Giáo án lớp 5 (buổi chiều) - Tuần 4 - Trường Tiểu học Trù Sơn 1

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 - Nêu được các giai đoạn phát triển của con người từ tuổi vị thành niên đến tuổi dậy thì.

 - Hs phân tích được ích của việc biết được các giai đoạn phát triển cơ thể của con người.

 - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học.

II. CHUẨN BỊ: Tranh vẽ trong SGK trang 14, 15 .Tranh ảnh sưu tầm những người lớn ở các lứa tuổi khác nhau và làm các nghề khác nhau

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc10 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1058 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 (buổi chiều) - Tuần 4 - Trường Tiểu học Trù Sơn 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 4: Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2009 KHOA HỌC: TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Nêu được các giai đoạn phát triển của con người từ tuổi vị thành niên đến tuổi dậy thì. - Hs phân tích được ích của việc biết được các giai đoạn phát triển cơ thể của con người. - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học. II. CHUẨN BỊ: Tranh vẽ trong SGK trang 14, 15 .Tranh ảnh sưu tầm những người lớn ở các lứa tuổi khác nhau và làm các nghề khác nhau III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1. Oån định: 4’ 2. Bài cũ: Cơ thể chúng ta phát triển như thế nào? - Cho học sinh nhận xét + Giáo viên cho điểm - Nhận xét bài cũ 3. Bài mới: Giới thiệu bài mới: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già - Dưới 2 tuổi: biết đi, biết nói, biết tên mình, nhận ra quần áo, đồ chơi - Từ 2 tuổi đến 6 tuổi: hiếu động, giàu trí tưởng tượng ... - 6 tuổi đến 12 tuổi: cơ thể hoàn chỉnh, cơ xương phát triển mạnh. - Tuổi dậy thì: cơ thể phát triển nhanh, cơ quan sinh dục phát triển ... - Học sinh lắng nghe 1’ 27’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Làm việc với SGK - Hoạt động nhóm, cả lớp +Bước 1: Giao nhiệm vụ và hướng dẫn + Bước 2: Làm việc theo nhóm + Bước 3: Làm việc cả lớp - Yêu cầu các nhóm treo sản phẩm của mình trên bảng và cử đại diện lên trình bày. Mỗi nhóm chỉ trình bày 1 giai đoạn và các nhóm khác bổ sung (nếu cần thiết) Ÿ Giáo viên chốt lạinội dung làm việc của học sinh * Hoạt động 2: Ai? Họ đang ở giai đoạn nào của cuộc đời? + Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn - Chia lớp thành 4 nhóm. Phát cho mỗi nhóm từ 3 đến 4 hình. + Bước 2: Làm việc theo nhóm + Bước 3: Làm việc cả lớp - Giáo viên yêu cầu cả lớp thảo luận các câu hỏi trong SGK. + Bạn đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời? - Học sinh đọc các thông tin và trả lời câu hỏi trong SGK trang 14, 15 theo nhóm - Làm việc theo HD của GV, cử thư ký ghi biên bản thảo luận như hướng dẫn trên Giai đoạn Đặc điểm nổi bật Tuổi vị thành niên Tuổi trưởng thành Tuổi trung niên Tuổi già - Hoạt động nhóm, lớp - Học sinh xác định xem những người trong ảnh đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời và nêu đặc điểm của giai đoạn đó. - HS làm việc theo nhóm như hướng dẫn. - Các nhóm cử người lần lượt lên trình bày. - Các nhóm khác có thể hỏi và nêu ý kiến khác