Giáo án Sinh học Lớp 7 - Chương 1: Động vật nguyên sinh

I. MỤC TIÊU

- Phân biệt ĐV với TV, thấy chúng có những đặc điểm chung của SV, nhưng chúng cũng khác nhau về một số đặc điểm cơ bản.

- Nêu được các đặc điểm của ĐV để nhận biết chúng trong thiên nhiên.

- Phân biệt được ĐV không xương sống với ĐV có xương sống, vai trò của chúng trong thiên nhiên và đời sống con người.

- Rèn khả năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp

- Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh hình về ĐV và TV trong SGK.

- Hai bảng phụ 1,2 và phiếu học tập (trang 27 và 28).

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định ( 1ph):

2. Kiểm tra bài cũ( 4ph):

 - Ñoäng vaät đa dạng và phong phú theå hieän ôû nhöõng ñaëc ñieåm naøo ?

 - Chúng ta phải làm gì để thế giới ĐV mãi mãi đa dạng, phong phú?

 

doc13 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Chương 1: Động vật nguyên sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn :.................. MÔÛ ÑAÀU Tiết 1 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG PHONG PHÚ I. MỤC TIÊU Hiểu được thế giới ĐV đa dạng phong phú (về loài, kích thước, về số lượng cá thể và môi trường sống). Xác định được nước ta đã được thiên nhiên ưu đãi, nên có một thế giới ĐV đa dạng phong phú như thế nào. Kỹ năng nhận biết các ĐV qua các hình vẽ và liên hệ đến thực tế. Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh hình trong SGK. Các loại tranh ảnh về ĐV . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Vào bài: Nước ta ở vùng nhiệt đới, nhiều tài nguyên rừng và biển được thiên nhiên ưu đãi cho một thế giới ĐV rất đa dạng và phong phú. 2. Bài mới: * Hoạt động I: Tìm hiểu vềĐa dạng loài và phong phú về số lượng cá thể. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Treo hình 1.1 và 1.2 SGK - Hãy kể tên các loài ĐV được thu thập khi: +Kéo một mẻ lưới trên biển ? +Tát một ao cá ? +Đơm đó qua một đêm ở đầm, hồ ? - Hãy kể tên các ĐV tham gia vào “ Bản giao hưởng “ thường cất lên suốt đêm hè trên cánh đồng quê nước ta ? -Sự phong phú về loài được thể hiện như thế nào ? - Söï ña daïng vaø phong phuù cuûa ñoäng vaät theå hieän nhö theá naøo qua soá löôïng loaøi, kích thöôùc cô theå,loùi soáng? * GV thông tin thêm : - 1 số loài ĐV được con người thuần hoá thành vật nuôi, có nhiều đặc điểm phù hợp với nhu cầu của con người. VD: gà, thỏ, chógoùp phaøn laøm ña daïng ñoäng vaät. I. Đa dạng loài và phong phú về số lượng cá thể: - Cá nhân n/c thông tin SGK, quan sát hình - Số lượng loài hiện nay 1,5 triệu loài - Kích thước khác nhau - Một vài HS trình bày đáp án ® HS khác bổ sung * GV nhận xét, bổ sung giúp HS rút ra tiểu kết. I. Đa dạng loài và phong phú về số lượng cá thể: Thế giới ĐV xung quanh ta rất đa dạng, phong phú . Chúng đa dạng về loài và số cá thể trong loài, kích thước cơ thể, lối sống. - Con người góp phần làm tăng tính đa dạng của ĐV. * Hoạt động II: Tìm hiểu về Đa dạng về môi trường sống. - Treo hình 1.4 SGK - Yeâu caàu Hs laøm bài tập - Treo hình 1.3 SGK - Đặc điểm nào giúp chim cánh cụt thích nghi được với khí hậu giá lạnh ở vùng cực ? * Yêu cầu HS thảo luận nhóm tìm hiểu: - Nguyên nhân nào khiến ĐV vùng nhiệt đới đa dạng và phong phú hơn ĐV vùng ôn đới và Nam Cực ? - ĐV nước ta có đa dạng, phong phú không ? Vì sao ? - Lấy thêm 1 số VD để chứng minh sự phong phú về môi trường sống