Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 29 - Trường THCS Mong Thọ B

1/ Thế nào là giống vật nuôi ? Kể tên một số giống vật nuôi đang được nuôi ở địa phương em? (3điểm)

2/ Em cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?(1điểm)

3/Chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi nhằm mục đích gì? Phương pháp nào thường hay dùng để dự trữ thức ăn vật nuôi ở nước ta ?(2điểm)

4/ Thức ăn của vật nuôi có vai trò như thế nào đối với cơ thể vật nuôi? (2điểm)

5/ Nhân giống thuần chủng là gì? Để có một giống vật nuôi thuần chủng thì nên chọn phương pháp chọn phối nào? (2điềm)

 

doc6 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 29 - Trường THCS Mong Thọ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS MTB Tuần: 29 Ngày soạn: 10/3/2013 Tiết: 38 KIEÅM TRA 1 TIEÁT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kiểm tra lại kiến thức của hs ở chương I,II phần lâm nghiệp và chương I phần chăn nuôi. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng: phân tích, tổng hợp. 3. Thái độ: - Giáo dục hs nghiêm túc trong khi kiểm tra. II. HÌNH THỨC RA ĐỀ: tự luận III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Đề 1 Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Mức độ thấp Mức độ cao Giống vật nuôi Khái niệm về giống vật nuôi Cho biết tên 1 số vật nuôi ở đia phương Số câu: Số điểm: % ½ 2(điểm) ½ 1(điểm) 1 3(điểm) Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Số câu: Số điểm: % 1 1(điểm) 1 1(điểm) Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi Biết được vai trò của thức ăn đối với vật nuôi Số câu: Số điểm: % 1 2(điểm) 1 2(điểm) Nhân giống vật nuôi Biết khái niệm nhân giống thuần chủng Để có một giống thuần chủng thì chọn phối bằng cách nào Số câu: Số điểm: % ½ 1(điểm) ½ 1(điểm) 1 2(điểm) Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi Hiểu được mục đích chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi Phương pháp dự trữ thức ăn vật nuôi thường hay dùng ở nước ta Số câu: Số điểm: % 1/2 1(điểm) 1/2 1(điểm) 1 2(điểm) Tổng số câu Tổng số điểm % 1 3(điểm) (30%) 2,5 4(điểm) (40%) 1 2(điểm) (20%) 1/2 1(điểm) (10%) 05 10(điểm) (100%) Đề 1 1/ Thế nào là giống vật nuôi ? Kể tên một số giống vật nuôi đang được nuôi ở địa phương em? (3điểm) 2/ Em cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?(1điểm) 3/Chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi nhằm mục đích gì? Phương pháp nào thường hay dùng để dự trữ thức ăn vật nuôi ở nước ta ?(2điểm) 4/ Thức ăn của vật nuôi có vai trò như thế nào đối với cơ thể vật nuôi? (2điểm) 5/ Nhân giống thuần chủng là gì? Để có một giống vật nuôi thuần chủng thì nên chọn phương pháp chọn phối nào? (2điềm) Đề 2 Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Mức độ thấp Mức độ cao Giống vật nuôi Khái niệm về giống vật nuôi Cho biết tên 1 số vật nuôi ở đia phương Số câu: Số điểm: % ½ 2(điểm) ½ 1(điểm) 1 3(điểm) Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Số câu: Số điểm: % 1 1(điểm) 1 1(điểm) Thức ăn vật nuôi Biết được nguồn gốc và thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn Số câu: Số điểm: % 1 2(điểm) 1 2(điểm) Nhân giống vật nuôi Biết khái niệm nhân giống thuần chủng Để có một giống thuần chủng thì chọn phối bằng cách nào Số câu: Số điểm: % ½ 1(điểm) ½ 1(điểm) 1 2(điểm) Sản xuất thức ăn vật nuôi Có thể phân biệt được thức ăn giàu protein, gluxit và thô xanh có trong thức ăn Phương pháp sản xuất thức ăn vật nuôi ở địa phương Số câu: Số điểm: % 1/2 1(điểm) 1/2 1(điểm) 1 2(điểm) Tổng số câu Tổng số điểm % 1 3(điểm) (30%) 2,5 4(điểm) (40%) 1 2(điểm) (20%) 1/2 1(điểm) (10%) 05 10(điểm) (100%) Đề 2 1/ Em cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?(1điểm) 2/ Thế nào là giống vật nuôi ? Kể tên một số giống vật nuôi đang được nuôi ở địa phương em? (3điểm) 3/ Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ đâu và có những thành phần dinh dưỡng nào?(2điểm) 4/ Nhân giống thuần chủng là gì? Để có một giống vật nuôi thuần chủng thì nên chọn phương pháp chọn phối nào? (2điềm) 5/hãy phân biệt thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit và thô xanh? Kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit ở địa phương em?