về phần trình bày của nhóm bạn. - Giai đoạn đầu của tuổi vị thành niên (tuổi dậy thì). + Biết được chúng ta đang ở giai đoạn nào của cuộc đời có lợi gì? - Hình dung sự phát triển của cơ thể về thể chất, tinh thần, mối quan hệ xã hội, giúp ta sẵn sàng đón nhận, tránh được sai lầm có thể xảy ra. Ÿ Giáo viên chốt lại nội dung thảo luận của cả lớp. 3’ 5. Củng cố dặn dò: - Giới thiệu với các bạn về những thành viên trong gia đình bạn và cho biết từng thành viên đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời? - Học sinh trả lời, chỉ định bất kì 1 bạn tiếp theo. Ÿ GV nhận xét, tuyên dương. 1’ - Nhận xét tiết học Hs lắng nghe – ghi nhận. To¸n : LuyƯn tËp . I. Mơc tiªu : -Giĩp hs biÕt gi¶i c¸c bµi to¸n vỊ tû lƯ ; Tỉng tû ; hiƯu tû .RÌn kü n¨ng gi¶i to¸n . - Giáo dục học sinh yêu thích môn toán. Vận dụng những điều đã học vào thực tế. II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc . ỉn ®Þnh: Bµi cị: Giíi thiƯu bµi . LuyƯn tËp . PhÇn Lý thuyÕt . Nh¾c l¹i c¸ch gi¶i to¸n tØ lƯ Cã mÊy ph­¬ng ph¸p gi¶i ? _ tỉng tû ; hiƯu tû . Chĩ ý c¸ch vÏ s¬ ®å . PhÇn Thùc hµnh Bµi 1: Tỉng cđa hai sè lµ 63 .TØ sè cđa hai sè lµ T×m hai sè ®ã ? HD : Bµi to¸n thuéc d¹ng nµo ? Nªu c¸ch gi¶i GV vµ c¶ líp ch÷a bµi b»ng c¸ch hái mét sè em yÕu nªu c¸ch lµm ®Ĩ ®Ơ nhí . Bµi 2 : HiƯu cđa hai sè lµ 40 . TØ sè cđa hai sè lµ . T×m hai sè ®ã ? HD HSY : C¸ch gi¶i bµi to¸n hiƯu tû nh­ thÕ nµo ? B­íc ®Çu ta lµm nh­ thÕ nµo ? GVvµ hs ch÷a bµi . Bµi 3 : Hoa mua 15 quyĨn vë hÕt 60000 ®ång . Hái Cĩc mua 20 quyĨn nh­ vËy hÕt bao nhiªu tiỊn ? HD : gi¶i theo b­íc rĩt vÌ ®¬n vÞ . Bµi 4 :Cã 150 gãi m× chia ®iỊu vµo 5 thïng . hái mua 16 thïng m× nh­ vËy th× ®­ỵc bao nhiªu gãi m× ? ChÊm bµi – ch÷a bµi vµ nhËn xÐt . Cđng cè dỈn dß . Nh¾c l¹i kiÕn thøc gi¶i to¸n NhËn xÐt tiÕt häc . Hs tr¶ lêi .líp nhËn xÐt bỉ sung 2 c¸ch gi¶i - Rĩt vỊ ®¬n vÞ - t×m tû sè . HS ®äc ®Ị . HS nªu c¸ch gi¶i vµ gi¶i vµo vë . 1hs lªn b¶ng lµm . HS ®äc ®Ị HS Y nªu råi gi¶i vµo vë . 1hs lªn b¶n lµm . HS nªu c¸ch lµm vµ lµm vµo vë . Hs lªn ch÷a bµi trªn b¶ng. Líp nhËn xÐt bỉ sung. Hs nh¾c l¹i néi dung võa «n tËp. Hs l¾ng nghe – ghi nhËn . LUYỆN VIẾT: THỰC HÀNH VIẾT ĐÚNG VIẾT ĐẸP BÀI 3, BÀI 4 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Viết đúng kích thước ,kiểu chữ , cở chữ nhỏ , chữ hoa đúng qui định. -Rèn kĩ năng viết đúng , viết đẹp cho Hs. -Biết viết hoa tên tác giả và viết đúng vị trí : Góc bên phải sát dưới đoạn (bài) trích của tác giả được trình bày – cã c¶ tªn ng­êi n­íc ngoµi.. II.CHUẨN BỊ: -Mẫu chữ của bộ qui định.Vở thực hành viết đúng, viết đẹp III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG Hoạt động dạy Hoạt động học 2’ 10’ 20’ 3’ HĐ1:Bài cũ. Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs. Gv nhận xét KL-giới thiệu bài. HĐ2:Hướng dẫn luyện viết. *Gv yêu cầu Hs đọc các câu , đoạn trong vở cần luyện viết . * Gv nêu câu hỏi yêu cầu Hs trả lời để tìm hiểu nội dung câu , bài viết, tên tác giả... *Gv yêu cầu Hs trả lời cách trình bài thơ , các chữ viết hoa , kích thước các con chữ , khoảng cách chữ ... -Gv nhận xét kết luận . HĐ3:Thực hành viết. Gv nhắc nhở Hs trước khi viết. Gv theo dõi giúp đỡ Hs