Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 30: Tiếng Việt - Luật thơ (tiếp theo)

I. Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức: Giúp học sinh

- Củng cố kiến thức luật thơ của một số thể thơ truyền thống : Lục bát, song thất lục bát, ngũ ngôn và thất ngôn Đường luật.

- Có kĩ năng phân tích những biểu hiện của luật thơ ở một bài thơ cụ thể.

- Hiểu thêm một số những đổi mới trong thơ các thể thơ hiện đại : năm tiếng, bảy tiếng

2.Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng phân tích những biểu hiện của luật thơ ở một bài thơ cụ thể.

3.Thái độ:

- Nhận biết và phân tích được luật thơ ở một bài thơ cụ thể thuộc thể lục bát, song thất lục bát, ngũ ngôn, thất ngôn Đường luật.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, TLTK, Máy chiếu phi vật thể, giáo án power point

b. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở soạn văn.

III.Tiến trình bài dạy:

1. ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp với bài mới

3. Bài mới

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1685 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 30: Tiếng Việt - Luật thơ (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 30: TiÕng ViÖt LuËt th¬ ( tiÕp theo) Ngµy so¹n: 26/10/2010 Ngµy d¹y:…………….Líp12C2.SÜ sè……….V¾ng………………………………… …………….Líp12C3.SÜ sè…………V¾ng………………………………… …………….Líp12C4.SÜ sè…………V¾ng………………………………… …………….Líp12C5.SÜ sè…………V¾ng………………………………… …………….Líp12C6.SÜ sè…………V¾ng………………………………… …………….Líp12C7.SÜ sè…………V¾ng………………………………… I. Môc tiªu bµi häc: 1.KiÕn thøc: Gióp häc sinh - Cñng cè kiÕn thøc luËt th¬ cña mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng : Lôc b¸t, song thÊt lôc b¸t, ngò ng«n vµ thÊt ng«n §­êng luËt. - Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch nh÷ng biÓu hiÖn cña luËt th¬ ë mét bµi th¬ cô thÓ. - HiÓu thªm mét sè nh÷ng ®æi míi trong th¬ c¸c thÓ th¬ hiÖn ®¹i : n¨m tiÕng, b¶y tiÕng… 2.KÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng ph©n tÝch nh÷ng biÓu hiÖn cña luËt th¬ ë mét bµi th¬ cô thÓ. 3.Th¸i ®é: - NhËn biÕt vµ ph©n tÝch ®­îc luËt th¬ ë mét bµi th¬ cô thÓ thuéc thÓ lôc b¸t, song thÊt lôc b¸t, ngò ng«n, thÊt ng«n §­êng luËt. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: SGK, SGV, TLTK, M¸y chiÕu phi vËt thÓ, gi¸o ¸n power point b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: SGK, vë so¹n v¨n. III.TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp víi bµi míi 3. Bµi míi Ho¹t ®éng d¹y häc cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n * H§1: HS lµm viÖc ®éc lËp. - GV yªu cÇu häc sinh ®oc bµi tËp 1 - GV: So s¸nh ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau vÒ luËt th¬ gi÷a bµi MÆt tr¨ng ( khuyÕt danh ) vµ bµi Sãng ( Xu©n Quúnh) - HS lµm bµi ®éc lËp trong 10 phót - GV gäi 2-3 häc sinh lªn tr¶ lêi - GV chuÈn x¸c kiÕn thøc * H§2:H­íng dÉn häc sinh luyÖn tËp. - GV: Ph©n tÝch c¸ch hiÖp vÇn , ng¾t nhÞp, hµi thanh trong c¸c vÝ dô - sgk? - GV: NhËn xÐt c¸ch gio vÇn, ng¾t nhÞp, hµi thanh gi÷a hai thÓ th¬? * H§3: - GV: T×m nh÷ng yÕu tè vÇn, nhÞp, hµi thanh cña khæ th¬ sau ®©y ®Ó chøng minh ¶nh h­ëng cña thÓ th¬ thÊt ng«n §­êng luËt? 1. Bµi tËp 1 So s¸nh ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau vÒ luËt th¬ gi÷a bµi MÆt tr¨ng ( khuyÕt danh ) vµ bµi Sãng ( Xu©n Quúnh) a. Gièng nhau: -§Òu lµ thÓ th¬ thÊt ng«n : 5 tiÕng. - NhÞp lÎ b. Kh¸c nhau: * MÆt tr¨ng: - Gieo vÇn : §éc vËn , gieo vÇn c¸ch : bªn, ®en, lªn, hÌn. - NhÞp lÎ: 2/3 - Hµi thanh : cã sù luËn phiªn B-T hoÆc niªm :B-B, T-T ë tiÕng thø 2 vµ tiÕng thø 4 * Sãng - Ng¾t nhÞp tù do , theo c¶m xóc: 3/2; 2/3; 4/1 - Hµi thanh : k«ng cã sù lu©n phiªn.-> hµi thanh tù do 2. Bµi tËp 2 C¸ch gieo vÇn, ng¾t nhÞp vµ hµi thanh trong th¬ 7 tiÕng hiÖn ®¹i kh«ng gièng víi trong thÓ th¬ thÊt ng«n §­êng luËt ( ThÊt ng«n truyÒn thèng) 3. Bµi tËp 4: - HiÖp vÇn: 1 vÇn( ®éc vËn), gieo vÇn c¸ch: song, dßng. - Ng¾t nhÞp theo ®óng thÓ th¬ §­êng luËt: 4/3 - Hµi thanh: TiÕng thø 2 vµ tiÕng thø 6 trong c©u th¬ ng­îc thanh víi tiÕng thø 4. -> ¶nh h­ëng cña thÓ th¬ thÊt ng«n §­êng luËt. 4. Cñng cè : Ph©n tÝch c¸ch hiÖp vÇn, ng¾t nhÞp vµ hµi thanh trong bµi th¬ “ Th­¬ng vî” cña Tó X­¬ng? 5. H­íng dÉn tù häc: - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i trong sgk, t×m mét bµi th¬ ngò ng«n §­êng luËt vµ ph©n tÝch vÇn, nhÞp, thanh. - T×m hiÓu : “Mét sè phÐp tu tõ ng÷ ©m”

File đính kèm:

  • docTiet 30- LT Luat tho.doc
Giáo án liên quan