Giáo án lớp 4 - Tuần 1 năm 2009 - Trường tiểu học Nghĩa Khánh

I. Mục tiêu:

- Đọc rành, mạch trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật (nhà Trò, Dế Mèn).

- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp – bênh vực người yếu.

- Phát hiện được những lời nói, cử chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn; bước đầu biết nhận xét về một nhân vật trong bài. Trả lời được các câu hỏi trong SGK

III.Hoạt động dạy học

 

doc31 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1041 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 1 năm 2009 - Trường tiểu học Nghĩa Khánh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 2 ngày 17 tháng 8 năm 2009 TAÄP ẹOẽC DEÁ MEỉN BEÂNH VệẽC KEÛ YEÁU I. Mục tiêu: - Đọc rành, mạch trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật (nhà Trò, Dế Mèn). - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp – bênh vực người yếu. - Phát hiện được những lời nói, cử chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn; bước đầu biết nhận xét về một nhân vật trong bài. Trả lời được các câu hỏi trong SGK III.Hoạt động dạy học Hoaùt ủoọng GV Hoaùt ủoọng HS 1. Kiểm tra: saựch, vụỷ hs 2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu a. Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc: - Goùi HS ủoùc - Cho HS ủoùc ủoaùn: GV cho HS ủoùc noỏi tieỏp. Luyeọn ủoùc tửứ ngửừ deó ủoùc sai. - Cho HS tieỏp noỏi ủoùc tửứng ủoaùn laàn 2, giaỷi nghúa tửứ khoự: ngaộn chuứn chuứn, thui thuỷi. HS luyeọn ủoùc theo caởp, nhoựm. - Cho HS ủoùc caự nhaõn ủoaùn. b. Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu baứi. - Cho HS ủoùc ủoaùn 1 H. Em haừy tỡm nhửừng chi tieỏt cho thaỏy chũ Nhaứ Troứ raỏt yeỏu ụựt? - Goùi HS ủoùc ủoaùn 2 H: Nhaứ Troứ bũ boùn nheọn ửực hieỏp, ủe doaù nhử theỏ naứo? - HS ủoùc ủoaùn 3 H: Nhửừng lụứi noựi vaứ cửỷ chổ naứo noựi leõn taỏm loứng haứo hieọp cuỷa Deỏ Meứn? H: Em ủaừ bao giụứ thaỏy moọt ngửụứi bieỏt beõnh vửùc keỷ yeỏu nhử Deỏ Meứn chửa? Haừy kể vaộn taột caõu chuyeọn ủoự? H:Neõu moọt hỡnh aỷnh nhaõn hoaự maứ em thớch. Cho bieỏt vỡ sao em thớch? Hửụựng daón ruựt ra ủaùi yự: c. Hoaùt ủoọng 3: ẹoùc dieón caỷm. Muùc tieõu: Bieỏt caựch ủoùc baứi phuứ hụùp vụựi dieón bieỏn cuỷa caõu chuyeọn, vụựi lụứi leừ vaứ tớnh caựch cuỷa tửứng nhaõn vaọt (Nhaứ Troứ) - Cho HS ủoùc noỏi tieỏp. - GV hửụựng daón HS caỷ lụựp luyeọn ủoùc vaứ thi ủoùc dieón caỷm ủoaùn 1 - GV ủoùc maóu. - Cho HS luyeọn ủoùc theo caởp. - Cho HS thi ủoùc. 3. Cuỷng coỏ: Neõu ủaùi yự, lieõn heọ, giaựo duùc. 4. Daởn doứ: OÂn baứi, chuaồn bũ baứi mụựi. -HS ủoùc toaứn baứi. Moói HS ủoùc 1ủoaùn. -HS ủoùc caự nhaõn. HS ủoùc ủoaùn, ủoùc chuự giaỷi. 3-4 HSủoùc. 1HS ủoùc. HS ủoùc thaàm HS phaựt bieồu… HS ủoùc thaàm HS phaựt bieồu… HS ủoùc thaàm HS phaựt bieồu… HS phaựt bieồu HS phaựt bieồu ND: Ca ngụùi Deỏ Meứn coự taỏm loứng nghĩa hieọp – bênh vực người yếu 3HS ủoùc noỏi tieỏp. -HS ủoùc. 2-4 HS thi ủoùc dieón caỷm TOAÙN OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ẹEÁN 100 000 I. Muùc tieõu: Giuựp HS oõn veà: - Caựch ủoùc, vieỏt caực soỏ ủeỏn 100 000. - Biết phaõn tớch caỏu taùo soỏ. II. Hoaùt