của ĐV? - Cá nhân tự nghiên cứu thông tin hoàn thành bài tập điền chú thích SGK Tr 7 Dưới nước : cá, tôm, mực Trên cạn : voi, gà, hươu, chó Trên không : Các loài chim - Nhờ mỡ tích lũy dày, bộ lông rậm và tập tính chăm sóc con non rất chu đáo , soáng thaønh ñaøn. - HS thaûo luaän nhoùm traû lôøi. - Có. Vì có đủ các ĐK trên + tài nguyên rừng và biển nước ta chiếm 1 tỉ lệ rất lớn so với diện tích lãnh thổ - Gấu trắng ở bắc cực, đà điểu ở sa mạc, cá phát sóng ở đáy biển ==> Nhận xét, tiẻu kết : 2) Đa dạng về môi trường sống ĐV có ở khắp nơi do chúng thích nghi với mọi môi trường sống. 3- Củng cố, đánh giá: * Chọn đáp án đúng trong những câu sau: Câu 1: Sự đa dạng phong phú của ĐV được thể hiện ở: a- Sự đa dạng về kích thước c- Sự đa dạng về số lượng b- Sự đa dạng về loài d- Chọn cả a,b,c (x) Câu 2: ĐV có ở khắp mọi nơi là do: a- Chúng có khả năng thích nghi cao (x) c- Do con người tác động b- Sự phân bố có sẵn từ xa xưa d- Chọn cả a,b,c Câu 3: ĐV đa dạng phong phú do: a- Số cá thể nhiều d- ĐV sống ở khắp mọi nơi trên trái đất (x) b- Sinh sản nhanh e- Con người lai tạo tạo ra nhiều giống mới (x) c- Số loài nhiều (x) f- ĐV di cư từ những nơi xa đến Câu 2 SGK Tr 8: 4. Hướng dẫn, dặn dò: Học và trả lời các câu hỏi theo vở BT. - Kẻ sẵn bảng 1 và 2 vào vở ghi và vở nháp. Ngaøy soaïn:...................................... Tiết 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT I. MỤC TIÊU Phân biệt ĐV với TV, thấy chúng có những đặc điểm chung của SV, nhưng chúng cũng khác nhau về một số đặc điểm cơ bản. Nêu được các đặc điểm của ĐV để nhận biết chúng trong thiên nhiên. Phân biệt được ĐV không xương sống với ĐV có xương sống, vai trò của chúng trong thiên nhiên và đời sống con người. Rèn khả năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh hình về ĐV và TV trong SGK. Hai bảng phụ 1,2 và phiếu học tập (trang 27 và 28). III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định ( 1ph): Kiểm tra bài cũ( 4ph): - Ñoäng vaät đa dạng và phong phú theå hieän ôû nhöõng ñaëc ñieåm naøo ? - Chúng ta phải làm gì để thế giới ĐV mãi mãi đa dạng, phong phú? 3. Bài mới:( 35ph) * Hoạt động I: Phân biệt động vật với thực vật. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Treo hình 2.1SGK và chia nhóm HS * Yêu cầu HS điền vào bảng 1 * GV Nhận xét và đưa ra bảng chuẩn * Yêu cầu HS trả lời: - ĐV giống TV ở các đặc điểm nào ? * Yêu cầu HS phát biểu, Nhóm khác nhận xét, bổ sung. - HS quan sát, làm việc theo nhóm, thảo luận và điền vào bảng 1. - Đại diện các nhóm lên bảng ghi kết quả của nhóm - Các nhóm khác bổ sung - Các nhóm dựa vào kết quả của bảng 1® thảo luận tìm câu trả lời: - GV nhận xét, bổ sung rút ra tiểu kết. I. Phân biệt động vật với thực vật: * Giống: - Đều là các cơ thể sống - Cùng cấu tạo từ TB - Có khả năng sinh trưởng và phát triển * Khác: ĐV TV - Có khả năng tự di chuyển - Sống dị dưỡng( nhờ vào chất hữu cơ có sẵn) - Có hệ T. kinh và giác quan - Không - Sống tự dưỡng( tự tổng hợp chất hữu cơ để sống) - Không * Hoạt động II: Tìm hiểu Đặc điểm chung của động vật. - Yeâu caàu HS laøm baøi taäp muïc 2 SGK - Giôùi thieäu baûng phuï , yeâu caàu HS ñieàn vaøo baûng. - GV Nhaän xeùt, Hoûi: Nghieân cöùu caùc thoâng tin treân, cho bieát ñoäng vaät coù nhöõng ñaëc ñieåm chung naøo ? - Yeâu caàu HS traû lôøi; GV Nhaän xeùt. - HS hoaït ñoäng caù nhaân, laøm vaøo vôû nhaùp. - HS