Giáo án Thể dục 7 - Tiết 53: Bật nhảy - Chạy bền

A. MỤC TIÊU

- Bật nhảy: Ôn tập các động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân. Yêu cầu hoàn thiện đợc kĩ thuật và nâng cao thành tích.

- Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

B. ĐỊA ĐIỂM – PHƠNG TIỆN

Sân thể dục, còi, đồng hồ

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Tiết 53: Bật nhảy - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 09/ 03/ 2009 Ngµy gi¶ng: 10/ 03/ 09 (6a) 12/ 03/ 09 (6c) TiÕt 53: BËt nh¶y - Ch¹y bÒn A. Môc tiªu - BËt nh¶y: ¤n tËp c¸c ®éng t¸c bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n. Yªu cÇu hoµn thiÖn ®îc kÜ thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch. - Ch¹y bÒn: Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. B. §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn S©n thÓ dôc, cßi, ®ång hå C. TiÕn tr×nh d¹y – häc Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p – Tæ chøc PhÇn më ®Çu: 1/ æn ®Þnh tæ chøc NhËn líp, kiÓm tra sÜ sè Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 2/ khëi ®éng TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng Xoay c¸c khíp Ðp d©y ch»ng Ch¹y bíc nhá Ch¹y n©ng cao ®ïi Ch¹y gãt ch¹m m«ng 7-8’ Mçi ®éng t¸c 2lx8n - c¸n sù tËp chung b¸o c¸o x x x x x x x x x x x x x x x - C¸n sù híng dÉn khëi ®éng x x x x x x x x x x x x GV híng dÉn HS tËp bæ trî PhÇn c¬ b¶n: 1. BËt nh¶y: - ¤n tËp ®¸ l¨ng tríc, ®¸ l¨ng sau, ®¸ l¨ng ngang. - Ngåi mét ch©n - Ch¬i trß ch¬i: BËt nh¶y 2 ch©n tiÕp søc 2. Ch¹y bÒn: - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn * Cñng cè: néi dung cña bµi 30 – 35 ‘ - C¸n sù híng dÉn khëi ®éng: x x x x x x x x x x x x - Häc sinh «n tËp - Hs chia lµm hai ®éi ch¬i - HS ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn +) Nam 400 m +) N÷ 300 m. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng NhËn xÐt giê häc - Híng dÉn HS vÒ «n tËp 5 – 7’ x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docTiet 53.doc