Giáo án Công nghệ 9 (cả năm)

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức. Ôn tập, củng cố, hệ thống kiến thức các chương hoá học đại cương và vô cơ (sự điện li, ni tơ-phot pho, cacbon-solic) và các chương về hoá học hữu cơ (đại cương về hoá học hữu cơ, hiđrocacbon, dẫn xuất halogen- ancol- phenol, anđehit- xeton- cacboxylic).

 2. Kỹ năng. Rèn kỹ năng cựa vào cấu tạo của chất để suy ra tính chất và ứng dụng của chất. Ngược lại, dựa vào tính chất của chất để dự đoán cấu tạo của chất.

 - Kỹ năng giải bài tập xác định CTPT của hợp chất.

 3. Tình cảm, thái độ. Thông qua việc rèn luyện tư duy biện chứng trong việc xét mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất, làm cho HS hứng thú học tập và yêu thích môn hoá học hơn.

 

doc41 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 1020 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ 9 (cả năm), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Moâ Ñun Laép ñaët maïng ñieän trong nhaø M uï c Ñ í c h Veà kieán thöùc: § Bieát ñöôïc, vò trí moät soá ñaëc ñieåm, yeâu caàu cô baûn cuûa ngheà ñieän. § Bieát qui taéc an toaøn khi laép ñaët maïch ñieän. § Bieát coâng duïng, caùch söû duïng moät soá duïng cuï thöôøng duøng trong laép ñaët maïng ñieän trong nhaø. § Bieát ñöôïc moät soá kí hieäu qui öôùc thoâng thöôøng trong sô ñoà ñieän: khaùi nieän sô ñoà nguyeân lyù; sô ñoà laép ñaët ñieän nhaø. § Hieåu qui trình vaø nhöõng yeâu caàu kí thuaät cô baûn cuûa coâng vieäc laép ñaët maïng ñieän trong nhaø. Veà kó naêng: § Söû duïng ñöôïc moät soá duïng cuï laép ñaët ñieän ñuùng kó thuaät. § Noái ñöôïc daây daãn ñuùng qui trình vaø ñaûm baûo yeâu caàu kó thuaät. § Veõ ñöôïc sô ñoà nguyeân lyù vaø sô ñoà laép ñaët cuûa moät soá maïch ñieän ñôn giaûn trong nhaø. § Laép ñaët ñöôïc moät soá maïch ñieän ñôn giaûn cuûa maïng ñieän trong nhaø ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät vaø qui trình. Veà thaùi ñoä: Laøm vieäc ñuùng qui trình, khoa hoïc, ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng . Yeâu thích höùng thuù vôùi coâng vieäc Tieát Baøi Teân baøi Tuaàn 1 1 Giôùi thieäu ngheâ ñieän daân duïng 1 2;3 2 Vaät lieäu duøng trong laép ñaët maïng ñieän trong nhaø 2,3 4;5 3 Duïng cuï duøng trong laép ñaët maïng ñieän 4,5 6;7;8 4 Thöïc haønh: Söû duïng ñoàng hoà ño ñieän 6,7,8 9;10 5 Thöïc haønh: Noái daây daãn ñieän 9,10 11 Kieåm tra : Thöïc haønh noái daây daãn ñieän 11 12;13;14;15 6 Thöïc haønh: Laép maïch ñieän baûng ñieän (1T lí thuyeát +3T thöïc haønh) 12,13,14, 15 16; 7 Thöïc haønh: Laép maïch ñieän ñeøn oáng huyønh quang 16 17 OÂn taäp 17 18 Kieåm tra Hoïc kì I 18 20,21 7 Thöïc haønh: Laép maïch ñieän ñeøn oáng huyønh quang 20,21 22;23;24 8 Thöïc haønh: Laép maïch ñieän 2 coâng taéc ñôn ñieàu khieån 2 ñeøn 22,23,24 25;26 9 Thöïc haønh: Laép maïch ñieän 2 coâng taéc keùp ñieàu khieån 1 ñeøn 25,26 27 Kieåm tra Thöïc haønh: Laép maïch ñieän 2 coâng taéc keùp ñieàu khieån 1 ñeøn 27 28;29;30 10 Thöïc haønh: Laép maïch ñieän 1 coâng taéc keùp ñieàu khieån 2 ñeøn 28,29,30 31 11 Laép ñaët daây daãn maïng ñieän trong nhaø 31 32;33 12 Kieåm tra an toaøn maïng ñieän trong nhaø 32,33 34 OÂn taäp OÂn taäp vaø toång keát 34 35 Kieåm tra HK II 35 Ruùt kinh nghieäm Baøi Noäi dung Keá hoaïch moân coâng ngheä 9 Tieát 1: Baøi 1. GIÔÙI THIEÄU NGHEÀ ÑIEÄN DAÂN DUÏNG Ngaøy soaïn : / / Ngaøy daïy : / / GV : Huỳnh Thị Dung I. MUÏC TIEÂU : F HS bieát vò trí, vai troø cuûa ngheà ñieän daân duïng ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng. F Coù moät soá thoâng tin cô baûn veà ñieän daân duïng. F Bieát moät soá bieän phaùp an toaøn trong lao ñoäng ñoái vôùi ngheà ñieän daân duïng, coù ñònh höôùng sau naøy veà ngheà nghieäp. