Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 9-30 - Trường THCS Ba Lòng

A. Mục tiêu:

 1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện

 - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện.

 - Nối và cách điện được các loại phân nhánh lõi một sợi và nhiều sợi, nối phụ kiện

 2.Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.

 3. Thái độ: Yêu thích môn học, ứng dụng vào thục tế.

B. Phương pháp: Thực hành, vấn đáp.

C.Chuẩn bị của thầy và trò:

- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV

 - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan.

 - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn.

 - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, nhựa thông, thiếc hàn

- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học

D. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức : .

2. Kiểm tra bài cũ:

 Nêu quy trình chung thực hiện mối nối phân nhánh ?

 3. Bài mới:

 a. Đặt vấn đề: Tiết hôm nay ta sẽ nối dây dấn phân nhánh và nối phụ kiện.

 

doc45 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 9-30 - Trường THCS Ba Lòng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:25/10/2012 Ngày dạy: 26/10/2012 Tiết 9 THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN (T2 ) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện được các loại thẳng lõi một sợi và nhiều sợi 2.Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, ứng dụng vào thục tế. B. Phương pháp: Thực hành, vấn đáp. C.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, nhựa thông, thiếc hàn - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học D. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức :. 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu quy trình chung thực hiện mối nối ? 3. Bài mới: a. Đặt vấn đề: Chúng ta đã tìm hiểu quy trình các loại mối nối, tiết hôm nay ta thực hành nối dây dẫn thẳng loại 1 sợi và nhiều sợi. b. Triển khai bài Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HĐ1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực hành. GV: Nêu nội quy thực hành. GV: Nêu mục tiêu bài thực hành + Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật. + Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao tác đúng kỹ thuật. +Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. HĐ2.Thực hành. GV: Giao dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm GV: Giao nhịêm vụ thực hành. GV: Thao tác mẫu bước 3 quy trình bóc vỏ cách điện làm sạch lõi; láng nhựa thông, hàn thiếc mối nối. GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. HS: Chọn trong các mối nối thực hành hàn giáo viên quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng học sinh. GV: Hướng dẫn họ sinh cách điện mối nối bằng băng dính cách điện GV: Lưu ý về kỹ thuật Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. HS: Chọn trong các mối nối thực hành bọc băng dính cách điện giáo viên quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng học sinh. I.Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu. - SGK. II. Thực hành B1: Bóc võ cách điện: B2. Làm sạch lõi B3. Nối dây: B3. kiểm tra mối nối B4.Cách điện mối nối 4. Củng cố. GV:Hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài Làm có đúng quy trình không? + Thời gian hoàn thành là bao nhiêu phút? + Các mối nối có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không? + Thái độ tham gia thực hành ntn? TT Yªu cÇu §iÓm 1 X¸c ®Þnh ®óng ®é dµi líp vá c¸ch ®iÖn cÇn bãc. (Kho¶ng tõ 15-20 lÇn ®êng kÝnh d©y dÉn). 