Giáo án Tiếng Anh Lớp 7 - Unit 1: Back to school

A.Objective

 Sau khi học bài này HS có khả năng:

- HS học và ôn lại những câu chào hỏi thường gặp hàn ngày trong giao tiếp

- Làm quen với các mẫu câu và cách dùng tiếng anh giao tiếp

- HS luyệ kỹ năng nghe hiểu dưới dạng hoàn thành đoạn hội thoại và ghép tranh

B. Contents

* Grammar:

 - How is everything?

 - Pretty good.

*Vocabulary

C. Teaching aids

- Cassette, record.

 

doc12 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 437 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng Anh Lớp 7 - Unit 1: Back to school, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Preparation: Teaching: Period: 1 Presentation I. Objectives:(Mục tiêu) Xác định vị trí của môn học đối với sự phát triển chung của toàn xã hội (là một công cụ tạo điều kiện hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực) tiếp cận những thông tin quốc tế về khoa học kỹ thuật, tiếp cận với các nền văn hoá khác cũng như những sự kiện quốc tế quan trọng Bảo đảm tính hệ thống hoá của bậc học, tính đặc thù của môn học, đặc điểm học sinh THCS, điều kiện dạy- học ngoại ngữ ở bậc THCS. II. Contents:(Nội dung) Nội dung ngôn ngữ trong chương trình nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản của tiếng Anh trên các bình diện ngữ âm, ngữ pháp từ vựng và văn bản Xây dựng trên quan điểm, chủ điểm, giới thiệu qua ngữ cảnh. 1.Subject: English - Là một môn học không còn mới mẻ nữa - Có vị trí quan trọng trong chương trình. - Hình thành ở học sinh những kỹ năng cơ bản về tiếng Anh và những phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục học hc đi vào cuộc sống lao động. - Phát triển các kỹ năng cơ bản để sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp đôn giản dưới dạng nghe- nói- đọc- viết. - Có sự hiểu biết khái quát về văn hoá của các nước sử dụng tiếng Anh. - “English 6” gồm 16 bài tương đương với 16 chủ đề được phát triển từ 6 chủ điểm lớn. 2.The way of learning. - Xác định đúng mục tiêu và phương pháp học tập để thu được kết quả tốt. - Rèn luyện tốt kỹ năng nghe-nói-đọc-viết thông qua việc thực hành trên lớp,làm bài tập ở nhà. - Chuẩn bị đầy đủ SGK,vở viết và vở bài tập. - Thực hành tốt theo hướng dẫn của giáo viên, thực hành được càng nhiều càng tốt. - Xây dựng môi trường học ngoại ngữ ở trường, lớp, ở nhà. - Kiểm tra thường xuyên việc học tập ở nhà của học sinh. *Comments . Ngày soạn /08/09 Tuần : 1 Ngày giảng /08/09 Tiết : 2 Lớp : 7A, 7B Unit 1: Back to school A.Objective Sau khi học bài này HS có khả năng: -Chào hỏi mọi người -Tự nói/ giới thiệu về bản thân B. Contents * Grammar: - Present simple tense - Comparatives *Vocabulary ........................................ C. Teaching aids - Cassette, record............................. D. Procedure Contents T’activitives and Ss’activities Warm- up What do you do during your summer vacation? What do you say to your friendswhen you first meet after the summer holiday? Are you happy to be back again? Active 1 Ôn lại cấu trúc dùng để chào hỏi và giới thiệu nhau Answerskey Her name is Hoa She is in class 7A Nam is also in class 7A -T asks -Ss listen and answer T introduces Ss look at the picture in part a,b (page 10 T play the tape(1st) T play the tape (2nd) Sts listen and repeat T request Sts practice in groups T calls Some groups practice before the class T requests Sts read the questions and answer follow the dialogue’s contents Ss read their answers T calls Ss to read theirb answers Ss read their answers T gives the feedback Active 2 Thực hành chào hỏi và đáp lại Newwords: social Eglish Everyday English How are you today? How is everything? Just fine, not bad, Pretty good, OK, So am I, Me,too Answerkeys: a) Mr Tan: Hello Lien. How are you? Miss Lien: Pretty good, thank you. How are you? Mr Tan: not bad,.................................................. Miss Lien: Me, too b) Nam: ............................How is everything? Nga: OK,........... How are you today, .....? Nam: Just fine, ........... Nga: .......................................................... Nam: ............, so am I Practice Dialogue T requests Ss look at the dialogues in part 4a, 4b(p. 12)and complate it T explaints Ss coppy T calls Ss listen and fill in the missing words Part 4a and 4b(p.12) T gives the feedback T requests Ss practice the dialogue T call Some pairs practice Consolidation Structure: Greeting Nice to see you again Nice to meet you ........................................................ T retells Sts lisen and remember Homework Coppy the dialogue in the lesson Lern by heart Structures use to greetting T gives assignment Sts lisen and coppy *Comments Ngày soạn /08/09 Tuần : 1 Ngày giảng /08/09 Tiết : 3 Lớp : 7A, 7B Unit 1: Back to school (A2, A3, A5) A.Objective Sau khi học bài này HS có khả năng: - HS học và ôn lại những câu chào hỏi thường gặp hàn ngày trong giao tiếp - Làm quen với các mẫu câu và cách dùng tiếng anh giao tiếp - HS luyệ kỹ năng nghe hiểu dưới dạng hoàn thành đoạn hội thoại và ghép tranh B. Contents * Grammar: - How is everything? - Pretty good.............. *Vocabulary ........................................ C. Teaching aids - Cassette, record............................. D. Procedure Contents T’activitives and Ss’activities Warm – up Checking the old lesson 2 sts read the dialogue (intonation and accuracy) 1 st answer the questions? Pairwork individualwork Active 1: Luyện cách chào hỏi Questions: ? Who are they? - Mr. Tan and Nga ? What are they doing? - They are greeting each other - Part 3 (P.12) The different in greeting *Good morning / Good afternoon/.................... ( For the edult) * Hello/Hi : ( for the children) T asks question Ss look at part 3 (p.12) listen and answer T introduces Ss listen to the teacher T plays the tape(1st) Ss listen T notes Ss coppy T plays the tape(2nd) T calls on Some Pairs practice Active 2 : Luyện nghe, thực hành chào hỏi và đáp lại lời chà Sts look at the phrases in part 4 (P.12) * Social English or Everyday English How are you to day? How are you? How is everything? How about you? Just fine, not bad, pretty good, OK , so am I, Me too Sts look at part 4a,4b(p.12) there two dialogues with some missing words, Ss have to listen to the tape and complate it * Part 4a,4b(p. 12) Some Ss go to the b.b and write their answers Answerkeys: a) Mr Tan: ............ How are you? Miss Lien: Pretty good,........ How about you? Mr Tan: Not bad,........................................... Miss Lien: Me, too b)Nam: .............How is everything? Nga: OK,.........How are you today,.... Nam: Just fine, ........... Nga ..................................................... Nam: ...., So am I Some pairs practice the dialoges T explains Ss listen and coppy T plays the tape 2-3 times Ss listen T calls Some Ss answer then practice in pairs T gives the feedback Ss coppy Listening Pre- listening Questions: ? Who are they in the pictures? ? What are they doing? Sts will listen to 4 dialogues and mark the number in the good order While - Listening Sts listen to the tape of Part 5(p. 13) Some pairs answer the questions Answerkeys: b) d) a). Post – Listening Ss practicesthe dialoge in pairs Some pairs practice the dialogue before the class T ask Ss answer T plays the tape 2-3 times Ss listen T calls Some Ss answer T gives feedback Ss coppy T call Some pairs practice Consolidation - The lesson’s contents T retell Ss listen and remember Homework Learn by heart the structures in the lesson Do exercises in the workbook T gives assignment Sts lisen and coppy *Comments Ký duyệt của tổ chuyên môn T & T introduces T play the tape(1st) T play the tape (2nd) T request Sts practice in groups T calls T requests Tcalls Sts to read theirb answers T gives the feedback Tss look at the picture in part a,b (page 10) Sts listen to the dialogue in part a,b Sts listen and repeat Sts practice in groups Some groups practice before the class Sts read the questions and answer follow the dialogue’s contents Sts read their answers Answerskey Her name is Hoa She is in class 7A Nam is also in class 7A Wholeclass Groupwork Groupwork Individually Wholeclass coppy Active 2 Thực hành chào hỏi và đáp lại T requests T explaints T requests T quides T plays the tape again(3-4) T calls T gives the feedback T requests Sts look at the phrases in part 4 (p 12) Newwords: social Eglish Everyday English How are you today? How is everything? Just fine, not bad, Pretty good, OK, So am I, Me,too Sts look at the dialogues in part 