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : F Tranh veõ veà ngheà ñieän daân duïng. F Baûn moâ taû veà ngheà ñieän daân duïng. F HS coù theå chuaån bò moät soá baøi haùt, baøi thô veà ñieän. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : Hoaït ñoäng GV : Hoaït ñoäng HS : Phaàn ghi baûng : Hoaït ñoäng 1 Tìm hieåu vai troø vò trí ngheà ñieän daân duïng. Neáu cuoäc soáng hieän nay maø khoâng coù ñieän thì seõ nhö theá naøo? Vaø coù ñieän maø khoâng coù thieát bò hoaëc khoâng bieát söû duïng thì sao? HS laøm vieäc theo nhoùm. ñoïc SGK phaàn I I. Vò trí, vai troø cuûa ngheà ñieän daân duïng ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng. @ Cuoäc soáng hieän taïi vaø sau naøy khoâng theå thieáu vai troø cuûa ngöôøi thôï ñieän. ngöôøi thôï ñieän coù maët haàu heát ôû moïi nôi. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu ñaëc ñieåm cuûa ngheà ñieän daân duïng. Thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi GV. II. Ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa ngheà. F Theo caùc em ñoái töôïng cuûa ngheà ñieän daân duïng laø gì? Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu noäi dung lao ñoäng cuûa ngheà ñieän daân duïng. Yeâu caàu HS ñoïc SGK hoaøn thaønh baûng vôùi caùc töø ñaõ cho. Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ngheà thôï ñieän. Thôï ñieän laøm vieäc trong ñieàu kieän nhö theá naøo? Hoaït ñoäng 5: Tìm hieåu yeâu caàu cuûa ngheà ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. F Caàn coù caùc yeâu caàu gì ñoái vôùi ngheà thôï ñieän ? Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra ñaùp aùn. Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt keát luaän. Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi. HS ñoïc SGK Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra ñaùp aùn§ Ñoïc SGK Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra ñaùp 1.Ñoái töôïng lao ñoäng cuûa ngheà ñieän daân duïng . @Thieát bò baûo veä, ñoùng caét vaø laáy ñieän,thieát bò ño löôøng. @ Vaät lieäu vaø duïng cuï laøm vieäc cuûa ngheà ñieän. @ Caùc loaïi ñoà duøng ñieän. 2. Noäi dung lao ñoäng cuûa ngheà ñieän daân duïng. § Laép ñaët maïng ñieän saûn xaát vaø sinh hoaït. § Laép ñaët trang thieát bò phuïc vuï saûn xaát vaø sinh hoaït. § Baûo döôõng, vaän haønh, söûa chöõa caùc thieát bò ñieän. 3. Ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ngheà thôï ñieän. @ Trong nhaø, ngoaøi trôøi, löu ñoäng, nguy hieåm, laøm vieäc treân cao (khi laép ñaët ñöôøng daây) moâi tröôøng bình thöôøng. 4. Yeâu caàu cuûa ngheà thôï ñieän daân duïng. § Coù tri thöùc: vaên hoùa töø THCS, chuyeân moân veà KTÑ, an toaøn ñieän vaø caùc qui trình kó thuaät. § Coù kó naêng veà: Ño löôøng, söû duïng , baûo döôõng, söûa chöõa, laép ñaët caùc thieát bò vaø maïng ñieän. § Yeâu ngheà, laøm vieäc thaän troïng chính xaùc... § Coù söùc khoeû toát . Hoaït ñoäng 6: Trieån voïng cuûa ngheà ñieän. Yeâu caàu HS Ñoïc SGK vaø lieân heä thöïc teá. Ñoïc SGK phaàn 5 Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra ñaùp aùn 5. Trieån voïng cuûa ngheà ñieän. @ Phaùt trieån khoâng ngöøng ñeå theo kòp vôùi söï phaùt trieån khoa hoïc kó thuaät. Hoaït ñoäng 6: Tìm hieåu nhöõng nôi ñaøo taïo ngheà. F Hieän nay ngheà ñieän ñöôïc ñaøo taïo ôû ñaâu? Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra ñaùp aùn 6. Nhöõng nôi ñaøo taïo ngheà. F tröôøng daïy ngheà, THCN, CÑ,Ñaïi hoïc KT.. F Trung taâm höôùng nghieäp- kó thuaät höôùng nghieàp. F Trung taâm daïy ngheà, vaø tö nhaân. Hoaït ñoäng 7: Nhöõng nôi hoaït ñoäng ngheà. F Ngheà ñieän ñöôïc laø vieäc ôû ñaåu? Traû lôøi caâu hoûi GV 7. Nhöõng nôi hoaït ñoäng ngheà . F Hoä gia ñình, nhaø maùy, coâng xöôûng, .. IV. CUÛNG COÁ DAËN DOØ : F GV khen thöôûng caù nhaân vaø caùc nhoùnn coù caâu phaùt bieåu boå sung hay, hoaëc tích cöïc tham gia thaûo luaän. F Hoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi SGK. F Söu taàm caùc maãu daây daãn ñieän, daây caùp ñieän. Tieát 2,3 Baøi 2. VAÄT LIEÄU ÑIEÄN DUØNG TRONG LAÉP ÑAËT MAÏNG ÑIEÄN TRONG NHAØ Ngaøy soaïn : / / Ngaøy daïy : / / GV : Huỳnh Thị Dung I. MUÏC TIEÂU : F HS bieát ñöôïc moät soá vaät lieäu ñieän thöôøng duøng trong laép ñaët maïng ñieän. F Naém ñöôïc coâng duïng, tính naêng vaø taùc duïng cuûa töøng loaïi vaät lieäu. F Bieát caùc söû duïng moät soá vaät lieäu ñieän thoâng duïng moät caùch hôïp lí. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : F Moät soá maãu daây ñieän vaø caùcp ñieän. F Moät soá vaät lieäu caùch ñieän, daãn ñieän vaø daãn töø. F Moät soá vaät caùch ñieän cuûa maïng ñieän. F HS coù theå söu taàm theâm moät soá maãu veà vaät lieäu ñieän cuûa maïng ñieän. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : Hoaït ñoäng GV : Hoaït ñoäng HS : Phaàn ghi baûng : Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi tröôùc : § Noäi dung lao ñoäng cuûa ngheà ñieän daân cuïng laø gì? § Ngheà ñieän daân duïng coù trieån voïng vaø phaùt trieån nhö theá naøo? HS ñöôïc goïi traû lôøi GV HS khaùc nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp : F Muoán truyeàn daãn ñieän ta phaûi söû duïng gì? § Daây daãn ñieän. Hoaït ñoäng 3:Tìm hieåu daây daãn ñieän. GV ñöa ra moät soá maãu daây daãn ñieän cho HS quan saùt. Quan saùt, nhìn tranh hình 2.1 thaûo luaän traû lôøi GV. (1)F d (2)F a,b,c (3)F b,c (4)F a I. Daây daãn ñieän : 1. Phaân loaïi. § Daây daãn traàn § Daây daãn boïc caùch ñieän § daây daãn loõi nhieàu sôïi § daây daãn loõi moät sôïi § Daây daãn ñôn, daây daãn ñoâi. GV löu yù HS : phaân bieät loõi vaø sôïi. GV cho HS laøm phaàn ñieàn vaøo choã troáng Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra ñaùp aùn § a F boïc. § b Fnhieàu. § c F nhieàu. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu caáu taïo daây daãn ñieän. F Veà caáu taïo F Veà maøu saéc. Taïi sao coù nhieàu maøu khaùc nhau? F Chuùng ñöôïc laøm baèng chaát gì? Quan saùt daây daãn vaø traû lôøi GV. 2. Caáu taïo daây daãn ñieän. § Voû baûo veä, caùch ñieän ,laøm baèng cao su, PVC..(moät hay nhieàu lôùp). § Loõi daãn ñieän : Thöôøng laøm baèng.Cu,Al. (loõi moät sôïi hoaëc nhìeâu sôïi). Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu caùch söû duïng. F Coù nhieàu Chuûng loaïi ñaây vaäy ta söû duïng nhö theá naøo cho phuø hôïp? Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra ñaùp aùn F Tuyø theo muïc ñích yeâu caàu maø söû duïng daây cho phuø hôïp. ñuùng vôùi thieát keá. § Thöôøng xuyeân kieåm tra. § Ñaûm baûo an toaøn khi söû duïng daây daãn ñieän noái daøi. Hoaït ñoäng 5: Tìm hieåu daây caùp ñieän. GV ñöa ra moät soá maãu daây caùp ñieän cho HS quan saùt. Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra ñaùp aùn II. Daây caùy ñieän : § Daây caùp ñieän. bao goàm nhieàu daây daãn ñöôïc boïc caùch ñieän, beân ngoaøi laø voû baûo veä meàm. Hoaït ñoäng 6: Tìm hieåu caáu taïo daây caùp ñieän. GV ñöa ra moät soá maãu daây caùp ñieän cho HS quan saùt. Yeâu caàu HS neâu caáu taïo cuûa moät soá loaïi caùp ñieän maø em thaáy. Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra ñaùp aùn. 1.Caáu taïo: § Loõi :Laøm baèng Cu,Al. § Voû caùch ñieän :Cao su, PVC... § Voû baûo veä: Tuøy theo moâi tröôøng maø ñöôïc laøm khaùc nhau ,nhö chòu nhieät, chòu maën, chòu aên moøn, chòu va chaïm... Hoaït ñoäng 6: Tìm hieåu caùch söû duïng caùp ñieän. Yeâu caàu HS neâu caùp ñieän ñöôïc duøng ôû ñaâu maø em bieát hoaëc thaáy? Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra ñaùp aùn 2. Söû duïng caùp ñieän. § Truyeàn taûi ñieän § Nhaø xöôûng § Ñieàu khieån § Ñieän ngaàm... Hoaït ñoäng 6: Tìm hieåu vaät lieäu caùch ñieän. § Vaät lieäu caùch ñieän laø gì? § Keå teân moät soá chaát duøng ñeå caùch ñieän? GV cho HS laøm baøi taäp SGK F ÔÛ lôùp 8 caùc em ñaõ bieát vaät lieäu caùch ñieän luoân ñi lieàn VLDÑ. Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra keát luaän. F Pu li söù F OÁng luoàn daây daãn F Voû caàu chì F Voû ñui ñeøn F Mi ca III. Tìm hieåu vaät lieäu caùch ñieän. @ Duøng caùch li caùc phaàn daãn ñieän vôùi nhau vaø giöõa phaàn daãn ñieän vôùi phaàn khoâng mang ñieän khaùc. § Goàm: Söù, goã khoâ, cao su, thuyû tinh. daàu bieán theá... Yeâu caàu cuûa vaät lieäu caùch ñieän laø gì? Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra ñaùp aùn @ Coù ñoä beàn caùch ñieän vaø cô hoïc cao. IV. CUÛNG COÁ DAËN DOØ : F Taû lôøi caâu hoûi cuoái baøi. F Xem tröôùc baøi Thöïc haønh DUÏNG CUÏ DUØNG TRONG LAÉP ÑAËT MAÏNG ÑIEÄN chuaån bò cho tieát sau . Ngaøy thaùng naêm TT Tieát 4;5 Baøi 3. DUÏNG CUÏ DUØNG TRONG LAÉP ÑAËT MAÏNG ÑIEÄN Ngaøy soaïn : / / Ngaøy daïy : / / GV : Huỳnh Thị Dung I. MUÏC TIEÂU : F Bieát coâng duïng, phaân loaïi cuûa moät soá ñoàng hoà ño ñieän. F Bieát coâng duïng cuûa moät soá duïng cuï cô khí duøn trong laép ñaët ñieän. F Hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa ño löôøng ñieän daân duïng. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : F Tranh veõ moät soá ñoàng hoà ño ñieän. F Tanh veõ moät soá duïng cuï cô khí thöôøng duøng trong laép ñaët ñieän. F Moät soá ñoàng hoà ño ñieän: Voân keá, ampekeá, coâng tô, ñoàng hoà vaïn naêng. F Moät soá duïng cuï cô khí: thöôùc cuoän, thöôùc caëp, kìm ñieän caùc loaïi, khoan... III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : Hoaït ñoäng GV : Hoaït ñoäng HS : Phaàn ghi baûng : Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi tröôùc : F Moâ taû caáu taïo daây daãn ñieän vaø ñaây caùp ñieän ? so saùnh chuùng. HS ñöôïc goïi traû lôøi GV HS khaùc nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp : Haèng thaùng chuùng ta ñaõ söû duïng ñieän vaø traû tieàn ñieän. Vaäy caên cöù vaøo ñaâu ñeå tính tieàn phaûi traû? Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu coâng duïng cuûa ñoàng hoà ño ñieän . § Haõy keå teân moät soá ñoàng hoà ño ñieän maø em bieát. § Yeâu caàu HS thaûo luaän hoaøn thaønh baûng 3.1. § Coâng duïng cuûa töøng loaïi ñoàng hoà treân. § Maéc ampe keá vaø Voân keá treân maùy bieán aùp coù taùc duïng gì? Hoaït ñoäng 4: Phaân loaïi ñoàng hoà ño ñieän. Yeâu caàu HS hoaøn thaønh baûng 3.2 SGK Hoaït ñoäng 5: Tìm hieåu kí hieäu cuûa ñoàng hoà ño ñieän. Yeâu caàu HS ñoïc SGK baûng 3.3 ghi vôû. Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra ñaùp aùn Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt caâu traû lôøi. Ampe keá, oaùt keá, voân keá, coâng tô, oâm keá, ñoàng hoà vaïn naêng. Ñaïi dieän nhoùm leân traû lôøi. § Theo doõi ñieän theá vaø cöôøng doä doøng ñieän. Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra keát quaû. HS ñoïc SGK ghi vaøo vôû. I. Ñoàng hoà ño ñieän: 1. Coâng duïng cuûa ñoàng hoà ño ñieän. @ Duøng ñeå ño caùc ñaïi löông veà ñieän. 2.Phaân loaïi ñoàng hoà ño ñieän. @ Phaân loaïi theo ñaïi löôïng caàn ño. § Ampe keá: Ño cöôøng ñoä doøng ñieän. § Oaùt keá: Ño coâng suaát. § Voân keá: Ño ñieän theá. § Coâng tô: Ño ñieän naêng tieâu thuï, § OÂm keá: Ño ñieän trôû. Ñoàng hoà vaïn naêng: Nhieàu ñaïi löôïng ñieän tuyø theo ñieàu chænh... 3.Kí hieäu cuûa ñoàng hoà ño ñieän . W A V kWh W § Ampe keá: § Oaùt keá: § Voân keá: §Coâng tô: § OÂm keá: § Caáp chính xaùc: 0,1;0,5;.. § Ñieän aùp caùch ñieän(2kV): 2kV § Phöông ñaët duïng cuï ño: F Caáp chính xaùc theå hieän sai soá cuûa pheùp ño. § Ví duï :Voân keá coù thang ño 300V, caáp chính xaùc1.5 thì sai soá tuyeät ñoái lôùn nhaát laø: 4.5 V 1.5 100 Hoaït ñoäng 6: Tìm hieåu duïng cuï cô khí trong laép ñaët maïch ñieän. GV giaûng cho HS bieát:khi laép ñaët vaø suûaê chöõa maïng ñieän chuùng ta thöôøng phaûi söû duïng moät soá duïng cuï cô khí trong laép ñaët daây vaø thieát bò ñieän . F GV löu yù HS khi söû duïng moät soá duïng cuï treân. HS laøm vieäc töøng caëp hoaøn thaønh baûng 3.4. Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra keát luaän chung. II. Duïng cuï cô khí : § Thöôùc :Ño kích thöôùc, khoaõng caùch caàn laép ñaët. § Thöôùc caëp: Ño ñöôøng kính, trong ngoaøi loã,.. § Panme: Ño döôøng kính daây daãn vôùi doä chính xaùc cao. § Tuoác nô vít: Vaën ñinh vít. § Buùa: Ñoùng, nhoå ñin. § Cöa: Caét. § Kìm: Caét, noái, giöõ daây,.. § Khoan: Duøng khoan loã. IV. CUÛNG COÁ DAËN DOØ : F GV Yeâu caàu HS toùm taét baøi hoïc goàm hai phaàn chính : duïng cuï cô khí vaø daây daãn ñieän. FHoïc baøi ,laøm caùc baøi taäp cuoái baøi. F Xem tröôùc baøi SÖÛ DUÏNG ÑOÀNG HOÀ ÑO DIEÄN chuaån bò cho tieát sau . Tieát 6;7;8 Baøi 4. SÖÛ DUÏNG ÑOÀNG HOÀ ÑO ÑIEÄN Ngaøy soaïn : / / Ngaøy daïy : / / GV : Huỳnh Thị Dung I. MUÏC TIEÂU : F Bieát coâng duïng, caùch söû duïng moät soá ñoàng hoà ño ñieän. F Ño dieän naêng tieâu thuï cuûa moät maïch ñieän (hoaëc ño ñöôïc ñieän trôû baèng ñoàng hoà Vaïn naêng). F Ñaûm baûo an toaøn kkhi thöïc haønh ñieän. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : F Ñeå thöïc thöïc hieän baøi haønh thöïc haønh, moãi nhoùm HS caàn ñöôïc trang bò: § Nguoàn ñieän AC 220V. § Ampe keá ñieän thöø thang ño 1A, voân keá ñieän trôû thang ño 300V, oaùt keá, oâm keá, coâng tô ñieän, ñoàng hoà vaïn naêng. § Baûng maïch ñieän chieáu saùng coù laép 4 boùng ñeøn.( 220V- 100W) § Kìm ñieän, tuoác nô vít, buùt thöû ñieän, daây daãn. § Chuaån bò maåu baùo caùo TN. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : Hoaït ñoäng GV : Hoaït ñoäng HS : Phaàn ghi baûng : Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi tröôùc : F Neâu teân vaø coâng duïng cuûa moät soá ñoàng hoà ño ñieän. HS ñöôïc goïi traû lôøi GV. Hoaït ñoäng 2: Chuaån bò vaø neâu yeâu caàu baøi thöïc haønh. § Yeâu caàu HS ñoïc phaàn I SGK, caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân laáy vaät lieäu thieát bò. F GV yeâu caàu baøi TH vaø noäi qui TH. F Chia nhoùm TH. § GV chæ ñònh nhoùm tröôûng, giao nhieäm vuï cho nhoùm tröôûng vaø nhöõng thaønh vieân trong nhoùm. Ñoïc phaàn I SGK cöû ñaïi dieän leân laáy vaät lieäu thieát bò. I. Duïng cuï, vaät lieäu vaø thieát bò: § Nguoàn ñieän AC 220V. § Ampe keá ñieän thöø thang ño 1A, voân keá ñieän trôû thang ño 300V, oaùt keá, oâm keá, coâng tô ñieän, ñoàng hoà vaïn naêng. § Baûng maïch ñieän chieáu saùng coù laép 4 boùng ñeøn.( 220V- 75W) § Kìm ñieän, tuoác nô vít, buùt thöû ñieän, daây daãn. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu vaø söû duïng ñoàng ño ñieän . F Phaân chia cho caùc nhoùm ñoàng hoà ño ñieän: Ampe keá, voân keá, .. F Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm caùc noäi duïng sau: § Ñoïc vaø giaûi thích nhöõng kí hieäu treân maët ñoàng hoà ño ñieän. § Chöùc naêng cuûa ñoàng hoà ño ñieän, ño ñaïi löôïng gì? caùch maéc... FGV cho caùc nhoùm thaûo luaän. boå sung vaø ruùt ra keát luaän . Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh ño. Tuyø theo ñieàu kieän cuï theå cuûa töøng lôùp, töøng nhoùm GV boá trí cho caùc Em TH cuï theå § Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra keát luaän. HS laéng nghe GV höôùng daãn §Coù theå 220V K F Ño ñieän aùp. theo sô ñoà. 1. Tìm hieåu ñoàng hoà ño ñieän. § Ampe keá: Ño cöôøng ñoä doøng ñieän.(maéc noái tieáp) § Oaùt keá: Ño coâng suaát. (maéc noái tieáp) § Voân keá: Ño ñieän theá.(maéc song song) § Coâng tô: Ño ñieän naêng tieâu thuï,(vaøo1.3,ra 2.4) § OÂm keá:Ño ñieän trôû.(maéc noái tieáp) Ñoàng hoà vaïn naêng: Ño nhieàu ñaïi löôïng ñieän tuyø theo ñieàu chænh... 2. Thöïc haønh söû duïng ñoàng hoà ño ñieän. a. Ño ñieän aùp: § Ñoàng hoà :Voân keá § Maéc theo sô ñoà § Ño ñieän aùp F GV löu yù An toaøn ñieän § Ñoùng khoaù K. § Ñoïc chæ soá . § Ngaét Khoaù K. F Caùc nhoùm tieán haønh maéc theo söï GV höôùng daãn HS cuûa GV . Hoaït ñoäng 5: Maéc coâng tô ñeå ño ñieän tieâu thuï. F Yeâu caàu HS ñoïc quan saùt sô ñoà 4-2 SGK § Maïch ñieän coù bao nhieâu phaàn töû? keå teân caùc phaàn töû ñoù § Caùc phaàn thöû maéc vôùi nhau nhö theá naøo? §Yeâu caàu HS F Ñoïc ghi laïi soá coâng tô tröôùc khi TH F Quan saùt hieän trang laøm vieäc cuûa CT. F Ghi soá CT sau 30 phuùt. vaøo baùo caùo TH. F Tính ñieän naêng tieâu thuï cuûa PT. F Quan saùt, ñoïc thaûo luaän nhoùm ruùt ra keát luaän traû lôøi GV. F Sô ñoà caùch maéc coâng tô. kWh PT L N § Tieán haønh ño theo nhoùm döôùi söï GV höôùng daãn HS cuûa gv b. Maéc coâng tô ñeå ño ñieän tieâu thuï: § Ñoàng hoà coâng tô ñieän. § Maéc theo sô ñoà. § PT laø boùng ñeøn 100W. F Tieán haønh ño. § B1: Ñoïc ghi laïi soá coâng tô tröôùc khi TH. § B2: Quan saùt hieän trang laøm vieäc cuûa CT. § B3: Tính ñieän naêng tieâu thuï cuûa PT. F GV höôùng daãn HS tieán haønh ño § GV cho HS vieát baùo caùo TH theo maãu. Keát quaû thöïc haønh ño ñieän naêng tieâu thuï Chæ soá CT tröôùc khi ño Chæ soá CT sau khi ño Soá voøng quay Ñieän naêng tieâu thuï IV. CUÛNG COÁ DAËN DOØ : F GV toång keát, nhaän xeùt giôø TH. F Thu baùo caùo TH. ruùt kinh ngieäm F Xem tröôùc baøi NOÁI DAÂY DAÃN ÑIEÄN chuaån bò cho tieát sau . Tieát 9;10 Baøi 5 : NOÁI DAÂY DAÃN ÑIEÄN Ngaøy soaïn : / / Ngaøy daïy : / / GV : Huỳnh Thị Dung I. MUÏC TIEÂU : F Bieát ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa moái noái daây daãn ñieän. F Hieåu ñöôïc moät soá phöông phaùp noái daây daãn ñieän. F Noái ñöôïc moät soá moái noái , töø ñoù hình thaønh kó naêng cô baûn ban ñaàu cuûa kó thuaät laép ñaët daãn ñieän. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : F Tranh veõ qui trình noái daãy daãn ñieän. F Moät soá maãu caùc loaïi moái noái daâydaãn ñieän. F Duïng cuï: Kìm caét daây, kìm moû nhoïn, kìm troøn, tuoác nô vít, giaáy raùp, baêng caùch ñieän, nhöïa thoâng, thieác haøn. F Thieát bò: Phíc caém ñieän, coâng taéc ñieän, hoäp noái daây. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : Hoaït ñoäng GV : Hoaït ñoäng HS : Phaàn ghi baûng : Hoaït ñoäng 1: Chuaån bò vaø tìm hieåu moái noái daây daãn ñieän. § GV chia HS thaønh caùc nhoùm TH. § Neâu yeâu caàu cuûa baøi TH, noäi quyTH. § Giao nhieäm vuï cho töøng nhoùm. F Thoâng baùo yeâu caàu cuûa moái noái. HS laøm vieäc theo nhoùm ñeå quan saùt phaân loaïi caùc moái noái daây I. Duïng cuï, vaät lieäu vaø thieát bò: § Kìm caét daây, kìm moû nhoïn, kìm troøn, tuoác nô vít, giaáy raùp, baêng caùch ñieän, nhöïa thoâng, thieác haøn. § Hoäp noái daây, ñai oác daây ñieän loõi moät sôïi, nhieàu sôïi . II. Noäi dung vaø trình töï thöïc haønh : A.Yeâu caàu cuûa moái noái. § Daãn ñieän toát. § Ñoä beàn cao. § An toaøn. § Ñaûm baûo veà maët mó thuaät. B.Phaân loaïi moái noái. § Noái thaúng (noái noái tieáp) § Noái phaân nhaùnh ( noái reõ) § Noái baèng phuï kieän . GV höùông daãn cho HS hieåu vaø hình thaønh nhöõng kó naêng cô baûn cuûa qui trình noái daây daãn ñieän. HS laéng nghe GV HD 1. Qui trình moái noái @ Boùc voû caùch ñieän F laøm saïch loõi F noái daây F kieåm tra F haøn moái noái F boïc caùch ñieän. Hoaït doäng 2: Thöïc haønh noái thaúng hai daây daãn. GV thöïc hieän höôùng daãn HS ban ñaàu, laøm thao taùc maãu cho töøng coâng ñoaïn, löu yù loãi thöôøng maéc phaûi. Quan saùt GV laøm maãu a. Noái thaúng hai daây daãn (loõi moät sôïi). § Boùc voû töø 6-8cm § Laøm saïch (neáu caàn) § Keát hôïp hai kìm vaën xoaén ñaàu daây noï vaøo daây kia töø 4 – 6 voøng. (giöõ kìm khoâng cho chaày loõi). § Kieåm tra. Yeâu caàu HS laøm moái noái thaúng hai daây daãn. § Haøn thieác (neáu caàn)§ Boïc caùch ñieän: Quaán 2 – 3 § Chuù yù. Boùc voû, vaën caùc voøng, caùch giöõ kìm, boùp ñaàu daây). HS tieán haønh laøm, moãi caù nhaân thöïc hieän moät moái noái. lôùp (caùc voøng choàng leân nhau 2/3 voøng). GV thöïc hieän höôùng daãn HS ban ñaàu, laøm thao taùc maãu cho töøng coâng ñoaïn, löu yù loãi thöôøng maéc phaûi. Chuù yù. Boùc voû, vaën caùc voøng, § GV kieåm tra saûn phaåm, chuaån bò noái phaân nhaùnh . HS tieán haønh laøm, moãi caù nhaân thöïc hieän moät moái noái b. Noái thaúng hai daây daãn (loõi nhieàu sôïi). § Boùc voû : 8- 10 cm § Laøm saïch. (neáu caàn) § Taùch töøng ñaàu sôïi daây thaønh hình nam quaït, loàng caøi raêng löôïc caùc rôïi vaøo nhau, quaán mieát ñaàu daây naøy vaøo loõi cuûa daây kia § Kieåm tra § Haøn thieác § Boïc caùch