Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học Lớp 11

1. Các chất sau đây, chất nào là chất điện li mạnh?

A. NaCl, AgCl, FeCl3 C. BaCl2, CaSO4, CuSO4

B. NaCl, Al(NO3)3, Ba(OH)2 D. CaCO3, Al(NO3)3, Fe(NO3)3

2. Dung dịch H2SO4 0,005M có pH bằng :

A. 5 B. 4 C. 2 D. 3

3. Chất nào dưới đây không điện li ra ion khi hòa tan trong nước?

A. MgCl2 B. HClO3 C. C6H12O6 D. Ba(OH)2

4. Cho 200ml dd X chứa axit HCl 1M và NaCl 1M. Số mol của các ion Na+, Cl-, H+ trong X lần lượt là:

A. 0.2, 0.2, 0.2 B. 0.1, 0.2, 0.1 C. 0.2, 0.4, 0.2 D. 0.1, 0.4, 0.1

5. Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200ml dd NaCl 0,2M và 300ml dd Na¬2SO4 0,2M có nồng độ cation Na+ là bao nhiêu?

A. 0,23M B. 1M C. 0,32M D. 0,1M

 

docx1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 12/07/2022 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học Lớp 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên : ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp : 11A1 Môn: Hóa Học Thời gian : 45 phút I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Các chất sau đây, chất nào là chất điện li mạnh? NaCl, AgCl, FeCl3 C. BaCl2, CaSO4, CuSO4 NaCl, Al(NO3)3, Ba(OH)2 D. CaCO3, Al(NO3)3, Fe(NO3)3 Dung dịch H2SO4 0,005M có pH bằng : 5 B. 4 C. 2 D. 3 Chất nào dưới đây không điện li ra ion khi hòa tan trong nước? MgCl2 B. HClO3 C. C6H12O6 D. Ba(OH)2 Cho 200ml dd X chứa axit HCl 1M và NaCl 1M. Số mol của các ion Na+, Cl-, H+ trong X lần lượt là: 0.2, 0.2, 0.2 B. 0.1, 0.2, 0.1 C. 0.2, 0.4, 0.2 D. 0.1, 0.4, 0.1 Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200ml dd NaCl 0,2M và 300ml dd Na2SO4 0,2M có nồng độ cation Na+ là bao nhiêu? 0,23M B. 1M C. 0,32M D. 0,1M Dãy gồm axit hai nấc là: HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3 H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3 D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3 Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng? Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđrô là axit. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH- trong thành phần phân tử. Nồng độ mol của anion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,1M là: 0,1M B. 0,2M C. 0,3M D. 0,4M Trong các muối sau đây, dung dịch muối nào có môi trường trung tính: FeCl3 B. Na2CO3 C. CuCl2 D. KCl Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-10M. Môi trường của dung dịch là: Axit B. bazơ C. trung tính D. không xđịnh II.PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) Viết phương trình phân tử và phương trình ion của các chất sau: (2,5đ) Pb(NO3)2 + ? ® PbCl2 ¯ + ? c. FeS + ? ® FeCl2 + ? MgCO3 + ? ® MgCl2 + ? d. Fe2(SO4)3 + ? ® K2SO4 + ? e. CaCO3 + ? → CaCl2 + ? 2. a) Tính nồng độ mol/l của các ion H, OH và pH trong dung dịch axit HCl 0,01M.(1,5đ) b) Cho 100ml dung dịch AgNO3 0,02M tác dụng hết với 200ml dung dịch axit HCl ở trên thu được dung dịch A.Tính khối lượng kết tủa tạo thành ? (1đ)

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_45_phut_mon_hoa_hoc_lop_11.docx