Giáo án Ngữ văn Lớp 6 - Tiết 1-62 - Phạm Ngọc Minh

A- Mục tiêu cần đạt:

1- Kiến thức :

Học xong bài này hs có đ­ợc:

 2- Kĩ năng :

 Rèn kĩ năg đọc hiểu truyện truyền thuyêt.

 3- Thái độ :Có thái độ trân trọng văn hoá dân tộc.

B- Chuẩn bị :

Gv Đọc kĩ những điều cần l­u ý

Hs học và chuẩn bị bài theo yêu cầu SGK

C- Tiến trình dạy học:

HĐ1- Khởi động

1- ổn định tổ chức; ktss

2- Kiểm tra bài cũ: ý nghĩa của truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên?

3- Bài mới

Giới thiệu: Hằng năm, cứ mỗi dịp xuân về tết đến, con cháu vua Hùng lại nô

 nức hồ hởi chở lá dong, xay đỗ, giã gạo gói bánh. Quang cảnh ấy làm chúng

 ta thêm yêu quý tự hào về nền văn hóa cổ truyền độc đáo của dân tộc, và như

 làm sống lại truyền thuyết “Bánh chưng bánh giầy”. Đây là truyền thuyết

 giải thích phong tục làm 2 loại bánh trong ngày tết; đồng thời đề cao sự tôn

 kính đất trời, tổ tiên của nhân dân ta. Qua đó ca ngợi tài năng phẩm chất của

 cha ông ta trong công cuộc xây dựng nền văn hóa dân tộc.

 