2 2 Kh«ng ®îc dïng dao c¾t vµo lâi d©y dÉn. §¶m b¶o an toµn khi dïng dao. 2 3 Thùc hiÖn ®óng thao t¸c c¾t vµ gät líp vá c¸ch ®iÖn. 4 4 Lµm s¹ch lâi. 1 5 §¶m b¶o thêi gian, vÖ sinh n¬i thùc hµnh s¹ch sÏ, nghiªm tóc trËt tù trong lóc thùc hµnh. 1 Tæng céng 10 GV:Tổng kết, nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh. 5. Hướng dẫn về nhà - Về nhà tập thực hành các thao tác sao cho đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối sao cho chắc, tiếp súc tốt, có độ an toàn điện và thẩm mỹ cao. - Chuẩn bị dây dẫn điện, giấy giáp, kìm, băng dính, mỏ hàn, thiếc để giờ sau thực hành. Ngày soạn: 01/11/2012 Ngày dạy: 2/11/2012 Tiết 10 THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN (T3 ) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện được các loại phân nhánh lõi một sợi và nhiều sợi, nối phụ kiện 2.Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, ứng dụng vào thục tế. B. Phương pháp: Thực hành, vấn đáp. C.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, nhựa thông, thiếc hàn - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học D. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức :. 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu quy trình chung thực hiện mối nối phân nhánh ? 3. Bài mới: a. Đặt vấn đề: Tiết hôm nay ta sẽ nối dây dấn phân nhánh và nối phụ kiện. b. Triển khai bài Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HĐ1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực hành. GV: Nêu nội quy thực hành. GV: Nêu mục tiêu bài thực hành + Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật. + Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao tác đúng kỹ thuật. +Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. HĐ2.Thực hành. GV: Giao dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm GV: Giao nhịêm vụ thực hành. GV: Thao tác mẫu bước 3 quy trình bóc vỏ cách điện làm sạch lõi GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. HS: Thực hiện theo cac bước Chọn trong các mối nối thực hành giáo viên quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng học sinh. GV: Hướng dẫn họ sinh cách điện mối nối bằng băng dính cách điện GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. HS: các mối nối thực hành bọc băng dính cách điện giáo viên quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng học sinh. I.Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu. - SGK. II. Thực hành B1: Bóc võ cách điện: B2. Làm sạch lõi B3. Nối dây: B3. kiểm tra mối nối B4.Cách điện mối nối 4. Củng cố. GV:Hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài Làm có đúng quy trình không? + Thời gian hoàn thành là bao nhiêu phút? + Các mối nối có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không? + Thái độ tham gia thực hành ? Thang điểm như t10 GV:Tổng kết, nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh. 5. Hướng dẫn về nhà - Về nhà tập thực hành các thao tác sao cho đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối sao cho chắc, tiếp súc tốt, có độ an toàn điện và thẩm mỹ cao. Tiết 11 Ngày soạn: 8/11/2012 Ngày giảng: 10/11/2012 KIỂM TRA THỰC HÀNH A .MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của học sinh qua các bài thực hành. 2.Kỷ năng: - Rèn luyện kỹ thực hành của học sinh. 3.Thái độ: - Giáo dục thái độ nghiêm túc, an toàn trong giờ kiểm tra thực hành. B. PHƯƠNG PHÁP: - Thực hành theo nhóm C. CHUẨN BỊ: GV: Đề kiểm tra, kìm. Tua vít, giấy ráp HS: Dây dần, ổ cắm, phích cắm, 1 bóng đèn 100W hoặc một nồi cơm điện. D.