ủoọng: Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1. Baứi cuừ: Kieồm tra saựch, vụỷ cuỷa HS 2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu bài Hẹ1: Baứi 1, 2 OÂn laùi caựch ủoùc soỏ, vieỏt soỏ vaứ caực haứng. Muùc tieõu: Hoùc sinh bieỏt caựch ủoùc, vieỏt soỏ vaứ caực haứng a/ GV vieỏt soỏ:83 251. Cho HS ủoùc, neõu chửừ soỏ haứng ủụn vũ, … b/ Tửụng tửù nhử treõn vụựi soỏ 83 001; 80 201; 80 001 H: 1 chuùc = maỏy ủụn vũ? H: 1 traờm = maỏy chuùc? H: neõu caực soỏ troứn chuùc, troứn traờm, troứn nghỡn? 3. Thửùc haứnh Baứi 1a: HS nhaọn xeựt, tỡm ra quy luaọt veà vieỏt caực soỏ trong daừy soỏ naứy, cho bieỏt soỏ caàn vieỏt tieỏp theo 10 000 laứ soỏ naứo, … HS laứm nhaựp, baỷng lụựp, nhaọn xeựt, sửỷa sai. b/ HS tửù tỡm ra quy luaọt vieỏt caực soỏ vaứ vieỏttieỏp cho HS neõu quy luaọt vaứ thoỏng nhaỏt keỏt quaỷ. Baứi 2: HS ủoùc ủeà, GV phaựt phieỏu hoùc taọp Baứi 3:Vieỏt moói soỏ sau thaứnh toồng: 8 723; 9 171; 3 082; 7 006… Baứi 4:Tớnh chu vi, HS ủoùc ủeà, HS laứm vụỷ, baỷng lụựp, nhaọn xeựt, sửỷa sai. Cuỷng coỏ-Daởn doứ: Laứm baứi taọp 3b trang 3, chuaồn bũ baứi mụựi. - 1HS ủoùc to, lụựp ủoùc thaàm, neõu moói chửừ soỏ thuoọc haứng naứo. 1 chuùc = 10 ủụn vũ 1 traờm = 10 chuùc HS neõu theo nhoựm ủoõi. 36 000; 37 000; 38 000; 39 000; 40 000; 41 000;… HS thaỷo luaọn nhoựm ủoõi,1soỏ nhoựm thi laứm baỷng lụựp, lụựp nhaọn xeựt,sửỷa sai. Baứi 2: 2 HS ủoùc ủeà, HS laứm caự nhaõn, 1 soỏ HS trỡnh baứy, HS khaực nhaọn xeựt, sửỷa sai. Baứi 3: HS ủoùc ủeà, HS thaỷo luaọn theo nhoựm, ủaùi dieọn hai nhoựm trỡnh baứy, nhoựm khaực nhaọn xeựt, boồ sung Bài giải Chu vi hỡnh tửự giaực ABCD: 6 + 4 + 3 + 4 = 17(cm) Chu vi hỡnh chửừ nhaọt MNPQ: (4 + 8) x 2 = 24(cm) Chu vi hỡnh vuoõng GHIK: 5 x 4 = 20 (cm) ẹAẽO ẹệÙC TRUNG THệẽC TRONG HOẽC TAÄP I. Muùc tieõu: Hoùc xong baứi naứy, HS coự khaỷ naờng: - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập. - Bieỏt được: Trung thửùc trong hoùc taọp giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến. - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của người HS. - Bieỏt quý trọng những bạn trung thửùc vaứ không bao che cho nhửừng haứnh vi thieỏu trung thửùc trong hoùc taọp. II. Chuaồn bũ: SGK ẹaùo ủửực 4. Caực maồu chuyeọn, taỏm gửụng veà sửù trung thửùc trong hoùc taọp. Caựch ủieàu chổnh: Muùc ghi nhụự: thay tửứ tửù troùng baống caực bieồu hieọn cuù theồ laứ:Trung thửùc trong hoùc taọp laứ khoõng quay coựp baứi … Baứi 2 YÙc thay(trung thửùc trong hoùc taọp laứ…) III. Hoaùt ủoọng: Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1. Baứi cuừ: Kieồm tra SGK cuỷa HS. 2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu, ghi ủeà. Hẹ1: Xửỷ lớ tỡnh huoỏng (trang3, SGK) -Cho HS xem tranh trong SGKvaứ ủoùc noọi dung tỡnh huoỏng. GV yeàu caàu HS lieọt keõ caực caựch giaỷi quyeỏt coự theồ cuỷa baùn Long trong tỡnh huoỏng GV toựm taột thaứnh maỏy caựch giaỷi quyeỏt chớnh, ghi baỷng. a/ Mửụùn tranh, cuỷa baùn ủeồ ủửa coõ giaựo xem. b/ Noựi doỏi coõ laứ ủaừ sửu taàm nhửng quen ụỷ nhaứ. c/ Nhaọn loói vaứ hửựa vụựi coõ seừ sửu taàm vaứ noọp sau. H: Neỏu em laứ Long, em choùn caựch giaỷi quyeỏt naứo? GV cho HS giụ tay theo tửứng caựch giaỷi quyeỏt. Tửứng nhoựm thaỷo luaọn xem vỡ sao choùn caựch giaỷi quyeỏt ủoự. ẹaùi dieọn tửứng nhoựm trỡnh baứy. GV keỏt luaọn: Caựch giaỷi quyeỏt (c) laứ phuứ hụùp, theồ hieọn tớnh trung thửùc trong hoùc taọp. HS ủoùc ghi nhụự SGK. Hẹ2: Laứm vieọc caự nhaõn ( baứi taọp 1 SGK) HS ủoùc neõu yeõu caàu cuỷa baứi taọp. Cho HS laứm vieọc caự nhaõn. HS trỡnh baứy yự kieỏn. GV keỏt luaọn: Caực vieọc ( c) laứ trung thửùc trong hoùc taọp. Caực vieọc (a), (b), (d) laứ thieỏu trung thửùc trong hoùc taọp. Hẹ3: Thaỷo luaọn nhoựm ( BT2, SGK) Muùc tieõu: Bieỏt trung thửùc trong hoùc taọp Cho HS ủoùc BT GV neõu tửứng yự trong baứi taọp, HS tửù lửùa choùn vaứ ủửựng vaứo moói vũ trớ, quy ửụực theo 3 thaựi ủoọ. Taựn thaứnh, phaõn vaõn, khoõng taựn thaứnh. GV yeõu caàu HS coự cuứng lửùa choùn thaỷo luaọn, giaỷi thớch lớ do lửùa choùn cuỷa mỡnh, lụựp trao ủoồi boồ sung. GV keỏt luaọn. -YÙ kieỏn (b), (c ) laứ ủuựng. -YÙ kieỏn (a) laứ sai. 4. Cuỷng coỏ: Goùi 1-2 HS ủoùc ghi nhụự SGK. H: ẹaừ bao giụứ em thieỏu trung thửùc trong hoùc taọp chửa? Neỏu coự, baõy giụứ nghú laùi em thaỏy theỏ naứo? Em seừ laứm gỡ neỏu gaởp nhửừng tỡnh huoỏng nhử vaọy? * Sửu taàm caực maồu chuyeọn, taỏm gửụng veà trung thửùc trong hoùc taọp. HS ủoùc noọi dung tỡnh huoỏng SGK, lieọt keõ caực caựch giaỷi quyeỏt coự theồ cuỷa baùn Long trong tỡnh huoỏng. Caực nhoựm thaỷo luaọn, ủaùi dieọn trỡnh baứy, nhaọn xeựt boồ sung. HS chuự yự laộng nghe. 3-5HS ủoùc 2HS ủoùc. HS chuự yự laộng nghe. HS ủoùc baứi taọp1. Caực nhoựm HS coự cuứng lửùa choùn thaỷo luaọn, giaỷi thớch lớ do lửùa choùn cuỷa mỡnh. Caực nhoựm thaỷo luaọn, ủaùi dieọn trỡnh baứy, nhaọn xeựt boồ sung. 2HS ủoùc ghi nhụự. Trung thửùc trong hoùc taọp laứ khoõng quay coựp baứi … Thứ 3 ngày 18 tháng 8 năm 2009 THEÅ DUẽC giới thiệu chương trình, tổ chức lớp Trò chơi: “Chuyeàn boựng tieỏp sửực” I.Muùc tieõu: - Bieỏt ủửụùc những noọi dung cụ baỷn cuỷa chửụng trỡnh thể dục lớp 4 và moọt số noọi quy trong caực giụứ hoùc theồ duùc. - Biết cách tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Biết được cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi theo yêu cầu của GV. II. ẹũa ủieồm vaứ phửụng tieọn. -Veọ sinh an toaứn saõn trửụứng. -Coứi, boỏn quaỷ boựng baống nhửùa. III. Noọi dung vaứ Phửụng phaựp leõn lụựp. Noọi dung Th.lửụùng Caựch toồ chửực A.Phaàn mụỷ ủaàu: -Taọp hụùp lụựp phoồ bieỏn noọi dung baứi hoùc. -ẹửựng taùi choó voó tay vaứ haựt. -Troứ chụi: Tỡm ngửụứi chổ huy B.Phaàn cụ baỷn. 1)Giụựi thieọu chửụng trỡnh theồ duùc lụựp 4. -Giụựi thieọu toựm taột chửụng trỡnh. -Thụứi lửụùng 2 tieỏt/tuaàn, trong 35 luaàn, caỷ naờm 70 tieỏt. -Noọi dung bao goàm: Baứi theồ duùc phaựt trieồn chung ... 2) Phoồ bieỏn noọi quy, yeõu caàu luyeọn taọp: Trong giụứ hoùc quaàn aựo, phaỷi goùn gaứng, ngaờn naộp ... 