Đề thi 45 phút Công nghệ Khối 7

Câu 1: Loại cây nào sau đây đều là cây công nghiệp.

A. Mía , bông , luùa C. Cà phê, chè, mía, bông.

B. Chè, mía, khoai lang. D. Bông, rau, quả.

Câu 2: Hạt cát có đường kính:

A. 0.05 – 2 mm

B. 0.05 – 0.005 mm

C. 0.001 mm

D. D. 0.05 – 0.002 mm

Câu 3: Đất nào giữ nước tốt nhất:

A. Đất cát B. Đất sét

C. Đất thịt D. Đất cát pha

Câu 4: Đất kiềm có độ pH là:

A. pH = 6.5 B. pH = 6.6-7.5

C. pH < 6.5 D. pH > 7.5

Câu 5: Phân bón được chia ra làm mấy nhóm chính:

A. 2 nhóm chính: phân hữu cơ, phân lân

B. 3 nhóm chính: phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh

C. 4 nhóm chính: phân hữu cơ, phân chuồng, phân hóa học, phân vi sinh

D. 5 nhóm chính: đạm, lân, kali, phân chuồng, phân vi sinh.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi 45 phút Công nghệ Khối 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñieåm Hoï vaø teân: Thöù .ngaøy...thaùng10 naêm 2013 Lôùp:.. KIEÅM TRA 45’ Moân: Coâng Ngheä Phaàn I: Em haõy ñaùnh daáu cheùo vaøo caâu traû lôøi chính xaùc .(4,5ñ) Câu 1: Loại cây nào sau đây đều là cây công nghiệp. Mía , bông , luùa C. Cà phê, chè, mía, bông. Chè, mía, khoai lang. D. Bông, rau, quả. Câu 2: Hạt cát có đường kính: 0.05 – 2 mm 0.05 – 0.005 mm 0.001 mm D. 0.05 – 0.002 mm Câu 3: Đất nào giữ nước tốt nhất: Đất cát B. Đất sét C. Đất thịt D. Đất cát pha Câu 4: Đất kiềm có độ pH là: pH = 6.5 B. pH = 6.6-7.5 C. pH 7.5 Câu 5: Phân bón được chia ra làm mấy nhóm chính: 2 nhóm chính: phân hữu cơ, phân lân 3 nhóm chính: phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh 4 nhóm chính: phân hữu cơ, phân chuồng, phân hóa học, phân vi sinh 5 nhóm chính: đạm, lân, kali, phân chuồng, phân vi sinh. Câu 6: Loại phân bón nào sau đây là phân hóa học Phân xanh, phân chuồng Phân lân, phân bắc Đạm, lân, kali, phân đa nguyên toá, phân vi lượng. Than bùn, đạm, lân, kali Câu 7: Loại phân bón nào sau đây được dùng để bón lót Phân lân C. Phaân chuoàng Phân đạm, kali D. Cả 2 câu a , c đều đúng Caâu 8: Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng vôùi coân truøng Ñoäng vaät chaân khôùp Ñoäng vaät baäc cao Ñoäng vaät ruoät khoang Caû 3 caâu a, b, c ñeàu sai Caâu 9: Coân truøng coù maáy ñoâi chaân? 1 ñoâi 2 ñoâi 3 ñoâi 4 ñoâi Caâu 10: Bieán thaùi khoâng hoaøn toaøn cuûa coân truøng phaù hoaïi maïnh nhaát ôû giai ñoaïn: Saâu non Saâu tröôûng thaønh Nhoäng Tröùng Caâu 11: Beänh caây laø traïng thaùi : Khoâng bình thöôøng cuûa caây do vi sinh vaät gaây haïi hoaëc ñieàu kieän soáng baát lôïi gaây ra Bình thöôøng cuûa caây do vi sinh vaät gaây haïi hoaëc ñieàu kieän soáng baát lôïi gaây ra Maøu saéc , hình thaùi cuûa caây bò thay ñoåi Caáu taïo, maøu saéc , hình thaùi cuûa caây bò thay ñoåi Caâu 12: Loaïi caây naøo sau ñaây ñöôïc troàng baèng caùch giaâm caønh? A. Nhaõn, ñaäu xanh C. Mía, khoai mì B. Khoai mì, ñaäu naønh D. Caây thuoác boûng (soáng ñôøi) Caâu 13: Phöông phaùp naøo sau ñaây laø nhaân gioáng voâ tính A. Giaâm caønh, chieát caønh, gieo haït C. Gieo haït, gheùp maét B. Gieo baèng haït D. Giaâm caønh, chieát caønh, gheùp maét Caâu 14: Cô theå coân truøng ñöôïc chia laøm maáy phaàn? A. 2 phaàn: ñaàu , ngöïc C. 5 phaàn: ñaàu, ngöïc, buïng, ñuoâi, chaân B. 3 phaàn: ñaàu , ngöïc, buïng D. 4 phaàn: ñaàu, ngöïc, buïng, ñuoâi Caâu 15: Laù, quaû bò ñoám ñen naâu laø do: A. Saâu ñuïc thaân C. Do vi khuaån, vi ruùt B. Saâu aên laù D. Do saâu phaù haïi Caâu 16: Coân truøng coù maáy ñoâi caùnh 1 ñoâi 2 ñoâi 3 ñoâi 4 ñoâi Caâu 17: Phaân naøo sau ñaây tröôùc khi boùn caàn phaûi uû cho hoai muïc A. Phaân chuoàng B. Phaân kali C. Phaân ñaïm D. Phaân laân Caâu 18: Phaân laân coù chöùa nguyeân toá chuû yeáu naøo sau ñaây? A. Ni tô (N) B. Kali ( K) C. Photpho (P) D. Löu huyønh (S) Phaàn II: Töï Luaän Caâu 1: Em haõy cho bieát caùc caùch boùn phaân? (2ñ) Caâu 2: Coân truøng laø gì? Caùc kieåu bieán thaùi ? Voøng ñôøi? (2,5) Caâu 3: Theá naøo laø ñoä phì nhieâu cuûa ñaát?(1ñ)

File đính kèm:

  • docde_thi_45_phut_cong_nghe_khoi_7.doc