yếu. Gv thu một số chấm và nhận xét các lỗi thường mắc của Hs. HĐ4:Củng cố dặn dò: Gv nhận xét giờ học . -Hs chuẩn bị kiểm tra chéo của nhau, báo cáo kết quả. -Hs đọc nối tiếp bài ở vở -Hs trả lời câu hỏi theo yêu cầu của Gv. -Lớp nhận xét bổ sung. - Hs lắng nghe-ghi nhớ. -Hs lắng nghe - Thực hành viết bài vào vở. -Hs lắng nghe chữa lỗi của mình. -Hs chuẩn bị bài ở nhà. Thứ s¸u ngày 18 tháng 9 năm 2009 ĐỊA LÍ: SÔNG NGÒI NƯỚC TA I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Nêu được một số đặc điểm của sông ngòi Việt Nam và vai trò của nó. - Xác lập được mỗi quan hệ địa lí đơn giản giữa khí hậu và sông ngòi : Nước sông lên, xuống theo mùa;Mùa mưa thường có lũ lớn ; Mùa khô nước sông hạ thấp . - Chỉ được vị trí một số con sông : sông Hồng, sông Thái Bình, Tiền , Hậu, Đồng Nai, Mã, Cả, trên bản đồ(lược đồ). II. CHUẨN BỊ: Hình SGK - Bản đồ tự nhiên III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1. Oån định: 4’ 2. Bài cũ: “Khí hậu” - Nêu câu hỏi + Tr/ bày sơ nét về đặc điểm khí hậu nước ta? - HS trả lời (kèm chỉ l/ đồ, bản đồ) + Nêu lý do khí hậu N -B khác nhau rõ rệt? Ÿ Giáo viên nhận xét. Đánh giá 1’ 27’ 3. Bài mới: Giới thiệu bài: 4. Phát triển các hoạt động: - Học sinh nghe * Hoạt động 1: Sông ngòi nước ta dày đặc + Bước 1: - Phát phiếu học tập + Nước ta có nhiều hay ít sông? + Kể tên và chỉ trên lược đồ H.1 vị trí một số con sông ở Việt Nam? Ở miền Bắc và miền Nam có những con sông lớn nào? - Hoạt động cá nhân, lớp - Mỗi học sinh nghiên cứu SGK, trả lời: - Nhiều sông - Miền Bắc: sông Hồng, sông Đà, sông Cầu, sông Thái Bình … - Miền Nam: sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai … - Miền Trung có sông nhiều nhưng phần lớn là sông nhỏ, ngắn, dốc lớn hơn cả là sông Cả, sông Mã. ?Vì sao sông miển Trung thường ngắn và dốc? Vì vị trí M/Trung hẹp, núi gần biển. + Bước 2: - Học sinh trình bày - Sửa chữa và giúp học sinh hoàn thiện câu trả lời - Chỉ trên bàn đồ tự nhiên Việt Nam các con sông chính. Ÿ Chốt ý: Sông ngòi nước ta dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước. Sông ở miền Trung thường nhỏ, ngắn, dốc do vị trí miền Trung hẹp, núi gần biển. - Lặp lại 8’ * Hoạt động 2: Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa. + Bước 1: Phát phiếu giao việc - Hoàn thành bảng sau: - Hoạt động nhóm, lớp - Học sinh đọc SGK, quan sát hình 2, 3, thảo luận và trả lời: Chế độ nước sông Thời gian (từ tháng… đến tháng…) Đặc điểm Ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất Mùa lũ Mùa cạn + Bước 2: - Sửa chữa, hoàn thiện câu trả lời. - Đại diện nhóm trình bày. Ÿ Chốt ý: “Sự thay đổi chế độ nước theo mùa do sự thay đổi của chế độ mưa theo mùa gây nên, gây nhiều khó khăn cho đời sống và sản xuất về giao thông trên sông, hoạt động của nhà máy thủy điện, mùa màng và đời sống đồng bào ven sông”. - Nhóm khác bổ sung. - Lặp lại 8’ * Hoạt động 3: Sông ngòi nước ta có nhiều phù sa. Vai trò của sông ngòi - Hoạt động lớp - Màu nước sông mùa lũ mùa cạn như thế nào? Tại sao? - Thường có màu rất đục do trong nước có chứa nhiều bùn, cát (phù sa) vào mùa lũ. Mùa cạn nước trong hơn. Ÿ Chốt ý: 3/4 diện tích đất liền nước ta là đồi núi, độ dốc