3) Bieõn cheỏ taọp luyeọn. -Chia toồ taọp luyeọn theo bieõn cheỏ lụựp. Vaứ lụựp tớn nhieọm baàu ra. 4) Troứ chụi: Chuyeàn boựng tieỏp sửực. -Laứm maóu: Vaứ phoồ bieỏnluaọt chụi. -Chụi thửỷ moọt laàn: -Thửùc hieọn chụi thaọt. C.Phaàn keỏt thuực. -ẹửựng taùi choó voó tay vaứ haựt. -Cuứng HS heọ thoỏng baứi. -Nhaọn xeựt ủaựnh giaự keỏt quaỷ giụứ hoùc vaứ giao baứi taọp veà nhaứ. 1-2’ 1-2’ 2-3’ 3-4’ 2-3’ 2-3’ 6-8’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ TOAÙN OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ẹEÁN 100 000 ( TIEÁP THEO) I. Muùc tieõu: Giuựp HS oõn taọp veà - Thực hiện được phép cộng, trừ caực soỏ coự ủeỏn 5 chửừ soỏ; nhaõn (chia) soỏ coự ủeỏn năm chửừ soỏ vụựi soỏ coự 1 chửừ soỏ. - Biết so saựnh, xếp thứ tự caực soỏ ủeỏn 100 000 II. Hoaùt ủoọng: Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1. Baứi cuừ: OÂn taọp caực soỏ ủeỏn 100 000. Baứi 3: Vieỏt moói soỏ sau thaứnh toồng : 3 082; 7 006. 2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu, ghi ủeà. Hẹ 1: Luyeọn tớnh nhaồm. Muùc tieõu: HS bieỏt tớnh nhaồm GV ủoùc pheựp tớnh. Chaỳng haùn: “baỷy nghỡn coọng hai nghỡn”. GV ủoùc tieỏp “ taựm nghỡn chia hai”… Baứi 1: (Cột 1) HS laứm mieọng Hẹ 2: Baứi 2a Muùc tieõu: Bieỏt tớnh coọng, trửứ caực soỏ coự ủeỏn 5 chửừ soỏ; nhaõn (chia) soỏ coự ủeỏn 5 chửừ soỏ vụựi soỏ coự 1 chửừ soỏ Hẹ 3: Baứi 3(dòng 1, 2) Baứi 3: Cho HS neõu caựch so saựnh hai soỏ: 5 870 vaứ 5 890 HS laứm caực baứi coứn laùi vaứo vụỷ. Baứi 4b: HS ủoùc ủeà, thaỷo luaọn nhoựm, ủaùi dieọn hai nhoựm leõn laứm. Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng. 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: nhaọn xeựt tieỏt hoùc, chuaồn bũ baứi mụựi. 2 HS laứm HS tớnh trong ủaàu, ghi keỏt quaỷ ra nhaựp: 9000 HS ghi tieỏp: 4 000 HS neõu mieọng HS laứm vụỷ, baỷng lụựp, nhaọn xeựt Hai soỏ naứy cuứng coự 4 chửừ soỏ. Caực chửừ soỏ haứng nghỡn, haứng traờm gioỏng nhau. ễÛ haứng chuùc coự 7 < 9 neõn 5 870 < 5 890 4 327 > 3 742 28 676 = 28 676 65 300 >9 530 100 000 > 99 999 - Tửứ lụựn ủeỏn beự: 92 678; 82 697; 79 862; 62 978. LUYEÄN Tệỉ VAỉ CAÂU CAÁU TAẽO CUÛA TIEÁNG I. Mục tiêu: - Naộm ủửụùc caỏu taùo ba phần của tiếng (âm đầu, vần, thanh) – ND Ghi nhớ. - Điền được các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ ở BT1 vào bảng mẫu. - HS giỏi, khá giải được câu đố ở BT2(mục III) II. Chuaồn bũ: Baỷng phuù veừ saỹn sụ ủoà caỏu taùo cuỷa tieỏng, coự vớ duù ủieồn hỡnh. Boọ chửừ caựi gheựp tieỏng. III. Hoaùt ủoọng: Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1. Baứi cuừ: KT saựch, vụỷ. 2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu, ghi ủeà. Hoaùt ủoọng 1: Phaàn nhaọn xeựt Muùc tieõu: Naộm ủửụùc caỏu taùo cụ baỷn cuỷa ủụn vũ tieỏng trong Tieỏng Vieọt. GV ghi baỷng: Caõu tuùc ngửừ dửụựi ủaõy coự bao nhieõu tieỏng? Baàu ụi thửụng laỏy bớ cuứng Tuy raống khaực gioỏng nhửng chung moọt giaứn. Cho HS ủoùc. Cho HS ủeỏm thaàm tửứng doứng, neõu keỏt quaỷ soỏ tieỏng GV choỏt laùi: Hai caõu tuùc ngửừ coự 14 tieỏng. Yeõu caàu 2: HS laứm yự 2 HS ủoùc yeõu caàu yự 2 Yeõu caàu: ủaựnh vaàn tieỏng baàu. Ghi laùi caựch ủaựnh vaàn ủoự. Cho HS ủaựnh vaàn thaàm. HS ủaựnh vaàn thaứnh tieỏng, HS ghi keỏt quaỷ ủaựnh vaàn. GV ghi baỷng duứng phaỏn maứu toõ caực chửừ bụứ (xanh), aõu (ủoỷ), huyeàn ( vaứng) Yeõu caàu 3: HS laứm yự 3 HS ủoùc yeõu caàu cuỷa yự 3. H: Tieỏng baàu do nhửừng boọ phaọn naứo taùo thaứnh? HS thaỷo luaọn theo caởp. GV giuựp HS goùi teõn caực boọ phaọn tieỏng baàu: aõm ủaàu (b), vaàn (aõu), thanh (huyeàn) Yeõu caàu 4: HS laứm yự 4 HS ủoùc yeõu caàu. GV cho moói nhoựm phaõn tớch hai tieỏng