(2điểm) IV. ĐỀ KIỂM TRA: Đề 1 1/ Thế nào là giống vật nuôi ? Kể tên một số giống vật nuôi đang được nuôi ở địa phương em? (3điểm) 2/ Em cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?(1điểm) 3/Chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi nhằm mục đích gì? Phương pháp nào thường hay dùng để dự trữ thức ăn vật nuôi ở nước ta? (2điểm) 4/ Thức ăn của vật nuôi có vai trò như thế nào đối với cơ thể vật nuôi? (2điểm) 5/ Nhân giống thuần chủng là gì? Để có một giống vật nuôi thuần chủng thì nên chọn phương pháp chọn phối nào? (2điềm) Đề 2 1/Em cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?(1điểm) 2/Thế nào là giống vật nuôi ? Kể tên một số giống vật nuôi đang được nuôi ở địa phương em? (3điểm) 3/Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ đâu và có những thành phần dinh dưỡng nào?(2điểm) 4/ Nhân giống thuần chủng là gì? Để có một giống vật nuôi thuần chủng thì nên chọn phương pháp chọn phối nào? (2điềm) 5/Hãy phân biệt thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit và thô xanh? Kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit ở địa phương em?(2điểm) V/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: Đề 1 Câu 1: -Khái niệm giống vật nuôi : giống vật nuôi là sản phẩm do con người tạo ra. Mỗi giống vật nuôi đều có đặc điểm ngoại hình giống nhau, có năng suất và chất lượng sản phẩm như nhau, có tính di truyền ổn định, có số lượng cá thể nhất định.(2điểm) -Kế tên một số giống vật nuôi(1điểm). Câu 2: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi: -Đặc điểm di truyền. (0.5điểm) -Điều kiện ngoại cảnh(chăm sóc, nuôi dưỡng). (0.5điểm) Câu 3: Mục đích chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi nhằm: -Laøm taêng muøi vò, taêng tính ngon mieäng, deã tieâu hoùa, laøm giaûm bôùt khoái löôïng, laøm giaûm ñoä thoâ cöùng vaø khöû boû caùc chaát ñoäc haïi.(1điểm) - Nhaèøm giöõ thöùc aên laâu hoûng vaø ñeå luoân coù ñuû nguoàn thöùc aên cho vaät nuoâi.(0.5điểm) - Phương pháp làm khô thường hay dùng để dự trữ thức ăn vật nuôi ở nước ta.(0.5điểm) Câu 4: Thức ăn của vật nuôi có vai trò đối với cơ thể vật nuôi: _ Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.(1điểm) _ Thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như: thịt, trứng, sữa. Thức ăn còn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng móng.(1điểm) Câu 5: -Nhân giống thuần chủng là chọn phối giữa con đực với con cái cùng một giống để cho sinh sản.(1điểm) -Để có một giống vật nuôi thuần chủng nên chọn phương pháp chọn phối cùng giống.(1điểm) Đề 2 Câu 1: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi: -Đặc điểm di truyền. (0.5điểm) -Điều kiện ngoại cảnh(chăm sóc, nuôi dưỡng). (0.5điểm) Câu 2: -Khái niệm giống vật nuôi : giống vật nuôi là sản phẩm do con người tạo ra. Mỗi giống vật nuôi đều có đặc điểm ngoại hình giống nhau, có năng suất và chất lượng sản phẩm như nhau, có tính di truyền ổn định, có số lượng cá thể nhất định.(2điểm) -Kế tên một số giống vật nuôi(1điểm). Câu 3: - Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ: +Thực vật (0.25điểm) + Động vật (0.25điểm) +Chất khoáng (0.25điểm) -Thành phần dinh dưỡng trong có trong thức ăn: +Protein (0.25điểm) +Lipit (0.25điểm) +Gluxit (0.25điểm) +Kháng (0.25điểm) +Vitamin (0.25điểm) Câu 4: -Nhân giống thuần chủng là chọn phối giữa con đực với con cái cùng một giống để cho sinh sản.(1điểm) -Để có một giống vật nuôi thuần chủng nên chọn phương pháp chọn phối cùng giống.(1điểm) Câu 5: -Phân biệt thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit và thô xanh: +Thöùc aên coù haøm löôïng proâteâin > 14% goïi laø thöùc aên giaøu proâteâin.(0.5điểm) +Thöùc aên coù haøm löôïng gluxit > 50% goïi laø thöùc aên giaøu gluxit.(0.5điểm) +Thöùc aên coù haøm löôïng xô > 30% goïi laø thöùc aên thoâ.(0.5điểm) -Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit ở địa phương em: ý kiến học sinh(0.5điểm) VI/ BỔ SUNG

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_29_truong_thcs_mong_tho_b.doc