thöïc hieän ñieàn baûng. - HS phaûi nhaän ra caùc ñaëc ñieåm chung cuûa ÑV, phaùt bieåu traû lôøi. HS khaùc nhaän xeùt, boå sung. GV nhaän xeùt, boå sung vaø tieåu keát: 2) Ñaëc ñieåm chung cuûa ñoäng vaät: Ñoäng vaät coù ñaëc ñieåm chung laø : dò döôõng, coù khaû naêng di chuyeån, coù heä thaàn kinh vaø giaùc .quan * Hoaït ñoäng III: Tìm hieåu veà söï phaân chia giôùi ñoäng vaät, vai troø cuûa ñoäng vaät. - Yeâu caàu 1 HS ñoïc thoâng tin muïc 3 SGK. * GV giôùi thieäu sô löôïc caùch phaân chia giôùi ÑV nhö hình 2.2 trang 12 SGK cho HS bieát. - HS ñoïc, theo doûi. - HS laéng nghe. Ghi baøi: 3) Sô löïoc phaân chia giôùi ñoäng vaät : Giôùi ÑV coù hôn 20 ngaønh.Caùc ngaønh chuû yeáu laø:ÑV nguyeân sinh, ruoät khoang, caùc ngaønh giun, thaân meàm, chaân khôùp, ngaønh ÑV coù xöông soáng. * Hoaït ñoäng IV: Tìm hieåu veà vai troø cuûa ñoäng vaät. - Giôùi thieäu baûng phuï Ñoäng vaät vôùi ñôøi soáng con ngöôøi . Yeâu caàu HS trao ñoåi nhoùm ñieàn vaøo baûng. - GV Hoûi: Vaäy em thaáy ÑV coù yù nghóa gì vôùi ñôøi soáng con ngöôøi ? - HS trao ñoåi nhoùm thöïc hieän ñieàn baûng. - Töøng ñaïi dieän nhoùm leân ñieàn , nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. GV tieåu keát: 4) Vai troø cuûa ñoäng vaät: Ñoäng vaät coù yù nghóa raát lôùn ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi . 4) Cuûng coá ( 4ph): - Neâu ñaëc ñieåm chung cuûa ñoäng vaät ? - Neâu yù nghóa cuûa ñoäng vaät vôùi ñôøi soáng con ngöôøi ? 5) Toång keát ( 1ph): - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën caùc em chuaån bò cho baøi sau: chuaån bò maãu vaät; ñoïc tröôùc baøi ñeå thöïc haønh. -------------------------------- Ngaøy soaïn::.......................... Tieát 3: Chöông I: NGAØNH ÑOÄNG VAÄT NGUYEÂN SINH Baøi 3: Thöïc haønh: QUAN SAÙT MOÄT SOÁ ÑOÄNG VAÄT NGUYEÂN SINH. I) Muïc tieâu: - HS thaáy ñöôïc döôùi kính hieån vi ít nhaát 2 ñaïi dieän ñieån hình cho ngaønh ÑVNS laø truøng roi vaø truøng giaøy. - HS böôùc ñaàu phaân bieät ñöôïc hình daïng, caùch di chuyeån cuûa chuùng ñeå laøm cô sôû cho caùc baøi hoïc sau. - Cuûng coá kyû naêng söû duïng vaø quan saùt döôùi kính hieån vi. II) Chuaån bò: - Kính hieån vi - thu thaäp maãu vaät - Tranh veõ ÑVNS. III) Leân lôùp: Oån ñònh ( 1ph): chia nhoùm theo soá kính hieån vi. Kieåm tra baøi cuõ: Tieán haønh thöïc haønh : * Hoaït ñoäng I: Quan saùt truøng giaøy. Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø * GV giôùi thieäu laïi caùch söû duïng kính hieån vi. - Höôùng daãn HS laøm tieâu baûn vaø GV cuõng laøm moät vaøi tieâu baûn. * Cho HS quan saùt tieâu baûn , tìm ra truøng giaøy . * yeâu caàu caùc nhoùm: - veõ laïi hình truøng giaøy ñaõ thaáy - Moâ taû caùch di chuyeån cuûa truøng giaøy. - HS quan saùt, laéng nghe. - Töøng nhoùm thöïc hieän laøm tieâu baûn. - HS quan saùt tieâu baûn laøm ñöôïc hoaëc tieâu baûn do GV laøm.veõ laïi hình, neâu nhaän xeùt: + Hình ñeá giaøy, khoâng ñoái xöùng. + Di chuyeån nhôø loâng bôi( Vöøa tieán vöøa xoay) * Hoaït ñoäng II: Quan saùt truøng roi. - Höôùng daãn HS laøm tieâu baûn vaø GV cuõng laøm moät vaøi tieâu baûn. * Cho HS quan saùt tieâu baûn , tìm ra truøng roi . * yeâu caàu caùc nhoùm: - veõ laïi hình truøng roi ñaõ thaáy - Moâ taû caùch di chuyeån cuûa truøng roi.Nhaän xeùt veà maøu saéc cô theå, lieäu maøu xanh ñoù coù yù nghóa gì vôùi truøng roi? * Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin trang 16 SGK, laøm baøi taäp . - GV nhaän xeùt. - Töøng nhoùm thöïc hieän laøm tieâu baûn. - HS quan saùt tieâu baûn laøm ñöôïc hoaëc tieâu baûn do GV laøm.veõ laïi hình, neâu nhaän xeùt: + Hình thoi,hoaëc hình troøn, coù roi raát nhoû ôû phía tröôùc , cô theå maøu xanh. + Di chuyeån nhôø roi ( Vöøa tieán vöøa xoay) - HS thöïc hieän ñoïc vaø laøm baøi taäp, phaùt bieåu. * Hoaït ñoäng III: Thu hoaïch. - Yeâu caàu veõ hình truøng giaøy vaø truøng roi vaøo vôû, coù chuù thích. Ngaøy soaïn::............................................. Tiết 4: TRÙNG ROI I. MỤC TIÊU - Mô tả được cấu tạo trong, cấu tạo ngoài của trùng roi. - Nắm được cách dinh dưỡng và sinh sản của chúng. - Tìm hiểu cấu tạo tập đoàn trùng roi và quan hệ về nguồn gốc giữa ĐV đơn bào với ĐV đa bào. Rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng thu thập kiến thức và kỹ năng hoạt động nhóm Giáo dục ý thức học tập cho HS II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV : Tranh hình về trùng roi trong SGK, baûng phuï. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Oån ñònh (1ph): 2) Kieåm tra bài cũ:( 4ph) - Trùng roi sống ở đâu ? Chúng có hình dạng và di chuyển như thế nào ? 3) Baøi môùi (35ph): * Hoaït ñoäng I: Tìm hieåu veà nôi soâng, caáu taïo vaø di chuyeån cuûa truøng roi. Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø * Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin SGK, giôùi thieäu hình 4.1; yeâu caàu HS quan saùt thaûo luaän nhoùm traû lôøi: - Truøng roi soáng ôû ñaâu? - Hình daïng vaø caáu taïo cuûa truøng roi nhö theá naøo ? - truøng roi di chuyển như thế naøo ? * HS traû lôøi, GV nhaán maïnh theâm veà caáu taïo, di chuyeån cuûa truøng roi. Ghi baøi - HS quan saùt tranh keát hôïp vôùi thoâng tin SGK ñeå traû lôøi I / Truøng roi xanh: 1) Nôi soáng, caáu taïo vaø di chuyeån: - TRX soáng ôû ao, hoà, ñaàm ,ruoäng - Caáu taïo : Cô theå laø 1 TB hình thoi, ñuoâi nhoïn, ñaàu tuø vaø coù 1 roi daøi.Teá baøo goàm maøng, chaát nguyeân sinh, nhaân . Chaát nguyeân sinh chöùa caùc haït dieäp luïc, haït döï tröõ, ñieåm maét naèm caïnh goác roi, döôùi ñieåm maét coù khoâng baøo co boùp. - TRX di chuyeån nhôø roi bôi xoaùy vaøo nöôùc. Hoaït ñoäng II: Tìm hieåu caùch dinh döôõng cuûa truøng roi. * Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin SGK.Yeâu caàu traû lôøi: -TRX dinh döôõng baèng caùch naøo ? - Ñaëc ñieåm naøo cuûa TRX gioáng TV, ñaëc ñieåm naøo gioáng ÑV ? vì sao? - TRX Hoâ haáp nhö theá naøo ? - Khoâng baøo co boùp coù nhieäm vuï gì ? - HS nghieân cöùu thoâng tin SGK ñeå traû lôøi GV Nhaän xeùt traû lôøi cuûa HS, tæeåu keát: 2) Dinh döôõng: - TRX soáng töï dôõng ngoaøi aùnh saùng, soáng dò döôõng khi ôû trong toái laâu ngaøy. - TRX hoâ haùp qua maøng teá baøo . - Khoâng baøo co boùp laøm nhieän vuï baøi tieát vaø goùp phaàn ñieàu hoaø aùp suaát thaåm thaáu cuûa cô theå. * Hoaït ñoäng III: Tìm hieåu söï sinh saûn cuûa truøng roi xanh. * Giôùi thieäu hình veõ caùc böôùc sinh saûn cuûa TRX. * Yeâu caàu HS dieån ñaït baèng lôøi caùc böôùc sinh saûn cuûa TRX trong nhoùm roài phaùt bieåu. - HS Trao ñoåi nhoùm . - HS ñaïi dieän nhoùm phaùt bieåu, nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung. GV nhaän xeùt, tieåu keát: 3) Sinh saûn: TRX sinh saûn voâ tính baèng caùch töï phaân ñoâi cô theå theo chieàu doïc cô