doc139 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/07/2022 | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Ngữ văn Lớp 6 - Tiết 1-62 - Phạm Ngọc Minh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án mẫu Tuần 1 Tiết 1: CON ROÀNG, CHAÙU TIEÂN (Truyeàn thuyeỏt) Ngày giảng A- Mục tiêu cần đạt 1-Kiến thức: học xong bài này hs có được . – Hieồu ủũnh nghúa sụ lửụùc veà truyeàn thuyeỏt – Hieồu noọi dung yự nghúa cuỷa truyeàn thuyeỏt “Con Roàng, chaựu Tieõn” – Chổ ra vaứ hieồu ủửụùc yự nghúa cuỷa nhửừng chi tieỏt tửụỷng tửụùng kyứ aỷo trong truyeọn Keồ ủửụùc chuyeọn 2- Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc hiểu chuyện truyền thuyết. 3- Thái độ : Yêu thích và trân trọng dòng giống dân tộc việt nam. B – Chuẩn Bị GV đọc kĩ nhỡng điêù cần lưu ý. HS học và làm bài theo hệ thống câu hỏi SGK C- Hoạt động dạy học: HĐ 1- Khởi động: 1- ổn định tổ chức ktss 2- Kiểm tra bài cũ: 3 - Bài mới Giụựi thieọu: “Con Roàng, chaựu Tieõn” laứ moọt truyeàn thuyeỏt mụỷ ủaàu cho chuoói truyeàn thuyeỏt veà thụứi ủaùi Huứng Vửụng vaứ truyeàn thuyeỏt Vieọt Nam noựichung. Vaọy truyeàn thuyeỏt laứ gỡ? Noọi dung yự nghúa truyeọn “Con Roàng, chaựu Tieõn” laứ gỡ? Truyeọn ủaừ sửỷ duùng nhửừng hỡnh thửực ngheọ thuaọt ủoọc ủaựo naứo? Vỡ sao bao ủụứi nay, nhaõn daõn ta raỏt ủoói tửù haứo vaứ yeõu thớch caõu chuyeọn naứy? Tieỏt hoùc hoõm nay seừ giuựp chuựng ta traỷ lụứi nhửừng caõu hoỷi aỏy! HĐ 2-Đọc hiểu văn bản: TIEÁN TRèNH CAÙC HOAẽT ẹOÄNG Nội dung chính GVHD HS đọc văn bản , Gv đọc mẫu – hs đọc GV cho HS ủoùc vaờn baỷn Yeõu caàu 3 HS ủoùc theo 3 ủoaùn nhử sau: ẹoaùn 1: Tửứ ủaàu ... Long Trang ẹoaùn 2: Tieỏp ... leõn ủửụứng. ẹoaùn 3: Coứn laùi đ Sau khi HS ủoùc xong tửứng ủoaùn, GV cho caỷ lụựp nhaọn xeựt vaứ goựp yự. Hửụựng daón HS tỡm hieồu chuự thớch (*), chuự yự caàn naộm ủửụùc nhửừng noọi dung quan troùng sau: – Laứ loaùi truyeọn daõn gian keồ veà caực nhaõn vaọt vaứ sửù kieọn coự lieõn quan ủeỏn lũch sửỷ – Thửụứng coự yeỏu toỏ tửụỷng tửụùng kyứ aỷo – Theồ hieọn thaựi ủoọ vaứ caựch ủaựnh giaự cuỷa nhaõn daõn... I-Tìm hiểu chung: 1- Đọc văn bản 2-Tìm hiểu chú thích * Khái niệm truyềnt huyết II- Phân tích văn bản Hửụựng daón HS traỷ lụứi, thaỷo luaọn caực caõu hoỷi trong phaàn ẹoùc – Hieồu: 1. Haừy tỡm nhửừng chi tieỏt trong truyeọn theồ hieọn tớnh chaỏt kyứ laù, lụựn lao vaứ ủeùp ủeừ veà nguoàn goỏc, hỡnh daùng cuỷa Laùc Long Quaõn vaứ AÂu Cụ? 1-Nhửừng chi tieỏt tửụỷng tửụùng kyứ aỷo trong truyeọn: – Hoù ủeàu laứ thaàn: Laùc Long Quaõn laứ thaàn Roàng soỏng dửụựi nửụực; AÂu Cụ laứ doứng Tieõn thuoọc hoù Thaàn Noõng soỏng treõn nuựi. – Laùc Long Quaõn coự sửực khoeỷ voõ ủũch, coự nhieàu pheựp laù; AÂu Cụ thỡ xinh ủeùp tuyeọt traàn. – Laùc Long Quaõn giuựp daõn dieọt trửứ yeõu quaựi, daùy daõn caựch troàng troùt, chaờn nuoõi vaứ caựch aờn ụỷ. – Laùc Long Quaõn vaứ AÂu Cụ ủeàu laứ thaàn 2. Vieọc keỏt duyeõn cuỷa 2 ngửụứi vaứ chuyeọn AÂu Cụ sinh nụỷ coự gỡ khaực laù? – Ngửụứi dửụựi nửụực, keỷ ụỷ nuựi cao, thuoọc 2 doứng khaực nhau laùi keỏt duyeõn choàng vụù. đ 2 ngửụứi laùi keỏt duyeõn choàng vụù – AÂu Cụ sinh ra caựi boùc 100 trửựng, nụỷ thaứnh 100 con trai. ẹaứn con khoõng caàn buự mụựm maứ vaón lụựn leõn vaứ khoeỷ maùnh nhử thaàn. – AÂu Cụ sinh ra moọt boùc 100 trửựng, nụỷ 100 con. ẹaứn con khoõng caàn buự mụựm maứ vaón lụựn leõn vaứ khoeỷ maùnh nhử thaàn w Laùc Long Quaõn vaứ AÂu Cụ chia con nhử theỏ naứo? Vaứ ủeồ laứm gỡ? Theo truyeọn naứy thỡ ngửụứi Vieọt laứ con chaựu cuỷa ai? – Chia con: 50 con theo cha xuoỏng bieồn, 50 con theo meù leõn nuựi, chia nhau cai quaỷn caực phửụng. – Ngửụứi con