lớn. Nước ta lại có nhiều mưa và mưa lớn tập trung theo mùa, đã làm cho nhiều lớp đất trên mặt bị bào mòn đưa xuống lòng sông làm sông có nhiều phù sa song đất đai miền núi ngày càng xấu đi. Nếu rừng bị mất thì đất càng bị bào mòn mạnh. - Nghe - Sông ngòi có vai trò gì? - Tạo nên nhiều đồng bằng lớn, cung cấp nước cho đồng ruộng và là đường giao thông quan trọng. Cung cấp nhiều tôm cá và là nguồn thủy điện rất lớn. - Chỉ trên bản đồ tự nhiên Việt Nam: + Vị trí 2 đồng bằng lớn và những con sông bồi đắp nên chúng. + Vị trí nhà máy thủy điện Hòa Bình và Trị An. - Học sinh chỉ trên bản đồ. 4’ 5. Củng cố dặn dò: - Nhận xét, đánh giá - Chuẩn bị: “Biển nước ta” - Nhận xét tiết học - Hoạt động nhóm, lớp - Thi ghép tên sông vào vị trí sông trên lược đồ. 1’ - Hs lắng nghe – ghi nhận . TOÁN: LUYỆN TẬP I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải bài toán liên quan đến tỷ số và bài toán liên quan đến tỷ lệ. - Rèn HS kỹ năng phân biệt dạng, xác định dạng toán liên quan đến tỷ lệ. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế. II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1. Oån định: 4’ 1’ 30’ 2. Bài cũ: Luyện tập - HS sửa bài 3, 4 vở BT Ÿ Giáo viên nhận xét - cho điểm 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: - Hướng dẫn học sinh giải các bài toán liên quan đến tỷ số và liên quan đến tỷ lệ ® học sinh nắm được các bước giải của các dạng toán trên - 2 học sinh - Lớp nhận xét - Hoạt động nhóm đôi 10’ Ÿ Bài 1: (Trang25VBTNC) - 2 học sinh đọc đề - GV gợi ý để HS tìm hiểu các nội dung: - Tóm tắt đề - Phân tích đề và tóm tắt 12 gói kẹo : giá5500 đồng/gói …. Gói? : giá 11000 đồng/gói - Phân tích đề - Học sinh nhận dạng - Nêu phương pháp giải - 2 học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh nêu - Học sinh giải - Học sinh sửa bài - Lần lượt học sinh nêu công thức dạng Tổng và Hiệu Ÿ GV nhận xét chốt cách giải 9’ * Hoạt động 2: - Hoạt động cá nhân Ÿ Bài 2 và 3:(trang25,26 Vở BTNC) - Lần lượt học sinh phân tích và nêu cách tóm tắt - Nêu dạng toán 2 bài - Học sinh giải Ÿ Giáo viên chấm chữa bài nhận xét - chốt lại giải chung cho cả 2 bài. - Học sinh sửa bài - Lớp nhận xét 4’ 5. Củng cố dặn dò: - Hs nhắc lại nội dung bài ôn. - Gv nhận xét giờ học . -Hs nhắc lại . - Hs lắng nghe – ghi nhận . ĐẠO ĐỨC: CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (t2) I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Hs biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình. - Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa . - Biết ra quyết định và kiên định bảo vệ ý kiến đúng của mình. - Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. II. CHUẨN BỊ: Các tình huống III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1. Oån định: 4’ 2. Bài cũ: - Nêu ghi nhớ - 1 học sinh - Em đã thực hiện kế hoạch đặt ra như thế nào? - 2 học sinh 1’ 3. Bài mới: Giới thiệu bài. - Có trách nhiệm về việc làm của mình. 27’ 4. Phát triển các hoạt động: * HĐ1: Noi theo gương sáng. - Hoạt động lớp, cá nhân. Yc Hs kể về một số gương sáng đã có trách nhiệm với những việc làm của mình mà em biết. - 3, 4 Hs kể trước lớp Hs khác lắng nghe. Gợi ý: * Bạn