài trời. b- Trong các phòng học. c- Trong nhà. d- Trong các nhà máy. 8. Một công tơ điện loạI 220V-5A, điện áp định mức của công tơ là: a- 220V. b- 44VA. c- 1100Ws.  d- Các câu trên đều sai. 9. Khi mắc mạch đèn cầu thang có thể dùng: a- 2 công tắc 3 cực. b- 4 công tắc 3 cực. c- 3 công tắc 3 cực.  10. Công tắc 3 cực thường được sử dụng ở các mạch điện sau: a- Mạch đèn thay đổi ánh sáng. c- Mạch đèn nhà kho. b- Mạch điện cầu thang. d- Các câu trên đều đúng. Caâu 11: Coâng taéc ba cöïc goàm coù caùc cöïc sau a- Hai ñoäng,moät tónh b-Hai tónh, moïât ñoäng c- Moät tónh, moät ñoäng d- Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 12: Veõ sô ñoà laép ñaët maïch ñieän ñöôïc tieán haønh theo maáy böôùc: a- 3 böôùc b- 4 böôùc c- 5 böôùc d- 6 böôùc Caâu 13: OÁng naøo döôùi ñaây ñöôïc söû duïng ñeå phaân nhaùnh daây daãn maø khoâng söû duïng moái noái reõ? a- OÁng noái L b- OÁng noái thaúng c- Keïp ñôõ oáng d- OÁng noái T Caâu 14: Thieát bò naøo ñöôïc laép treân baûng ñieän ñeå baûo veä maïch ñieän vaø ñoà duøng ñieän? Coâng taéc b- Caàu dao c- OÅ caém d- Caàu chì Caâu 15: Toåâng tieát dieän cuûa daây daãn trong oáng khoâng vöôït quaù bao nhieâu % tieát dieän cuûa oáng? a- 20% tieát dieän oáng b- 30% tieát dieän oáng c- 40% tieát dieän oáng d- 50% tieát dieän oán Caâu 16: Ñöôøng daây xuyeân qua töôøng hoaïêc traàn nhaø phaûi luoàn daây qua oáng söù, hai ñaàu oáng söù phaûi nhoâ ra khoûi töôøng laø: a- 5mm d- 10mm c- 15mm d- 20mm Câu 17: Khoan lỗ luồn dây bằng mũi khoan a- 2mm b- 3mm c- 4mm d- 5mm Câu 18: Khoan lỗ bắt vít bằng mũi khoan: a- 2mm b- 3mm c- 4mm d- 5mm Câu 19:Quy trình lắp đặt mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn gồm mấy bước a- 2 bước b- 3 bước c- 4 bước d- 5 bước Câu 20: Đèn sợi đốt được kí hiệu a- b- c- d- Cả 3 đều đúng Điền khuyết: Quy trình lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn: Vạch dấuààLắp TBĐ của BĐ à Nối dây mạch điện à Khi khoan lỗ bảng điện : ta khoan lỗ bắt vít và lỗ Nguồn điện xoay chiều mạng điện trong nhà gồm dây pha và dây . Khi kiểm tra mạch điện phải đảm bảo .. Các mối nối phải đảm bảo,chắc và đẹp Khi bật công tắc cực động.. với cực tĩnh làm kín mạch điện Dây dẫn của mạng điện trong nhà được lắp đặt theo kiểu nổi và kiểu.. Ống nối tiếp được dùng để. hai ống luồn dây với nhau Ống nối chũ L được sừ dụng khi nối hai ống luồn dây.. với nhau Nối câu: A B 1. Vôn kế Kwh 2. Ampe kế Dây pha và dây trung tính 3. Oát kế Trên bảng điện 4. Công tơ điện A 5. Ôm kế Bóc vỏ dây đãn điện 6. Kiềm tuốt dây dùng để V 7. Khoan điện W 8. Bút thử điện dùng để Kiểm tra điện có rò ra vỏ không 9. Các thiết bị đóng-cắt, bảo vệ, ổ lấy điện được lắp đặt 10. Nguồn điện xoay chiều 1 pha gồm Dùng để khoan lỗ Tự luận: Câu 1: Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và nêu nguyên lí làm việc mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn? Nguyên lí làm việc: Cầu chì để bảo vệ cho mạch điện. Khi đóng điện,muốn mở đèn 1 ta đóng công tắc 1 mạch điện 1 kín đèn 1 sáng, muốn mở đèn 2 ta đóng công tắc 2 mạch điện 1 kín đèn 2 sáng.Muốn tắt đèn 1 ta ngắt công tắc 1 mạch điện 1 hở đèn tắt,muốn tắt đèn 2 ta ngắt công tắc 2 mạch điện 2 hở đèn 2 tắt Câu 2: Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và nêu nguyên lí làm việc mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn? Nguyên lí làm việc: Cầu chì dùng để bảo vệ cho mạch điện.Khi đóng điện,tại vị trí CT1 muốn mở đèn ta bật công tắc 1 về vị trí cực tĩnh 2 mạch điện kín đèn sáng, khi sang vị trí CT2 muốn tắt đèn ta bật công tắc 2 về cực động số 1 mạch điện hở đèn tắt. Ngược lại tại vị trí CT2 muốn mở đèn ta bật công tắc 2 về cực tĩnh 1 mạch điện kín đèn sáng, sang vị trí CT1 muốn tắt đèn ta bật công tắc 1 về vị trí cực tĩnh 2 mạch điện hở đèn tắt. Câu 3: Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và nêu nguyên lí làm việc mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn? Cầu chì dùng để bảo vệ cho mạch điện, khi đóng điện đèn 1 sáng, muốn tắt đèn 1 mở đèn 2 ta bật công tắc về cực tĩnh 2 thì đèn 1 tắt đèn 2 sáng Câu 4: Hãy nêu một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi? Một số yêu cầu của mạng điện lắp đặt dây dẫn theo kiểu nổi: Đường dây phải song song với vật kiến trúc cao hơn mặt đất 2,5m trở lên và cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm . Tổng tiết diện dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống . Bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 1,3 đến 1,5m . Khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh phải tăng thêm kẹp ống . Không luồng được các dây dẫn khác cấp điện áp vào chung một ống . Đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà phải luồn dây qua ống sứ , mỗi ống chỉ được luồng một dây, hai đầu ống sứ phải nhô ra khỏi tường 10mm . Câu 5: Hãy nêu cách lắp đặt mạng điện theo kiểu ngầm? Mạng điện lắp đặt theo kiểu ngầm: Dây dẫn được đặt trong rãnh các kết cấu xây dựng và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà Việc lựa chọn cách đặt dây phải phù hợp với môi trường, yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn điện. Đảm bảo yêu cầu mĩ thuật, tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện nhưng khó sửa chữa. Câu 6: Nêu các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện? Yêu cầu của mối nối: Dẫn điện tốt: điện trở mối nối nhỏ để dòng điện truyền qua dễ dàng.Muốn vậy các mặt tiếp xúc phải sạch, diện tích tiếp xúc đủ lớn và mối nối phải chặt Có độ bền cơ học cao: phải chịu được sức kéo , cắt và sự rung chuyển An toàn điện: được cách điện tốt , mối nối không sắc để tránh làm thủng lớp băng cách điện Đảm bảo về mặt mĩ thuật:mối nối phải gọn , đẹp

File đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_cong_nghe_khoi_9.doc
Giáo án liên quan