ruựt ra nhaọn xeựt. a/ Tieỏng naứo coự ủuỷ caực boọ phaọn nhử tieỏng baàu? b/ Tieỏng naứo khoõng coự ủuỷ caực boọ phaọn nhử tieỏng baàu? GV keỏt luaọn: trong moói tieỏng, boọ phaọn vaàn vaứ thanh baột buoọc phaỷi coự maởt. Boọ phaọn aõm ủaàu khoõng baột buoọc phaỷi coự maởt. Cho HS ủoùc ghi nhụự. Hoaùt ủoọng 2: Baứi taọp HS laứm baứi taọp 1 HS choùn caõu luùc hoaởc caõu baựt. HS ủoùc ủeà, GV cho moói baứn phaõn tớch moọt tieỏng. Cho HS leõn trỡnh baứy keỏt quaỷ, moói baứn 1 ủaùi dieọn leõn laứm, lụựp nhaọn xeựt, GV nhaọn xeựt, choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng. HS laứm baứi taọp 2. Cho HS ủoùc yeõu caàu. Cho HS laứm baứi theo nhoựm. Cho HS trỡnh baứy. GV choỏt laùi: Chửừ sao 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Veà nhaứ hoùc phaàn ghi nhụự, chuaồn bũ baứi mụựi. HS laứm yự 1. 1 HS ủoùc caõu tuùc ngửừ. HS ủeỏm thaàm: doứng ủaàu 6 tieỏng; doứng hai 8 tieỏng HS thửùc hieọn. 1HS ủaựnh vaàn thaứnh tieỏng vaứ ghi keỏt quaỷ ủaựnh vaàn vaứo nhaựp. 1 HS ủoùc. HS thaỷo luaọn nhoựm ủoõi. HS traỷ lụứi. Thửụng, laỏy, bớ, cuứng, tuy, raống, khaực, gioỏng, nhửng, moọt, giaứn. -Tieỏng ụi chổ coự vaàn vaứ thanh. 3-4 HS ủoùc. Tieỏng AÂm ủaàu Vaàn Thanh nhieóu nh ieõu ngaừ ủieàu ủ iêu huyeàn phuỷ ph u hoỷi laỏy l aõy saộc giaự gi a saộc gửụng g ửụng ngang ngửụứi ng ửụi huyeàn trong tr ong ngang moọt m oõt naởng nửụực n ửục saộc phaỷi ph ai hoỷi thửụng th ửụng ngang nhau nh au ngang cuứng c ung huyeàn 2 HS ủoùc. HS laứm vieọc theo nhoựm. ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy. KEÅ CHUYEÄN Sệẽ TÍCH HOÀ BA BEÅ I. Muùc ủớch, yeõu caàu: - Nghe – kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ, kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể. - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Giải thích sự hình thành hồ Ba Bể và ca ngợi những con người giàu lòng nhân ái. II. Chuaồn bũ: Tranh minh hoaù truyeọn trong SGK. Tranh aỷnh veà hoà Ba Beồ. III. Hoaùt ủoọng: Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1. Baứi cuừ: Kieồm tra SGK cuỷa HS. 2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu, ghi ủeà. 1. Giụựi thieọu truyeọn Tieỏt keồ chuyeọn mụỷ ủaàu chuỷ ủieồm thửụng ngửụứi nhử theỏ thửụng thaõn. Caực em nghe keồ chuyeọn giaỷi thớch sửù tớch hoà Ba Beồ 1 hoà nửụực raỏt to, ủeùp thuoọc tổnh Baộc Kaùn Trửụực khi nghe keồ, cho HS quan saựt tranh minh hoaù, ủoùc thaàm yeõu caàu baứi. 2. GV keồ chuyeọn Gioùng keồ roừ raứng thong thaỷ nhanh hụn ụỷ ủoaùn keồ veà tai hoaù trong ủeõm hoọi, chaọm raừi ụỷ ủoaùn keỏt. Nhaỏn gioùng ụỷ nhửừng tửứ gụùi caỷm, gụùi taỷ, sửù xuaỏt hieọn con giao long, noói khieỏp sụù cuỷa meù con baứ noõng daõn noói kinh hoaứng cuỷa moùi ngửụứi khi ủaỏt dửụựi chaõn dung chuyeồn, nhaứ cửỷa ngửụứi vaọt ủeàu chỡm nghổm dửụựi nửụực. Giaỷi nghúa 1 soỏ tửứ khoự. GV keồ chuyeọn laàn 2 vửứa keồ vửứa chổ vaứo tranh minh hoaù. 3. Hửụựng daón HS keồ chuyeọn, trao ủoồi veà yự nghúa caõu chuyeọn. Muùc tieõu: HS keồ ủửụùc chuyeọn theo ủoaùn vaứ caỷ caõu chuyeọn. Hieồu ủửụùc noọi dung chuyeọn. - Goùi HS ủoùc laàn lửụùt yeõu caàu tửứng baứi taọp. GV nhaộc HS keồ, chổ caàn keồ ủuựng coỏt truyeọn, khoõng caàn laởp laùi