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định:............................................................................................................................... 2. Bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. Dặn dò học sinh an toàn điện 3. Đề kiểm tra: Nhóm 1 và 3 nối dây dẫn thẳng loại 1 sợi và nhiều sợi Nhóm 2 và 4 nối dây dẫn phân nhánh loại 1 sợi và nhiều sợi 4. Cũng cố: Hết giờ thu kết quả thực hành và nhận xét giờ thực hành TT Yªu cÇu §iÓm 1 X¸c ®Þnh ®óng ®é dµi líp vá c¸ch ®iÖn cÇn bãc. (Kho¶ng tõ 15-20 lÇn ®êng kÝnh d©y dÉn). 2 2 Kh«ng ®îc dïng dao c¾t vµo lâi d©y dÉn. §¶m b¶o an toµn khi dïng dao. 2 3 Thùc hiÖn ®óng thao t¸c c¾t vµ gät líp vá c¸ch ®iÖn. 4 4 Lµm s¹ch lâi. 1 5 §¶m b¶o thêi gian, vÖ sinh n¬i thùc hµnh s¹ch sÏ, nghiªm tóc trËt tù trong lóc thùc hµnh. 1 Tæng céng 10 5. Dặn dò: Về nhà xem trước bài 6. TH. Lắp mạch điện bảng điện Tiết 12 Ngµy so¹n: 16/11/ 2012 Ngày dạy: 17/11/2012 THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN(T1) A . MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu chức năng của bảng điện trong mạng điện. - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện. 2.Kỷ năng: - Trình bày được chức năng của bảng điện trong mạng điện. - Rèn kĩ năng vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện 3.Thái độ: - Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn lao động. B - PHƯƠNG PHÁP : - Trực quan, vấn đáp. C - CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: - Bảng gỗ để lắp mạch điện chiếu sáng kích thước 800x500x20mm, bảng điện, dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn. - 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc. - Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tuốc nơ vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay, khoan tay, mũi khoan.. . D - TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3. Bài mới: a. Đặt vấn đề: Mọi hệ thống điện nói chung, mạng điện trong nhà nó riêng dù đơn giản hay phức tạp đều có các bộ điều khiển khác nhau. Bảng cầu dao chính hay bảng phân phối là bảng điều khiển đầu tiên là điện từ nguồn điện đưa tới trong mỗi phòng. Vì vậy bảng điện là một phần không thể thiếu được của mạng điện trong nhà. Nó có chức năng phân phối, điều khiển nguồn năng lượng điện cho mạng điện và những đồ dùng điện. Để hiểu rõ mạch điện bảng điện, chúng ta cùng làm bài thực hành “Lắp mạch điện bảng điện” b. Triển khai bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Ho¹t ®éng 1:Gv giíi thiÖu môc tiªu bµi häc, dụng cụ Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu chøc n¨ng cña b¶ng ®iÖn GV: Cho häc sinh quan s¸t s¬ ®å sgk kÕt hîp víi m¹ch ®iÖn thùc tÕ ë líp häc vµ m« t¶ theo yªu cÇu sau: GV: Em h·y liÖt kª nh÷ng thiÕt bÞ ®­îc l¾p ®Æt trªn b¶ng ®iÖn? Tr×nh bµy chøc n¨ng cña thiÕt bÞ ®ã trong m¹ch ®iÖn? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi. GV: B¶ng ®iÖn trong líp häc lµ b¶ng ®iÖn chÝnh hay b¶ng ®iÖn nh¸nh cña hÖ thèng ®iÖn cña tr­êng häc? GV: Em h·y m« t¶ b¶ng ®iÖn nh¸nh cña m¹ng ®iÖn nhµ em ? GV: Rót ra kÕt luËn vÒ vai trß, chøc n¨ng b¶ng ®iÖn trong m¹ng ®iÖn trong nhµ: Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu s¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÖn. GV: Cho häc sinh quan s¸t mét sè s¬ ®å ®iÖn cho häc sinh nhËn biÕt, ph©n biÖt s¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. HS: Lµm viÖc theo nhãm ®Ó t×m hiÓu s¬ ®å nguyªn lý tr¶ lêi c©u hái. GV: M¹ch ®iÖn gåm nh÷ng phÇn tö nµo? Chóng ®­îc nèi víi nhau nh­ thÕ nµo? ? Nªu nguyªn lý lµm viÖc cña m¹ch ®iÖn. HS: Lµm viÖc theo nhãm ®Ó vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn, gi¸o viªn quan s¸t h­íng dÉn häc sinh vÏ theo c¸c b­íc. GV: Gi¶i thÝch cho häc sinh hiÓu tõ mét s¬ ®å nguyªn lý, chóng ta cã thÓ x©y dùng ®­îc nhiÒu s¬ ®å l¾p ®Æt nh­ng ph¶i tuú thuéc vµo môc ®Ých ng­êi sö dông ®Ó chän s¬ ®å tèi ­u nhÊt tiÕn hµnh l¾p ®Æt. I.Dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ. - SGK. II. Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh. 1.T×m hiÓu chøc n¨ng cña b¶ng ®iÖn - M¹ng ®iÖn trong nhµ th­êng cã hai lo¹i b¶ng ®iÖn: b¶ng ®iÖn chÝnh vµ b¶ng ®iÖn nh¸nh. - Nh÷ng thiÕt bÞ ®­îc l¾p trªn b¶ng ®iÖn: +) CÇu ch×: b¶o vÖ m¹ch ®iÖn, tr¸nh ®o¶n m¹ch. +) æ c¾m: dïng ®Ó lÊy ®iÖn ®­a vµo vµo dông cô dïng ®iÖn. +) C«ng t¬: ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô +) CÇu dao: dïng ®Ó ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn b»ng tay ®¬n gi¶n, ®­îc sö dông trong c¸c m¹ch ®iÖn cã ®iÖn ¸p nguån cung cÊp ®Õn 200V ( ®iÖn 1 chiÒu ) vµ ®Õn 300V ( ®iÖn xoay chiÒu). +) ¸pt«m¸t: lµ khÝ cô ®iÖn dïng ®Ó tù ®éng c¾t m¹ch ®iÖn, b¶o vÖ qu¸ t¶i, ng¾t m¹ch vµ sôt ¸p. =>b¶ng ®iÖn trong nhµ dïng dÓ ph©n phèi ®iÓu khiÓn nguån n¨ng l­îng ®iÖn cho m¹ng ®iÖn vµ c¸c ®å dïng ®iÖn. 2.VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. a. S¬ ®å nguyªn lý: Gåm 2 cÇu ch×, 1 æ c¾m, 1 c«ng t¾c ®iÒu khiÓn, 1 bãng ®Ìn. CÇu ch×, c«ng t¾c ®­îc nèi tiÕp víi dông cô dïng ®iÖn. æ c¾m, bãng ®Ìn ®­îc m¾c song song víi nguån ®iÖn b. VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. - VÏ ®­êng d©y nguån. - X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Ó b¶ng ®iÖn, bãng ®Ìn - X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trªn b¶ng ®iÖn. - VÏ ®­êng d©y dÉn ®iÖn theo s¬ ®å nguyªn lý. O A 3. Cũng cè, luyÖn tËp: - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. - Nªu mét sè c©u hái cñng cè bµi :- M¹ng ®iÖn trong nhµ cã cÊu tróc nh­ thÕ nµo?... 4. H­íng dÉn vÒ nhµ: - VÏ l¹i s¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. - ChuÈn bÞ ®Ó giê sau thùc hµnh: b¶ng ®iÖn, k×m, d©y dÉn, c«ng t¾c æ c¾m, 2 cÇu ch×, , tua vÝt Tiết 13 Ngày soạn: 23/11/2012 Ngày giảng: 24/11/2012 BÀI 6: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (T2) A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu được chức năng và quy trình lắp đặt bảng điện. 2.Kỷ năng: - Xây dựng được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện. - Lắp đặt được mạch điện gòm 2 cầu chì, 1 ổ cắm 1 công tắc điều khiển một bóng đèn có quy trình và yêu cầu kỹ thuật. 3. Thâi độ: - Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn lao động. B .PHƯƠNG PHÁP : -Trực quan, vấn đáp, thực hành C. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: - Bảng gỗ để lắp mạch điện chiếu sáng kích thước 800x500x20mm, bảng điện, dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn. - 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc. - Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tuốc nơ vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay, khoan tay, mũi khoan.. . D - TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định tổ chức:.. 2. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày Các bước tiến hành vẽ sơ đồ lắp đặt. 3. Bài mới: a. Đặt vấn đề: Tiết trước ta đã tìm hiểu sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt tiết hôm nay ta thực hành lắp mạch điện bảng điện. b.Triển khai bài: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Chuẩn bị GV: Gọi 1 HS đứng tại chổ đọc phần chuẩn bị ở sách giáo khoa. GV: Giới thiệu, đồng thời đưa cho hs xem các vật liệu và dụng cụ cần chuẩn bị để thực hành. Hoạt động 2. Thực hành Hs: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên, quan sát ghi chép. GV: Giới thiệu và thực hiện mẫu các bước lắp đặt bảng điện. Mỗi bước cần thao tác 2 lần. HS: Quan sát, ghi chép thứ tự các bước. Chú ý nối đúng theo sơ đồ, yêu cầu an toàn tuyệt đối. Kiểm tra na toàn trước khi đóng điện. GV: Bài này 2 tiết thực hành tiết hôm nay chúng ta tiến hành Bước1 và Bước 2, bước 3. HS: Các nhóm thực hành theo y/c của gv GV: Theo dõi và uốn nắn kịp thời cho các nhóm GV: Hết giờ y/c các nhóm ngừng tay và thu dọn dụng cụ I. Dụng cụ, vật liệu, và thiết bị: Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tuốc nơ vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay, khoan tay, mũi khoan. Vật liệu:Bảng điện, ổ cắm điện, cầu chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện, bóng đèn, đui đèn. 1. Lắp mạch điện bảng điện: Bước 1: Vạch dấu Cách bố trí các thiết bị, ký hiệu các lỗ Bước 2: Khoan lỗ. + Khoan lỗ không xuyên. + Khoan lỗ xuyên. Bước 3: Nối dây thiết bị điện của bảng điện. + Đo và luồn dây dẫn qua lỗ luồn dây của bảng điện. + Nối các đầu dây vào thiết bị điện của bảng điện. 4. Cũng cố: - Giáo viên nhận xét giờ làm bài và hệ thống lại nội dung kiến thức. 5. Dặn dò: Chuẩn bị vật liệu và thiết bị để tiết sau thực hành tiếp Tiết 14 Ngày soạn:30/11/2012 Ngày giảng:1/12/2012 BÀI 6.THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN( t3) A. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Lắp đặt được bảng điện gồm hai cầu chì, một công tắc điều khiển một bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật. 2.Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng lắp mạch bảng điện. 3.Thái độ: - Giáo dục thái độ nghiêm túc trong thực hành. B. PHƯƠNG PHÁP : - Trực quan, vấn đáp, thực hành. C.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: - Bảng gỗ để lắp mạch điện chiếu sáng kích thước 800x500x20mm, bảng điện, dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn. - 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc. - Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tuốc nơ vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay, khoan tay, mũi khoan.. . D.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức: - Nắm sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ thiết bị thực hành.. 3. Bài mới: a. Đặt vấn đề: Tiết hôm nay ta sẽ hoàn thành mạch điện trên b. Triển khai bài:GV: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi tổ 2 nhóm, nghiên cứu các nội dung công đoạn của quy trình và lập bảng quy trình lắp đặt mạch điện theo bảng sau: Vạch dấu => Khoan lỗ bảng điện => Nối dây vào thiết bị điện => Lắp thiết bị điện vào bảng điện=> Kiểm tra.