trửụỷng leõn laứm vua laỏy hieọu laứ Huứng Vửụng, ủoựng ủoõ ụỷ Phong Chaõu, ủaởt teõn nửụực laứ Vaờn Lang... đ Ngửụứi Vieọt Nam laứ ủoàng baứo cuỷa nhau, cuứng laứ con chaựu Laùc Long Quaõn vaứ AÂu Cụ. 3. Em hieồu nhử theỏ naứo laứ chi tieỏt tửụỷng tửụùng kyứ aỷo? Haừy noựi roừ vai troứ cuỷa caực chi tieỏt naứy trong truyeọn? ị Tửụỷng tửụùng kyứ aỷo: laứ nhửừng chi tieỏt khoõng coự thaọt, nhửng ủửụùc daõn gian saựng taùo nhaốm muùc ủớch nhaỏt ủũnh – Trong truyeàn thuyeỏt naứy, caực chi tieỏt tửụỷng tửụùng kyứ aỷo coự moọt soỏ yự nghúa sau ủaõy: + Toõ ủaọm tớnh chaỏt lụựn lao, kyứ laù, ủeùp ủeừ cuỷa nhaõn vaọt vaứ sửù kieọn. + Thaàn kyứ hoựa, linh thieõng hoựa nguoàn goỏc gioỏng noứi ủeồ chuựng ta theõm tửù haứo, tin yeõu, toõn kớnh toồ tieõn daõn toọc mỡnh. + Laứm taờng sửực haỏp daón cuỷa taực phaồm. ↳ 4. Neõu yự nghúa cuỷa truyeọn “Con Roàng, chaựu Tieõn” (HS thaỷo luaọn) 2-YÙ nghúa truyeọn: w Giaỷi thớch suy toõn nguoàn goỏc cao quyự, thieõng lieõng cuỷa coọng ủoàng ngửụứi Vieọt. Tửứ bao ủụứi, ngửụứi Vieọt luoõn tin vaứo tớnh chaỏt xaực thửùc veà sửù tớch toồ tieõn vaứ tửù haứo veà nguoàn goỏc, gioỏng noứi Tieõn Roàng raỏt ủeùp, raỏt cao quyự vaứ linh thieõng cuỷa mỡnh. w ẹeà cao nguoàn goỏc chung vaứ bieồu hieọn yự nguyeọn ủoaứn keỏt, thoỏng nhaỏt cuỷa nhaõn daõn ta ụỷ moùi mieàn ủaỏt nửụực. Ngửụứi Vieọt Nam, duứ ụỷ ủaõu ủeàu cuứng chung coọi nguoàn, ủeàu laứ con cuỷa meù AÂu Cụ. Vỡ vaọy phaỷi luoõn thửụng yeõu ủoaứn keỏt. w Caực yự nghúa treõn goựp phaàn vaứo vieọc xaõy dửùng, boài ủaộp nhửừng sửực maùnh tinh thaàn cuỷa daõn toọc. đ GV hửụựng daón HS ủoùc phaàn ẹoùc theõm (ụỷ nhaứ) ủeồ hieồu ủaày ủuỷ yự nghúa treõn. w Giaỷi thớch suy toõn nguoàn goỏc gioỏng noứi. w Bieồu hieọn yự nguyeọn ủoaứn keỏt, thoỏng nhaỏt cuỷa nhaõn daõn ta. w Goựp phaàn vaứo vieọc xaõy dửùng, boài ủaộp nhửừng sửực maùnh tinh thaàn cho daõn toọc. Hửụựng daón HS thửùc hieọn phaàn Ghi nhụự ụỷ SGK / 8 – Yeõu caàu HS ủoùc Ghi nhụự – GV giaỷi thớch theõm: ẹaõy laứ phaàn toồng keỏt, khaựi quaựt veà ủeà taứi, ngheọ thuaọt vaứ yự nghúa cuỷa truyeọn. III-Ghi nhụự: hoùc SGK / 8 HĐ3-Hửụựng daón HS luyeọn taọp – Caõu 1/8: Yeõu caàu 2 HS traỷ lụứi 2 veỏ, sau ủoự GV boồ sung (neỏu caàn) vaứ ghi baỷng. VI-Luyeọn taọp: Caõu 1/8: – ẹoự laứ caực truyeọn: Quaỷ trửựng to nụỷ ra coứng (Mửụứng), Quaỷ baàu meù (Khụ muự), ... – Sửù gioỏng nhau aỏy khaỳng ủũnh sửù gaàn guừi veà coọi nguoàn vaứ sửù giao lửu vaờn hoựa giửừa caực daõn toọc treõn ủaỏt nửụực. – Caõu 2/8: HS keồ laùi truyeọn “Con Roàng, chaựu Tieõn”, chuự yự nhửừng yeõu caàu: + ẹuựng coỏt truyeọn (ủaỷm baỷo nhửừng chi tieỏt cụ baỷn) + Duứng lụứi vaờn cuỷa caự nhaõn ủeồ keồ + Keồ dieón caỷm HĐ4- Củng cố dăn dò 4- Củng cố: – Nhaộc laùi yự nghúa cuỷa truyeọn “Con Roàng, chaựu Tieõn”? Theỏ naứo laứ chi tieỏt tửụỷng tửụùng kyứ aỷo? 5- Dặn dò: – Hoùc thuoọc loứng Ghi nhụự (SGK/8) – Taọp keồ laùi truyeọn (keồ toựm taột) – Laứm baứi taọp 1, 2 – Saựch BT / 3 – Soaùn baứi: BAÙNH CHệNG BAÙNH GIAÀY + ẹoùc vaờn baỷn. Tỡm hieồu kyừ phaàn chuự thớch + Traỷ lụứi caõu hoỷi 1, 2, 3, 4 – SGK/12. + ẹoùc xong truyeọn, em thớch nhaỏt chi tieỏt naứo? Vỡ sao? Tieỏt 2: BAÙNH CHệNG, BAÙNH GIAÀY (Truyeàn thuyeỏt) (Hửụựng daón đọc thêm) Ngày giảng: Mục tiêu cần đạt: Kiến thức : Học xong bài này hs có được: - Hieồu noọi dung yự nghúa cuỷa truyeọn - Chổ ra vaứ hieồu ủửụùc yự nghúa cuỷa nhửừng chi tieỏt tửụỷng tửụùng kyứ aỷo 2- Kĩ năng : Rèn kĩ năg đọc hiểu truyện truyền thuyêt. 