nguyeõn vaờn tửứng lụứi cuỷa coõ. Keồ xong trao ủoồi veà yự nghúa caõu chuyeọn. a. Keồ chuyeọn theo nhoựm. HS keồ chuyeọn tửứng ủoaùn theo nhoựm 4. b. Goùi HS thi keồ tửứng ủoaùn, caỷ caõu chuyeọn. HS neõu yự nghúa caõu chuyeọn 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: Giaựo duùc HS qua truyeọn, veà nhaứ keồ laùi, chuaồn bũ baứi mụựi. HS chuự yự laộng nghe. HS quan saựt minh hoaù vaứ ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi. Hs lắng nghe HS theo doừi. HS keồ theo nhoựm. HS thi keồ. YÙ nghúa: Ca ngụùi nhửừng con ngửụứi giaứu loứng nhaõn aựi seừ ủửụùc ủeàn ủaựp xửựng ủaựng. Thứ 4 ngày 19 tháng 8 năm 2009 TAÄP ẹOẽC MẼ OÁM I. Mục tiêu: - ẹoùc lửu loaựt troõi chaỷy toaứn baứi. Bước đầu biết đoùc dieón caỷm 1,2 khổ thụ với giọng nheù nhaứng, tỡnh caỷm. - Hieồu ND baứi: Tỡnh caỷm yeõu thửụng saõu saộc và tấm lòng hieỏu thaỷo, bieỏt ụn cuỷa baùn nhoỷ vụựi ngửụứi meù bũ oỏm. - Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3; Thuộc ít nhất 1 khổ thơ trong bài. II. Chuaồn bũ: Tranh minh hoaù noọi dung baứi. Baờng giaỏy vieỏt saỹn caõu, khoồ thụ caàn hửụựng ủoùc. III. Hoaùt ủoọng: Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1. Baứi cuừ: Deỏ Meứn beõnh vửùc keỷ yeỏu. H: Tỡm nhửừng chi tieỏt cho thaỏy chũ Nhaứ Troứ raỏt yeỏu ụựt? H: Nhaứ Troứ bũ boùn nheọn ửực hieỏp ủe doaù nhử theỏ naứo? H: neõu ủaùi yự baứi. 2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu bài Hẹ1: Luyeọn ủoùc: - Goùi HS ủoùc - Cho HS ủoùc ủoaùn:GV cho HS ủoùc noỏi tieỏp. Luyeọn ủoùc tửứ ngửừ deó ủoùc sai. - Cho HS tieỏp noỏi ủoùc tửứng ủoaùn laàn 2, giaỷi nghúa tửứ khoự: Truyeọn Kieàu. HS luyeọn ủoùc theo caởp, nhoựm. - Cho HS ủoùc caự nhaõn ủoaùn. GV ủoùc maóu Hẹ 2:Tỡm hieồu baứi. H: Em hieồu nhửừng caõu thụ sau muoỏn noựi ủieàu gỡ? Laự traàu khoõ giửừa cụi traàu ……………………………………………… Ruoọng vửụứn vaộng meù cuoỏc caứy sụựm trửa. H: Sửù quan taõm chaờm soực cuỷa xoựm laứng ủoỏi vụựi meù cuỷa baùn nhoỷ ủửụùc theồ hieọn qua nhửừng caõu thụ naứo? H: Nhửừng chi tieỏt naứo trong baứi thụ boọc loọ tỡnh yeõu thửụng saõu saộc cuỷa baùn nhoỷ ủoỏi vụựi meù? Hửụựng daón ruựt ra ủaùi yự baứi: Hẹ3: Hửụựng daón ủoùc dieón caỷm - HTL -Cho HS ủoùc noỏi tieỏp. -GV hửụựng daón HS caỷ lụựp luyeọn ủoùc vaứ thi ủoùc dieón caỷm ủoaùn 4, 5 -GV ủoùc maóu. -Cho HS luyeọn ủoùc theo caởp. -Cho HS thi ủoùc. Cho HS nhaồm HTL baứi thụ. Cho HS thi ủoùc thuoọc loứng baứi thụ. 4. Cuỷng coỏ: Neõu ủaùi yự, lieõn heọ, giaựo duùc. 5. Daởn doứ: OÂn baứi, chuaồn bũ baứi mụựi. - HS thực hiện theo y/c -HS ủoùc toaứn baứi. 7 HS ủoùc noỏi tieỏp 7ủoaùn. -HS ủoùc caự nhaõn. HS ủoùc ủoaùn, ủoùc chuự giaỷi. 3-4 HSủoùc. Nhửừng caõu thụ cho bieỏt meù cuỷa Traàn ẹaờng Khoa bũ oỏm: Lá traàu naốm khoõ giửừa cụi traàu vỡ meù khoõng aờn ủửụùc. Truyeọn Kieàu gaỏp laùi vỡ meù khoõng ủoùc ủửụùc. Ruoọng vửụứn sụựm trửa vaộng boựng meù vỡ meù oỏm khoõng laứm luùng ủửụùc. -Meù ụi! … -Baùn nhoỷ raỏt thửụng meù: + Naộng mửa tửứ nhửừng ngaứy xửa… ẹaùi yự: Baứi thụ theồ hieọn tỡnh caỷm yeõu thửụng saõu saộc, sửù hieỏu thaỷo, loứng bieỏt ụn cuỷa baùn nhoỷ ủoỏi vụựi meù. - 7 HS ủoùc noỏi tieỏp. - HS ủoùc. 2- 4 HS thi ủoùc dieón caỷm HS nhaồm tửứng khoồ thụ, caỷ baứi. TOAÙN OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ẹEÁN 100 000 (tiếp) I. Muùc tieõu: - Tính nhẩm, thực hiện được phép cộng, trừ các số có đến năm chữ số; nhân (chia) số có đến năm chữ số với (cho) số có một chữ số. - Tớnh được giá trị của biểu thức. II. Hoaùt ủoọng: Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1. Baứi cuừ: OÂn taọp caực soỏ ủeỏn 100 000 (TT) Baứi 2b goùi 4HS laứm, nhaọn xeựt, sửỷasai. 