` - Tiết hôm nay chúng ta thực hành hai bước còn lại đó là bước 4 và 5. Giáo viên làm mẫu các thao tác hình thành kỹ năng mới cho học sinh. Gv: Y/C học sinh các nhóm tiến hành lắp đặt bảng điện theo quy trình đã nghiên cứu ở bước 4,5. Lưu ý: + Khi nối dây các đầu nối không được ba via. + Các thiết bị sau khi nối dây phải được vít chặt vào vị trí được đánh dấu trên bảng điện. + Phải đảm bảo chính xác sơ đồ nguyên lý. + Cầu chì được lắp ở dây pha, trước các thiết bị điện. HS: Tiến hành thực hành theo quy trình . GV: Theo dõi, kiểm tra quá trình thực hành của các nhóm. GV: Kiểm tra mạch điện của từng nhóm, sau đó cho đóng mạch, vận hành thử. GV: Hướng dẫn học sinh tự kiểm tra theo các yêu cầu Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Ho¹t ®éng 1. Giíi thiÖu bµi häc: GV: Nªu môc tiªu tiÕt thùc hµnh, néi quy thùc hµnh. Gv kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña hs Ho¹t ®éng 2.T×m hiÓu c¸ch l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn. GV cho hs quan s¸t m« h×nh vµ tranh. Sau khi x©y dùng ®­îc s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. GV: H­íng dÉn häc sinh tiÕn hµnh c¸c b­íc cña quy tr×nh l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn, b¶ng ®iÖn. B­íc 1. V¹ch dÊu: GV lµm mÉu H­íng dÉn häc sinh c¸ch bè trÝ thiÕt bÞ trªn b¶ng ®iÖn, v¹ch dÊu c¸c lç khoan. HS: Quan s¸t B­íc2: Khoan lç b¶ng ®iÖn. GV lµm mÉu H­íng dÉn häc sinh c¸ch chän mòi khoan cho lç luån d©y vµ lç vÝt, khoan chÝnh x¸c lç khoan vµ th¼ng. HS: Quan s¸t B­íc3: Nèi d©y thiÕt bÞ ®iÖn cña b¶ng ®iÖn. GVlµm mÉu H­íng dÉn häc sinh nèi d©y c¸c thiÕt bÞ trªn b¶ng ®iÖn vµ ®i ra ®Ìn, nèi d©y ®óng s¬ ®å, mèi nèi ®óng yªu cÇu kü thuËt. HS: Quan s¸t 3. L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn. Quy tr×nh * B­íc 1: V¹ch dÊu. * B­íc 2: Khoan lç b¶ng ®iÖn. * B­íc 3: Nèi d©y thiÕt bÞ ®iÖn cña b¶ng ®iÖn. *B­íc 4: L¾p thiÕt bÞ vµo b¶ng ®iÖn. * B­íc 5 : KiÓm tra. - B¶ng C«ng ®o¹n – néi dung c«ng viÖc vµ yªu cÇu kü thuËt. C¸c c«ng ®o¹n ND c«ng viÖc Yªu cÇu kÜ thuËt V¹ch dÊu - Bè trÝ thiÕt bÞ trªn b¶ng ®iÖn. - V¹ch dÊu c¸c lç khoan. - Bè trÝ t.bÞ hîp lý. - V¹ch dÊu chÝnh x¸c. Khoan lç b¶ng ®iÖn - Chän mòi khoan cho lç luån vµ lç vÝt (F5 vµ F2). - Khoan. - Khoan chÝnh x¸c lç khoan. - Lç khoan th¼ng. 4 Cũng cố: - Tổng kết các kiến thức cơ bản của bài học: + Vẽ sơ đồ nguyên lý. + Lập bảng dự trù vật liệu. + Lắp thiết bị vào bảng điện. + Lấy dấu đường đi của mạch điện. + Đấu mạch theo sơ đồ. + Kiểm tra lại mạch điện. 5.Dặn dò: - Hướng dẫn học sinh về nhà viết báo cáo thực hành theo mẫu SGK và xem trước bài mới Bài 7 Tiết 15 Ngày soạn: 29/11/2011 Ngày giảng:30/11/2011 BÀI 7. THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG(T1) A. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Hieåu ñöôïc quy trình chung laép ñaët maïch ñieän, baûng ñieän. -Veõ ñöôïc sô ñoà laép ñaët maïch ñieän, baûng ñieän. Laép ñöôïc baûng ñieän goàm: 1 caàu chì, 1 oå caém, 1 coâng taéc ñieàu khieån 1 boùng ñeøn ñuùng quy trình vaø yeâu caàu kyõ thuaät -Hieåu nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maïch ñieän ñeøn oáng huyønh quang. - Hiểu nguyên lý làm việc của đèn ống huỳnh quang. 2.Kĩ năng: Veõ ñöôïc sô ñoà laép ñaët maïch ñieän ñeøn oáng huyønh quang. Laép ñaët maïch ñieän ñeøn oáng huyønh quang ñuùng quy trình vaø yeâu caàu kyõ thuaät. 