Giáo án môn Công nghệ lớp 10 - Tiết 8: Ôn tập

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Cũng cố lại kiến thức đã học về giống cây trồng và đất trồng.

2. Kỹ năng

- Rèn kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức.

3. Thái độ

- Có ý thức ôn tập tốt để kiểm tra đạt kết quả cao.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất ở gia đình

B.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 Thảo luận nhóm + Hỏi đáp tái hiện

C.CHUẨN BỊ GIÁO CỤ

1. Giáo viên: Giáo án

2. Học sinh: Ôn tập các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của giáo viên.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 743 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ lớp 10 - Tiết 8: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiãút:8 Ngaìy soản:02/10/2009 ÄN TÁÛP A. MỦC TIÃU 1. Kiãún thỉïc - Cuỵng cäú lải kiãún thỉïc âaỵ hoüc vãư giäúng cáy träưng vaì âáút träưng. 2. Kyỵ nàng - Reìn ké nàng phán têch, so sạnh, täøng håüp kiãún thỉïc. 3. Thại âäü - Cọ yï thỉïc än táûp täút âãø kiãøm tra âảt kãút quaí cao. - Váûn dủng kiãún thỉïc âaỵ hoüc vaìo thỉûc tiãùn saín xuáút åí gia âçnh B.PHỈÅNG PHẠP GIAÍNG DẢY Thaío luáûn nhọm + Hoíi âạp tại hiãûn C.CHUÁØN BË GIẠO CỦ 1. Giạo viãn: Giạo ạn 2. Hoüc sinh: Än táûp cạc näüi dung troüng tám theo hỉåïng dáùn cuía giạo viãn. D.TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP 1.ÄØn âënh låïp:(1’) 2.Kiãøm tra baìi cuỵ: ( Ghẹp vaìo pháưn än táûp) 3.Baìi måïi a.Âàût váún âãư: (1’) GV nãu mủc tiãu baìi hoüc b. Triãøn khai baìi: Hoảt âäüng 1: GV hãû thäúng hoạ kiãún thỉïc tỉì tiãút 1 âãún tiãút 7(5’) GV tọm tàõt kiãún thỉïc troüng tám theo så âäư sau: Giäúng cáy träưng trong saín xuáút näng, lám nghiãûp Khaío nghiãûm giäúng cáy träưng Saín xuáút giäúng cáy träưng näng, lám nghiãûp ỈÏng dủng cäng nghãû nuäi cáúy mä TB trong nhán giäúng cáy träưng näng, lám nghiãûp Âáút träưng Mäüt säú tênh cháút cuía âáút träưng. HS chụ yï làõng nghe, ghi vaìo våí. Hoảt âäüng 2: Täø chỉïc thaío luáûn (33’) GV nãu cạc cáu hoíi än táûp: Tải sao phaíi khaío nghiãûm gct trỉåïc khi âỉa vaìo sx âải traì? Nãu mủc âêch cuía tỉìng loải thê nghiãûm khaío nghiãûm gct ? Veỵ vaì trçnh baìy quy trçnh sx gct theo så âäư duy trç vaì så âäư phủc trạng åí cáy tỉû thủ pháún ? Veỵ vaì trçnh baìy quy trçnh sx gct åí cáy thủ pháún chẹo? So sạnh sỉû giäúng vaì khạc nhau trong quy trçnh saín xuáút giäúng åí ba nhọm cáy träưng? Nãu cå såí khoa hoüc cuía pp nuäi cáúy mä tb? Trçnh baìy quy trçnh CN nhán giäúng cáy träưng bàịng nuäi cáúy mä TB? So sạnh cáúu tảo cuía keo ám vaì keo dỉång? Thãú naìo laì khaí nàng háúp phủ cuía âáút? Thãú naìo laì phaín ỉïng cuía dung dëch âáút? Thãú naìo laì âäü phç nhiãu cuía âáút?Nãu mäüt säú biãûn phạp ké thuáût laìm tàng âäü phç nhiãu cuía âáút? GV chia låïp thaình 12 nhọm ,cỉí nhọm trỉåíng, giao nhiãûm vủ cho cạc nhọm: thaío luáûn vaì traí låìi cạc cáu hoíi sau: Nhọm 1-3: Cáu 1,2,3 Nhọm 4-6: Cáu 4,5 Nhọm 7-9: Cáu 6,7,8 Nhọm 10-12: Cáu 9,10,11 HS xem lải baìi cuỵ kãút håüp våïi pháưn chuáøn bë åí nhaì, thaío luáûn nhọm GV quan sạt vaì hỉåïng dáùn cạc nhọm thaío luáûn HS sau khi thaío luáûn xong, gv täø chỉïc cho cạc nhọm trçnh baìy kãút quaí thaío luáûn, nháûn xẹt bäø sung. GV nháûn xẹt, täøng kãút yï kiãún, chäút kiãún thỉïc tỉìng cáu. 4.Cuíng cäú (3’) Gv täøng håüp lải kiãún thỉïc vãư giäúng cáy träưng vaì âáút träưng. . 5.Dàûn doì (2’) Nàõm vỉỵng nhỉỵng näüi dung troüng tám vỉìa än táûp Tiãút sau kiãøm tra 1 tiãút.

File đính kèm:

  • docGA.8.DOC