2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu, ghi ủeà. Hẹ 1: Baứi 1, 2, 3 Baứi 1: HS tớnh nhaồm (neõu keỏt quaỷ vaứ thoỏng nhaỏt caỷ lụựp) Baứi 2b) ẹaởt tớnh vaứ tớnh. Cho HS laứm vụỷ, baỷng lụựp, nhaọn xeựt, sửỷa sai. Hẹ 2: Baứi 3(a, b) HS laứm vụỷ, baỷng lụựp. Baứi 5:HS ủoùc ủeà. GV hửụựng daón HS giaỷi. HS trỡnh baứy baứi giaỷi, nhaọn xeựt, sửỷa sai. 4. Cuỷng coỏ, daởn doứ: Heọ thoỏng, nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Chuaồn bũ baứi mụựi. HS ủửựng taùi choó neõu, moói em 1 yự. 56 346 43 000 13 065 65 040 5 2 854 21 308 x 4 15 13008 59 200 21 692 52 260 0040 0 3 257+ 4 659 – 1 300 ; 6 000 – 1300x2 =7 916-1 300 = 6 000 - 2 600 = 6 616 = 3 400 (70 850 – 50 230) x3; 9 000+1 000 :2 = 20 620 x 3 = 9 000 + 500 = 61 860 = 9 500 Baứi giaỷi Soỏ ti vi nhaứ maựy saỷn xuaỏt trong 1 ngaứy: 684 : 4 = 171 ( chieỏc) 7 ngaứy nhaứ maựy ủoự saỷn xuaỏt ủửụùc: 170 x 7 = 1 197 ( chieỏc) ẹaựp soỏ: 1 197 chieỏc ti vi. TAÄP LAỉM VAấN THEÁ NAỉO LAỉ KEÅ CHUYEÄN? I. Mục tiêu: - Hieồu ủửụùc nhửừng ủaởc ủieồm cụ baỷn cuỷa vaờn keồ chuyeọn. (ND Ghi nhớ) - Bửụực ủaàu bieỏt kể lại một câu chuyện ngắn có đầu có cuối, liên quan đến 1, 2 nhân vật và nói lên được một điều II. Chuaồn bũ: Moọt soỏ tụứ phieỏu khoồ to ghi saỹn noọi dung baứi taọp moọt (phaàn nhaọn xeựt) Baỷng phuù ghi saỳn caực sửù vieọc chớnh trong truyeọn Sửù tớch hoà Ba Beồ. III. Hoaùt ủoọng: Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1. Baứi cuừ: Kieồm tra saựch vụỷ. 2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu, ghi ủeà. 1/ Hẹ1:Phaàn nhaọn xeựt Muùc tieõu: hieồu ủửụùc nhửừng ủaởc ủieồm cuỷa vaờn keồ chuyeọn. Baứi 1: Cho HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi taọp. Cho HS keồ laùi caõu chuyeọn. Phaựt phieỏu cho nhoựm, laứm baứi theo nhoựm, daựn leõn baỷng xem nhoựm naứo laứm nhanh ủuựng. H: Caõu chuyeọn coự nhửừng nhaõn vaọt naứo? H: Caực sửù vieọc xaỷy ra vaứ keỏt quaỷ cuỷa caực sửù vieọc aỏy? H: Neõu yự nghúa cuỷa truyeọn? Baứi 2: Cho HS ủoùc yeõu caàu Moọt HS ủoùc baứi hoà Ba Beồ H: Baứi vaờn coự nhaõn vaọt khoõng? H: Hoà Ba Beồ ủửụùc giụựi thieọu nhử theỏ naứo? GV choỏt laùi: so vụựi baứi:“Sửù tớch hoà Ba Beồ” ta thaỏy baứi” Hoà Ba Beồ” khoõng phaỷi laứ baứi vaờn keồ chuyeọn, maứ chổ laứ baứi vaờn giụựi thieọu veà hoà Ba Beồ. Baứi 3: + Theỏ naứo laứ vaờn keồ chuyeọn ? Cho HS ủoùc ghi nhụự SGK. 2/ Hẹ2:Phaàn luyeọn taọp Muùc tieõu:Bửụực ủaàu bieỏt xaõy dửùng moọt baựi vaờn keồ chuyeọn. Baứi 1: HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi. GV nhaộc: Caàn xaực ủũnh nhaõn vaọt cuỷa caõu chuyeọn laứ em vaứ ngửụứi phuù nửừ coự con nhoỷ. -Truyeọn caàn noựi ủửụùc sửù giuựp ủụừ tuy nhoỷ nhửng raỏt thieỏt thửùc cuỷa em ủoỏi vụựi ngửụứi phuù nửừ. -Em caàn keồ chuyeọn ụỷ ngoõi thửự nhaỏt (xửng em hoaởc toõi). -Cho HS keồ. -Cho HS trỡnh baứy. -GV nhaọn xeựt, khen ngụùi baứi hay. Baứi 2: HS ủoùc yeõu caàu. H: Caõu chuyeọn em vửứa keồ coự nhửừng nhaọn vaọt naứo? H: Neõu yự nghúa cuỷa caõu chuyeọn? 