Giáo án môn Công nghệ Lớp 7 - Tuần 17

I/ MỤC TIÊU:

 - Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh.

 - Thông qua giờ ôn tập giúp học sinh củng cố được các kiến thức, kỹ năng đã được học.

 - Biết vận dụng vào cuốc sống, tăng thêm tình yêu lao động và thích thú học tập

 - Có ý thức lao động cần cù chịu khó, chính xác, an toàn lao động.

 II/CHUẨN BỊ:

 - GV: Nghiên cứu SGK, chuẩn bị hệ thống câu hỏi đáp án cho tiết ôn tập về kiến thức trọng tâm.

 - HS: Đọc và xem trước bài.

 III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 1/ Ổn định tổ chức:

 2/ Kiểm tra bài cũ:

 3. Bài mới.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ Lớp 7 - Tuần 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 17 Tiết: 33 ÔN TẬP häc k× I Ngày dạy: 12/12/2011 I/ MỤC TIÊU: - Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh. - Thông qua giờ ôn tập giúp học sinh củng cố được các kiến thức, kỹ năng đã được học. - Biết vận dụng vào cuốc sống, tăng thêm tình yêu lao động và thích thú học tập - Có ý thức lao động cần cù chịu khó, chính xác, an toàn lao động. II/CHUẨN BỊ: - GV: Nghiên cứu SGK, chuẩn bị hệ thống câu hỏi đáp án cho tiết ôn tập về kiến thức trọng tâm. - HS: Đọc và xem trước bài. III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1/ Ổn định tổ chức: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3. Bµi mới. Hoạt động của GV và HS Nội dung - GV: Nêu câu hỏi, học sinh trả lời ( Sau khi thảo luận theo các nhóm học tập, tổng hợp kiểm tra) Hệ thống câu hỏi Câu1: Em hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của ngành trồng trọt đối với nông nghiệp nước ta? Câu 2: Nêu các biện pháp sử dụng và cải tạo đất hợp lí? Câu3: Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt? Câu 4: Tiêu chí để đánh giá môt giống ?Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng? Câu 5: Em hãy nêu tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng? Câu 6: Thế nào là biến thái của côn trùng?Thế nào là bệnh cây? Câu 7: Tại sao phải thu hoạch đúng lúc, nhanh, gọn và cẩn thận? Câu 8: Để lập vườn gieo ươm cần đạt những điều kiện gì? Có mấy cách tạo nền đất Đáp án 1/ Troàng troït cung caáp löông thöïc, thöïc phaåm cho con ngöôøi, thöùc aên cho chaên nuoâi, nguyeân lieäu cho coâng nghieäp vaø noâng saûn xuaát khaåu. - Nhieäm vuï cuûa troàng troït laø ñaûm baûo löông thöïc, thöïc phaåm cho tieâu duøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu. 2/Nhöõng bieän phaùp thöôøng duøng ñeå caûi taïo vaø baûo veä ñaát laø canh taùc, thuyû lôïi vaø boùn phaân. 3/ Gioáng caây troàng toát coù taùc duïng laøm taêng naêng suaát, taêng chaát löôïng noâng saûn, taêng vuï vaø laøm thay ñoåi cô caáu caây troàng trong naêm. 4/-Gồm 4 tiêu chí: Sinh trưởng tốt trông điều kiện khí hậu..; Có chất lượng tốt; Có năng suất cao và ổn định; Chống chịu được sâu bệnh. - Co 4 phương pháp: chọn lọc, lai, gây đột biến, nuôi cấy mô. 5/ Saâu, beänh aûnh höôûng xaáu ñeán sinh tröôûng phaùt trieån cuûa caây troàng vaø laøm giaûm naêng suaát, chaát löôïng noâng saûn. 6/ - Sự thay đổi về cấu tạo và hình thái của côn trùng trong vòng đời gọi là biến thái côn trùng. - Bệnh cây là trạng thái không bình thường của cây do tác động của các yếu tố vi sinh vat gây nên... 7/ Để đảm bảo số lượng và chất lượng nông sản phải tiến hành đúng lúc, nhanh gọn và cẩn thận. 8/ - Đất cát pha hay đất thit nhẹ; độ pH từ 6 đến 7; mặt đát bằng hay hơi dốc; gần nguồn nước và nơi trồng rừng. Câu 9: Em hãy cho biết vai trò và nhiệm vụ phát triển của ngành chăn nuôi? Câu 10: Thế nào là giống vật nuôi? Vai trò của giống vật nuôi trong ngành chăn nuôi? - Có 2 cách tạo nền đất: luống đất và bầu đất. 9/ Vai trò:Cung cấp thực phẩm; Cung cấp sức kéo; Cung cấp phân bón; Cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất khác. - Nhiệm vụ: Phát triển chăn nuôi toàn diện; Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất; tăng cường đầu tư... 10/ - Được gọi là giống vật nuôi khi những vật nuôi đó có cùng nguồn gốc, có những đặc điểm chung, có tính di truyền ổn định và đạt đến một số lượng cá thể nhất định. - Vai trò: Giống vật nuôi quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 4. Củng cố: GV: Tóm tắt lại kiến thức trọng tâm của bài học. 5. Nhận xét, dặn dò: Về nhà học bài và trả lời câu hỏi trong SGK phần ôn tập để giờ sau kiểm tra học kì I. _______________________________________ Tuần: 17 Tiết: 34 KIỂM TRA HỌC KÌ I Ngày dạy: 13/12/2011 I/MỤC TIÊU: - Kiểm tra những kiến thức cơ bản đã ôn tâp. - Biết cách đánh giá mức độ đạt được. - Có thái độ nghiêm túc trong giờ kiêm tra. II.CHUẨN BỊ: - GV: Ra đề kiểm tra học kì I. - HS: ôn tập chuẩn bị kiểm tra. III/PHƯƠNG PHÁP: Kiểm tra viết. