Giáo án lớp 5 (buổi chiều) - Tuần 20 - Trường Tiểu học Trù Sơn 1

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 - Phát biểu định nghĩa về sự biến đổi hoá học.

- Phân biệt sự biến đổi hoá học và sự biến đổi lí học.

- Thực hiện một số trò chơi có liên quan đến vai trò của ánh sáng và nhiệt trong biến đổi hoá học.

- Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học.

II. CHUẨN BỊ:- Hình vẽ trong SGK trang 70, 71.

 - Một ít đường kính trắng, lon sửa bò sạch.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc11 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1612 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 (buổi chiều) - Tuần 20 - Trường Tiểu học Trù Sơn 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 20 TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 16 NĂM 2010 TNT Tiết Môn Buổi chiều 4 13/1 1 2 3 4 Mĩ thuật Khoa học Toán Tiếng Việt Oân tập Sự biến đổi hoá học ( TT) Oân tập Oân tập 6 15/1 1 2 3 4 Địa lí Toán Toán GDNGLL Châu Á ( TT) Giới thiệu biểu đồ hình quạt Oân tập Thi tìm hiểu thế giới xung quanh em 7 16/1 1 2 3 4 5 Kĩ thuật Khoa học Địa lí Tiếng Việt HĐTT Chăm sóc gà Năng lượng Oân tập Oân tập Sinh hoạt lớp. Thứ tư ngày 13 tháng 01 năm 2010 MĨ THUẬT : Thầy Hải dạy KHOA HỌC: SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Phát biểu định nghĩa về sự biến đổi hoá học. - Phân biệt sự biến đổi hoá học và sự biến đổi lí học. - Thực hiện một số trò chơi có liên quan đến vai trò của ánh sáng và nhiệt trong biến đổi hoá học. - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học. II. CHUẨN BỊ:- Hình vẽ trong SGK trang 70, 71. - Một ít đường kính trắng, lon sửa bò sạch. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Sự biến đổi hoá học (tiết 1). Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: “Sự biến đổi hoá học”. Thế nào là sự biến đổi hoá học. Nếu ví dụ. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Thảo luận. Cho H làm việc theo nhóm. Trường hợp Biến đổi Giải thích a) Cho vôi sống vào nước Hoá học Vôi sống khi thả vào nước đã không giữ lại được tính chất của nó nữa, nó đã bị biến đổi thành vôi tôi dẽo quánh, kèm theo sự toả nhiệt. b) Dùng kéo cắt giấy thành những mảnh vụn Vật lí Giấy bị cắt vụn vẫn giữ nguyên tính chất, không bị biến đổi thành chất khác. c) Một số quần áo màu khi phơi nắng bị bạc màu. Hoá học Một số quần áo màu đã không giữ lại được màu của nó mà bị bạc màu dưới tác dụng của ánh nắng. d) Hoà tan đường vào nước Vật lí Hoà tan đường vào nước, đường vẫn giữ được vị ngọt, không bị thay đổi tính chất. Nên đem chưng cất dung dịch nước đường, ta lại thu được nước riêng và đường riêng Không đến gần các hố vôi đang tôi, vì nó toả nhiệt, có thể gây bỏng, rất nguy hiểm. v Hoạt động 2: Trò chơi “Chứng minh vai trò của ánh sáng và nhiệt trong biến đổi hoá học” Sự biến đổi từ chất này sang chất khác gọi là sự biến đổi hoá học, xảy ra dưới tác dụng của nhiệt, ánh sáng nhiệt độ bình thường. 