4. Cuỷng coỏ, daởn doứ: Heọ thoỏng baứi, HS ủoùc ghi nhụự. Veà nhaứ hoùc thuoọc ghi nhụự, chuaồn bũ baứi mụựi. Moọt HS ủoùc to, caỷ lụựp ủoùc thaàm. Moọt HS khaự, gioỷi keồ laùi. HS laứm baứi theo nhoựm. - Baứ cuù aờn xin. - Meù con baứ noõng daõn. - Nhửừng ngửụứi dửù leó hoọi - Baứ cuù xin aờn trong ngaứy hoọi cuựng Phaọt nhửng khoõng ai cho - Hai meù con baứ noõng daõn cho baứ cuù aờn xin aờn vaứ nguỷ trong nhaứ. - ẹeõm khuya, baứ giaứ hieọu hỡnh moọt con giao long lụựn. - Saựng sụựm, baứ cuù cho hai meù con goựi tro vaứ hai maỷnh voỷ traỏu, roài ra ủi. Nửụực luùt daõng cao, meù con baứ noõng daõn cheứo thuyeàn, cửựu ngửụứi. - Ca ngụùi nhửừng con ngửụựi coự loứng nhaõn aựi, saỹn lòng giuựp ủụừ, cửựu giuựp ủoàng loaùi. Truyeọn khaỳng ủũnh ngửụứi coự loứng nhaõn aựi seừ ủửụùc ủeàn ủaựp xửựng ủaựng. Truyeọn coứn giaỷi thớch sửù hỡnh thaứnh hoà Ba Beồ. - Moọt HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi taọp. - Moọt HS ủoùc to, lụựp ủoùc thaàm. - Baứi vaờn khoõng coự nhaõn vaọt - Giụựi thieọu veà vũ trớ, ủoọ cao, chieàu daứi, ủaởc ủieồm ủũa hỡnh khung caỷnh thi vũ gụùi caỷm xuực thụ ca. -HS traỷ lụứi. 2-3 HS ủoùc. -1HS ủoùc. -Tửứng caởp HS taọp keồ. 1 soỏ HS thi keồ trửụực lụựp. -Lụựp nhaọn xeựt. 1HS ủoùc to. -Ngửụứi phuù nửừ, ủửựa con nhoỷ vaứ em. -Quan taõm giuựp ủụừ nhau laứ moọt neỏp soỏng ủeùp. 2 HS ủoùc ghi nhụự. Thứ 5 ngày 20 tháng 8 TOAÙN BIEÅU THệÙC COÙ CHệÙA MOÄT CHệế I. Muùc tieõu: - Bửụực ủaàu nhaọn bieỏt bieồu thửực coự chửựa moọt chửừ. - Bieỏt caựch tớnh giaự trũ cuỷa bieồu thửực coự chửựa moọt chửừ baống soỏ cuù theồ. - Tớnh nhanh, ủuựng, chớnh xaực. II. Hoaùt ủoọng: Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1. Baứi cuừ: OÂn taọp caực soỏ ủeỏn 100 000 (TT) Baứi 2b: Goùi 4 HS leõn laứm baứi laứm laùi. 2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu ghi ủeà Hẹ1: Bieồu thửực coự chửựa moọt chửừ. Muùc tieõu:Bửụực ủaàu nhaọn bieỏt bieồu thửực coự chửựa moọt chửừ. GV neõu vớ duù: Lan coự 3 quyeồn vụỷ, meù cho Lan theõm… quyeồn vụỷ. Lan coự taỏt caỷ…quyeồn vụỷ. GV ủaởt vaỏn ủeà, ủửa ra tỡnh huoỏng neõu trong vớ duù, ủi daàn tửứ caực trửụứng hụùp cuù theồ ủeỏn bieồu thửực 3+a. Chaỳng haùn, GV ủửa ra baỷng sau: Coự Theõm Coự taỏt caỷ 3 3 3 … … … 3 a GV neõu vaỏn ủeà: neỏu theõm a quyeồn vụỷ, Lan coự taỏt caỷ bao nhieõu quyeồn vụỷ? GV giụựi thieọu: 3+a laứ bieồu thửực coự chửực 1 chửừ, chửừ ụỷ ủaõy laứ chửừ a. b) Giaự trũ cuỷa bieồu thửực coự chửaự 1 chửừ. GV yeõu caàu HS tớnh: Neỏu a=1 thỡ 3+a=…+…=… GV neõu: 4 laứ 1 giaự trũ cuỷa bieồu thửực 3 + a (cho HS nhaộc laùi) Tửụng tửù: GV cho HS laứm vieọc vụựi caực trửụứng hụùp a=2, a=3. Sau ủoự nhaọn xeựt: Moói laàn thay chửừ a baống soỏ ta tớnh ủửụùc 1 giaự trũ cuỷa bieồu thửực 3+a Hẹ2: thửùc haứnh Muùc tieõu:Bieỏt caựch tớnh giaự trũ cuỷa bieồu thửực khi thay chửừ baống soỏ cuù theồ. Baứi 1:Tớnh gớa trũ c

File đính kèm:

  • doctuan 1.doc
Giáo án liên quan