3- Thái độ :Có thái độ trân trọng văn hoá dân tộc. Keồ toựm taột truyeọn “Con Roàng, chaựu Tieõn” – neõu yự nghúa truyeọn. Chuẩn bị : Gv Đọc kĩ những điều cần lưu ý Hs học và chuẩn bị bài theo yêu cầu SGK Tiến trình dạy học: HĐ1- Khởi động ổn định tổ chức; ktss Kiểm tra bài cũ: ý nghĩa của truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên? Bài mới: Giụựi thieọu: Haống naờm, cửự moói dũp xuaõn veà teỏt ủeỏn, con chaựu vua Huứng laùi noõ nửực hoà hụỷi chụỷ laự dong, xay ủoó, giaừ gaùo goựi baựnh. Quang caỷnh aỏy laứm chuựng ta theõm yeõu quyự tửù haứo veà neàn vaờn hoựa coồ truyeàn ủoọc ủaựo cuỷa daõn toọc, vaứ nhử laứm soỏng laùi truyeàn thuyeỏt “Baựnh chửng baựnh giaày”. ẹaõy laứ truyeàn thuyeỏt giaỷi thớch phong tuùc laứm 2 loaùi baựnh trong ngaứy teỏt; ủoàng thụứi ủeà cao sửù toõn kớnh ủaỏt trụứi, toồ tieõn cuỷa nhaõn daõn ta. Qua ủoự ca ngụùi taứi naờng phaồm chaỏt cuỷa cha oõng ta trong coõng cuoọc xaõy dửùng neàn vaờn hoựa daõn toọc. HĐ2 - Đọc hiểu văn bản - TIEÁN TRèNH CAÙC HOAẽT ẹOÄNG Nội dung chính – GV cho HS ủoùc truyeọn (3HS): ẹoaùn 1: Tửứ ủaàu ... chửựng giaựm. ẹoaùn 2: Tieỏp ... hỡnh troứn. ẹoaùn 3: Phaàn coứn laùi đ GV nhaọn xeựt, hửụựng daón, boồ sung caựch ủoùc – Hửụựng daón HS chuự yự caực chuự thớch: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13 (SGK/11,12) I. – Tìm hiểu chung: Hửụựng daón thaỷo luaọn, traỷ lụứi caõu hoỷi ? Vua Huứng choùn ngửụứi noỏi ngoõi trong hoaứn caỷnh naứo? Vụựi yự ủũnh ra sao? Baống hỡnh thửực gỡ? II. Tỡm hieồu vaờn baỷn: 1. Vua Huứng choùn ngửụứi noỏi ngoõi – Hoaứn caỷnh: Giaởc ngoaứi ủaừ yeõn, Vua coự theồ taọp trung chaờm lo cho daõn no aỏm; Vua ủaừ giaứ, muoỏn truyeàn ngoõi – Hoaứn caỷnh: Giaởc ủaừ deùp yeõn, Vua ủaừ giaứ, muoỏn truyeàn ngoõi ủeồ chaờm lo cho daõn no aỏm – YÙ cuỷa Vua: Ngửụứi noỏi ngoõi phaỷi noỏi ủửụùc chớ Vua vaứ khoõng nhaỏt thieỏt phaỷi laứ con trửụỷng – YÙ Vua: Ngửụứi noỏi ngoõi phaỷi noỏi ủửụùc chớ Vua – Hỡnh thửực: ẹieàu Vua ủoứi hoỷi mang tớnh chaỏt moọt caõu ủoỏ ủaởc bieọt ủeồ thửỷ taứi (nhaõn leó Tieõn Vửụng, ai laứm vửứa yự Vua, seừ ủửụùc truyeàn ngoõi) – Hỡnh thửực: Thửỷ taứi baống moọt caõu ủoỏ ủaởc bieọt ? Vỡ sao trong caực con Vua, chổ coự Lang Lieõu ủửụùc thaàn giuựp ủụừ? – Chaứng laứ ngửụứi “thieọt thoứi nhaỏt” – Tuy laứ con vua, nhửng tửứ khi lụựn leõn, chaứng ra ụỷ rieõng vaứ chổ chaờm lo ủoàng aựng neõn raỏt gaàn guừi vụựi daõn thửụứng – Chaứng laứ ngửụứi duy nhaỏt hieồu ủửụùc yự thaàn (trong trụứi ủaỏt khoõng coự gỡ quyự baống gaùo) vaứ thửùc hieọn ủửụùc yự thaàn (laỏy gaùo laứm baựnh teỏ Tieõn Vửụng) đ GV bỡnh giaỷng theõm veà yự: Thaàn ụỷ ủaõy chớnh laứ nhaõn daõn 2. Lang Lieõu laứ ngửụứi hieồu vaứ thửùc hieọn ủửụùc yự thaàn (laỏy gaùo laứm baựnh teỏ Tieõn Vửụng) ? Vỡ sao 2 thửự baựnh cuỷa Lang Lieõu ủửụùc Vua choùn ủeồ teỏ trụứi ủaỏt? – Coự yự nghúa thửùc teỏ (quyự troùng ngheà noõng, quyự troùng haùt gaùo nuoõi soỏng con ngửụứi vaứ laứ saỷn phaồm do chớnh con ngửụứi laứm ra) vaứ coự yự tửụỷng saõu xa (tửụùng trụứi, tửụùng ủaỏt, tửụùng muoõn loaứi) – Hụùp yự Vua: Chửựng toỷ ủửụùc ủaõy laứ con ngửụứi coự taứi ủửực, noỏi ủửụùc chớ Vua – laứ ủem caựi quyự nhaỏt trong trụứi ủaỏt, ruoọng ủoàng, do chớnh tay mỡnh laứm ra tieỏn cuựng Tieõn Vửụng, daõng leõn cha đ ẹuựng laứ con ngửụứi taứi naờng, thoõng minh, hieỏu thaỷo, traõn troùng ngửụứi sinh thaứnh ra mỡnh. 3. Vua choùn 2 thửự baựnh cuỷa Lang Lieõu ủeồ teỏ trụứi ủaỏt vaứ nhửụứng ngoõi cho chaứng ? Truyeọn coự chi tieỏt kyứ aỷo naứo? Phaõn tớch yự nghúa? – Lang Lieõu ủửụùc thaàn giuựp ủụừ đ ủeà cao ngheà noõng, ủeà cao lao ủoọng ? Haừy neõu yự nghúa cuỷa truyeàn thuyeỏt “Baựnh chửng, baựnh giaày”. (HS thaỷo luaọn) w YÙ nghúa truyeọn: – Giaỷi thớch nguoàn goỏc vaứ yự