Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 14: Thực hành lắp mạch điện bảng điện

I/. MỤC TIÊU:

1/. kiến thức: hiểu được quy trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện.

2/. kỹ năng: vẽ dược sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện. Lắp đăt được bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 đèn đúng quy trình và yêu cầu kỷ thuật.

3/. Thái độ: làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện

II/. CHUẨN BỊ:

1/. Giáo viên: Bảng phụ: quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện

Dụng cụ: kìm điện, kìm tuốt dây, dao con, bút thử điện, khoan tay, thước kẻ, bút chì.

Vật liệu và thiết bị: bảng điện, ổ cắm, cầu chì, công tắc, dây dẫn, giấy ráp, bóng đèn, đui đèn, băng cách điện.

2/. Học sinh: Mỗi nhóm: dụng cụ, vật liệu & thiết bị như giáo viên chuẩn bị ở bảng trang 32.

III/. Các hoạt động dạy và học:

1/. ổn định lớp:

2/. Kiểm tra bài cũ:

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 14: Thực hành lắp mạch điện bảng điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 10 / 11/ 2009 Tr­êng THCS Liªm Chung - Thµnh phè Phñ Lý Ngµy d¹y : / 11/ 2009 TuÇn 14 TiÕt 14 THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN I/. MỤC TIÊU: 1/. kiến thức: hiểu được quy trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện. 2/. kỹ năng: vẽ dược sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện. Lắp đăt được bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 đèn đúng quy trình và yêu cầu kỷ thuật. 3/. Thái độ: làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện II/. CHUẨN BỊ: 1/. Giáo viên: Bảng phụ: quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện Dụng cụ: kìm điện, kìm tuốt dây, dao con, bút thử điện, khoan tay, thước kẻ, bút chì. Vật liệu và thiết bị: bảng điện, ổ cắm, cầu chì, công tắc, dây dẫn, giấy ráp, bóng đèn, đui đèn, băng cách điện. 2/. Học sinh: Mỗi nhóm: dụng cụ, vật liệu & thiết bị như giáo viên chuẩn bị ở bảng trang 32. III/. Các hoạt động dạy và học: 1/. ổn định lớp: 2/. Kiểm tra bài cũ: Neâu muïc tieâu baøi thöïc haønh . Neâu noäi quy thöïc haønh 3/. Bài Mới: Giôùi thieäu tranh “ moät soá sô ñoà ñieän” goïi hs nhaän bieát sô ñoà nguyeân lyù, sô ñoà laép ñaët. Treo H6.2 hoûi: Maïch ñieän, baûng ñieän goàm nhöõng phaàn naøo? Chuùng noái vôùi nhau nhö theá naøo? Höôùng daãn hs veõ sô ñoà laép ñaët maïch ñieän Giaûi thích theâm : töø 1 sô ñoà nguyeân lyù ta coù theå xaây döïng 1 sô ñoà laép ñaët tuyø thuoäc vaøo yù ñònh cuûa ngöôøi söû duïng maïch ñieän ñoù. Tuy nhieân khi laép ñaït phaûi choïn 1 sô ñoà toái öu. II/. VEÕ SÔ ÑOÀ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN: 1/.Tìm hieåu sô ñoà nguyeân lyù: Muïc ñích söû duïng baûng ñieän. Vò trí laép ñaët baûng ñieän Vò trí caùch laép ñaët caùc phaàn töû cuûa maïch ñieân: Phöông phaùp, caùch laép ñaët daây daãn: laép ñaët noåi, laép ñaët chìm. 2/. Veõ sô ñoà laép ñaët maïch ñieän Caùch laép ñaët maïch ñieän baûng ñieän: 80’ Neâu quy trình laép ñaët maïch ñieän baûng ñieän III/. CAÙCH LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN BAÛNG ÑIEÄN Noäi dung coâng vieäc Yeâu caàu kyõ thuaät Boá trí thieát bò treân baûng ñieän Vaïch daáu caùc loå khoan Boá trí thieát bò hôïp lyù Vaïch daáu chính xaùc Choïn loã khoan cho loå luoàn daây vaø loå vít Khoan Khoan chính xaùc loå khoan Khoan loå thaúng Noái daây caùc thieát bò treân baûng ñieän Noái daây ra ñeøn Noái daây ñuùng sô ñoà Moá noái ñuùng yeâu caàu kyû thuaät Vít caàu chì coâng taéc vaø oå caém vaøo caùc vò trí ñöôïc ñaùnh daáu treân baûng ñòeân Laép thieát bò ñuùng vò trí. Caùc thieát bò ñöôïc laép chaéc, ñeïp. Laép thieát bò vaø ñi daây ñuùng sô ñoà maïch ñòeân : Noái nguoàn Vaän haønh thöû maïch ñieän Maïch ñieän ñuùng sô ñoà Maïch ñieän laøm vieäc toát, ñuùng yeâu caàu kyû thuaät Daën doø: Hoïc kyû baøi

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tiet_14_thuc_hanh_lap_mach_dien_bang.doc