Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 24 (Bản hay)

I/ Mục tiêu bài học

 1. Kiến thức:

• Nắm được hoạt động của các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh thích nghi với đời sống bay

• Nêu được các điểm sai khác trong cấu tạo của chim bồ câu so với thằn lằn

 2.Kỹ năng:

• Rèn kỹ năng quan sát tranh, kỹ năng so sánh

 3. Thái độ

• Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học.

II/ Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

• Tranh cấu tạo trong của chim bồ câu

• Mô hình bộ não của chim bồ câu.

III/ Tổ chức dạy học:

1. ổn định

2. Kiểm tra

* Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay?

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/07/2022 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 24 (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 27/01/2013 Ngày dạy: 29/01/2013 Tiết 45: CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU I/ Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: Nắm được hoạt động của các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh thích nghi với đời sống bay Nêu được các điểm sai khác trong cấu tạo của chim bồ câu so với thằn lằn 2.Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát tranh, kỹ năng so sánh 3. Thái độ Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học. II/ Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Tranh cấu tạo trong của chim bồ câu Mô hình bộ não của chim bồ câu. III/ Tổ chức dạy học: ổn định Kiểm tra * Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay? Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung *GV: Cho HS nhắc lại các bộ phận của hệ tiêu hoá ở chim, cho HS thảo luận: + Hệ tiêu hoá của chim hoàn thiện hơn bò sát ở những điểm nào? + Vì sao chim có tốc độ tiêu hoá cao hơn bò sát? *HS: Thảo luận " đại diện trả lời " GV chuẩn kiến thức *GV: Yêu cầu HS đọc < SGK trang 141, quan sát hình 43.1, thảo luận: + Tim của chim có gì khác so với bò sát? + ý nghĩa của sự khác nhau đó? *HS: Thảo luận nhóm thống nhất ý kiến " đại diện trả lời " nhóm khác nhận xét " GV chuẩn kiến thức *GV: Yêu cầu HS đọc <, quan sát hình 43.2 SGK thảo luận: + So sánh hô hấp của chim với bò sát + Vai trò của túi khí? + Bề mặt trao đổi khí rông có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống bay lượn của chim bồ câu? *HS: Thảo luận nhóm " đại diện nhóm trình bày " nhóm khác bổ sung " GV chuẩn kiến thức *GV: Yêu cầu HS đọc <, thảo luận: + Nêu đặc điểm hệ bài tiết và hệ sinh dục của chim? + Những đặc điểm nào thể hiện sự thích nghi với đời sống bay? *HS: Đọc < thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến " đại diện trình bày " nhóm khác bơ sung " Gv chuẩn kiến thức *GV: Yêu cầu HS quan sát mô hình não chim, hình 43.4 SGK thảo luận: + So sánh bộ não chim với bò sát *HS: quan sát mô hình, ghi nhận kiến thức " đại diện chỉ trên mô hình " lớp nhận xét, bổ sung " GV chuẩn kiến thức I/ Các cơ quan dinh dưỡng 1.Hệ tiêu hoá - Thực quản có diều, dạ dày: dạ dày tuyến, dạ dày cơ " tốc độ tiêu hoá cao *Kết luận: + ống tiêu hoá phân hoá, chuyên hoá với chức năng + Tốc độ tiêu hoá cao 2.Hệ tuần hoàn *Kết luận: + Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn + Máu nuôi cơ thể giàu oxi (máu đỏ tươi) " sự trao đổi chất mạnh 3.Hệ hô hấp *Kết luận: - Phổi có mạng ống khí - Một số ống khí thông với túi khí " Bề mặt trao đổi khí rộng - Trao đổi khí: + Khi bay: do túi khí + Khi đậu: do phổi 4.Hệ bài tiết và sinh dục *Kết luận: - Bài tiết: + Thận sau + Không có bóng đái + Nước tiểu thải ra ngoài cùng phân - Sinh dục + Con đực: 1 đôi tinh hoàn + Con cái: buồng trứng trái phát triển + Thụ tinh trong. II. Thần kinh và các giác quan - Bộ não phát triển: + Não trước lớn + Tiểu não có nhiều nếp nhăn + Não giữa có 2 thuỳ thị giác - Giác quan: + Mắt tinh, có mí thứ 3 mỏng + Tai: có ống tai ngoài Củng cố HS đọc kết luận SGK Trình bày đặc điểm hô hấp của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay? 