theå. * Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu tính höôùng saùng cuûa truøng roi xanh. * Yeâu caøu HS ñoïc thoâng tin SGK. * HS laøm baøi taäp muïc 4 SGK * Yeâu caàu HS paùht bieåu - 1 HS ñoïc, lôùp theo doûi. - HS traû lôøi baøi taäp GV tieåu keát: Tính höôùng saùng: TRX coù tính höôùng saùng . * Hoaït doäng 4: Tìm hieåu taäp ñoaøn truøng roi , gôïi yù nguoàn goác ÑV ñôn baøo vaø ÑV ña baøo . * Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin SGK. * GV giôùi thieäu theâm veà caáu taïo lôùi soáng cuûa taäp ñoaøn voân voác. * Yeâu caàu HS ñieàn töø nhö baøi taäp SGK vaøo baûng phuï. - 1 HS ñoïc, lôùp theo doûi. - HS nghe, quan saùt. - Thöïc hieän ñieàn töø, cöû ñaïi dieän leân ñieàn vaøo baûng phuï Gv ruùt ra tieåu keát: II/ Taäp ñoaøn truøng roi ( Taäp ñoaøn Voân voác): Taäp ñoaøn truøng roi goàm nhieàu TB coù roi lieân keát laïi vôùi nhau taïo thaønh. Chuùng gôïi ra moái quan heä veà nguoàn goác giöõa ñoäng vaät ñôn baøo vaø ñoäng vaät ña baøo . 4) Cuûng coá ( 4ph): - Cho bieát TRX soáng ôû ñaâu? Caáu taïo cô theå nhö theá naøo ? - TRX coù ñaëc ñieåm dinh döôõng, sinh saûn nhö theá naøo ? - TRX vaø taäp ñoaøn voân voác gôïi choù ta ñieàu gì ? ( TRX gôïi ta veà nguoàn goác TV vaø ÑV. Taäp ñoaøn TR Gôïi ta veà nguoàn goác ÑV ñon baøo vaø ÑV ña baøo ) 5) Toång keát(1ph): - Nhaän xeùt tieát hoïc: - Daën doø: Chuaån bò cho baøi 5 Ngaøy soaïn:......................................... Baøi 5: TiÕt 5 Trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy I, Môc tiªu bµi d¹y - Hs ph©n biÖt ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, lèi sèng cña Trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy. - ThÊy ®­îcb­íc chuyÓn quan träng tõ §V ®¬n bµo ®Õn §V ®a bµo qua ®¹i diÖn lµ tËp ®oµn trïng roi. - RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, kÜ n¨ng thu thËp kiÕn thøc, kÜ n¨ngho¹t ®éng nhãm. II. ChuÈn bÞ GV: - Tranh phãng to trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy, phiếu học tập III.Ph­¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò, ®µm tho¹i ph¸t hiÖn - Trùc quan, ho¹t ®éng nhãm IV, TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.æn ®Þnh tæ chøc (1ph): 2. KiÓm tra bµi cò(4'): - Tr×nh bµy cấu tạo, dinh dưõng, sinh sản của trïng roi xanh? Trïng roi xanh gièng vµ kh¸c Thùc VËt ë ®iÓm nµo? - truøng roi xanh vaø tập đoaøn vôn vốc gợi ta điều gì? 3. Bµi míi:( 35ph) Ho¹t ®éng1: ph©n biÖt trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Y/c HS nghiªn cøu Sgk vËn dông kiÕn thøc bµi tr­íc ,th¶o luËn nhãm hoµn thµnh c¸c bµi tËp trong phiÕu häc tËp - GV quan s¸t h­íng dÉn c¸c nhãm yÕu. - Gv thèng nhÊt ý kiÕn treo ®¸p ¸n - Hs ®äc ð , th¶o luËn nhãm hoµn thµnh phiÕu häc tËp.ghi ra b¶ng nhãm. - c¸c nhãm treo ®¸p ¸n cña m×nh lªn b¶ng, c¸c nhãm kh¸c bæ sung. Bµi tËp Tªn §V §Æc ®iÓm Trïng biÕn h×nh Trïng giµy 1 CÊu t¹o Di chuyÓn 2 Dinh D­ìng 3 Sinh s¶n §¸p ¸n: Bµi tËp Tªn §V §Æc ®iÓm Trïng biÕn h×nh Trïng giµy 1 CÊu t¹o Di chuyÓn Gåm 1 tÕ bµo cã: ChÊt nguyªn sinh láng, nh©n Kh«ng bµo tiªu ho¸ Kh«ng bµo co bãp - Nhê ch©n gi¶ (CNS dån vÒ mét phÝa) Gåm 1 tÕ bµo cã: ChÊt nguyªn sinh láng, nh©n lín, nh©n nhá Kh«ng bµo tiªu ho¸: r·nh miÖng, hÇu 2 Kh«ng bµo co bãp L«ng b¬i xung quanh c¬ thÓ Nhê l«ng b¬i ( td tù vÖ) 2 Dinh D­ìng Tiªu ho¸ néi bµo (dÞch TH) Bµi tiÕt : chÊt th¶i dån ®Õn KBCB ® th¶i ra ngoµi ë mäi n¬i T¡ ® MiÖng ® hÇu ® KBTH (cã enzim tiªu ho¸ T¡® lç tho¸t® ra ngoµi Bµi tiÕt: chÊt th¶i dån ®Õn KBCB ® th¶i ra ngoµi qua lç tho¸t 3 Sinh s¶n V« tÝnh b»ng c¸ch ph©n ®«i c¬ thÓ V« tÝnh b»ng c¸ch ph©n ®«i c¬ thÓ H÷u tÝnh b»ng c¸ch tiÕp hîp Gv gi¶i thÝch mét sè vÊn ®Ò: Kh«ng bµo tiªu ho¸ ë §VNS h×nh khi lÊy thøc ¨n vµo c¬ thÓ , di chuyÓn, tiªu ho¸, vì ra. ë trïng giµy tb chØ cã sù ph©n ho¸ ®¬n gi¶n t¹m gäi lµ r·nh miÖng vµ hÇu Sinh s¶n h÷u tÝnh ë trïng giµy lµ hình th­c t¨ng søc sèng cho c¬ thÓ (tiÕp hîp) " c¬ thÓ trÎ m·i ko giµ" - Tr×nh bµy qu¸ tr×nh b¾t måi vµ tiªu ho¸ måi cña trïng giµy, trïng biÕn h×nh? GV bæ sung gi¶i thÝch qu¸ tr×nh tiªu ho¸ cña trïng giµy. - Trïng giµy tiÕn ho¸ h¬n trïng biÕn h×nh ë ®iÓm nµo? - KBCB ë trïng ®Õ giµy kh¸c trïng biÕn h×nh ntn? - Sè l­îng nh©n vµ vai trß cña nh©n ë trïng giµy? - HS nghe. T¡ ® MiÖng ® hÇu ® KBTH (cã enzim tiªu ho¸ T¡® lç tho¸t® ra ngoµi cã enzim tiªu ho¸ t¨ nhanh h¬n,KBTH võa di chuyÓn theo mét quü ®¹o x¸c ®Þnh th«ng qua 1 èng ruét, chÊt dinh d­ìng t¹o thµnh ®Õn ®©u ngÊm ngay vµo TBC ®Õn ®ã 2 KBCB ho¹t ®éng nh­ 2 " m¸y b¬m sèng".nhÞp nhµng b¬m n­íc thõa cïng víi s¶n phÈm bµi tiÕt kh¸ r a ngoµi c¬ thÓ (1 ngµy ®ªm b»ng 30 lÇn khèi l­îng c¬ thÓ) - trïng giµy cã 2 nh©n: 1 nh©n dinh d­ìng 1 nh©n sinh s¶n. ==> KÕt luËn: Néi dung trong b¶ng 4, Cñng cè(4') : H·y nèi cét A víi cét B ®Ó ®­îc th«ng tin ®óng: Cét A Cét B 1. trïng biÕn h×nh A, Di chuyÓn b»ng roi b¬i 2. trïng roi B, Di chuyÓn b»ng l«ng b¬i 3. trïng giµy C, Di chuyÓn b»ng ch©n gi¶ D, Kh«ng cã c¬ quan di chuyÓn §A: 1- C; 2- A; 3- B 5, H­íng dÉn vÒ nhµ(1ph) - Tr¶ lêi c©u hái SGK - §äc môc" em cã biÕt " Ngaøy soaïn:................................. Baøi 6 TiÕt 6 Trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt I, Môc tiªu : - Hs ph©n biÖt ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña Trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt phï hîp víi lèi sèng kÝ sinh. - ThÊy ®­îc t¸c h¹i do 2 lo¹i trïng nµy g©y ra vµ c¸ch phßng chèng bÖnh sèt rÐt. - RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, kÜ n¨ng thu thËp kiÕn thøc qua kªnh h×nh - Gi¸o dôc ý thøc vÖ sinh, b¶o vÖ m«i tr­êng vµ c¬ thÓ II. ChuÈn bÞ : GV: - Tranh phãng to H6.1,2,4 sgk III.Ph­¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò, ®µm tho¹i ph¸t hiÖn - Trùc quan, ho¹t ®éng nhãm IV, TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.æn ®Þnh tæ chøc (1ph) 2. KiÓm tra bµi cò (4') - Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ trïng biÕn h×nh? - Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ trïng giµy? Trïng giµy cã ®Æc ®iÓm nµo tiÕn ho¸ h¬n trïng biÕn h×nh? 3,Bµi míi: ( 35ph) * Ho¹t ®éng1: t×m hiÓu trïng kiÕt kÞ (12') Môctiªu: ThÊy ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o , dinh d­ìng, ph¸t triÓn cña trïng kiÕt lÞ. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Y/c HS nghiªn cøuð Sgk , quan s¸t tranh vËn dông kiÕn thøc bµi tr­íc , t×m hiÓu cÊu t¹o cña trïng kiÕt lÞ so víi trïng biÕn h×nh. -y/c HS th¶o luËn nhãm hoµn thµnh bµi tËp Ñ trong sgk T.23 - Gv hỏi: - TKL sống ở đâu? - TKL dinh dưỡng, sinh sản như thế nào ? - TKL gây nên bệnh gì ? - H·y rót ra ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña trïng kiÕt lÞ? - GV bæ sung: Bµo x¸c cña trïng kiÕt lÞ tån t¹i rÊt l©u trong m«i tr­êng, cho nªn ¨n uèng thiÕu vÖ sinh dÔ mang bÖnh. NhÊt lµ sau nh÷ng