Giảng văn tiết: 13 Giải đi sớm, tác giả Hồ Chí Minh

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Giúp HS thấy được:

- Sự vận động của hình ảnh và tứ thơ, hướng đến ánh sáng.

- Từ đó thấy được khí phách hiên ngang của người chiến sĩ cách mạng.

B. PHƯƠNG PHÁP:

- Đọc - hiểu.

- Cảm thụ.

- Phân tích - mở rộng.

C. KẾ HOẠCH BÀI DẠY:

* Bài cũ: Vẻ đẹp cổ điển, tinh thần hiện đại được thể hiện như thế nào trong bài thơ "Chiều tối" (Hồ Chí Minh)?

* Bài mới:

I. Giới thiệu chung:

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1695 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giảng văn tiết: 13 Giải đi sớm, tác giả Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¶ng v¨n Ngµy so¹n: TiÕt: 13 Gi¶i ®i sím Hå ChÝ Minh a. Môc ®Ých yªu cÇu: Gióp HS thÊy ®­îc: - Sù vËn ®éng cña h×nh ¶nh vµ tø th¬, h­íng ®Õn ¸nh s¸ng. - Tõ ®ã thÊy ®­îc khÝ ph¸ch hiªn ngang cña ng­êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng. B. ph­¬ng ph¸p: - §äc - hiÓu. - C¶m thô. - Ph©n tÝch - më réng. c. KÕ ho¹ch bµi d¹y: * Bµi cò: VÎ ®Ñp cæ ®iÓn, tinh thÇn hiÖn ®¹i ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo trong bµi th¬ "ChiÒu tèi" (Hå ChÝ Minh)? * Bµi míi: I. Giíi thiÖu chung: - §äc tiÓu dÉn. - Em h·y ph¸t biÓu ®«i nÐt vÒ xuÊt xø bµi th¬? - Bµi th¬ n»m trong tËp th¬ "NhËt ký trong tï". - Bµi th¬ thÓ hiÖn t©m hån cao ®Ñp cña HCM. II. Ph©n tÝch: ` 1. Khæ th¬ ®Çu: - Kh«ng gian ®ªm khuya ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo? - BÇu trêi trong c¶m nhËn cña t¸c gi¶? - H×nh ¶nh ng­êi tï hiÖn lªn trong khæ th¬ ®Çu nµy nh­ thÕ nµo? - NhËn xÐt vÒ ©m ®iÖu c©u th¬? - C¶m nhËn cña em vÒ h/¶ ng­êi chiÕn sÜ - nh©n vËt tr÷ t×nh trong bµi th¬? C¶nh ®ªm khuya víi ng­êi tï trªn con d­êng ®µy ¶i: - Kh«ng gian: + gµ g¸y: v¾ng lÆng ® c¸ch c¶m nhËn quen thuéc mang ®Ëm mµu s¾c ph­¬ng §«ng. + ®ªm ch­a tan: bao phñ bãng tèi. + giã thu l¹nh. ® kh«ng gian ¶m ®¹m, l¹nh lÏo. + BÇu trêi: ®Çy tr¨ng sao ® léng lÉy, sum vÇy. ® c¸i nh×n ®éc ®¸o h­íng vÒ vÎ ®Ñp cña ®Êt trêi. - H/¶ nh©n vËt tr÷ t×nh: + CÊt b­íc trªn con ®­êng xa th¼m. + B­íc ch©n v÷ng vµng, m¹nh mÏ ®­îc gîi lªn tõ ©m h­ëng cña 2 c©u th¬. + T­ thÕ: "nghªnh diÖn": ®èi mÆt hiªn ngang víi nghiÖt ng· cña hoµn c¶nh (trËn trËn hµn). ® Mét t­ thÕ cao ®Ñp, t©m thÕ ®Ñp, oai hïng cña ng­êi chiÕn sÜ céng s¶n. + ¢m ®iÖu th¬: chinh chinh, trËn trËn ® gîi ©m h­ëng trÇm hïng. Þ H/¶ ng­êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng víi b¶n lÜnh v÷ng vµng, tuy vÊt v¶ gian khæ, nh­ng vÉn tù n©ng m×nh lªn trªn hoµn c¶nh, kh«ng ®Ó hoµn c¶nh khuÊt phôc ® ChÊt chiÕn sÜ trong con ng­êi thi sÜ. 2. Khæ th¬ cuèi: - NhËn xÐt vÒ sù thay ®æi kh«ng gian, thêi gian ë khæ th¬ cuèi nµy? - Sù thay ®æi ®ã thÓ hiÖn ®iÒu g×? - H×nh ¶nh nh©n vËt tr÷ t×nh ®­îc kh¾c ho¹ nh­ thÕ nµo? - Thêi gian: b×nh minh. - Kh«ng gian: + nhuém mét mµu hång rùc rì, t­¬i s¸ng. + bãng tèi bÞ xua tan hoµn toµn. + h¬i Êm bao trïm. Þ Kh«ng gian chuyÓn ®æi tõ bãng tèi ®Õn ¸nh s¸ng r¹ng rì, t­¬i t¾n, míi mÎ, tõ l¹nh lÏo ®Õn Êm ¸p. §ã lµ ¸nh s¸ng cña t­¬ng lai, cña l¹c quan, cña niÒm tin ë mét t©m hån lín, khÝ ph¸ch v÷ng vµng. - H/¶ nh©n vËt tr÷ t×nh: + Tõ "chinh nh©n" ®Õn "hµnh nh©n": b­íc ch©n ung dung, thanh th¶n nh­ phÝa tr­íc kh«ng ph¶i lµ con ®­êng ®µy ¶i xa x«i mµ lµ t­¬ng lai ®ang ®ãn ®îi. + Thi høng nång nµn: c¶m xóc d¹t dµo ® xua tan mÖt mái, vÊt v¶ ® t©m hån nghÖ sÜ vµ chiÕn sÜ. Þ Khæ th¬ lµ nh÷ng nÐt vÏ hïng tr¸ng, thÓ hiÖn t©m hån vµ khÝ ph¸ch HCM. * Cñng cè: - Bµi th¬ "T¶o gi¶i" lµ bµi h¸t ®i ®µy cña ng­êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i. * DÆn dß: - Häc thuéc lßng bµi th¬. - Häc bµi theo c©u hái trong SGK. - ChuÈn bÞ GV: Míi ra tï tËp leo nói (Hå ChÝ Minh).

File đính kèm:

  • docTiet 13 Giai di som.doc