Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Phần: Điện dân dụng - Tiết 4+5+6: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: - Biết chức năng của một số đồng hồ đo diện.

 - Biết công dụng, cách sử dụng của một số đồng hồ đo đồng hồ đo điện.

2. Kỹ năng: - Đo được điện trở bằng đồng hồ vạn năng.

3. Thái độ: - Làm việc cẩn thận, khoa học, đảm bảo an toàn điện

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: - Đồng hồ vạn năng và một số đồng hồ đo điện

 - Hình vẽ phóng to đồng hồ vạn năng.

 - Bảng thực hành đo điện trở H4.4

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 30/06/2022 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Phần: Điện dân dụng - Tiết 4+5+6: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 4-5-6 Ngày dạy: 16-23-30/9 Tiết 4-5-6 Bài 4: THỰC HÀNH - SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết chức năng của một số đồng hồ đo diện. - Biết công dụng, cách sử dụng của một số đồng hồ đo đồng hồ đo điện. 2. Kỹ năng: - Đo được điện trở bằng đồng hồ vạn năng. 3. Thái độ: - Làm việc cẩn thận, khoa học, đảm bảo an toàn điện II. Chuẩn bị: - Giáo viên: - Đồng hồ vạn năng và một số đồng hồ đo điện - Hình vẽ phóng to đồng hồ vạn năng. - Bảng thực hành đo điện trở H4.4 III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ – Tìm hiểu nội dung thực hành (15’) - KiĨm tra 15 phĩt: (§¸p ¸n, biĨu ®iĨm) C©u 1 (3 ®). Mçi ý ®ĩng ®­ỵc 1 ®iĨm. 1: D. V«n kÕ 2: C. Mica 3: D. Th­íc cỈp C©u 2 (3 ®). Mçi ý ®ĩng ®­ỵc: 1 ®iĨm. a: §ĩng b: Sai c: Sai C©u 3 (4 ®). - Gièng nhau lâi, vá c¸ch ®iƯn: 2 ®iĨm - Kh¸c nhau vá b¶o vƯ, sư dơng: 2 ®iĨm - Làm bài kiểm tra 15’ C©u 1. (3®). Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng. 1. §ång hå dïng ®Ĩ ®o ®iƯn ¸p m¹ng ®iƯn lµ: A. Ampe kÕ. B. ¤m kÕ C. O¸t kÕ D. V«n kÕ. 2. VËt liƯu nµo lµ vËt liƯu c¸ch ®iƯn? A. Nh«m B.ThiÕc C. Mica D. §ång. 3. Dơng cơ dïng ®Ĩ ®o ®­êng kÝnh, chiỊu s©u lç: A. Th­íc d©y B. K×m C. Tua vÝt. D. Th­íc cỈp. C©u 2 (3®). Khoanh trßn vµo ph­¬ng ¸n ®ĩng. a. Lâi cđa d©y c¸p th­êng lµm b»ng ®ång. b. Ampe kÕ ®­ỵc m¾c song song víi m¹ch ®iƯn cÇn ®o. c. C«ng t¬ ®iƯn dïng ®Ĩ ®o c«ng suÊt tiªu thơ cđa m¹ch ®iƯn. C©u 3 (4®). Nªu sù gièng vµ kh¸c nhau cđa d©y dÉn ®iƯn vµ d©y c¸p ®iƯn? - Tìm hiểu nội dung bài thực hành. Hoạt động 2: Tìm hiểu đồng hồ đo điện (30’) - Nêu yêu cầu phần thực hành: - Chia nhóm, giao thiết bị (đồng hồ đo điện) cho các nhóm. - Hưỡng dẫn tìm hiểu: kí hiệu, đại lượng đo, thang đo, cấu tạo ngoài của các đồng hồ. - Cho HS sinh lên trình bày, thảo luận, ghi kết quả. - Ổn định nhóm, kẻ bảng, nhận đồng hồ đo điện, thảo luận, ghi kết quả tìm hiểu vào bảng. Tên đồng hồ Kí hiệu Đại lượng đo Thang đo Cấu tạo ngoài Ampe kế Vôn kế Công tơ điện Đ hồ vạn năng - Đại diện nhóm trình bày kết quả, lớp thảo luận, thống nhất nội dung tìm hiểu. Hoạt động 3: Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng (45’) - Giao đồng hồ vạn năng cho mỗi nhóm. Hướng dẫn sử dụng. - Thực hiện thao tác, yêu cầu HS theo dõi và làm theo. - Cho HS thực hành, GV theo dõi, hướng dẫn điều chỉnh thao tác cho HS khi đo. - Ổn định nhóm, nhận đồng hồ vạn năng. - Theo dõi hướng dẫn và thực hiện theo GV. + Điều chỉnh đồng hồ đo hiệu điện thế: + Điều chỉnh đồng hồ đo cường độ dòng điện: + Điều chỉnh đồng hồ đo điện trở: Núm trái chỉ vị trí S, núm phải chỉnh thang đo. Điều chỉnh núm chỉnh 0 (cần thực hiện trước mỗi lần đo) Tiến hành đo, bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần đến khi nhận được kết quả đo thích hợp. - Thực hành đo điện trở: mỗi nhóm lần lượt giao cho từng thành viên đo điện trở một lần, ghi lại kết quả và so sánh. Hoạt động 4: Luyện tập thực hành đo điện trở (40’) - Giao đồng hồ, điện trở, bóng đèn cho các nhóm. - Hướng dẫn HS đo điện trở các phần tử, ghi vào bảng theo yêu cầu. - Cho từng nhóm lên báo cáo kết quả và nhận xét - Ổn định nhóm, nhận đồng hồ, điện trở, bóng đèn, phiếu thực hành - Kẻ bảng, đo điện trở, ghi kết quả vào bảng. Phần tử đo Thang đo Kết quả Điện trở 1 Điện trở 2 Bóng đèn 1 (25W) Bóng đèn 2 (60W) - Đại diện từng nhóm lên báo cáo kết quả đo được, nhận xét sự sai lệch giữa các nhóm. Hoạt động 5: Tổng kết – Hướng dẫn (5’) - Hướng dẫn hs tự đánh giá: kết quả đo - Tổng kết nhận xét thu báo cáo - Hướng dẫn chuẩn bị tiết sau: - Các nhóm đánh giá chéo với nhau: trình tự thao tác, thái độ, kết quả. - Nộp phiếu thực hành - Chuẩn bị bài thực hành: Nối dây dẫn điện ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ngày tháng năm 2009 Kí duyệt

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_phan_dien_dan_dung_tiet_456_thuc_han.doc
Giáo án liên quan