Giáo án môn Vật lý 10 - Ba định luật newton

NHẬN XÉT

Nếu vật A tác dụng lên vật B thì vật B cũng tác dụng lên vật A. Đó gọi là sự tác dụng tương hỗ (hay tương tác) giữa các vật.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 999 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án môn Vật lý 10 - Ba định luật newton, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VẬT LÝ 10KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: + Phát biểu định luật II Niu-tơn. + Biểu thức của định luật. Câu 2: +Hai lực cân bằng nhau có giá, chiều và độ lớn của chúng phải thoả mãn điều kiện gì?BA ĐỊNH LUẬT NEWTON TIẾT 2I. NHẬN XÉT  Thí dụ 1I. NHẬN XÉT  Thí dụ 1I. NHẬN XÉT  Thí dụ 1I. NHẬN XÉT A tác dụng lên B B tác dụng lên AHAB TƯƠNG TÁC I. NHẬN XÉT Nếu vật A tác dụng lên vật B thì vật B cũng tác dụng lên vật A. Đó gọi là sự tác dụng tương hỗ (hay tương tác) giữa các vật.III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON 1. Quan sát thí nghiệmABFABFBAlực do vật A tác dụng lên vật B FAB:FBA:lực do vật B tác dụng lên vật A III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON 1. Quan sát thí nghiệm Nhận xét FAB và FBA luôn nằm trên cùng một đường thẳng (cùng giá), ngược chiều nhau, và có cùng độ lớn. Ta gọi hai lực như thế là hai lực trực đối. III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON 2. Định luật Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối. FAB = - FBAIII. ĐỊNH LUẬT III NEWTON Trong hai lực FAB và FBA, ta gọi một lực là lực tác dụng, lực kia là phản lực. 3. Lực và phản lựcABFABFBA3. Lực và phản lực* Đặc điểm ABFABFBA3. Lực và phản lực * Đặc điểm - Lực và phản lực luôn xuất hiện và mất đi đồng thời.ABFABFBA3. Lực và phản lực * Đặc điểm - Lực và phản lực luôn có cùng giá, độ lớn nhưng ngợc chiều gọi là hai lực trực đối.Lực và phản lực là hai lực trực đối được đặt ở hai vật khác nhau nên không cân bằng nhau.Hình ảnh sự tương tác giữa các vậtIV. BÀI TẬP VẬN DỤNG Một vật A đặt trên mặt bàn nằm ngang. Có những lực nào tác dụng vào vật, vào bàn? Có những cặp lực trực đối nào cân bằng nhau? Có những cặp lực trực đối nào không cân bằng nhau? Moät vaät ñaët treân maët baøn naèm ngang. Hoûi coù nhöõng löïc naøo taùc duïng vaøo vaät ? Vaøo baøn ? Coù nhöõng caëp löïc tröïc ñoái naøo ? Coù nhöõng caëp löïc caân baèng naøo ?Traû lôøi :VậtBaøn Löïc huùt traùi ñaát. Phaûn löïc cuûa baøn taùc duïng leân vaät. Löïc huùt cuûa traùi ñaát. Löïc eùp cuûa vaät taùc duïng leân baøn. Phaûn löïc cæa maët ñaát taùc duïng leân baøn.IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG NPP’IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG P và N là hai lực trực đối cân bằng P’ và N là hai lực trực đối không cân bằng Một quả bóng bay đến đập vào tường. Bóng bị bật trở lại, còn tường thì vẫn đứng yên. Như vậy có trái với định luật III Niu-tơn không ? Giải thích. IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài tậpTöôøng ñöùng yeân :Banh taùc duïng vaøo töôøng moät löïc FTheo ñònh luaät II Newton, töôøng thu gia toác laø Vì khoái löôïng cuûa töôøng raát lôùn neân a=0 neân töôøng khoâng chuyeån ñoängBanh chuyeån ñoäng ngöôïc laïi ?Töôøng taùc duïng vaøo banh moät löïcDẶN DÒ- Đọc phần Em có biết: Đệm khí.- Học bài và làm bài tập: 14,15 trang 65 (sgk).Chuẩn bị bài: LỰC HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪNXin chaân thaønh caûm ônTraân troïng kính chaøo quyù thaày coâ

File đính kèm:

  • pptBN. DDL3 Newton.ppt