4a, 4b(p. 12)and complate it Sts listen and fill in the missing words Part 4a and 4b(p.12) Some Sts read their answers Answerkeys: a) Mr Tan: Hello Lien. How are you? Miss Lien: Pretty good, thank you. How are you? Mr Tan: not bad,.................................................. Miss Lien: Me, too b) Nam: .....................................................How is everything? Nga: OK,........... How are you today, .....? Nam: Just fine, ........... Nga: .......................................................... Nam: ............, so am I Some pairs practice 2 dialogues Wholeclass Wholeclass Individually Individually Pairwork consolidation T retells Structure: Greeting Nice to see you again Nice to meet you ........................................................ Sts lisen and remember Homework T gives assignment Coppy the dialogue in the lesson Structure use to greetting Sts lisen and coppy Ngày soạn 08/08/08 Tuần : 1 Ngày giảng 13/08/08 Tiết : 2 Lớp : 7A, 7B Unit 1: Back to school (A2, A3, A5) A.Objective Sau khi học baìo này HS có khả năng: - HS học và ôn lại những câu chào hỏi thường gặp hàn ngày trong giao tiếp - Làm quen với các mẫu câu và cách dùng tiếng anh giao tiếp - HS luyệ kỹ năng nghe hiểu dưới dạng hoàn thành đoạn hội thoại và ghép tranh B. Contents * Grammar: - How is everything? - Pretty good.............. *Vocabulary ........................................ C. Teaching aids - Cassette, record............................. D. Procedure T’s activities Contents St’s activities T requests Warm – up Checking the old lesson 2 sts read the dialogue (intonation and accuracy) 1 st answer the questions? Pairwork individualwork Active 1: Luyện cách chào hỏi T requets T asks question T introduces T plays the tape(1st) T notes T plays the tape(2nd) T requests T calls on Sts look at thepart 3 (p.12) Sts listen and answer: ? What are they doing? They are greeting each other - Mr. Tan and Nga - Part 3 (P.12) The different in greeting *Good morning / Good afternoon/.................... ( For the edult) * Hello/Hi : ( for the children) - Sts lisen and repeat - Sts practice the dialogue in pairs - Some pairs practice before the class Wholeclass Sts listen to the teacher Sts listen Sts coppy Wholeclass Pairwork Pairwork Active 2 : Luyện nghe, thực hành chào hỏi và đáp lại lời chào T requets T explains T requests T plays the tape 2-3 times T calls T gives the feedback T requests Sts look at the phrases in part 4 (P.12) * Social English or Everyday English How are you to day? How are you? How is everything? How about you? Just fine, not bad, pretty good, OK , so am I, Me too Sts look at part 4a,4b(p.12) there two dialogues with some missing words, sts have to listen to the tape and complate it * Part 4a,4b(p. 12) Some sts go to the: b.b and write their answers Answerkeys: a) Mr Tan: ............ How are you? Miss Lien: Pretty good,........ How about you? Mr Tan: Not bad,........................................... Miss Lien: Me, too b)Nam: .............How is everything? Nga: OK,.........How are you today,.... Nam: Just fine, ........... Nga ..................................................... Nam: ...., So am I Some pairs practice the dialoges Sts listen and coppy Wholeclass Sts listen and do exercise Individuawork Pairwork Listen Pre- listening T requests T introduces by asking some queations T guides Sts look at the pictures in part 5(p.13) Sts liten and answer ? Who are they in the pictures? ? What are they doing? Sts will listen to 4 dialogues and mark the number in the good order Wholeclass T&Sts Wholeclass While - Listening T plays the tape 2-3 times T calls T gives feedback Sts listen to the tape of Part 5(p. 13) Some pairs answer the questions Answerkeys: c) b) d) a). Wholeclass Pairwork Post - Listening T requests T calls Sts practicesthe dialoge in pairs Some pairs practice the dialogue before the class Pairwork Pairwork Consolidation T retells - Structures of the lesson - The lesson’s contents Listen and remember Homework T gives assignments Learn by heart the structures in the lesson Do exercises in the workbook Listen abd coppy Ký duyệt của tổ chuyên môn

File đính kèm:

  • docgiao_an_tieng_anh_lop_7_unit_1_back_to_school.doc
Giáo án liên quan