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Phát đề kiểm tra cho học sinh. ĐỀ: A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) I/ Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của câu trả lời đúng: (1 điểm) Câu 1/ Thay giống cũ bằng giống mới có năng suất cao có tác dụng gì? Diệt ổ sâu, bệnh nhanh, ít tốn công. Không làm ô nhiễm môi trường. Không gây độc hại cho con người và gia súc. Cả câu B và C. Câu 2/ Cây đỗ thu hoạch bằng phương pháp nào? Nhổ bằng tay. C. Hái bằng tay. Đào bằng cuốc. D. Cắt bằng kéo. II/ / Hãy chọn từ hoặc cụm từ sau đây( diện tích, chất lượng, mật độ, độ phì nhiêu, cơ cấu, chất lượng nông sản ) để điền vào chỗ trống ()sao cho thích hợp.: (1điểm). Câu 3/ Giống cây trồng tốt có tác dụng tăng năng suất, tăng (1)nông sản, tăng vụ và thay đổi (2).cây trồng. Câu 4/ Phân bón làm tăng (3).của đất, làm tăng năng suất cây trồng và tăng (4) III/ Ghép hai mệnh đề dưới đây sao cho thích hợp: (1 điểm). Phương pháp với nông sản Mục đích Kết quả ghép 1.Thu hoạch đúng thời vụ 2. Bảo quản 3. Chế biến 4. Kiểm tra hạt giống A. Hạn chế hao hụt số lượng và giảm sút chất lượng nông sản. B. Đảm bảo số lượng và chất lượng nông sản. C. Tăng năng suất nông sản D. Đảm bảo các tiêu chí hạt giống đem gieo. E. Tăng giá trị sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản. 1 ... 2 ... 3 4 B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 5/ Em hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt đối vói nông nghiệp nước ta? (2đ). Câu 6/ Theo em, một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào?Nêu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng? (2đ). Câu 7/ Để lập vườn gieo ươm cây rừng cần đạt những điều kiện gì? (1đ). Câu 8/ Thế nào là giống vật nuôi? Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?(2đ). ĐÁP ÁN A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) I/ Khoanh tròn đúng mỗi câu (0,5 điểm). Câu 1 2 Ý đúng A B II/ Điền đúng mỗi chỗ trống (0,25 điểm). (1): cấu tạo. (2): hình thái (3): không bình thường (4): vi sinh vật III/ Nối đúng mỗi câu (0,25 điểm). Câu 1 2 3 4 Ý đúng B A E D B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 5: (2 điểm) * Vai trò của trồng trọt: (Đúng mỗi ý cho 0,25đ) - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp - Cung cấp nông sản để xuất khẩu * Nhiệm vụ của trồng trọt: đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.(1đ). Câu 6: ( 2 điểm ) * Một giống tốt cần đạt những tiêu chí sau đây: (Đúng mỗi ý cho 0,25đ) - Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương - Có chất lượng tốt. - Có năng suất cao và ổn định. - Chống chịu được sâu, bệnh. * Các phương pháp chọn tạo giống cây trồng: (Đúng mỗi ý cho 0,25đ) - Phương pháp chọn lọc. - Phương pháp lai. - Phương pháp gây đột biến. - Phương pháp nuôi cấy mô. Câu 7: (1 điểm) * Các điều kiện để lập vườn gieo ươm: (Đúng mỗi ý cho 0,25đ) - Đất cát pha hay đất thịt nhẹ,không có ổ sâu, bệnh. - Độ pH từ 6 đến 7 (trung tính hay ít chua). - Mặt đất bằng hay hơi dốc. - Gần nguồn nước và nơi trồng rừng. Câu 8: ( 2 điểm) * Được gọi là giống vật nuôi khi những vật nuôi đó có cùng nguồn gốc, có những đặc điểm chung, có tính di truyền ổn định và đạt đến một số lượng cá thể nhất định.(1đ) * Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi:(1đ) - Giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôi. - Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Trần Phán, ngày..thángnăm 2011 Ký Duyệt

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_cong_nghe_lop_7_tuan_17.doc