trËn m­a lò, dÞch bÖnh lan nhanh . Vµo ®Õn ruét trïng kiÕt lÞ chui ra khái bµo x¸c g©y ra c¸c vÕt loÐt ë niªm m¹c ruét råi nuèt hång cÇu ®Ó tiªu ho¸ chóng. - TriÖu chøng cña ng­êi bÞ bÖnh kiÕt lÞ? - Hs ®äc ð , quan s¸t tranh vÏ th¶o luËn nhãm hoµn thµnh bµi tËp. -1, 2 nhãm tr×nh bµy ®¸p ¸n cña m×nh , c¸c nhãm kh¸c bæ sung. - §A: C©u1:cã ch©n gi¶ Cãh×nh thµnh bµo x¸c. C©u 2: ChØ ¨n hång cÇu. Cã ch©n gi¶ ng¾n KÕt luËn: + CÊu t¹o: ®¬n bµo , cã ch©n gi¶ Cã h×nh thµnh bµo x¸c. (Gièng trïng biÕn h×nh) Kh¸c trïng biÕn h×nh : ch©n gi¶ ng¾n. + Dinh d­ìng: KÝ sinh ë thµnh ruét, nuèt hång cÇu ë ®ã ®Ó tiªu ho¸ chóng qua mµng TB +Ph¸t triÓn:Trong MT, kÕt bµo x¸c ® vµo ruét ng­êi( chui ra khái bao x¸c) ® b¸m vµo thµh ruét. - §i ngoµi, ph©n cã lÉn m¸u, nhµy nh­ n­íc mòi. Kết luaän : Truøng kiết lỵ: * Nơi sống: Ký sinh trong trong ống tiêu hoá của người . * Đặc điểm : dinh dưỡng : ăn hồng cầu ; Sinh sản:rất nhanh.Di chuyển : Bằng chân giả , ngắn; Kết bào xác bảo vệ Ho¹t ®éng2: t×m hiÓuÑAËC ÑIEÅM CAÁU TAÏO PHUØ HÔÏP VÔÙI LOÁI SOÁNG KYÙ SINH CUÛA trïng sèt rÐt (13') Môctiªu: ThÊy ®­îc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Y/c HS nghiªn cøuð Sgk , quan s¸t tranh tr¶ lêi c©u hái: - M«i tr­êng sèng cña trïng sèt rÐt? - CÊu t¹o cña trïng sèt rÐt thÝch nghi víi lèi sèng kÝ sinh ntn? GV bæ sung: ChÊt dinh d­ìng trong m¸u ng­êi ngÊm qua thµnh TB vµo c¬ thÓ trïng sèt rÐt v× thÕ nã kh«ng cã kh«ng bµo tiªn ho¸, kh«ng bµo co bãp nh­ trïng giµy - §äc ð sgk vaø cho biÕt vßng ®êi cña trïng sèt rÐt? - Hs ®äc ð , quan s¸t tranh vÏ th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái. -1, 2 HS tr×nh bµy ®¸p ¸n cña m×nh , c¸c HS kh¸c bæ sung. KÝ sinh trong m¸u ng­êi, trong thµnh ruét vµ tuyÕn n­íc bät cña muçi anophen. KÝch th­íc nhá, ko cã c¬ quan di chuyÓn, kh«ng bµo. Hs ph¸t biÓu KÕt luËn: CÊu t¹o: Kh«ng cã c¬ quan di chuyÓn, ko cã c¸c kh«ng bµo. Dinh d­ìng:qua mµng tÕ bµo Vßng ®êi: Muçi anophen(trong n­ícbät) ® m¸u ng­êi ® hång cÇu ® sinh s¶n vµ ph¸ huû hång cÇu ® chui ra V® chui vµo hång cÇu kh¸c.(48 giê mét lÇn, g©y ra sèt c¸ch nhËt) Ho¹t ®éng3: So s¸nh tr ïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt BÖnh sèt rÐt ë n­íc ta(10') Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Y/c HS nghiªn cøuð Sgk , th¶o luËn nhãm nhá hoµn thµnh b¶ng s« s¸nh vµ¬ vë bµi tËp. - GV treo ®¸p ¸n - Y/c HS n/c ð vÒ bÖnh sèt rÐt ën­íc ta. - GV th«ng b¸o chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc trong c«ng t¸c phßng chèng bÖnh sèt rÐt. - Hs ®äc ð , dùa vµo kiÕn thøc d· häc ë phÇn 1,2 th¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¸ng so s¸nh -1, 2 HS tr×nh bµy ®¸p ¸n cña m×nh , c¸c HS kh¸c bæ sung. C¸c ®Æc ®iÓm cÇn so s¸nh §èi t­îng so s¸nh KÝch th­íc (So víi hång cÇu) Con ®­êng tryÒn dÞch bÖnh N¬i kÝ sinh T¸c h¹i Tªn bÖnh Trïng kiÕt lÞ To §­êng tiªu ho¸ Ruét ng­êi Viªm loÐt ruét, mÊt hång cÇu KiÕt lÞ Trïng sèt rÐt nhá Qua muçi M¸u ng­êi, ruét, n­íc bät cña muçi Ph¸ huû hång cÇu Sèt rÐt KÕt luËn: BÖnh sèt rÐt ë n­íc ta ®· ®­îc ®Èy lïi tuy nhiªn vÉn cßn ë miÒn nói.CÇn diÖt muçi vµ vÖ sinh m«i tr­êng. 4, Cñng cè Muèn phßng bÖnh sèt rÐt ë ng­êi ta dïng c¸c biÖn ph¸p sau: X¸c ®Þnh biÖn ph¸p ®óng , sai BiÖn ph¸p ng¨n chÆn §óng Sai 1. §èi víi bä gËy A, Khai th«ng cèng r·nh B, Nu«i c¸ ¨n bä gËy C, Phun xÞt thuèc trõ muçi D, Ngñ ph¶i cã mµn § § S S 2. §èi víi muçi tr­ëng thµnh A, Khai th«ng cèng r·nh B, Nu«i c¸ ¨n bä gËy C, Phun xÞt thuèc trõ muçi D, Ngñ ph¶i cã mµn S S § § 5,H­íng dÉn vÒ nhaø - Tr¶ lêi c©u hái SGK - T×m hiÓu bÖnh do trïng g©y ra --------------------------------------------------------------- Ngaøy soaïn:................................ Tiết 7: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I. MỤC TIÊU Qua các loài ĐVNS vừa học nêu được đặc điểm chung của chúng . Nhận biết được vai trò thực tiễn của ĐVNS. Rèn kỹ năng quan sát thu thập kiến thức, kỹ năng hoạt động nhóm. Giáo dục ý thức học tập, giữ vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh hình trong SGK về ĐVNS. Hai bảng phụ 1,2 (trang 26 và 28 SGK) III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1) OÅn ñònh ( 1ph): Kieåm tra baøi cuõ (4 ph): Truøng kieát lò vaø truøng soát reùt coù gì gioáng vaø khaùc vôùi truøng roi xanh, truøng bieán hình vaø truøng giaøy ? Truøng kieát lò vaø truøng soát reùt gaây haïi cho con ngöôøi nhö theá naøo ? Baøi môùi (35ph): * Hoaït ñoäng I : Tìm hieåu ñaëc ñieåm chung cuûa ñoäng vaät nguyeân sinh. Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø - Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin SGK. * Giôùi thieäu baûng phuï thöù I : Ñaëc ñieåm chung ngaønh ÑVNS. Yeâu caàu caùc nhoùm trao ñoåi , dieàn thoâng tin vaøo baûng nhaùp. - Yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm leân ñieàn vaøo baûng phuï; caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt – boå sung. * GV hoûi laøn löôït 3 caâu hoûi ôû phaàn SGK: - ÑVNS soáng töï do coù nhöõng ñaëc ñieåm gì ? - ÑVNS soáng kí sinh coù nhöõng ñaëc ñieåm gì ? - ÑVNS coù ñaëc ñieåm gì chung ? - 1 HS ñoïc, lôùp theo doûi. - caùc nhoùm trao ñoåi , cöû ngöôøi leân ñieàn baûng, nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. - HS hoaït ñoäng caù nhaân: traû lôøi caùc caâu hoûi ñaëc ra. HS khaùc nhaän xeùt- boå sung. GV Nhaän xeùt, tieåu keát: I ) Ñaëc ñieåm chung cuûa ÑVNS: ÑVNS coù ñaëc ñieåm chung laø cô theå coù kích thöôùc hieån vi, chæ laø moat TB nhöng ñaûm nhieäm moïi chöùc naêng soáng .Phaàn lôùn dò döôõng; di chuyeån baèng chaân giaû , loâng bôi hay roi bôi, hoaëc tieâu giaûm. Sinh saûn voâ tính theo kieåu phaân ñoâi cô theå . * Hoaït doäng II: Tìm hieåu veà vai troø thöïc tieån cuûa ÑVNS. * Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin SGK. * Yeâu caàu HS thaûo luaän traû lôøi baøi taäp SGK. * Giôùi thieäu baûng phuï:Vai troø thöïc tieån cuûa ÑVNS.Yeâu caàu HS trao ñoåi nhoùm nhoû, ñieàn vaøo baûng nhaùp. * Yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm ñieàn thoâng tin vaøo baûng phuï. - 1 HS ñoïc, caû lôùp theo doûi. - HS thaûo luaän traû lôøi 2 baøi taäp muïc II SGK. - HS cöû ñaïi dieän nhoùm lean ñieàn baûng,caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. GV Nhaän xeùt, keát luaän: II) Vai troø thöïc tieån cuûa ÑVNS: ÑVNS coù vai troø laø thöùc aên cuûa nhieàu loaøi ÑV lôùn hôn ôû trong nöôùc. ÑVNS laø chæ thò veà ñoä saïch cuûa moâi tröôøng nöôùc. Moät soá khoâng nhoû ÑVNS gaây ra nhieàu beänh nguy hieåm cho ngöôøi vaø ñoäng vaät. Cuûng coá ( 4ph): Ñaëc ñieåm chung naøo cuûa ÑVNS vöøa ñuùng cho loaøi soáng töï do laãn loaøi soáng kí sinh? Haõy keå teân moät soá ÑVNS Coù lôïi vaø ÑVN

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_chuong_1_dong_vat_nguyen_sinh.doc
Giáo án liên quan