ñieän. Hoaït ñoäng 3: Noái phaân nhaùnh. GV thöïc hieän höôùng daãn HS ban ñaàu, laøm thao taùc maãu cho töøng coâng ñoaïn, löu yù loãi thöôøng maéc phaûi. Quan saùt GV laøm maãu HS tieán haønh laøm, moãi caù nhaân thöïc hieän moät moái noái 2. Noái phaân nhaùnh. a. Noái reõ (daây loõi 1 sôïi). § Boùc voû: -Daây chích 1- 2cm -Daây reõ 5- 7 cm § Laøm saïch § Ñaët daây nhaùnh vuoâng goùc vôùi daây chính. Keát hôïp kìm quaán daây nhaùnh vaøo daây chính 5-7voøng § Haøn thieác § Boïc caùch ñieän GV thöïc hieän höôùng daãn HS ban ñaàu, laøm thao taùc maãu cho töøng coâng ñoaïn, löu yù loãi thöôøng maéc phaûi Quan saùt GV laøm maãu HS tieán haønh laøm, moãi caù nhaân thöïc hieän moät moái noái 3. Noái phaân nhaùnh. a. Noái reõ (daây loõi nhieàu sôïi). § Boùc voû: -Daây chích 1- 2cm -Daây reõ 5- 7 cm § Laøm saïch § Taùch daây nhaùnh laøm ñoâi § Ñaët daây nhaùnh vaøo giöõa vuoâng goùc vôùi daây chính. quaán daây nhaùnh vaøo daây chính veà hai phía daây chính § Haøn thieác § Boïc caùch ñieän Löu yù HS phaûi vaën ñeàu khít vaø chaët Kieåm tra saûn phaåm vaø chuaån bò cho hoaït ñoäng hoïc taäp sau. Hoaït ñoäng 4: Noái daây baèng phuï kieän. 3. Noái daây baèng phuï kieän. Cho HS laøm vieäc theo nhoùm noái daây coâng taéc, oå caém, hoaëc Ñoâminoâ.. HS laøm vieäc theo nhoùm a. Noái baèng vít: § Daây meàm laøm khuyeân kín. § Daây cöùng laøm khuyeân hôû GV laøm thao taùc maãu Yeâu caàu HS laøm theo söï höôùng daãn HS quan saùt § Thöïc haønh noái daây vaøo coâng taéc vaø oå caém hoaëc Ñoâminoâ. löu yù : Chieàu khuyeân cuøng chieàu vaën vaøo. Kieåm tra saûn phaåm cuûa HS 4. Haøn moái noái. Hoaït ñoäng 5: Haøn moái noái. § Laøm saïch § AÙp moû haøn cho moái noái noùng § Cho thieác noùng chaûy phuû kín phaàn caàn haøn. IV. CUÛNG COÁ DAËN DOØ : F GV höôùng daãn HS töï kieåm tra, kieåm tra cheùo saûm phaåm TH theo tieâu chí: § Laøm coù ñuùng qui trình khoâng. § Thôøi gian hoaøn thaønh . § Saûn phaåm coù ñaït tieâu chuaån KT khoâng. F GV ñaùnh giaù cho ñieåm SP cuûa töøng HS . F GV toång keát, nhaän xeùt quaù trình hoïc cuûa HS. - Chuaån bò moãi em 1m daây ñôn tieát dieän (16 mm2, 20 mm2), 1m daây ñoâi 2*32. Chuaån bò tieát sau kieåm tra thöïc haønh noái daây. Ngaøy thaùng naêm TT Tieát 11 Kieåm tra thöïc haønh: NOÁI DAÂY DAÃN ÑIEÄN I. Muïc ñích, Yeâu caàu: - Nhaèm ñaùnh gía kó naêng thöïc haønh cuûa hs. - Thöïc haønh nghieâm tuùc. - An toaøn tuyeät ñoái. II. Noäi dung: Hoïc Sinh noái hai loaïi moái noái sau: + Noái thaúng hai daây daãn ñieän (daây ñôn tieát dieän 16 mm2, daây ñoâi 2*32) +Noái phaân nhaùnh hai daây daãn ñôn (tieát dieän 20 mm2) Giaùo vieân theo gioõi caùc em thöïc haønh, sau khi heát thôøi gian cho caùc em thu saûn phaåm laïi ñeå chaám. + Noái thaúng hai daây daãn ñieän (daây ñôn tieát dieän 16 mm2, daây ñoâi 2*32) ñuùng ñaït 6 ñ +Noái phaân nhaùnh hai daây daãn ñôn (tieát dieän 20 mm2) ñuùng ñaït 6 ñ Tieát :12;13;14.15 Baøi 6 : Thöïc haønh LAÉP MAÏCH ÑIEÄN BAÛNG ÑIEÄN Ngaøy soaïn : / / Ngaøy daïy : / / GV : Huỳnh Thị Dung I. MUÏC TIEÂU : F Hieåu ñöôïc chöùc naêng vaø qui trình laép ñaët baûng ñieän. F Xaây döïng ñöôïc sô ñoà laép ñaët maïch ñieän baûng ñieän. F Laép ñaët ñöôïc baûng ñieän goàm 2 caàu chì, 1 oå caém, 1 coâng taéc, 1 boùng ñeøn ñuùng yeâu caàu vaø KT. F Laøm vieäc nghieâm tuùc, khoa hoïc vaø ñaûm baûo an toa

File đính kèm:

  • docGiao an cong nghe(1).doc