5. Củng cố dặn dò: Xem lại bài + Học ghi nhớ.Chuẩn bị: Năng lượng. Nhận xét tiết học . Học sinh tự đặt câu hỏi? Học sinh khác trả lời. Hoạt động nhóm, lớp. Nhóm trưởng điều khiển thảo luận. Cho vôi sống vào nước. Dùng kéo cắt giấy thành những mảnh vụn. Một số quần áo màu khi phơi nắng bị bạc màu. Hoà tan đường vào nước. Trường hợp nào có sự biến đổi hoá học? Tại sao bạn kết luận như vậy? Trường hợp nào là sự biến đổi lí học? Tại sao bạn kết luận như vậy? Đại diện mỗi nhóm trả lời một câu hỏi. Các nhóm khác bổ sung. Hoạt động nhóm, lớp. Nhóm trưởng điều khiển chơi 2 trò chơi. Các nhóm giới thiệu các bức thư và bức ảnh của mình. - Hs lắng nghe – ghi nhận. TOÁN: LUYỆN TẬP . I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Biết tính diện tích hình tròn khi biết bán kính, chu vi của hình trịn. - Vận dụng kết hợp tính diện tích của 1 hình “tổ hợp”. - Giáo dục tính chính xác, khoa học. II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn? Tính diện tích biết: r = 2,3 m ; d = 7,8 m Giáo viên nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập chung. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Củng cố kiến thức Nêu quy tắc tính chu vi hình tròn? Công thức? Nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn? v Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1: (Vở bài tập nâng cao trang 14,15) ® Giáo viên nhận xét Bài 2: (Vở bài tập nâng cao trang 15) Nêu cách tìm bán kính hình tròn? ® Giáo viên nhận xét Bài 3: (Vở bài tập nâng cao trang 16) Muốn tìm diện tích hình H em làm như thế nào? ® Giáo viên nhận xét 5. Củng cố dặn dò: Nêu công thức tìm bán kính biết chu vi? Nhận xét tiết học H nêu Lớp nhận xét. Hoạt động lớp. Học sinh nêu Học sinh nêu Hoạt động cá nhân, nhóm Học sinh đọc đề. Học sinh làm bài. Sửa bài trò chơi “Tôi hỏi” Học sinh đọc đề. Học sinh nêu Học sinh làm bài. 2 học sinh làm bảng phụ. Sửa bài Học sinh đọc đề. Học sinh nêu Sh = 2 x S hình tròn - S tô đậm Học sinh làm bài ® 1học sinh làm bảng phụ. Sửa bài . - Hs lắng nghe – ghi nhận. TiÕng viƯt: «n tËp C¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp I/ Mơc tiªu: -N¾m ®­ỵc c¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hƯ tõ. -NhËn biÕt c¸c quan hƯ tõ, cỈp quan hƯ tõ ®­ỵc sư dơng trong c©u ghÐp ; bݪt c¸ch dïng quan hƯ tõ nèi c¸c vÕ c©u ghÐp. II/ §å dïng d¹y häc: B¶ng nhãm. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiĨm tra bµi cị: ThÕ nµo lµ c©u ghÐp ? Cho vÝ dơ? 2- D¹y bµi míi: Cđng cè kiÕn thøc : -Mêi 2 HS ®äc nèi tiÕp toµn bé néi dung c¸c bµi tËp. C¶ líp theo dâi. -Cho c¶ líp ®äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n. T×m c©u ghÐp trong ®o¹n v¨n. -Mêi häc sinh nèi tiÕp tr×nh bµy. -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Chèt lêi gi¶i ®ĩng. Bµi tËp 2: -Cho HS ®äc yªu cÇu. -Yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n, dïng bĩt ch× g¹ch chÐo , ph©n t¸ch c¸c vÕ c©u ghÐp, khoanh trßn c¸c tõ vµ dÊu c©u ë ranh giíi gi÷a c¸c vÕ c©u. -Mêi 3 HS tr×nh bµy. -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt ý ®ĩng. Bµi tËp 3: -HS ®äc yªu cÇu vµ trao ®ỉi nhãm 2. -Mêi mét sè HS ph¸t biĨu ý kiÕn. -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt ý ®ĩng. -Cho HS nh¾c l¹i néi dung ghi nhí. 3. Thùc hµnh : Bµi tËp 1: -Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. -Cho HS trao ®ỉi nhãm 2. -Mêi mét sè häc sinh tr×nh bµy. -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®ĩng. Bµi tËp 2: -Mêi 1 HS ®äc yªu cÇu. -Cho HS lµm bµi theo nhãm 7 vµo b¶ng nhãm. -Mêi ®¹i diƯn mét sè nhãm HS tr×nh bµy. Bµi tËp 3: -Cho HS lµm vµo vë. -Ch÷a bµi. 3-Cđng cè dỈn dß: Thi ®¨t c©u ghÐp cã sư dơng QHT Cho HS nh¾c l¹i néi dung ghi nhí. GV nhËn xÐt giê häc -C©u 1: …, anh c«ng nh©n I-va-nèp ®ang chê tíi l­ỵt m×nh / th× cưa phßng l¹i më, /mét ng­êi n÷a tiÕn vµo… -C©u 2: Tuy ®ång chÝ kh«ng muèn lµm mÊt trËt tù,/ nh­ng t«i cã quyỊn nh­êng chç vµ ®ỉi chç cho ®ång chÝ. -C©u 3: Lª-nin kh«ng tiƯn tõ chèi,/ ®ång chÝ c¶m ¬n I-va-nèp vµ ngåi vµo chiÕc ghÕ c¾t tãc. * Lµ c©u ghÐp cã hai vÕ c©u. CỈp quan hƯ tõ trong c©u lµ: nÕu … th×… -CỈp QHT lµ : nÕu… th× . -T¸c gi¶ l­ỵc bít c¸c tõ trªn ®Ĩ c©u v¨n gän, tho¸ng, tr¸nh lỈp. L­ỵc bít nh­ng ng­êi ®äc vÉn hiĨu ®Çy ®đ, hiĨu ®ĩng C¸c QHT lÇn l­ỵt lµ: cßn, nh­ng, hay - Hs lắng nghe – ghi nhận. Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 ĐỊA LÍ: CHÂU Á (TT). I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Nắm đặc điểm về dân cư, nêu tên 1 số hoạt động kinh tế chủ yếu của người dân Châu Á và ý nghĩa (ích lợi) của những hoạt động này. - Dựa vào lược đồ, bản đo, nhận biết được sự phân bố của 1 số hoạt động sản xuất của người dân Châu Á. II. CHUẨN BỊ: Bản đồ thế giới, bản đồ các nước Châu Á, bản đồ tự nhiên Châu Á.Tranh ảnh về dân cư, kinh tế Châu Á. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Châu Á”. Nhận xét, đánh giá. 3. Giới thiệu bài mới: “Châu Á (tt)”. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Người dân ở Châu Á. + Nhận xét về dân Châu Á ở từng khu vực khác nhau? v Hoạt động 2: Hoạt động kinh tế ở Châu Á.. + Tổ chức cho học sinh thảo luận.sử dụng lược đồ. Giáo viên bổ sung thêm 1 số hoạt động sản xuất khác mà học sinh chưa nêu. 5. Củng cố dặn dò: . Nhận xét, đánh giá. Dặn dò: Ôn bài. Nhận xét tiết học. Đọc ghi nhớ và TLCH/ SGK.101. Hoạt động cá nhân, lớp. + Quan sát hình. + Nhận xét. Người Nhật, có nước da sáng, tóc đen. Người Xri-Lan-ca: nước da đen hơn. Nêu khu vực sinh sống chủ yếu. Nhắc lại. Hoạt động nhóm, lớp. + Quan sát hình 5. + Thảo luận để nhận biết các hoạt động kinh tế cùng công dụng của chúng. + Lần lượt mô tả các tranh, ảnh trong hình và nêu công dụng. + Hoạt động nhóm nhỏ để tìm vùng phân bố của các hoạt động kính tế. Hoạt động lớp, nhóm. + Thi trình bày tranh ảnh sưu tầm về đặc điểm dân cư và kinh tế của Châu Á. - Hs lắng nghe – ghi nhận. TOÁN: BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Làm quen với biểu đồ hình quạt. - Bước đầu biết cách đọc và phân tích xử lý số liệu trên biểu đồ. - Rèn kĩ năng đọc và phân tích, xử lí số liệu trên biểu đồ. - Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học. II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ, biểu đồ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: Biểu đồ hình quạt 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Giới thiệu biểu đồ hình quạt. Yêu cầu học sinh quan sát kỹ biểu đồ hình quạt. VD1/ SGK và nhận xét đặc điểm. Yêu cầu học sinh nêu cách đọc.   Biểu đồ nói về điều gì?   Kết quả học tập của học sinh trong lớp chia mấy loại? Giáo viên chốt lại những thông tin trên bản đồ. Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1: Giáo viên chốt. Bài 2: Giáo viên chốt lại cách tính toán theo biểu đồ. So sánh các số liệu. Bài 3: 5. Củng cố dặn dò : Chuẩn bị: “Thực hành tính diện tích ruộng đất”. Nhận xét tiết học Học sinh sửa bài 2, 7/ 7 Cả lớp nhận xét. Hoạt động nhóm, lớp. Nêu đặc điểm của biểu đồ. … Dạng hình tròn chia nhiều phần. Trên mọi phần đều ghi số phần trăm tương ứng. Đại diện nhóm trình bày. Hoạt động cá nhân Học sinh lần lượt nêu những thông tin ghi nhận qua biểu đồ. Điền số thích hợp vào chỗ trống. Đọc và tính toán biểu đồ như hình 1. Học sinh làm bài. Sửa bài. Nêu cách làm. Học sinh thực hiện như bài 2. Lập biểu đồ hình quạt về số bạn học sinh giỏi, khá, trung bình của tổ. - Hs lắng nghe – ghi nhận. To¸n : ¤N tËp I . Mơc tiªu : - Giĩp hs n¾m ®ỵc kiÕn thøc vỊ h×nh trßn . - BiÕt vËn dơng c¸c quy t¾c mét c¸ch linh ho¹t Êp dơng lµm mét sè bµi tËp . II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giíi thiƯu bµi . LuyƯn tËp . Bµi 1; Nªu lý thuyÕt c¶ h×nh trßn. ? Muèn tÝnh chu vi cđa h×nh trßn ta lµm nh thÕ nµo ? -TÝnh ®êng kÝnh ? - TÝnh b¸n kÝnh ? - TÝnh diƯn tÝch ? Bµi 2 : TÝnh diƯn tÝch h×nh trßn r =42,4m r =30 cm c. r =3 9 D . r =54,6m Yªu cÇu hs lµm bµi Nh¾c l¹i c¸ch lµm