Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 38: Thức ăn vật nuôi

GV: Cho HS quan sát tranh vẽ H63 và cho biết các vật nuôi đang ăn thức ăn gì?

- HS quan sát tranh vẽ trả lời câu hỏi.

- GV nhấn mạnh thức ăn phải phù hợp với đặc điểm sinh lí tiêu hoá của vật nuôi. Thức ăn vật nuôi có nhiều loại, mỗi loại vật nuôi cần cho ăn đủ các loại thức ăn.

- Yêu cầu HS quan sát h 64 và tìm nguồn gốc của từng loại thức ăn, xếp chúng vào 3 loại: nguồn gốc động vật, thực vật hay chất kkoáng.

- HS thảo luận trả lời:

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 38: Thức ăn vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 38 Thøc ¨n vËt nu«i I. Mơc tiªu: Biết được nguồn gốc của thức ăn vật nuôi. Biết được thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi. Có ý thức tiết kiệm thức ăn vật nuôi. II. ChuÈn bÞ: Tranh phóng to hình 63, 64, 65 SGK. Bảng 4 : thành phần hoá học của một số loại thức ăn III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.ỉn ®Þnh líp. 2. KiĨm tra bµi cị: Nªu c¸c ®Ỉc ®iĨm khi quan s¸t ngo¹i h×nh cđa lỵn. Nªu c¸ch x¸c ®Þnh träng l­ỵng c¬ thĨ lỵn. 3. Bµi míi: Giíi thiƯu bµi: Thức ăn của vật nuôi đều có nguồn gốc từ động vật, thực vật, chất khoáng và trong thức ăn có chất dinh dưỡng. Trong bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu kĩ nguồn gốc và thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi. Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Néi dung bµi häc Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu nguån gèc thøc ¨n vËt nu«i GV: Cho HS quan sát tranh vẽ H63 và cho biết các vật nuôi đang ăn thức ăn gì? - HS quan sát tranh vẽ trả lời câu hỏi. - GV nhấn mạnh thức ăn phải phù hợp với đặc điểm sinh lí tiêu hoá của vật nuôi. Thức ăn vật nuôi có nhiều loại, mỗi loại vật nuôi cần cho ăn đủ các loại thức ăn. - Yêu cầu HS quan sát h 64 và tìm nguồn gốc của từng loại thức ăn, xếp chúng vào 3 loại: nguồn gốc động vật, thực vật hay chất kkoáng. - HS thảo luận trả lời: ? Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ đâu? + Thực vật : cám gạo, ngô, bột sắn, khô dầu đỗ tương. + Chất khoáng : Premic khoáng. - HS: Thức ăn của vật nuôi có nguồn gốc từ động vật, thực vật, chất khoáng. Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu thµnh phÇn dinh d­ìng cđa thøc ¨n vËt nu«i II. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi - HS tìm hiểu thành phần dinh dưỡng của một số xem có bao nhiêu loại thức ăn? ? Trong thức ăn có những chất dinh dưỡng nào? ? Những loại thức ăn nào chứa nhiều nước , nhiều gluxit, prôtêin ? ? Nhận xét nguồn gốc của mỗi loại thức ăn trong bảng trên? GV: Treo bảng vẽ h 65 SGK, yêu cầu HS nhận biết tên của loại thức ăn mà hình tròn muốn biểu thị. - GV kết luận các thành phần dinh dưỡng của thức ăn như SGK. I. Nguån gèc thøc ¨n vËt nu«i 1. Thức ăn vật nuôi + Trâu, bò ăn được rơm + Gà ăn thóc. + Lợn ăn thức ăn hỗn hợp. 2. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi. + Động vật : bột cá. + Thùc vËt: rau... + Kho¸ng chÊt. II. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi - Thức ăn có nước và chất khô. Phần chất khô của thức ăn có prôtêin, gluxit, lipit, vitamin và chất khoáng. Tuỳ loại thức ăn mà thành phần và tỉ lệ các chất dinh dưỡng khác nhau. 3. Cđng cè: - GV yªu cÇu HS ®äc ghi nhí SGK (101). - H·y tr¶ lêi c©u hái sau: 1. Em h·y cho biÕt nguån gèc cđa thøc ¨n vËt nu«i. 2. Thøc ¨n cđa vËt nu«i cã nh÷ng thµnh phÇn dÜnh d­ìng nµo? - HS ®äc mơc " Cã thĨ em ch­a biÕt". 4. H­íng dÉn vỊ nhµ. Häc bµi tr¶ lêi c©u hái trong SGK. ChuÈn bÞ bµi sau: "Vai trß cu¶ Thøc ¨n ®èi víi vËt nu«i".

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_38_thuc_an_vat_nuoi.doc