nghúa saõu saộc cuỷa 2 loaùi baựnh (qua lụứi maựch baỷo cuỷa thaàn vaứ lụứi nhaọn xeựt cuỷa Vua cha) – Giaỷi thớch nguoàn goỏc vaứ yự nghúa cuỷa 2 loaùi baựnh – ẹeà cao lao ủoọng, ủeà cao ngheà noõng. Lang Lieõu hieọn leõn nhử moọt ngửụứi anh huứng vaờn hoựa. Baựnh caứng coự yự nghúa caứng noựi leõn taứi naờng, phaồm chaỏt cuỷa Lang Lieõu. – ẹeà cao lao ủoọng, ủeà cao ngheà noõng Hửụựng daón HS ủoùc phaàn Ghi nhụự ụỷ SGK/12 III. Toồng keỏt: (hoùc Ghi nhụự SGK/12) HĐ3- Hửụựng daón HS luyeọn taọp – Caõu 1/12: Thaỷo luaọn trao ủoồi yự kieỏn veà yự nghúa cuỷa phong tuùc laứm baựnh. (Cho HS thaỷo luaọn theo nhoựm đ 3’) IV. Luyeọn taọp: Caõu 1/12: YÙ nghúa phong tuùc laứm baựnh ngaứy Teỏt – ẹeà cao ngheà noõng, sửù toõn kớnh trụứi ủaỏt, toồ tieõn – Cha oõng ta ủaừ xaõy dửùng taọp quaựn, phong tuùc cuỷa mỡnh tửứ nhửừng ủieàu giaỷn dũ nhửng giaứu yự nghúa – Giửừ gỡn truyeàn thoỏng vaờn hoựa ủaọm ủaứ baỷn saộc daõn toọc vaứ laứm soỏng laùi caõu chuyeọn – Caõu 2/12: Em thớch nhaỏt chi tieỏt naứo trong truyeọn? Vỡ sao? HS coự nhieàu yự kieỏn khaực nhau, GV neõn hửụựng caực em tụựi 2 chi tieỏt ủaởc saộc, coự giaự trũ: + Lang Lieõu naốm moọng thaỏy thaàn ủeỏn khuyeõn baỷo... ẹaõy laứ chi tieỏt thaàn kyứ, laứm taờng sửực haỏp daón cho caõu chuyeọn. Chổ coự Lang Lieõu mụựi ủửụùc thaàn giuựp ủụừ. Chi tieỏt naứy neõu baọt giaự trũ cuỷa haùt gaùo, theồ hieọn sửù traõn troùng saỷn phaồm do con ngửụứi tửù laứm ra. + Lụứi Vua noựi vụựi moùi ngửụứi veà 2 loaùi baựnh: Nhaọn xeựt cuỷa Vua cuừng chớnh laứ yự nghúa, tử tửụỷng, tỡnh caỷm cuỷa nhaõn daõn veà 2 loaùi baựnh vaứ phong tuùc laứm baựnh vaứo ngaứy Teỏt. Hđ 4- Củng cố dặn dò 4- Củng cố Neõu laùi noọi dung yự nghúa cuỷa truyeọn. Taùi sao leó vaọt cuỷa Lang Lieõu daõng leõn Vua cha laứ nhửừng leó vaọt “khoõng gỡ quyự baống”? (đ Leó vaọt thieỏt yeỏu cuứng vụựi tỡnh caỷm chaõn thaứnh) 5- Dặn dò – Hoùc thuoọc loứng phaàn Ghi nhụự (SGK/12) – Taọp keồ dieón caỷm truyeọn – Soaùn baứi: Tệỉ VAỉ CAÁU TAẽO CUÛA Tệỉ TIEÁNG VIEÄT + ẹoùc vớ duù 1 (muùc I). Cho bieỏt caõu vaờn goàm maỏy tieỏng, tửứ? + Traỷ lụứi 2 gụùi yự ụỷ (muùc 2/I) + Duứng buựt chỡ ủieàn tửứ vaứo baỷng phaõn loaùi ụỷ SGK/13 (muùc II) + Xem laùi kieỏn thửực veà tửứ gheựp vaứ tửứ laựy ủaừ hoùc ụỷ caỏp dửụựi Giáo án mẫu Tieỏt 3: Tệỉ VAỉ CAÁU TAẽO CUÛA Tệỉ TIEÁNG VIEÄT Ngày giảng Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: Học xong bài này hs có được: Hieồu theỏ naứo laứ tửứ vaứ ủaởc ủieồm caỏu taùo tửứ tieỏng Vieọt; goàm: Khaựi nieọm veà tửứ; ẹụn vũ caỏu taùo tửứ (tieỏng); Caực kieồu caỏu taùo tửứ (ủụn, phửực...) Biết sử dụng thành thạo các loại từ đơn và từ phức. 2- Kĩ năng : Rèn kĩ năng sử dụng từ đơn và từ phức. 3-Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập nhóm. Chuẩn bị : GV đọc kĩ những điều cần lưu ý. Bảng phụ ; phiếu học tập HS học bài theo hệ thống câu hỏi sgk. Hoat động dạy học: HĐ1- Khởi động: ổn định tổ chức: ktss: Kiểm tra bài cũ: – Neõu yự nghúa truyeọn “Baựnh chửng, baựnh giaày” Em thớch nhaỏt chi tieỏt naứo trong truyeọn? Vỡ sao?: Bài mới Gtb Trong tiếng việt từ và cấu tạo từ phong phú và đa dạng .Vậy để hiểu từ và cấu tạo từ như thế nào chúng ta tìm hiểu bài hôm nay. HĐ2 – Hình thành kiến thức mới TIEÁN TRèNH CAÙC HOAẽT ẹOÄNG Nội dung chính Laọp danh saựch tửứ vaứ tieỏng trong caõu: Thaàn daùy daõn caựch aờn ụỷ, troàng troùt vaứ caựch chaờn nuoõi. – SGK ủaừ giuựp caực em nhaọn ra caực tửứ nhụứ nhửừng daỏu gaùch cheựo (goàm 9 tửứ) – GV hửụựng daón HS taựch caực tieỏng coự trong caõu (goàm 12 tieỏng) I. Tửứ: 1-Mẫu: Thaàn daùy daõn caựch aờn ụỷ, troàng troùt vaứ caựch