Bµi 3 : TÝnh chu vi h×nh trßn A, r =46,6m B, r = 20m C, r =42,6m D, r =26 54dm GV vµ HS ch÷a bµi Bµi 4: TÝnh b¸n kÝnh h×nh trßn C = 34,56m C =642dm C 21,32m ChÊm bµi vµ ch÷a bµi 3 . Cđng cè dỈn dß : NHËn xÐt tiÕt häc HS nªu quy t¾c vµ viÕt c«ng thøc C = d x 3,14 C = r x 2 x 3,14 S= r xr x3,14 ; d =C : 3,14 d=r x2 r=d :2 ; r =C :3,14 :2 HS yÕu lµm bµi a , b Gỵi ý cho hs yÕu ¸p dơng quy t¾c tÝnh ®Ĩ lµm HS nh¾c l¹i quy t¾c tÝnh chu vi ®Ĩ lµm Gäi 4 hs lªn b¶ng lµm HS lµm bµi 3 hs lªn b¶ng lµm - Hs lắng nghe – ghi nhận. HĐTT: THI TÌM HIỂU THẾ GIỚI QUANH EM (Theo hệ thống câu hỏi sau) Hãy viết công thức tính diện tích hình tam giác S=(a+b) x h : 2 Nêu tên các nước láng giềng của Việt Nam ? Lào, Cam-…, TQ Gang có tính chất dễ kéo thành sợi đúng hay sai ? Sai Bãi tắm Sầm Sơn thuộc tỉnh nào ? Thanh Hoá Thái Lan là nước có cùng biên giới với nước ta đúng hay sai ? Sai Hãy viết công thức tính chu vi hình trò? C = d x 3.14 Phố cổ Hội An thuộc tỉnh nào ? Quảng Nam Vườn quốc gia cúc phương thuộc tỉnh nào ? Ninh Bình Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu diễn ra vào thời gian nào và đã bầu ra được mấy anh hùng ? 1-5-1952 7 anh hùng Ngày kỉ niệm cách mạng tháng tám là ngày nào ? 19-8 Hãy nêu công thức tính diện tích hình tròn . S = r x r x 3.14 Gạo trộn với thóc ta được một hỗn hợp đúng hay sai? Sai Đáy và chiều cao hình tam giác tăng 3 lần thì diện tích tăng lên bao nhiêu lần ? 9 lần Mật hoà tan trong nước ta được 1 hỗn hợp đúng hay sai ? Sai Phía Đông huyện Đô Lương Giáp với huyện nào ? Nghi Lộc Thứ bảy ngày 16 tháng 01 năm 2010 Kû thuËt : Ch¨m sãc gµ I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Nªu ®­ỵc mơc ®Ých ,t¸c dơng cđa viƯc ch¨m sãc gµ - BiÕt c¸ch ch¨m sãc gµ - Cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vƯ gµ - Liên hệ giáo dục học sinh bảo vệ môi trường. II. CHUẨN BỊ: Mét sè tranh ¶nh III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ho¹t ®énh d¹y Ho¹t ®«ng häc Giíi thiƯu bµi : C¸c ho¹t ®éng : Ho¹t ®éng 1 T×m hiĨu mơc ®Ých cđa viƯc ch¨m sãc gµ ,vµ t¸c dơng cđa nã . ? Ch¨m sãc gµ chĩng ta ph¶I lµm g× ? GV chèt l¹i H§1 Ho¹t ®éng 2 : T×m hiĨu c¸ch ch¨m sãc gµ Híng dÉn hs ®äc mơc 2 sgk ? Ch¨m sãc gµ chĩng ta ph¶i lµm g× ? ? Nªu c¸ch lµm ? Ho¹t ®éng 3 :Cđng cè dỈn dß NhËn xÐt tiÕt häc DỈn dß bµi sau . HS ®äc mơc 1 sgk vµ tr¶ lêi Ngoµi viƯc cho gµ ¨n uèng ra chĩng ta ph¶I sëi Êm cho gµ míi në ,che n¾ng ch¾n giã cho nã Sëi Êm cho nã Chèng n¾ng chèng rÐt vµ phßng Èm cho gµ Phßng ngé ®éc thøc ¨n cho gµ Hs nªu KHOA HỌC: NĂNG LƯỢNG. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Nêu được ví dụ về các vật có biến đổi vị tri. Hình dạng. Nhiệt độ …nhờ được cung cấp năng lượng. - Nêu được ví dụ về hoạt động của con người, của tác động vật khác, của các phương tiện, máy móc và chỉ ra nguồn năng lượng cho các hoạt động đó. - Biết làm thí nghiệm đơn giản. Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học. II. CHUẨN BỊ: Nến, diêm.Ô tô đồ chơi chạy pin có đèn và còi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Sự biến đổi hoá học. ® Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: Nămg lượng, 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Thí nghiệm Khi dùng tay nhấc cặp sách, năng lượng do là cung cấp đã làm cặp sách dịch chuyển lên cao. Khi thắp ngọn nến, nến toả nhiệt phát ra ánh sáng. Nến bị đốt cung cấp năng lượng cho việc phát sáng và toả nhiệt. Khi lắp pin và bật công tắc ô tô đồ chơi, động cơ quay, đèn sáng, còi kêu. Điện do pin sinh ra cung cấp năng lượng. v Hoạt động 2: Quan sát, thảo luận. Tìm các ví dụ khác về các biến đổi, hoạt động và nguồn năng lượng? 5. Củng cố dặn dò: - Nêu lại nội dung bài học. Xem lại bài + học ghi nhớ. Nhận xét tiết học. Học sinh tự đặt câu hỏi + mời bạn khác trả lời. Hoạt động nhóm, lớp. Học sinh thí nghiệm theo nhóm và thảo luận. Hiện tượng quan sát được? Vật bị biến đổi như thế nào? Nhờ đâu vật có biến đổi đó? Đại diện các nhóm báo cáo. Hoạt động cá nhân, lớp. Học sinh tự đọc mục Bạn có biết trang 75 SGK. Quan sát hình vẽ nêu thêm các ví dụ hoạt động của con người, của các động vật khác, của các phương tiện Hs lắng nghe – ghi nhận. §Þa lý: «n tËp : Ch©u ¸ . I.Mơc tiªu : - Giĩp hs n¾m v÷ng néi dung cđa bµi Ch©u ¸ - L¶m c¸c bµi tËp cã liªn quan ë vë bµi tËp . II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giíi thiƯu bµi : LuyƯn tËp : Tỉ chøc cho hs lµm bµi tËp Bµi 1 : §iỊn vµo lỵc ®å trèng díi ®©y : a. Tªn c¸c ch©u lơc tiÕp gi¸p víi ch©u ¸? b. Tªn c¸c biĨn vµ ®¹i d¬ng bao quanh ch©u ¸ ? Bµi 2 : §¸nh dÊu tríc ý cho lµ ®ĩng §êng xÝch ®¹o ®i qua phÇn nµo cđa ch©u ¸? B¾c ¸ Gi÷a ch©u ¸ Nam ¸ Bµi 3 : Chän c¸c ý díi ®©y ®Ĩ ®iỊn vµo s¬ ®å cho phï hỵp N»m trong vßng ®ai nhiƯt ®íi §đ c¸c ®íi khÝ hËu KhÝ hËu nãng , kh« bËc nhÊt thÕ giíi Kh«ng cã biĨn ¨n s©u vµo ®Êt liỊn . DiƯn tÝch réng lín . Bµi 4 GV gỵi ý cho hs viÕt . 3 Cđng cè dỈn dß : HƯ thèng bµi vµ nhËn xÐt tiÕt häc HS quan s¸t lỵc ®å ®Ĩ t×m vµ vÏ c¸c yªu cÇu bªn . Hs ®ỉi chÐo vë kiĨm tra . Yªu cÇu hs quan s¸t lỵc ®å vµ tr¶ lêi §ång thêi lªn b¶ng chØ vµo lỵc ®å . Hs ®iỊn vµo s¬ ®å . HS viÕt theo sù gỵi ý cđa gv . TiÕng ViƯt : LuyƯn tËp I. Mơc tiªu : - Giĩp hs biÕt nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng cỈp tõ chØ quan hƯ. - BiÕt ®Ỉt c©u ghÐp cã cỈp tõ chr quan hƯ. II.Ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. Bµi cị : ? . ThÕ nµo lµ c©u ghÐp ? §Ỉt c©u ? GV nhËn xÐt vµ ®Ỉt c©u . 