nhỏ đã gây ra chuyện gì? - Các nhóm khác bổ sung Bạn đã làm gì sau đó ? Thế nào là người có trách nhiệm? Gv kể cho Hs một số câu chuyện về người có trách nhiệm về việc làm của mình . - Hs lắng nghe . * HĐ 2: Em sẽ làm gì ? - Hoạt động nhóm. - Nêu yêu cầu - Thảo luận nhóm ® đại diện trình bày - Nhận xét, kết luận - Cả lớp trao đổi, bổ sung ® Nếu không suy nghĩ kỹ trước khi làm một việc gì đó thì sẽ đễ mắc sai lầm, nhiều khi dẫn đến những hậu quả tai hại cho bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội - Không dám chịu trách nhiệm trước việc làm của mình là người hèn nhát, không được mọi người quí trọng. Đồng thời, một người nếu không dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình thì sẽ không rút được kinh nghiệm để làm tốt hơn, sẽ khó tiến bộ được. HĐ3: Trò chơi sắm vai: - Gv đưa ra tình huống.Yc Hs sắm vai giải quyết tình huống . Gv nhận xét kết luận. Khen ngợi câc nhóm thể hiện tốt. Tổ chức nhóm cặp đôi Hs thảo luận sắm vai – Đóng vai thể hiện tình huống. Lớp nhận xét bổ sung. 2’ 5. Củng cố dặn dò: - Qua các hoạt động trên, em có thể rút điều gì? - Cả lớp trao đổi - Vì sao phải có trách nhiệm về việc làm của mình? - Rút ghi nhớ - Đọc ghi nhớ trong sách giáo khoa - Nhận xét tiết học -Hs lắng nghe – ghi nhận. Thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2009 KĨ THUẬT: THÊU DẤU NHÂN(tt) I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Biết cách thêu dấu nhân . - Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật , quy trình .các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất 5 dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm. - Yêu thích , tự hào với sản phẩm làm được . II. CHUẨN BỊ: - Mẫu thêu dấu nhân . - Một số sản phẩm may mặc thêu trang trí bằng mũi dấu nhân . - Vật liệu và dụng cụ cần thiết ( bộ đồ dùng) . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1’ 3’ 1’ 20’ 1. Oån định : 2. Bài cũ : Thêu dấu nhân . - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . 3. Bài mới : Thêu dấu nhân (tt) . a) Giới thiệu bài : Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học . b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : HS thực hành . MT : Giúp HS thêu được dấu nhân trên vải . - Nhận xét , hệ thống lại cách thêu dấu nhân ; hướng dẫn nhanh một số thao tác cần lưu ý thêm . - Kiểm tra việc chuẩn bị của HS , nêu các yêu cầu của sản phẩm như mục III SGK và thời gian thực hành - Quan sát, uốn nắn cho những em còn lúng túng. Hs trả lời lớp nhận xét bổ sung Hoạt động lớp , cá nhân . - Nhắc lại cách thêu dấu nhân . - Thực hiện lại thao tác thêu 2 mũi dấu nhân . - Thực hành thêu dấu nhân . 5’ Hoạt động 2 : Đánh giá sản phẩm . MT : Giúp HS đánh giá được sản phẩm của mình và của bạn . PP : Giảng giải , đàm thoại , trực quan . - Nêu yêu cầu đánh giá . - Nhận xét , đánh giá kết quả học tập của HS theo 2 mức : A+ và A . 