chaờn nuoõi. (Con Roàng, chaựu Tieõn) 2-Nhận xét – Caõu vaờn treõn goàm 9 tửứ, 12 tieỏng Phaõn tớch ủaởc ủieồm cuỷa tửứ ? Qua phaõn tớch vớ duù treõn, em thaỏy tieỏng vaứ tửứ coự gỡ khaực nhau? – Tieỏng duứng ủeồ taùo tửứ – Tửứ duứng ủeồ taùo caõu – Khi 1 tieỏng coự theồ duứng ủeồ taùo caõu thỡ tieỏng aỏy trụỷ thaứnh tửứ w Phaõn bieọt: – Tieỏng duứng ủeồ taùo tửứ – Tửứ duứng ủeồ taùo caõu – Khi 1 tieỏng coự theồ duứng ủeồ taùo caõu thỡ tieỏng aỏy trụỷ thaứnh tửứ ? Vaọy tửứ laứ gỡ? – Laứ ủụn vũ nhoỷ nhaỏt duứng ủeồ ủaởt caõu đ HS ủoùc Ghi nhụự / 13 w Ghi nhụự: Hoùc SGK / 13 Phaõn loaùi tửứ – Tỡm tửứ 1 tieỏng vaứ tửứ 2 tieỏng coự trong vớ duù ụỷ muùc II (SGK/13) goàm 12 tửứ ủụn + 4 tửứ phửực đ Sau ủoự, GV cho HS ghi ủuựng caực tửứ 1 tieỏng vaứ 2 tieỏng vaứo coọt theo baỷn maóu ụỷ SGK/13 + Coọt tửứ ủụn: tửứ, ủaỏy, nửụực, ta, chaờm, ngheà, vaứ, coự, tuùc, ngaứy, Teỏt, laứm + Tửứ laựy: troàng troùt + Tửứ gheựp: chaờn nuoõi, baựnh chửng, baựnh giaày II. Tửứ ủụn vaứ tửứ phửực: Phaõn tớch ủaởc ủieồm cuỷa tửứ vaứ xaực ủũnh ủụn vũ caỏu taùo tửứ ? Dửùa vaứo baỷng phaõn loaùi treõn, em haừy nhaọn xeựt tửứ coự theồ chia thaứnh maỏy loaùi? – 2 loaùi: tửứ ủụn vaứ tửứ phửực ? Tửứ ủụn vaứ tửứ phửực coự gỡ khaực nhau? – ủụn: 1 tieỏng; phửực: 2 tieỏng trụỷ leõn ? Haừy phaõn bieọt giửừa tửứ gheựp vaứ tửứ laựy? – Gioỏng: goàm 2 tieỏng trụỷ leõn – Khaực: Tửứ gheựp: caực tieỏng coự quan heọ nghúa Tửứ laựy: caực tieỏng coự quan heọ laựy aõm ? Vaọy ủụn vũ caỏu taùo tửứ cuỷa tieỏng Vieọt laứ gỡ? – (laứ tieỏng) – Tửứ ủụn: coự 1 tieỏng – Tửứ phửực: coự 2 tieỏng trụỷ leõn, gheựp theo quan heọ nghúa hoaởc laựy aõm đ GV heọ thoỏng kieỏn thửực ụỷ muùc II, cho HS ủoùc Ghi nhụự ụỷ SGK/14 đ Yeõu caàu 1 HS heọ thoỏng noọi dung kieỏn thửực baứi hoùc (nhỡn baỷng) w Ghi nhụự: hoùc SGK/14 HĐ3-Luyện tập GVHD hs thảo luận nhóm Các nhóm báo cáo kết quả. GV kết luận III. Luyeọn taọp: Baứi 1/14: a) Tửứ “nguoàn goỏc”, “con chaựu” thuoọc kieồu tửứ gheựp b)ẹoàng nghúa vụựi “nguoàn goỏc” = coọi nguoàn, goỏc gaực... c)Tửứ gheựp chổ quan heọ thaõn thuoọc laứ: caọu mụù, coõ dỡ, chuự chaựu, anh em, chuự thớm... Baứi 2/14: Coự theồ xeỏp theo 2 quy taộc: a)Theo giụựi tớnh: oõng baứ, cha meù, anh chũ,... (nam nửừ) b)Theo baọc (treõn dửụựi): baực chaựu, dỡ chaựu, cha con,... Baứi 3/14: Coự theồ cho HS ủieàn tửứ vaứo baỷng ụỷ SGK (baống buựt chỡ –Caựch cheỏ bieỏn: baựnh nửụựng, baựnh haỏp, baựnh traựng,... -Chaỏt lieọu laứm baựnh: baựnh neỏp, baựnh teỷ, baựnh ủaọu xanh,... - Chổ hỡnh daựng: baựnh goỏi, baựnh quaỏn thửụứng, baựnh tai voi,... - Chổ tớnh chaỏt: baựnh phoàng, baựnh deỷo, baựnh xoỏp,... Baứi 4/15: -Tửứ “thuựt thớt” mieõu taỷ tieỏng khoực cuỷa con ngửụứi. - Tửứ laựy cuứng coự taực duùng nhử treõn laứ: nửực nụỷ, suùt suứi, rửng rửực,... Baứi 5/15: Tửứ laựy a) Taỷ tieỏng cửụứi : hoõ hoỏ, ha haỷ, saống saởc,... b)Taỷ tieỏng noựi : oàm oàm, khaứn khaứn, leứ nheứ,... c)Taỷ daựng ủieọu : laỷ lửụựt, ngheõnh ngang,... HĐ-4 Củng cố dặn dò: 4- Củng cố – Cho HS ủoùc laùi 2 Ghi nhụự ụỷ SGK 5- Dặn dò – Hoùc thuoọc loứng Ghi nhụự ụỷ SGK – Taọp ủaởt caõu vụựi nhửừng tửứ ủaừ tỡm ụỷ baứi taọp 4, 5 – Soaùn baứi: GIAO TIEÁP, VAấN BAÛN VAỉ PHệễNG THệÙC BIEÅU ẹAẽT + ẹoùc vaứ traỷ lụứi 6 caõu hoỷi ụỷ SGK / 15, 16 + ẹoùc kyừ baỷng chia caực kieồu vaờn baỷn vaứ phửụng thửực bieồu ủaùt + Choùn caực tỡnh huoỏng ủeồ taọp ủieàn vaứo baỷng Tieỏt 4: GIAO TIEÁP, VAấN BAÛN VAỉ PHệễNG THệÙC BIEÅU ẹAẽT Ngày giảng: Mục tiêu cần đạt; 1- Kiến thức : Học xong bài này hs có được – Huy ủoọng kieỏn thửực cuỷa HS veà caực loaùi vaờn baỷn maứ caực em ủaừ hoùc -Hỡnh thaứnh sụ boọ caực khaựi nieọm: vaờn baỷn – giao tieỏp & phửụng thửực bieồu ủaùt Kĩ năng: Rèn kĩ năng biểu đạt trong giao tiếp. 3-Thái độ Có thái độ nghiêm túc trong giao tiếp. Chuẩn bị : GV : Đọc kĩ những điều cần lưu ý . : Caực loaùi vaờn baỷn khaực nhau laứm giaựo cuù trửùc quan (thieọp mụứi, hoựa ủụn tieàn ủieọn, thoõng baựo, giaỏy mụứi...) HS Học và làm bài theo hệ thống câu hỏi sgk C-Hoạt động dạy học: HĐ1- Khởi động : 1-ổn định tổ chức: ktss: 2-Kiểm tra bài cũ: – Tửứ laứ gỡ? ẹụn vũ naứo caỏu taùo neõn tửứ? Cho vớ du. Ngửụứi ta chia tửứ thaứnh maỏy loaùi? Haừy noựi roừ veà tửứng loaùi tửứ aỏy? 3-Bài mới w Giụựi thieọu baứi: ẹaõy laứ tieỏt hoùc mụỷ ủaàu cuỷa caỷ chửụng trỡnh taọp laứm vaờn caỏp THCS. Tieỏt hoùc naứy seừ giuựp caực em hieồu sụ boọ veà vaờn baỷn, giao tieỏp vaứ phửụng thửực bieồu ủaùt ủeồ sửù giao tieỏp trong ngoõn ngửừ ủaùt hieọu quaỷ cao nhaỏt. HĐ2- Hình thành kiến thức mới TIEÁN TRèNH CAÙC HOAẽT ẹOÄNG Nội dung chính I. Tỡm hieồu baứi: 1. Vaờn baỷn vaứ muùc ủớch giao tieỏp: ? Khi coự moọt tử tửụỷng, tỡnh caỷm, nguyeọn voùng caàn bieồu ủaùt cho ngửụứi khaực bieỏt thỡ em seừ laứm theỏ naứo? – Em noựi hay vieỏt cho ngửụứi ta bieỏt. Coự theồ noựi 1 tieỏng, 1 caõu hay nhieàu caõu (ủaõy chớnh laứ hoaùt ủoọng giao tieỏp) – Muoỏn bieồu ủaùt cho ngửụứi khaực hieồu phaỷi noựi hoaởc vieỏt (ngoõn tửứ) ? ẹeồ ngửụứi khaực hieồu ủuựng tỡnh caỷm, nguyeọn voùng cuỷa mỡnh, em phaỷi laứm nhử theỏ naứo? – Phaỷi bieồu ủaùt ủaày ủuỷ, maùch laùc, coự ủaàu ủuoõi (taùo laọp vaờn baỷn) – Sửù bieồu ủaùt aỏy phaỷi ủaày ủuỷ, troùn veùn, maùch laùc, coự ủaàu ủuoõi (taùo vaờn baỷn) w Yeõu caàu HS ủoùc caõu ca dao SGK/16 ủeồ tỡm hieồu tớnh chaỏt cuỷa vaờn baỷn: ? Caõu ca dao ủửụùc saựng taực ủeồ laứm gỡ? Noựi leõn vaỏn ủeà gỡ? đ Vieỏt ủeồ neõu ra 1 lụứi khuyeõn, chuỷ ủeà cuỷa noự laứ “giửừ chớ cho beàn” ? Caõu ca dao ủửụùc lieõn keỏt nhử theỏ naứo veà yự vaứ luaọt thụ? – Luaọt: baống; yự maùch laùc; caõu sau laứm roừ yự cho caõu trửụực: khoõng dao ủoọng khi ngửụứi khaực thay ủoồi chớ hửụựng ? Theo em, caõu ca dao ủoự ủaừ coự theồ coi laứ moọt vaờn baỷn ủửụùc chửa? Vỡ sao? – ẹoự laứ 1 vaờn baỷn vỡ coự chuỷ ủeà thoỏng nhaỏt, dieón ủaùt 1 yự troùn veùn vaứ ủửụùc lieõn keỏt nhau maùch laùc ị GV cho HS xem nhửừng giaựo cuù trửùc quan ủaừ chuaồn bũ (thieọp, hoựa ủụn,...) ? (Mụỷ roọng caõu hoỷi sang d, ủ, e) d) Lụứi phaựt bieồu laứ vaờn baỷn vỡ ủoự laứ chuoói lụứi coự chuỷ ủeà, coự caực hỡnh thửực lieõn keỏt nhau: neõu thaứnh tớch naờm qua đ nhieọm vuù naờm mụựi đ keõu goùi, coồ vuừ GV vaứ HS hoaứn thaứnh nhieọm vuù naờm hoùc (ủaõy laứ vaờn baỷn noựi) ủ) Bửực thử: Coự chuỷ ủeà xuyeõn suoỏt laứ thoõng baựo tỡnh hỡnh vaứ quan taõm ủeỏn ngửụứi nhaọn thử e) Caực loaùi giaỏy tụứ ủoự ủeàu laứ vaờn baỷn vỡ chuựng coự muùc ủớch, yeõu caàu, thoõng tin vaứ theồ thửực nhaỏt ủũnh – Caõu ca dao, lụứi phaựt bieồu, bửực thử, thieọp mụứi, ủụn tửứ, baứi thụ, truyeọn coồ tớch... ủeàu laứ vaờn baỷn vỡ chuựng coự chuỷ ủeà thoỏng nhaỏt vaứ lieõn keỏt maùch laùc Yeõu caàu HS neõu vớ duù veà caực kieồu vaờn baỷn roài ủieàn vaứo baỷng ụỷ SGK trang 16 2. Kieồu vaờn baỷn vaứ phửụng thửực bieồu ủaùt cuỷa vaờn baỷn: ? Vaọy theo tỡm hieồu, em thaỏy coự maỏy loaùi vaờn baỷn vaứ phửụng thửực bieồu ủaùt? – 6 loaùi: nhử SGK đ GV choỏt laùi 3 noọi dung kieỏn thửực nhử muùc Ghi nhụự SGK/17 đ Yeõu caàu HS ủoùc Ghi nhụự II. Ghi nhụự: (hoùc Ghi nhụự SGK/17) HĐ3- Luyện tập GV HD hs luyện tập. Thửùc hieọn luyeọn taọp baống caựch dửùa vaứo SGK, neõu caõu hoỷi, HS traỷ lụứi mieọng laàn lửụùt theo thửự tửù: ẹụn tửứ (haứnh chớnh, coõng vuù), tửụứng thuaọt (tửù