Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 29 - Nguyễn Thanh Thuận

I) Mục tiêu

 HS nắm được kiến thức cơ bản có hệ thống

 Rèn kĩ năng tư duy, kĩ năng tổng hợp, phân tích, khái quát kiến thức.

 GD ý thức nghiêm túc, cẩn thận trong giờ kiểm tra

II) Chuẩn bị

1) Giáo viên

 Hệ thống câu hỏi phù hợp trình độ HS

2) Học sinh

 Ôn tập tốt kiến thức đã học

III/Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu

1) ổn định lớp (1 phút)

2) Kiểm tra

3/Tìm toøi vaø phaùt hieän kieán thöùc môùi

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 393 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 29 - Nguyễn Thanh Thuận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát38 Ngaøy soaïn : Tuaàn 29 Ngaøy giaûng: GV:Nguyeãn Thanh Thuaän KIEÅM TRA 1 TIEÁT I) Mục tiêu HS nắm được kiến thức cơ bản có hệ thống Rèn kĩ năng tư duy, kĩ năng tổng hợp, phân tích, khái quát kiến thức. GD ý thức nghiêm túc, cẩn thận trong giờ kiểm tra II) Chuẩn bị 1) Giáo viên Hệ thống câu hỏi phù hợp trình độ HS 2) Học sinh Ôn tập tốt kiến thức đã học III/Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu 1) ổn định lớp (1 phút) 2) Kiểm tra 3/Tìm toøi vaø phaùt hieän kieán thöùc môùi Phaàn I :Thieát laäp ma traän hai chieàu Phaàn II:Ñeà baøi I/PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM (.3ñ) Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng ®Çu c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng. C©u 1: Vai trß cña rõng vµ trång rõng lµ: A. B¶o vÖ vµ c¶i t¹o m«i tr­êng. B. Phôc vô cho ®êi sèng. C. Phôc vô s¶n xuÊt. D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng. C©u 2: Mïa gieo h¹t c©y rõng ë miÒn B¾c n­íc ta lµ: A. Tõ th¸ng 7 ®Õn th¸ng 10. B. Tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 2 n¨m sau. C. Tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 4. D. Tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 7. C©u 3: Sù ph¸t triÓn cña vËt nu«i bao gåm: A. Sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc. B. Sinh tr­ëng vµ sinh s¶n. C. Sù ph¸t dôc vµ sinh s¶n. D. Sù sinh s¶n vµ cho con bó. C©u 4: Muèn ph¸t huy ®­îc ­u thÕ cña gièng vËt nu«i cÇn: A. Lùa chän gièng tèt. B. Ch¨m sãc giãng tèt. C. Qu¶n lý gièng tèt. D. Ch¨m sãc gièng b×nh th­êng. C©u 5: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng (.) ®Ó hoµn thµnh c©u sau: §Æc ®iÓm sù (1) ... vµ sù (2) .. cña vËt nu«I lµ kh«ng ®ång ®Òu theo (3) .. vµ theo (4) II. PhÇn tr¾c nghiÖm tù luËn: (7 ®iÓm) C©u 1: Môc ®Ých cña chÕ biÕn thøc ¨n lµ g× ? Cho vÝ dô ? C©u 2: Ph¶i lµm g× ®Ó chuång nu«i hîp vÖ sinh ? C©u 3: Mét sè ph­¬ng ph¸p ®Ó s¶n xuÊt thøc ¨n giµu pr«tªin ? C©u 4: Em ®· lµm g× ®Ó b¶o vÖ rõng ë ®Þa ph­¬ng em ? B. §¸p ¸n I. PhÇn TNKQ (3 ®iÓm) C©u 1 2 3 4 5 §¸p ¸n D B A C (1) sinh tr­ëng, (2) ph¸t dôc, (3) giai ®o¹n, (4) chu kú §iÓm 0,5 0,5 0,5 0,5 1 II. PhÇn tù luËn: (7 ®iÓm) C©u 1: (2 ®iÓm) - Lµm t¨ng tÝnh ngon miÖng, t¨ng mïi vÞ. - Gi¶m bít khèi l­îng, gi¶m bít ®é th«. - Khö bá chÊt ®éc h¹i. VÝ dô: Bét ng« ®em ñ víi men r­îu sÏ t¹o ra mïi th¬m, vËt nu«i ¨n ngon miÖng h¬n. C©u 2: (2 ®iÓm) Chuång nu«I hîp vÖ sinh lµ: - NhiÖt ®é thÝch hîp. - §é Èm trong chuång 60 – 75% - §é th«ng tho¸ng tèt. - §é chiÕu s¸ng thÝch hîp cho tõng lo¹i vËt nu«i. - Kh«ng khÝ Ýt ®éc h¹i. C©u 3: (1 ®iÓm) C¸c ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt thøc ¨n giµu pr«tªin lµ: - Nu«i vµ khai th¸c nhiÒu thuû s¶n n­íc mÆn, n­íc ngät. - Nu«i vµ tËn dông nguån thøc ¨n giun ®Êt vµ nhéng t»m. - Trång xen t¨ng vô ®Ó cã nhiÒu c©y vµ hät hä ®Ëu. C©u 4: (2 ®iÓm) (Häc sinh tù liªn hÖ b¶n th©n)

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_29_nguyen_thanh_thuan.doc