Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 48, Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi (Bản hay)

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức.

- Nêu được một số đặc điểm cơ bản làm cơ sở cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi còn non.

- Nêu được các biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non phù hợp với đặc điểm phát triển của cơ thể.

- Nêu được mục đích nuôi vật nuôi đực giống và biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng đực giống đạt mục đích đã đề ra.

- Giải thích được đặc điểm, nhu cầu dinh dưỡng, các yêu cầu khác của vật nuôi cái sinh sản và đề xuất biện pháp nuôi dưỡng, chăm sót nuôi đúng kĩ thuật.

2. Kĩ năng.

-Vận dụng các biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non phù hợp với đặc điểm phát triển của cơ thể. Giải thích đặc điểm, nhu cầu dinh dưỡng, các yêu cầu khác của vật nuôi cái sinh sản và đề xuất biện pháp nuôi dưỡng, chăm sót nuôi đúng kĩ thuật.

3. Thái độ.

- Yêu thích và chăm sóc vật nuôi.

B. Đồ dùng dạy học.

1. Giáo viên.

2. Học sinh.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 48, Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 31/4/2013. Ngµy gi¶ng: 02/4/2013. TiÕt 48 - Bµi 45: Nu«I d­ìng vµ ch¨m sãc c¸c lo¹i vËt nu«i A. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. - Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n lµm c¬ së cho viÖc nu«i d­ìng, ch¨m sãc vËt nu«i cßn non. - Nªu ®­îc c¸c biÖn ph¸p nu«i d­ìng, ch¨m sãc vËt nu«i non phï hîp víi ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn cña c¬ thÓ. - Nªu ®­îc môc ®Ých nu«i vËt nu«i ®ùc gièng vµ biÖn ph¸p ch¨m sãc, nu«i d­ìng ®ùc gièng ®¹t môc ®Ých ®· ®Ò ra. - Gi¶i thÝch ®­îc ®Æc ®iÓm, nhu cÇu dinh d­ìng, c¸c yªu cÇu kh¸c cña vËt nu«i c¸i sinh s¶n vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p nu«i d­ìng, ch¨m sãt nu«i ®óng kÜ thuËt. 2. KÜ n¨ng. -VËn dông c¸c biÖn ph¸p nu«i d­ìng, ch¨m sãc vËt nu«i non phï hîp víi ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn cña c¬ thÓ. Gi¶i thÝch ®Æc ®iÓm, nhu cÇu dinh d­ìng, c¸c yªu cÇu kh¸c cña vËt nu«i c¸i sinh s¶n vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p nu«i d­ìng, ch¨m sãt nu«i ®óng kÜ thuËt. 3. Th¸i ®é. - Yªu thÝch vµ ch¨m sãc vËt nu«i. B. §å dïng d¹y häc. 1. Gi¸o viªn. 2. Häc sinh. C. Tæ chøc giê häc. * Khëi ®éng (7 phót) 1. KiÓm tra ®Çu giê ? Chuång nu«i cã vai trß nh­ thÕ nµo trong ch¨n nu«i? ? Em vµ gia ®×nh th­êng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh nµo trong ch¨n nu«i? * §Þnh h­íng tr¶ lêi: Chuång nu«i gióp cho vËt nu«i tr¸nh ®­îc nh÷ng thay ®æi cña thêi tiÕt vµ h¹n chÕ tiÕp xóc víi mÇm bÖnh; Gióp thùc hiÖn quy tr×nh ch¨n nu«i khoa häc, qu¶n lÝ tèt ®µn vËt nu«i vµ tr¸nh « nhiÔm m«i tr­êng vµ n©ng cao n¨ng suÊt ch¨n nu«i. BiÖn ph¸p vÖ sinh trong ch¨n nu«i: vÖ sinh m«i tr­êng sèng vµ th©n thÓ cña v©t nu«i. 2. Giíi thiÖu bµi: §Ó ch¨n nu«i ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ph¶i biÕt ph­¬ng ph¸p ch¨m sãc, nu«i d­ìng phï hîp. Muèn vËy ph¶i n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm cña sù ph¸t triÓn c¬ thÓ vËt nu«i. Trong tiÕt häc nµy c¸c em sÏ biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm cña vËt nu«i vµ tõ ®ã hiÓu ®­îc kÜ thuËt nu«i vËt nu«i non, ®ùc gièng vµ c¸i sinh s¶n. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ghi b¶ng H§1: T×m hiÓu kÜ thuËt ch¨m sãc vËt nu«i non. (15 phót) - Môc tiªu: + Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n lµm c¬ së cho viÖc nu«i d­ìng, ch¨m sãc vËt nu«i cßn non. - §å dïng: - C¸ch tiÕn hµnh. - GV: cho HS quan s¸t H72 SGK vµ t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña vËt nu«i non. ? VËt nu«i non cã ®Æc ®iÓm g×? HS: quan s¸t, t×m hiÓu. HS dùa vµo SGK tr¶ lêi theo ý hiÓu c¸ nh©n. C¸ nh©n kh¸c bæ sung. GV: nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i ®Æc ®iÓm sù ph¸t triÓn c¬ thÓ vËt nu«i non. KÕt luËn. HS: l¾ng nghe vµ ghi vë. GV: yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm (3 phót) thùc hiÖn bµi tËp phÇn 2. HS: ho¹t ®éng nhãm vµ ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy ph­¬ng ¸n. GV: nhËn xÐt vµ söa chuÈn. ? CÇn ph¶i lµm g× ®Ó chuång nu«i vËt nu«i non lu«n ®¹t yªu cÇu nhiÖt ®é ®èi víi chóng? HS tr¶ lêi: X©y dùng chuång nu«i kh«ng l¹nh, kh«ng nãng, phï hîp víi tõng lo¹i vËt nu«i. ? HÖ tiªu ho¸ vËt nu«i non ch­a hoµn chØnh nªn thøc ¨n cho vËt nu«i non chñ yÕu lµ g×? CÇn lµm g× ®Ó ®¶m b¶o cho vËt nu«i ph¸t triÓn tèt? HS tr¶ lêi: Thøc ¨n cña vËt nu«i non lµ s÷a mÑ. CÇn ph¶i ch¨m sãc mÑ cña vËt nu«i thËt tèt. ? Chøc n¨ng miÔn dÞch vËt nu«i non ch­a tèt ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó vËt nu«i non cã kh¸ng thÓ tèt? T¹i sao? HS tr¶ lêi: Cho bó s÷a ®Çu v× s÷a ®Çu cã chøa kh¸ng thÓ cho vËt nu«i non, phßng bÖnh cho vËt nu«i non. ? Sau mét thêi gian sau khi sinh ta cÇn tËp cho vËt nu«i non ¨n bæ sung thªm c¸c chÊt dinh d­ìng kh¸c tõ bªn ngoµi nh»m môc ®Ých g×? V× sao? HS tr¶ lêi: Bæ sung thiÕu hôt s÷a mÑ v× vËt nu«i non lín s÷a mÑ kh«ng ®ñ cung cÊp vµ tËp cho vËt nu«i non ¨n. H§2: T×m hiÓu kÜ thuËt ch¨m nu«i vËt nu«i ®ùc gièng. (12 phót) - Môc tiªu: - Nªu ®­îc môc ®Ých nu«i vËt nu«i ®ùc gièng vµ biÖn ph¸p ch¨m sãc, nu«i d­ìng ®ùc gièng ®¹t môc ®Ých ®· ®Ò ra. - §å dïng: - C¸ch tiÕn hµnh. GV: yªu cÇu HS ®äc néi dung phÇn II. ? Em h·y cho biÕt mäi ng­êi nu«i gµ trèng cïng víi gµ m¸i nh»m môc ®Ých g×? HS: ®äc vµ t×m hiÓu néi dung phÇn II. HS tr¶ lêi: §¹p m¸i, trøng ®Î ra míi në thµnh con. ? Em h·y t×m vÝ dô minh ho¹ vËt nu«i con gièng bè? HS : Chã Becgiª ®ùc gièng lai víi chã ta sinh ra chã con gièng chã bè Bðcgiª. ? §ùc gièng cã vai trß g×? HS tr¶ lêi: Phèi gièng ®¶m b¶o ®êi con sinh ra cã ®­îc gièng tèt. ? Theo em môc ®Ých cña ch¨n nu«i ®ùc gièng lµ g×? HS: dùa vµo SGK c¸ nh©n tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt. GV: nhËn xÐt, kÕt luËn. GV: yªu cÇu HS quan s¸t s¬ ®å 12 SGK ? Em h·y cho biÕt ch¨m sãc vËt nu«i gièng ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc g×? HS tr¶ lêi: VËn ®éng, t¾m, ch¶i, kiÓm tra søc khoÎ vµ tinh dÞch. ? Nu«i d­ìng vËt nu«i gièng ph¶i lµm nh÷ng viÖc g×? HS tr¶ lêi: Thøc ¨n ph¶i ®ñ Pr«tªin, muèi kho¸ng vµ Vitamin. ? Yªu cÇu ch¨n nu«i ®ùc gièng ph¶i nh­ thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o ®ùc gièng tèt? HS: tr¶ lêi theo ý hiÓu c¸ nh©n, em kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. GV: nhËn xÐt vµ giíi thiÖu yªu cÇu: §ùc gièng ph¶i cã søc khoÎ tèt, kh«ng qu¸ bÐo hoÆc qu¸ gÇy, cã sè l­îng vµ chÊt l­îng tinh dÞch tèt. KÕt luËn. H§3: T×m hiÓu kÜ thuËt ch¨m nu«i vËt nu«i c¸i sinh s¶n. (8 phót) - Môc tiªu: + Gi¶i thÝch ®­îc ®Æc ®iÓm, nhu cÇu dinh d­ìng, c¸c yªu cÇu kh¸c cña vËt nu«i c¸i sinh s¶n vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p nu«i d­ìng, ch¨m sãt nu«i ®óng kÜ thuËt. - §å dïng: - C¸ch tiÕn hµnh. GV: yªu cÇu HS ®äc néi dung phÇn III. ? Nu«i vËt nu«i c¸i sinh s¶n nh»m môc ®Ých g×? HS: ®äc th«ng tin vµ c¸ nh©n tr¶ lêi: §Ó ®Î nhiÒu con, nhiÒu trøng, con khoÎ m¹nh cã chÊt l­îng cao. GV: yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm ( 3 phót) quan s¸t s¬ ®å 13 vµ lµm bµi tËp. HS: ho¹t ®éng nhãm vµ ®¹i diÖn tr×nh bµy. GV: nhËn xÐt vµ kÕt luËn. GV: giíi thiÖu yªu cÇu vËt nu«i c¸i sinh s¶n gièng ph¶i cã søc khoÎ tèt, kh«ng qu¸ bÐo hoÆc qu¸ gÇy, cã sè l­îng vµ chÊt l­îng s÷a tèt. I. Ch¨n nu«i vËt nu«i non. 1. Mét sè ®Æc ®iÓm sù ph¸t triÓn c¬ thÓ vËt nu«i non. - Sù ®iÒu tiÕt th©n nhiÖt ch­a hoµn chØnh. - Chøc n¨ng cña hÖ tiªu ho¸ ch­a hoµn chØnh. - Chøc n¨ng miÔn dÞch ch­a tèt. 2. Nu«i d­ìng vµ ch¨m sãc vËt nu«i non. - Nu«i d­ìng vËt nu«i mÑ tèt. - Gi÷ Êm cho c¬ thÓ, cho bó s÷a ®Çu. - TËp cho vËt nu«i ¨n sím. - Cho vËt nu«i non vËn ®éng, gi÷ vÖ sinh, phßng bÖnh cho vËt nu«i non. II. Ch¨n nu«i vËt nu«i ®ùc gièng. - Môc ®Ých: Nh»m ®¹t ®­îc kh¶ n¨ng phèi gièng cao vµ cho ®êi sau cã chÊt l­îng tèt. - Ch¨n nu«i vËt nu«i ®ùc gièng: +. Cho vËt nu«i vËn ®éng, vÖ sinh (t¾m, ch¶i) vµ kiÓm tra søc khoÎ vµ tinh dÞch vËt nu«i ®ùc gièng theo ®Þnh k×. +. Cung cÊp ®ñ c¸c chÊt dinh d­ìng cho vËt nu«i ®ùc gièng (pr«tªin, muèi kho¸ng, Vitamin) III. Ch¨n nu«i vËt nu«i c¸i sinh s¶n. - Ch¨n nu«i vËt nu«i c¸i sinh s¶n: +. Giai ®o¹n mang thai: Ph¶i cung cÊp ®ñ c¸c chÊt dinh d­ìng nhÊt lµ Pr«tªin, muèi kho¸ng, Vitamin.. ®Ó nu«i thai, nu«i c¬ thÓ vµ chuÈn bÞ s÷a. +. Giai ®o¹n sau khi ®Î: Ph¶i cung cÊp ®ñ c¸c chÊt dinh d­ìng vµ muèi kho¸ng ®Ó nu«i c¬ thÓ vµ t¹o s÷a nu«i con. * Cñng cè vµ h­íng dÉn häc bµi ( 3 phót) 1. Cñng cè: - GV cho HS ®äc ghi nhí. ? Ch¨m sãc vËt nu«i non vµ vËt nu«i c¸i sinh s¶n ph¶i chó ý nh÷ng ®iÒu g×? ? Môc ®Ých vµ biÖn ph¸p cña ch¨n nu«i ®ùc gièng? Nu«i d­ìng vµ ch¨m sãc c¸c lo¹i vËt nu«i VËt nu«i c¸i sinh s¶n VËt nu«i non VËt nu«i ®ùc gièng 2. H­íng dÉn häc bµi. - VÒ nhµ häc thuéc ghi nhí SGK vµ tr¶ lêi c©u hái SGK. - §äc tr­íc bµi 46 tr¶ lêi tr­íc c¸c c©u hái ë cuèi bµi.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_48_bai_45_nuoi_duong_va_cham_so.doc