3. Thái độ: - Làm việc cẩn thận, chính xác, khoa học. B. PHƯƠNG PHÁP : Vấn đáp, thảo luận nhóm, thực hành theo nhóm. C.CHUẨN BỊ : Giáo viên : - Nghiên cứu bài 7 sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo. - Lập kế hoạch dạy bài 7. * Tranh vẽ, Sơ đồ nguyên tắc, sơ đồ lắp ráp mạch điện đnè ống huỳnh quang * Các thiết bị : - Bộ đèn ống huỳnh quang 6 bộ, dây dẫn điện, bảng điện, cầu chì, công tắc. * Dụng cụ : - Các loại kìm, tua vít, khoan điện, băng cách điện... Học sinh : Đọc truớc bài 7 SGK, bút, thước, compa... D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn định lớp : Sĩ số. 2. Bài cũ : - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 3. Bài mới : a.Nêu vấn đề : - Trong chương trình công nghệ 8 chúng ta đã tìm hiểu nguyên lý làm việc cấu tạo của bộ đèn huỳnh quang chấn lưu điện cảm . Trong chương trình lớp 9 chúng ta không đi lại vấn đề đó mà tiến hành thực hành lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang. - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm hai bàn học. - Các nhóm kiểm tra việc chuẩn bị thực hành của mỗi thành viên. - GV kiểm tra các nhóm, nhắc lại nội quy an toàn và hướng dẫn nội dung và trình tự thực hành cho các nhóm HS. b. Triển khai bài : Hoạt động của thầy, trò Nội dung chính Hoạt động 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt - Các nhóm tìm hiểu thảo luận : Phân tích sơ đồ nguyên lý theo nội dung sau : + Mạch điện gồm những phần tử nào ? tên gọi và chức năng các phần tử đó ? + Các phần tử được nối với nhau như thế nào ( mối liên quan về điện ). - HS : làm việc theo nhóm để hoàn thiện sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang. I. Dụng cụ vật liệu và thiết bị. II. Nội dung và trình tự thực hành. 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt. a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang : - Chấn lưu : Duy trì dòng điện - Stắcte. Làm mạch mồi - Bóng đèn . Phát sáng. Ngoài ra còn có : Máng đèn, đui đèn, dây dẫn điện. b. Vẽ sơ đồ lắp đặt : b.VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn. VÏ ®­êng d©y nguån O A X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña b¶ng ®iÖn vµ bãng ®Ìn O A X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña TB§ trªn b¶ng ®iÖn X¸c ®Þnh nh÷ng phÇn tö cña bé ®Ìn VÏ ®­êng d©y dÉn theo s¬ ®å nguyªn lý O A ( Hình vẽ phóng to ) Hoạt động 2 : Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị : TT Tên dụng cụ, VL và TB Số lượng Yêu cầu KT 1 2 3 4 5 Bảng nhựa Cầu chì Cng tắc Dây dẫn Bộ đèn HQ chấn lưu điện cảm 1 1 1 1m 1 bộ Loại nhỏ 220V-1A 220V-1A 2 X 0.25 220V - 20W - Mỗi nhóm học sinh thảo luận lập dự trù vật liệu, dụng cụ và thiết bị cho công việc dựa trên cơ sở của sơ đồ lắp d d ặt mạch điện. - Về “ yêu cầu kĩ thuật “ gồm các số liệu định mức của thiết bị, dụng cụ và đặc điểm yêu cầu kĩ thuật của vật liệu - GV : chỉ định vài nhóm phát biểu và bổ sung bảng dự trù. 4. Cũng cố: Tổng kết đánh giá giờ thực hành : - GV hướng dẫn HS tự đánh giá kết quả thực hành theo các tiêu chí đã thống nhất trong đầu tiết. - GV nhận xét, tổng kết tiết thực hành : kết quả thực hành, quy trình tiến hành, thời gian hoàn thành và thái độ tham gia thực hành của các nhóm. 5. Dặn dò : - Xem tiếp phần còn lại và chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu, thiết bị hôm để tiết sau thực hành. Tiết 16 Ngày soạn: 6/12/2011 Ngày giảng:7/12/2011 BÀI 7. THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG(tt) A. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - Hiểu nguyên lý làm việc của đèn ống huỳnh quang. 