sửù), mieõu taỷ, thuyeỏt minh, bieồu caỷm, nghũ luaọn. III. Luyeọn taọp: Baứi 1/17: Vaờn baỷn ủửụùc saộp xeỏp theo thửự tửù sau: Tửù sửù – Mieõu taỷ – Nghũ luaọn – Bieồu caỷm – Thuyeỏt minh. Baứi 2/18: Truyeàn thuyeỏt “Con Roàng chaựu Tieõn” laứ vaờn baỷn tửù sửù vỡ noự trỡnh baứy laùi dieón bieỏn caực sửù vieọc lieõn quan ủeỏn HĐ4- Củng cố dặn dò: 4- Củng cố ẹoùc laùi phaàn Ghi nhụự ụỷ SGK / 17 5- Dặn dò – Hoùc thuoọc loứng Ghi nhụự – Chuaồn bũ baứi: THAÙNH GIOÙNG + ẹoùc vaờn baỷn, naộm ủửụùc 6 chi tieỏt cụ baỷn cuỷa truyeọn + Xem kyừ phaàn chuự thớch (SGK / 21. 22) + Traỷ lụứi 4 caõu hoỷi ụỷ SGK / 22, 23. Rieõng caõu 2 vaứ 4 coự theồ thaỷo luaọn theo toồ, nhoựm Giáo án mẫu Tuần 2 Tieỏt 5: THAÙNH GIOÙNG (Truyeàn thuyeỏt) Ngày giảng : Mục tiêu cần đạt : Kiến thức : Học xong bài này hs có được : – Hiểu ủửụùc noọi dung yự nghúa vaứ moọt soỏ neựt ngheọ thuaọt tieõu bieồu cuỷa truyeọn Keồ laùi ủửụùc truyeọn : Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc diễn cảm Thái độ : Trân trọng và yêu quý những vị anh hùng dân tộc có công cứu nước B- Chuẩn bị : GV Đọc Kĩ nhũng điều càn lưu ý HS Học và làm bài theo hệ thống yêu cầu SGK. C- Hoạt động dạy học : HĐ1- Khởi động : 1- ổn định tổ chức :ktss 2-kiêm tra bài cũ : – Neõu khaựi nieọm: giao tieỏp, vaờn baỷn? Kieồm tra vụỷ soaùn baứi 3-Bài mới Giụựi thieọu: Chuỷ ủeà ủaựnh giaởc cửựu nửụực thaộng lụùi laứ chuỷ ủeà lụựn, cụ baỷn, xuyeõn suoỏt lũch sửỷ vaờn hoựa Vieọt Nam noựi chung vaứ vaờn hoựa daõn gian noựi rieõng. Hoõm nay chuựng ta seừ tỡm hieồu moọt truyeọn daõn gian theồ hieọn raỏt tieõu bieồu vaứ ủoọc ủaựo chuỷ ủeà treõn, ủoự laứ truyeàn thuyeỏt Thaựnh Gioựng. HĐ2- Tìm hiểu văn bản TIEÁN TRèNH CAÙC HOAẽT ẹOÄNG Nội dung chính Hửụựng daón HS ủoùc truyeọn HDhs tìm hiểu chú thích GV coự theồ chia truyeọn thaứnh 4 ủoaùn, goùi 4 HS laàn lửụùt ủoùc đ nhaọn xeựt ẹoaùn 1: Tửứ ủaàu ... naốm ủaỏy. ẹoaùn 2: Tieỏp ... cửựu nửụực. ẹoaùn 3: Tieỏp ... leõn trụứi ẹoaùn 3: Coứn laùi – Phaàn tỡm hieồu chuự thớch coự theồ cho HS nghieõn cửựu trong khi ủoùc tửứng ủoaùn hoaởc laứm luực tỡm hieồu truyeọn I. Tìm hiểu chung : 1- Đọc 2- Tìm hiểu chú thích 3-Bố cục ? Truyeọn Thaựnh Gioựng keồ veà ai, vụựi nhửừng sửù vieọc gỡ? – Keồ laùi trỡnh tửù dieón bieỏn sửù vieọc ngửụứi anh huứng laứng Gioựng sinh ra, lụựn leõn, ủaựnh giaởc cửựu nửụực vaứ ủửụùc nhaõn daõn ta thụứ phuùng nhử moọt baọc thaựnh ? Vaọy theo em truyeọn Thaựnh Gioựng thuoọc kieồu vaờn baỷn naứo? đ Vaờn baỷn tửù sửù (keồ veà ngửụứi vaứ sửù vieọc) II. Tỡm hieồu vaờn baỷn: ? Trong truyeọn ai laứ nhaõn vaọt chớnh? Haừy tỡm nhửừng chi tieỏt lieõn quan ủeỏn sửù ra ủụứi cuỷa Gioựng? – Mang thai 12 thaựng mụựi sinh – 3 tuoồi maứ chửa bieỏt noựi, cửụứi, khoõng bieỏt ủi, ủaởt ủaõu naốm ủaỏy 1. Sửù ra ủụứi cuỷa Gioựng: – Meù mang thai 12 thaựng mụựi sinh – ẹaừ leõn 3 tuoồi maứ chaỳng bieỏt noựi, cửụứi, ủaởt ủaõu naốm ủaỏy ? Haừy nhaọn xeựt veà sửù ra ủụứi aỏy? đ Kyứ laù GV: Chớnh yeỏu toỏ kyứ laù veà sửù ra ủụứi naứy ủaừ nhaỏn maùnh raống caọu beự naứy laứ moọt anh huứng. Bụỷi theo quan nieọm daõn gian, ủaừ laứ anh huứng thỡ phi thửụứng, kyứ laù trong moùi bieồu hieọn, keồ caỷ luực mụựi sinh ra. ↳ Caọu beự ụỷ laứng Gioựng ủửụùc sinh ra raỏt kyứ laù ? Nhửừng sửù vieọc naứo tieỏp tuùc theồ hieọn sửù kyứ laù ụỷ caọu beự? + HS trao ủoồi, phaựt hieọn đ GV boồ sung vaứ ghi baỷng nhaựp caực sửù vieọc sau: – Gioựng ủoứi ủi ủaựnh giaởc – Gioựng ủửụùc nuoõi lụựn ủeồ ủaựnh giaởc – Gioựng ủaựnh thaộng giaởc vaứ trụỷ veà trụứi 2. Gioựng ủ

File đính kèm:

  • docgiao_an_ngu_van_lop_6_tiet_1_62_pham_ngoc_minh.doc
Giáo án liên quan