2. Bµi míi : A . Giíi thiƯu bµi : B . LuyƯn tËp : Bµi 1 : KĨ tªn c¸c cỈp quan hƯ tõ chØ quan hƯ LÇn lỵt gäi hs ®øng ®äc GV sưa sai nÕu cã Bµi 2 : §¸nh dÊu nh©n vµo tríc c¸c cỈp tõ cđa c¸c c©u ghÐp sau : Trêi cµng ma to giã cµng thỉi m¹nh . V× trêi ma to nªn giã thỉim¹nh . Bëi Hång ®· ®i häc ch¨m chØ nªn em cã nhiỊu tiÕn bé . Hång ®i häc ch¨m chØ bao nhiªu ,em tiÕn bé lªn bÊynhiªu . Bµi 3 : ViÕt cỈp tõ vµo c¸c chç chÊm (…) cho phï hỵp : a. Rïa ch¨m chØ ch¹y …thá l¹i nhën nh¬ ch¬i ®ïa …. b. MĐ dỈn em lÊy ®å dïng ë chç …..khi dïng xong em ph¶i ®ĨvỊ ®ĩng chç ….. c. Lị chim non….. míi në, t«i…thÊy chĩng nhao nhao ®ßi mĐ mím måi . 3. Cđng cè dỈn dß : HƯ thèng bµi häc ,nhËn xÐt tiÕt häc HS tr¶ lêi vµ ®Ỉt c©u . HS suy nghÜ vµ ®Ỉt b»ng : ………. 3 cỈp tõ : ………….. Yªu cÇu hs lµm vµo vë bµi tËp §ỉi chÐo vë kiĨm tra . HS lµm vµo vë . 3 hs lªn b¶ng lµm . - Hs lắng nghe – ghi nhận. SINH HOẠT LỚP – TUẦN 20 I.MỤC TIÊU: -Đánh giá các hoạt động tuần qua, đề ra kế hoạch tuần đến. -Rèn kỹ năng sinh hoạt tập thể. -GDHS ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể. II.CHUẨN BỊ:Nội dung sinh hoạt III.NỘI DUNG SINH HOẠT: - Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt. - Các tổ trưởng báo cáo tình hình trong tổ. Các thành viên có ý kiến. - Giáo viên tổng kết chung : * Hạnh kiểm : - Ngoan, lễ phép, duy trì tốt các nề nếp. Đi học đầy đủ trước và sau tết. - Nghiêm túc thực hiện giữ vệ sinh. * Học tập : - Học tập chăm chỉ. Tích cực phát biểu xây dựng bài, học bài làm bài khá đầy đủ. - Một số em đã có cố gắng: Đức, Giang, .. * Vẫn còn học sinh quên sách vở, chuẩn bị bài chưa chu đáo: Minh , Long, Hương Giang. * Hoạt động ngoài giờ: - Tham gia tốt các hoạt động của trường. Phong trào ủng hộ tết vì người nghèo. - Thực hiện thể dục giữa giờ nghiêm túc. IV. Nêu phương hướng tuần 21: - Duy trì những kết quả đạt được trong tuần 20, khắc phục khuyết điểm. - Đi học chuyên cần. - Tiếp tục thực hiện hoạt động Đội, Sao nghiêm túc, chất lượng. - Phụ đạo học sinh yếu. Chăm sóc công trình Măng non. V. SINH HOẠT TẬP THỂ: Chủ điểm :“ Giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc” - Giới thiệu ý nghĩa ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. - Tổ chức cho hs thi tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong phong tục tập quán của quê hương. Tìm hiểu về ngày tết cổ truyền dân tộc. VI.Củng cố dặn dò: - GV nhận xét giờ học ,nhắc nhở học sinh thực hiện tốt . -Chăm sóc cây xanh , cây cảnh và hoa trong vườn trường . -Tích cực dọn vệ sinh trường lớp .Không xả rác bừa bãi, không leo trèo hoặc bẻ cành cây, ngắt hoa trong vườn trường .

File đính kèm:

  • docTUAN 20 CHIEU L5.DOC
Giáo án liên quan