Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 3 - Trường THCS Phúc Thắng

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

• HS nêu được đặc điểm cấu tạo di chuyển, dinh dưỡng và sinh sản của trùng biến và trùng giày.

• HS thấy được sự phân hoá chức năng các bộ phận trong tế bào của trùng giày  đã có biểu hiện mầm mống của ĐV đa bào.

 2. Kỹ năng:

• Kỹ năng quan sát so sánh, phân tích, tổng hợp.

• Kỹ năng hoạt động nhóm.

 3. Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn

II/ Chuẩn bị đồ dùng :

• HS kẻ phiếu HT vào vở.

III/ Tổ chức dạy học:

 1. ổn định:

 2. Kiểm tra: a. Trình bày đặc điểm cấu tạo và dinh dưỡng của trùng roi ?

 3. Bài mới:

• Mở bài: Chúng ta tiếp tục nghiên cứu một số đại diện khác của ngành ĐVNS Trùng biến hình và trùng giày.

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 14/07/2022 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 3 - Trường THCS Phúc Thắng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:03/9/2013 Ngày dạy:06/9/2013 Tiết 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nêu được đặc điểm cấu tạo di chuyển, dinh dưỡng và sinh sản của trùng biến và trùng giày. HS thấy được sự phân hoá chức năng các bộ phận trong tế bào của trùng giày ® đã có biểu hiện mầm mống của ĐV đa bào. 2. Kỹ năng: Kỹ năng quan sát so sánh, phân tích, tổng hợp. Kỹ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn II/ Chuẩn bị đồ dùng : Hình phóng to 5.1, 5.2 5.3 trong SGK. ChuÈn bÞ t­ liÖu vÒ ®éng vËt nguyªn sinh HS kẻ phiếu HT vào vở. III/ Tổ chức dạy học: 1. ổn định: 2. Kiểm tra: a. Trình bày đặc điểm cấu tạo và dinh dưỡng của trùng roi ? b. Trïng roi gièng vµ kh¸c víi thùc vËt ë nh÷ng ®iÓm nµo? 3. Bài mới: Mở bài: Chúng ta tiếp tục nghiên cứu một số đại diện khác của ngành ĐVNS Trùng biến hình và trùng giày. Ho¹t ®éng cña GV& HS Néi dung - GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK, trao ®æi nhãm GV ph¸t phiÕu vµ Y/C HS hoµn thµnh phiÕu häc tËp. -HS C¸ nh©n tù ®äc c¸c th«ng tin £ SGK trang 20, 21. - Quan s¸t H 5.1; 5.2; 5.3 SGK trang 20; 21 ghi nhí kiÕn thøc. - GV quan s¸t ho¹t ®éng cña c¸c nhãm ®Ó h­íng dÉn, ®Æc biÖt lµ nhãm häc yÕu. - Trao ®æi nhãm thèng nhÊt c©u tr¶ lêi. Yªu cÇu nªu ®­îc: + CÊu t¹o: c¬ thÓ ®¬n bµo + Di chuyÓn: nhê bé phËn cña c¬ thÓ; l«ng b¬i, ch©n gi¶. + Dinh d­ìng: nhê kh«ng bµo co bãp. + Sinh s¶n: v« tÝnh, h÷u tÝnh. - GV kÎ phiÕu häc tËp lªn b¶ng ®Ó HS ch÷a bµi. - Yªu cÇu c¸c nhãm lªn ghi c©u tr¶ lêi vµo phiÕu trªn b¶ng. - §¹i diÖn nhãm lªn ghi c©u tr¶ lêi, c¸c nhãm kh¸c theo dâi, nhËn xÐt vµ bæ sung. - HS theo dâi phiÕu chuÈn, tù söa ch÷a nÕu cÇn. - GV ghi ý kiÕn bæ sung cña c¸c nhãm vµo b¶ng. ? Dùa vµo ®©u ®Ó chän nh÷ng c©u tr¶ lêi trªn? - GV t×m hiÓu sè nhãm cã c©u tr¶ lêi ®óng vµ ch­a ®óng (nÕu cßn ý kiÕn ch­a thèng nhÊt, GV ph©n tÝch cho HS chän l¹i). - GV cho HS theo dâi phiÕu kiÕn thøc chuÈn. I/ So sánh trùng biến hình và trùng giày Bài tập Đặc điểm Trùng biến hình Trùng giày 1 Cấu tạo Di chuyển -Gồm 1 tế bào có : + Chất nguyên s lỏng , nhân +Không bào tiêu hóa không bào co bóp . -Nhờ chân giả ( do chất nguyên sinh dồn về một phía. -Gồm 1 tế bào có : +Chất nguyên sinh , nhân lớn , nhân nhỏ . + 2không bào co bóp không bào tiêu hóa rãnh miệng , hầu . + Lông bơi xung quanh cơ thể - Nhờ lông bơi 2 Dinh dưỡng -Tiêu hóa nội bào . - Bài tiết : Chất thừa dồn đến không bào co bóp ® thải ra ngoài ở mọi nơi . - Thức ăn ® miệng ® kb tiêu hóa ® biến đổi nhờ enzim - Chất thải được đưa đến không bào co bóp ® lỗ thoát ra ngoài 3 Sinh sản Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể . - Vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang . - Hữu tính : Bằng cách tiếp hợp. - GV gi¶i thÝch 1 sè vÊn ®Ò cho HS: + Kh«ng bµo tiªu ho¸ ë ®éng vËt nguyªn sinh h×nh thµnh khi lÊy thøc ¨n vµo c¬ thÓ. + Trïng giµy: tÕ bµo míi chØ cã sù ph©n ho¸ ®¬n gi¶n, t¹m gäi lµ r·nh miÖng vµ hÇu chø kh«ng gièng nh­ ë con c¸, gµ. + Sinh s¶n h÷u tÝnh ë trïng giµy lµ h×nh thøc t¨ng søc sèng cho c¬ thÓ vµ rÊt Ýt khi sinh s¶n h÷u tÝnh. - GV cho HS tiÕp tôc trao ®æi: + Tr×nh bµy qu¸ tr×nh b¾t måi vµ tiªu ho¸ måi cña trïng biÕn h×nh. - Kh«ng bµo co bãp ë trïng ®Õ giµy kh¸c trïng biÕn h×nh nh­ thÕ nµo? - Sè l­îng nh©n vµ vai trß cña nh©n? - Qu¸ tr×nh tiªu ho¸ ë trïng giµy vµ trïng biÕn h×nh kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? - HS nªu ®­îc: + Trïng biÕn h×nh ®¬n gi¶n + trïng ®Õ giµy phøc t¹p + Trïng ®Õ giµy: 1 nh©n dinh d­ìng vµ 1 nh©n sinh s¶n. + Trïng ®Õ giµy ®· cã Enzim ®Ó bݪn ®æi thøc ¨n. KÕt luËn: - Néi dung trong phiÕu häc tËp. 4.Củng cố : HS đọc kết luận SGK Trả lời câu hỏi 3 Tr 22 SGK 5.Dặn dò : Đọc mục em có biết. Kẻ phiếu học tập vào vở bài tập. Ngày soạn: 8/9/13 Ngày dạy: 10/9/13 Tiết 6 BÀI 6. TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT I/ Mục tiêu : 1. Kiến thức : HS nêu được đặc điểm cấu tạo của trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh HS chỉ rõ được những tác hại do 2 loại trùng này gây lên và cách phòng chống bệnh sốt rét 2. Kỹ năng: Kỹ năng thu thập kiến thức qua kênh hình, phân tích tổng hợp. Kỹ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức vệ sinh, bảo vệ môi trừơng và cơ thể. II/ Chuẩn bị đồ dùng: GV:Hình phóng to 6.1, 6.2, 6.4 trong SGK HS kÎ phiÕu häc tËp b¶ng 1 trang 24 “T×m hiÓu vÒ bÖnh sèt rÐt” vµo vë. III/ Tổ chức dạy học: 1. ổn định: 2. Kiểm tra: Trùng biến hình di chuyển, bắt mồi, và tiêu hoá mồi như thế nào ? Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào ? 