5. Hướng dẫn về nhà: Học bài theo câu hỏi SGK Sưu tầm tranh ảnh một số đại diện lớp chim Kẻ bảng trang 145 vào vở. Ngày soạn: 27/01/2013 Ngµy d¹y: 30/01/2013 TiÕt 46: §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña líp chim I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc - HS Tr×nh bµy ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm ®Æc tr­ng cña c¸c nhãm chim thÝch nghi víi ®êi sèng tõ ®ã thÊy ®­îc sù ®a d¹ng cña chim. - Nªu ®­îc ®Æc ®iÓm chung vµ vai trß cña chim. 2. KÜ n¨ng - RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh. KÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm. 3. Th¸i ®é - Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ c¸c loµi chim cã lîi. II. §å dïng d¹y vµ häc - Tranh phãng to h×nh 44 SGK. - PhiÕu häc tËp: III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra 3. Bµi míi: VB: Nh­ SGK. Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu sù ®a d¹ng cña c¸c nhãm chim Môc tiªu: Tr×nh bµy ®­îc ®Æc ®iÓm cña c¸c nhãm chim thÝch nghi víi ®êi sèng, tõ ®ã thÊy ®­îc sù ®a d¹ng cña chim. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV cho HS ®äc th«ng tin môc 1, 2, 3 SGK, quan s¸t h×nh 44 tõ 1 ®Õn 3, ®iÒn vµo phiÕu häc tËp. - GV chèt l¹i kiÕn thøc. - HS thu nhËn th«ng tin, th¶o luËn nhãm, hoµn thµnh phiÕu häc tËp. - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶, c¸c nhãm kh¸c bæ sung. Nhãm chim §¹i diÖn M«i tr­êng sèng §Æc ®iÓm cÊu t¹o C¸nh C¬ ngùc Ch©n Ngãn Ch¹y §µ ®iÓu Th¶o nguyªn, sa m¹c Ng¾n, yÕu Kh«ng ph¸t triÓn Cao, to, kháe 2-3 ngãn B¬i Chim c¸nh côt BiÓn Dµi, khoÎ RÊt ph¸t triÓn Ng¾n 4 ngãn cã mµng b¬i Bay Chim ­ng Nói ®¸ Dµi, khoÎ Ph¸t triÓn To,cã vuèt cong. 4 ngãn - GV yªu cÇu HS ®äc b¶ng, quan s¸t h×nh 44.3, ®iÒn néi dung phï hîp vµo chç trèng ë b¶ng trang 145 SGK. - GV chèt l¹i b»ng ®¸p ¸n ®óng. + Bé: 1- Ngçng; 2- Gµ; 3- Chim ­ng; 4- Có. + §¹i diÖn: 1- VÞt; 2- Gµ; 3- C¾t; 4- Có lîn. - GV cho HS th¶o luËn: - V× sao nãi líp chim rÊt ®a d¹ng? - GV chèt l¹i kiÕn thøc. - HS quan s¸t h×nh, th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh b¶ng. - §¹i diÖn nhãm ph¸t biÓu, c¸c nhãm kh¸c bæ sung. - HS th¶o luËn rót ra nhËn xÐt vÒ sù ®a d¹ng: + NhiÒu loµi. + CÊu t¹o c¬ thÓ ®a d¹ng. + Sèng ë nhiÒu m«i tr­êng. KÕt luËn: - Líp chim rÊt ®a d¹ng: Sè loµi nhiÒu, chia lµm 3 nhãm: Chim ch¹y. Chim b¬i. Chim bay - Lèi sèng vµ m«i tr­êng sèng phong phó. Ho¹t ®éng 2: §Æc ®iÓm chung cña líp chim Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV cho HS nªu ®Æc ®iÓm chung cña chim vÒ: + §Æc ®iÓm c¬ thÓ + §Æc ®iÓm cña chi + §Æc ®iÓm cña hÖ h« hÊp, tuÇn hoµn, sinh s¶n vµ nhiÖt ®é c¬ thÓ. - HS th¶o luËn, rót ra ®Æc ®iÓm chung cña chim. - §¹i diÖn nhãm ph¸t biÓu, c¸c nhãm kh¸c bæ sung. KÕt luËn: - §Æc ®iÓm chung + M×nh cã l«ng vò bao phñ + Chi tr­íc biÕn ®æi thµnh c¸nh. Cã má sõng + Phæi cã mang èng khÝ, cã tói khÝ tham gia h« hÊp. + Tim 4 ng¨n, m¸u ®á t­¬i nu«i c¬ thÓ + Trøng cã vá ®¸ v«i, ®­îc Êp nhê th©n nhiÖt cña chim bè mÑ. + Lµ ®éng vËt h»ng nhiÖt. Ho¹t ®éng 3: Vai trß cña chim Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin trong SGK vµ tr¶ lêi c©u hái: - Nªu Ých lîi vµ t¸c h¹i cña chim trong tù nhiªn vµ trong ®êi sèng con ng­êi? - LÊy c¸c vÝ dô vÒ t¸c h¹i vµ lîi Ých cña chim ®èi víi con ng­êi? - HS ®äc th«ng tin ®Ó t×m c©u tr¶ lêi. - Mét vµi HS ph¸t biÓu, líp bæ sung. KÕt luËn: Vai trß cña chim: - Lîi Ých: + ¨n s©u bä vµ ®éng vËt gÆm nhÊm + Cung cÊp thùc phÈm + Lµm ch¨n, ®Öm, ®å trang trÝ, lµm c¶nh. + HuÊn luyÖn ®Ó s¨n måi, phôc vô du lÞch. + Gióp ph¸t t¸n c©y rõng. - Cã h¹i: + ¨n h¹t, qu¶, c¸ + Lµ ®éng vËt trung gian truyÒn bÖnh. 4. Cñng cè - Gäi 1 häc sinh ®äc kÕt luËn. 5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ - Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái SGK - §äc môc “Em cã biÕt”. - ¤n l¹i néi dung kiÕn thøc líp chim. --------—– & —–--------

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tuan_24_ban_hay.doc