2.Kĩ năng: - Lắp đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật. 3.Thái độ: - Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. B. PHƯƠNG PHÁP : Vấn đáp, thảo luận nhóm, thực hành theo nhóm. C. CHUẨN BỊ :Giáo viên : - Nghiên cứu bài 7 sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo. - Bộ đèn ống huỳnh quang 4 bộ, dây dẫn điện, bảng điện, cầu chì, công tắc. * Dụng cụ : - Các loại kìm, tua vít, khoan điện, băng cách điện... Học sinh : Đọc truớc bài 7 SGK, và báo cáo thực hành. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1.Ổn định lớp : Nắm sĩ số. 2.Bài cũ : - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 3. Bài mới : a.ĐVĐ. Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu được sơ đồ nguyên lý và vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang, tiết hôm nay chúng ta tiến hành thực hành lắp mạch điện. b. Triển khai bài : Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt đông 1. Chuẩn bị GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm hai bàn học. HS. Các nhóm kiểm tra việc chuẩn bị thực hành của mỗi thành viên. GV kiểm tra các nhóm sự chuẩn bị của các nhóm và nhận xét. GV. Bài này chia làm hai tiết, tiết hôm nay ta tìm hiểu quy trinh TH và TH theo quy trình.HS. Nhóm HS nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện trong SGK để tiến hành công việc : I. Dụng cụ vật liệu và thiết bị. Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tuốc nơ vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay, khoan tay, mũi khoan. Vật liệu: Bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn công tắc hai cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện. II. Nội dung và trình tự thực hành. 3.Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang + Đo vạch dấu các vị trí thiết bị, lổ khoan trên bảng điện. + Tiến hành khoan lổ trên bảng điện. + Nối dây và lắp thiết bị lên bảng điện. + Nối dây bộ đèn. + Kiểm tra và vận hành thử. HS : xác định các công đoạn của quy trình lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang. GV. y/c hs thực hiên bước 3,4,5,6 bỏ qua bước1,2 . phân tích nội dung, yêu cầu kĩ thuật của từng công đoạn để chỉ ra những công đoạn và kĩ năng mới. GV. làm mẫu các bước, HS quan sát và làm lại thao tác đó - Các nhóm tiến hành thực hành. - Trong quá trình HS thực hành, GV quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng HS. Trong quá trình hướng dẫn thực hành cần chú ý rèn Luyện cho HS : + Thực hiện từng động tác chính xác. + Chú ý chỉ cho HS những lỗi thường mắc của từng công đoạn. + Thực hiện đúng theo quy trình công nghệ. + Làm việc an toàn, khoa học. - GV lưu ý lại cho HS về an toàn lao động. - Chú ý : GV cần quản lý chặt nguồn điện, chỉ sau khi kiểm tra mạch điện được lắp đặt đúng, GV mới đóng nguồn và vận hành thử. Bước1. Vạch dấu Bước 2. Khoan lỗ Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện Bước 4. Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang Bước 5. Nối dây mạch điện Bước 6. Kiềm tra Hoạt động 2 : Kiểm tra và vận hành thử mạch điện đèn ống huỳnh quang - Kiểm tra sản phẩm khi chưa nối nguồn : GV hướng dẫn HS tự kiểm tra và kiểm tra chéo trong nhóm theo những tiêu chí sau : - Sau khi HS báo cáo tự kiểm tra xong, GV kiểm tra lại và chỉ ra lỗi cho HS sữa nếu có. - Sản phẩm đảm b

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tiet_9_30_truong_thcs_ba_long.doc
Giáo án liên quan