4. Củng cố Dặn dò : - Nêu lại ghi nhớ SGK . - Giáo dục HS yêu thích , tự hào với sản phẩm làm được . - Nhận xét tiết học . Hoạt động lớp . - Trưng bày sản phẩm . - 3 em lên đánh giá sản phẩm được trưng bày . Hs nhắc lại ghi nhớ . Hs lắng nghe – ghi nhận . LÞch sư ¤n luyƯn: I,Mơc tiªu: - Giĩp häc sinh hiĨu biÕt x· héi ViƯt Nam cuèi thÕ kû XI X ®Çu thÕ kû XX - Lµm c¸c bµi tËp cã liªn quan vë bµi tËp in. II,Ho¹t ®éng d¹y häc: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1’ 4’ 28’ 2’ 1. ỉn ®Þnh: 2,Bµi cị: Gv cho Hs nªu l¹i néi dung bµi häc Gv cho H s nªu theo nhãm Giíi thiƯu bµi: 4.Ph¸t triĨn c¸c ho¹t ®éng H§1. Bµi 1: (Néi dung bµi tËp 1 lµ bµi tËp 1 cã trong vë bµi tËp LÞch sư trang 6) Gv cho H s nªu n«i dung bµi tËp Gv cho H s th¶o luËn bµi Gv cho H s lµm bµi Gv cho hs tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi H§2. Bµi 2: (Néi dung bµi tËp 2 lµ bµi tËp 2cã trong vë bµi tËp LÞch sư trang 6) Gv cho H s nªu n«i dung bµi tËp Gv cho H s th¶o luËn bµi Gv cho H s lµm bµi Gv cho hs tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi H§3. Bµi 3: (Néi dung bµi 3 lµ bµi tËp 3 cã trong vë bµi tËp LÞch sư trang 6) Gv cho H s nªu n«i dung bµi tËp Gv cho H s th¶o luËn bµi Gv cho H s lµm bµi Gv cho hs tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi G V nhËn xÐt vµ kÕt luËn: H§4. Bµi 4: (Néi dung bµi 4 lµ bµi tËp 4 cã trong vë bµi tËp LÞch sư trang 7) 5. Cđng cè dỈn dß: Gv cho H s nªu n«i dung bµi Gv nhËn xÐt tiÕt häc Hs tho¶ luËn nhãm sau ®ã lµm bµi tËp vµo vë H s tr×nh bµy Hs tho¶ luËn nhãm sau ®ã lµm bµi tËp vµo vë H s tr×nh bµy bµi Hs tho¶ luËn nhãm sau ®ã lµm bµi tËp vµo vë H s tr×nh bµy bµi Hs tho¶ luËn nhãm sau ®ã lµm bµi tËp vµo vë H s tr×nh bµy bµi Hs nh¾c l¹i néi dung bµi võa «n. Hs l¾ng nghe – ghi nhËn . TiÕng viƯt: ¤n luyƯn :luyƯn tõ vµ c©u I,Mơc tiªu: - Giĩp H s x¸c ®Þnh ®­ỵc tõ ®ång nghÜa - Lµm c¸c bµi tËp cã liªn quan II,Ho¹t ®éng d¹y häc: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1’ 1’ 30’ 3’ 1,ỉn ®Þnh: 2. Giíi thiƯu bµi 3. Ph¸t triĨn c¸c ho¹t ®éng: H§1. Bµi tËp1: lµ bµi tËp 1 tiÕng viƯt tiÕt tiÕt luyƯn tõ vµ c©u trang 18 Gv cho H s nªu n«i dung bµi tËp Gv cho H s th¶o luËn bµi Gv cho H s lµm bµi Gv cho hs tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi G V nhËn xÐt vµ kÕt luËn: H§2. Bµi 2: Néi dung bµi tËp ë bµi tËp 2 tiÕng viƯt tiÕt tiÕt luyƯn tõ vµ c©u trang 18 Gv cho H s nªu n«i dung bµi tËp Gv cho H s th¶o luËn bµi Gv cho H s lµm bµi Gv cho hs tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi G V nhËn xÐt vµ kÕt luËn: H§3. Bµi 3: Dùa theo ý mét khỉ th¬ trong bµi s¾c mµu em yªu,h·y viÕt mét ®o¹n v¨n miªu t¶ mµu s¾c ®Đp cđa nh÷ng sù vËt mµ em yªu thÝch.Chĩ ý sư dơng nh÷ng tõ ®ång nghÜa trong ®o¹n v¨n. ....................................................................... ...................................................................... ..................................................................... Gv cho H s nªu n«i dung bµi tËp Gv cho H s th¶o luËn bµi Gv cho H s lµm bµi Gv cho hs tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi G V nhËn xÐt vµ kÕt luËn: 4. Cđng cè dỈn dß: Gv cho H s nªu n«i dung bµi Gv nhËn xÐt tiÕt häc Hs tho¶ luËn nhãm sau ®ã lµm bµi tËp vµo vë H s tr×nh bµy bµi Hs tho¶ luËn nhãm sau ®ã lµm bµi tËp vµo vë H s tr×nh bµy bµi Hs tho¶ luËn nhãm sau ®ã lµm bµi tËp vµo vë H s tr×nh bµy bµi Hs l¾ng nghe – ghi nhËn.

File đính kèm:

  • docTUAN 4 CHIEU L5.doc