Giáo án Toán học 7 - Tiết 53: Đơn thức

I/ Mục tiêu:

- HS nhận biết được 1 số biểu thức đại số nào là đơn thức.

- Nhận biết 1 đơn thức là đơn thức thu gọn, phân biệt được phần hệ số, phần biến của đơn thức.

- Biết nhân hai đơn thức.

- Biết viết 1 đơn thức thành đơn thức thu gọn.

* Trọng Tâm:

Nhận biết được 1 số BT đại số là đơn thức.

II/ Chuẩn bị

GV: Thước thẳng

HS: Bảng nhóm, học bài.

III/ Các hoạt động dạy học.

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1021 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán học 7 - Tiết 53: Đơn thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV: D­¬ng TiÕn M¹nh So¹n ngµy:25/2/2007 D¹y ngµy:5/3/2007 TiÕt 53 ®¬n thøc I/ Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®­îc 1 sè biÓu thøc ®¹i sè nµo lµ ®¬n thøc. - NhËn biÕt 1 ®¬n thøc lµ ®¬n thøc thu gän, ph©n biÖt ®­îc phÇn hÖ sè, phÇn biÕn cña ®¬n thøc. - BiÕt nh©n hai ®¬n thøc. - BiÕt viÕt 1 ®¬n thøc thµnh ®¬n thøc thu gän. * Träng T©m: NhËn biÕt ®­îc 1 sè BT ®¹i sè lµ ®¬n thøc. II/ ChuÈn bÞ GV: Th­íc th¼ng HS: B¶ng nhãm, häc bµi. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. TG Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß 10’ 1. KiÓm tra bµi cò. ?1 Chän c©u tr¶ lêi ®óng gi¸ trÞ cña biÓu thøc 2x2 -6x + 1 t¹i x = -2. lµ A .-3; B. 21; C.5; D. -10 HS2: TÝnh gi¸ trÞ cña BT x2y3 +xy t¹i x = 1/2; y = 1/2 HS: 1. C©u tr¶ lêi ®óng lµ B. HS2: Thay x = 1; y= 1/2 vµo BT => 10’ 2. §¬n thøc. Cho c¸c biÓu thøc sau. 4xy2; 3 – 2y; 3/5 – x2 y3 x; 10x + y 5 (x + y); 2x2 (-1/2)y3x; 2x2y; -2y H¨y s¾p xÕp chóng thµnh 2 nhãm Nhãm 1: Nh÷ng biÓu thøc cã chøa phÐp céng, phÐp trõ. Nhãm 2: C¸c biÓu thøc cßn l¹i. Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸c biÓu thøc trong nhãm 2 lµ nh÷ng vÝ dô vÒ ®¬n thøc. C¸c biÓu thøc ë nhãm 2 cã ®iÒu g× chung, tõ ®ã cho biÕt ®¬n thøc lµ nh÷ng biÓu thøc nh­ thÕ nµo. LÊy vÝ dô vÒ ®¬n thøc. Gi¸o viªn giíi thiÖu chó ý (SGK-30) 1 häc sinh ®äc ®Ò bµi. 1 häc sinh kh¸c tr¶ lêi. Nhãm 1: 3 – 2y; 10x + y; 5 (x + y ) Nhãm 2: 4x2y; -x2 y3 x; 2x2 ()y3x; 2x2y; -2y Häc sinh ®äc kh¸i niÖm ®¬n thøc (SGK-30) Häc sinh lÊy vÝ dô vÒ ®¬n thøc. 5’ 3. §¬n thøc thu gän. Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc SGK trong 3 phót. §¥n thøc nh­ thÕ nµo gän lµ ®¬n thøc thu gän lÊy vÝ dô, x¸c ®Þnh hÖ sè, phÇn biÕn. LÊy vÝ dô vÒ ®¬n thøc kh«ng lµ ®¬n thøc thu gän. Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc chó ý (SGK-) Häc sinh tù ®äc SGK Häc sinh tr¶ lêi råi lÊy vÝ dô +, x; 2xy2; 10x3y5...lµ nh÷ng ®¬n thøc thu gän. +, 3x2ü; 2x3y; 5xyzx2y kh«ng pahØ lµ nh÷ng ®¬n thøc thu gän Häc sinh ®äc chó ý SGK. Chó ý: - Mçi sè còng lµ ®¬n thøc thu gän. - Trong ®¬n thøc thu gän mçi biÕn chØ ­îc viÕt 1 lÇn th«ng th­êng hÖ sè viÕt tr­íc phÇn biÕn viÕt sau vµ c¸c biÕn ®­îc viÕt theo thø tù c¸c ch÷ c¸i. 7’ 4. BËc cña ®¬n thøc. VÝ dô: Cho ®¬n thøc 2x5y3z X¸c ®Þnh mò cña tõng biÕn. Gi¸o viªn giíi thiÖu bËc cña ®¬n thøc. - BËc cña ®¬n thøc cã hÖ kh¸c kh«ng lµ tæng sè mò cña tÊt c¶ c¸c biÕn trong ®¬n thøc ®ã. - Sè thøc kh¸c kh«ng alf ®¬n thøc bËc kh«ng. - Sè kh«ng lµ ®¬n thøc kh«ng cã bËc. Häc sinh thùc hiÖn BiÕn x cã sè mò lµ 5. BiÕn y cã sè mò lµ 3 BiÕn z cã sè mò lµ 1. - BËc cña ®¬n thøc lµ 5 + 3 + 1 = 9 - Häc sinh nghe giíi thiÖu 5’ 5. Nh©n hai ®¬n thøc. VÝ dô: Nh©n hai ®¬n thcs 2x2y vµ 9xy4. Gi¸o viªn võa h­íng dÉn võa lµm (2x2 y) (9x y4) = (2 . 9) (x2 y) (x x4) = 18 (x2 x) (y y4) = 18x3 y5 Chó ý (SGK-32) Cho häc sinh lµm bµi 3 t×m tÝch cña x3 vµ 8xy2 Häc sinh l¾ng nghe Häc sinh chó ý (SGK-32) Häc sinh lµm bµi tËp 3. = 2x4 y2. 8’ 6. LuyÖn tËp, cñng cè. Lµm bµi tËp 10, 11, 12 (SGK-32) a. x2 y vµ 2x y3 b. x3 y vµ -2x3 y5 Gi¸o viªn gäi häc sinh lªn b¶ng thùc hiÖn. a. = x3 y4 b. = x6 y6 7. H­íng dÉn. - Häc thuéc kh¸i niÖm ®¬n thøc. - Lµm bµi tËp: 16, 17, 18 (SGK-12)

File đính kèm:

  • docTIET 53.doc
Giáo án liên quan