3. Bài mới: Mở bài: Trên thực tế có những bệnh do trùng gây lên ảnh huởng tới sức khoẻ con người. ví dụ trùng kiết lị trùng sốt rét. HĐ của GV và HS Nội dung chính HĐ1:: T×m hiÓu trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt Môc tiªu: HS n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña 2 lo¹i trïng nµy phï hîp víi ®êi sèng kÝ sinh. Nªu t¸c h¹i. HĐ: Cá nhân và nhóm * GV: yêu cầu HS nghiên cứu SGK quan sát H 6.1 ® 6.4 trong SGK hoàn thành phiếu HT Tên ĐV Đặc điểm Trùng kiết lị Trùng sốt rét Cấu tạo Dinh dưỡng Phát triển * HS: cá nhân đọc thông tin ® trao đổi nhóm hoàn thành phiếu HT. * GV: kẻ phiếu HT lên bảng: * HS: Đại diện 2 nhóm ghi ý kiến vào bảng ® nhóm khác nhận xét bổ sung. GV giúp HS chuẩn kiến thức: I/ Trùng kiết lị và trùng sốt rét. 1. Trùng kiết lị: + Cấu tạo: có chân giả, không có không bào. + Dinh dưỡng: thực hiện qua màng tế bào, nuốt hồng cầu. + Phát triển: trong môi trường ® kết bào xác ® vào ruột người ® chui ra khỏi bào xác ® bám vào thành ruột. 2. Trùng sốt rét : + Cấu tạo: không có cơ quan di chuyển, không có các không bào. + Dinh dưỡng: thực hiện qua màng tế bào, lấy chất dinh dưỡng từ hồng cầu. + Trong tuyến nước bọt của muỗi ® vào máu người ® chui vào hồng cầu sống và sinh sản phá huỷ hồng cầu. * GV: tiếp tục cho HS thảo luận: + Tại sao người bị sốt rét da tái xanh ? + Tại sao ngươì bị kiết lị đi ngoài ra máu. + Muốn phòng tránh bệnh kiết lị ta phải làm gì - HS dùa vµo kiÕn thøc ë b¶ng 1 tr¶ lêi. Yªu cÇu: + Do hång cÇu bÞ ph¸ huû. + Thµnh ruét bÞ tæn th­¬ng. - Gi÷ vÖ sinh ¨n uèng. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu bÖnh sèt rÐt ë n­íc ta Môc tiªu: HS n¾m ®­îc t×nh h×nh bÖnh sèt rÐt vµ c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh. HĐ: cá nhân *GV: yêu cầu HS đọc thông tin SGK kết hợp vốn hiểu biết trả lời câu hỏi: + Tình trạng bệnh sốt rét ở nước ta hiện nay như thế nào ? + Cách phòng tránh bệnh sốt rét trong cộng đồng? + Tại sao người sống ở miền núi hay bị sốt rét? - HS: C¸ nh©n ®äc th«ng tin SGK vµ th«ng tin ôc “ Em cã biÕt” trang 24, trao ®æi nhãm vµ hoµn thµnh c©u tr¶ lêi. Yªu cÇu: + BÖnh ®· ®­îc ®Èy lïi nh­ng vÉn cßn ë mét sè vïng miÒn nói. + DiÖt muçi vµ vÖ sinh m«i tr­êng. - GV th«ng b¸o chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc trong c«ng t¸c phßng chèng bÖnh sèt rÐt: + Tuyªn truyÒn ngñ cã mµn. + Dïng thuèc diÖt muçi nhóng mµn miÔn phÝ. + Ph¸t thuèc ch÷a cho ng­êi bÖnh. - GV yªu cÇu HS rót ra kÕt luËn. II/ Bệnh sốt rét ở nước ta - Bệnh sốt rét ở nước ta hiện nay đang được đẩy lùi nhưng vẫn còn ở một số vùng miền núi. - Phòng bệnh: vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, diệt muỗi, tuyên truyền ngủ màn 4. Củng cố : GV cho HS làm bài tập sau : Đánh dấu x vào câu trả lời đúng 1. Bệnh sốt rét do loại trùng nào gây lên ? a. Trùng biến hình . b. Tất cả các loại trùng . c. Trùng sốt rét 2. Trùng sốt rét phá huỷ loại tế bào nào của máu ? a. Bạch cầu . b. Hồng cầu . c. Tiểu cầu. 3. Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào ? a. Qua ăn uống. b. Qua hô hấp. c. Qua máu. §¸p ¸n: 1c; 2b; 3c. 5. Dặn dò : Đọc mục em có biết. Kẻ bảng 1 và 2 SGK Tr13

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tuan_3_truong_thcs_phuc_thang.doc