Giáo án Vật lý 10 - Cân bằng của vật rắn không quay

Câu 1: Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực:

A. Hợp lực của hai lực phải bằng lực thứ ba B. Ba lực đó có giá đồng phẳng, không đồng quy

 C. D.

Câu 2: Khi nào thì lực tác dụng vào một vật có trục quay cố định không làm cho vật quay?

 A. Lực tác dụng có giá đi qua trục quay B. Tác dụng của lực gây ra gia tốc hướng tâm

 C. Tác dụng của lực gây ra mômen qauy D. Lực tác dụng có cánh tay đòn nhỏ

Câu 3: Trường hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục?

 A. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay.

 B. Lực có giá song song với trục quay C. Lực có giá cắt trục quay

 D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.

Câu 4: Một người dùng gậy khối lượng không đáng kể dài 1m quẩy một túi xách khối lượng 5kg, khoảng cách từ vai đến túi xách là 0,6m. Tính lực giữ của tay để gậy cân bằng theo phương ngang?

 A. 33N B. 50N C. 75N D. 20N

 

doc10 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 928 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 10 - Cân bằng của vật rắn không quay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C¢N B»NG CñA VËT R¾N KH¤NG QUAY Câu 1: Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực: A. Hợp lực của hai lực phải bằng lực thứ ba B. Ba lực đó có giá đồng phẳng, không đồng quy C. D. Câu 2: Khi nào thì lực tác dụng vào một vật có trục quay cố định không làm cho vật quay? A. Lực tác dụng có giá đi qua trục quay B. Tác dụng của lực gây ra gia tốc hướng tâm C. Tác dụng của lực gây ra mômen qauy D. Lực tác dụng có cánh tay đòn nhỏ Câu 3: Trường hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục? A. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay. B. Lực có giá song song với trục quay C. Lực có giá cắt trục quay D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay. Câu 4: Một người dùng gậy khối lượng không đáng kể dài 1m quẩy một túi xách khối lượng 5kg, khoảng cách từ vai đến túi xách là 0,6m. Tính lực giữ của tay để gậy cân bằng theo phương ngang? A. 33N B. 50N C. 75N D. 20N Caâu 5: Choïn phaùt bieåu ñuùng A. Hai löïc tröïc ñoái laø hai löïc cuøng giaù, cuøng chieàu, coù ñoä lôùn baèng nhau. B. Hai löïc tröïc ñoái laø hai löïc coù giaù song song, ngöôïc chieàu, coù ñoä lôùn baèng nhau. C. Hai löïc tröïc ñoái laø hai löïc cuøng giaù, ngöôïc chieàu, coù ñoä lôùn baèng nhau. D. Hai löïc tröïc ñoái laø hai löïc coù giaù song song, cuøng chieàu, coù ñoä lôùn baèng nhau. Caâu 6: Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng. Hai löïc tröïc ñoái khoâng caân baèng laø: A. Hai löïc tröïc ñoái cuøng ñaët treân moät vaät. B Hai löïc cuøng giaù, cuøng ñoä lôùn, ngöôïc chieàu. C. Hai löïc cuøng giaù, cuøng ñoä lôùn, ngöôïc chieàu vaø cuøng ñaët leân moät vaät. D. Hai löïc tröïc ñoái ñaët leân hai vaät khaùc nhau. Caâu 7: Ñieàn töø ñuùng vaøo choã troáng.Troïng taâm laø ñieåm ñaët cuûa taùc duïng leân vaät. A. Löïc B. Troïng löïc C. Troïng löôïng D. Löïc haáp daãn. Caâu 8: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Taùc duïng cuûa moät löïc leân moät vaät raén seõ: A. Thay ñoåi khi tröôït löïc ñoù treân giaù cuûa noù . Khoâng thay ñoåi khi tröôït löïc ñoù treân giaù cuûa noù C. Thay ñoåi khi tònh tieán löïc ñoù treân giaù cuûa noù. D. Khoâng thay ñoåi khi tònh tieán löïc ñoù. Caâu 9: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Moät quyeån saùch ñöôïc ñaët naèm yeân treân maët baøn naèm ngang. Caëp löïc tröïc ñoái caân baèng trong tröôøng hôïp naøy laø: A. Troïng löïc taùc duïng leân quyeån saùch vaø troïng löïc taùc duïng leân baøn. B. Troïng löïc taùc duïng leân quyeån saùch vaø phaûn löïc cuûa maët baøn taùc duïng leân quuyeån saùch. C. Löïc neùn cuûa quyeån saùch taùc duïng leân maët baøn vaø phaûn löïc cuûa maët baøn taùc duïng leân quyeån saùch. D. Löïc neùn cuûa quyeån saùch taùc duïng leân maët baøn vaø troïng löôïng cuûa quyeån saùch. Caâu 10: Choïn caâu traû lôøi sai. Ñieàu kieän caân baèng cuûa vaät raén khi chòu taùc duïng cuûa ba löïc khoâng song song laø: A. Hôïp löïc cuûa ba löïc phaûi baèng khoâng. B. Hôïp löïc cuûa hai löïc phaûi caân baèng vôùi löïc thöù ba. C. Ba löïc phaûi ñoàng phaúng vaø ñoàng qui vaø coù hôïp löïc =0 D. Ba löïc ñoàng qui nhöng khoâng ñoàng phaúng. Caâu 11: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Hôïp löïc cuûa hai löïc ñoàng qui laø moät löïc: A. Coù ñoä lôùn baèng toång ñoä lôùn cuûa hai löïc. B. Coù ñoä lôùn baèng hieäu ñoä lôùn cuûa hai löïc. C. Coù ñoä lôùn ñöôïc xaùc ñònh baát kì. D. Coù phöông, chieàu vaø ñoä lôùn ñöôïc xaùc ñònh theo quy taéc hình bình haønh. Caâu 12: Ñieàn vaøo choã troáng. Hôïp löïc cuûa hai löïc song song cuøng chieàu taùc duïng vaøo moät vaät raén laø moät löïc , vôùi hai löïc vaø coù ñoä lôùn baèng cuûa hai löïc ñoù. A. Song song, ngöôïc chieàu, toång. B. Song song, cuøng chieàu, toång. C. Song song, cuøng chieàu, hieäu. D. Song song, ngöôïc chieàu, hieäu. Caâu 13: Choïn caâu traû lôøi sai. A. Moät vaät caân baèng khoâng beàn laø khi noù bò leäch khoûi vò trí caân baèng ñoù thì troïng löïc taùc duïng leân noù keùo noù ra xa khoûi vò trí ñoù. B. Moät vaät bò leäch khoûi traïng thaùi caân baèng khoâng beàn thì khoâng töï trôû veà ñöôïc vò trí ñoù. C. Caân baèng khoâng beàn coù troïng taâm ôû vò trí thaáp nhaát so vôùi caùc ñieåm laân caän. D. Ngheä syõ xieác ñang bieåu dieãn thaêng baèng treân daây laø thaêng baèng khoâng beàn. Caâu 14: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Treo moät vaät ôû ñaàu moät dôïi daây meàm nhö hình 3.5. Khi caân baèng daây treo truøng vôùi: A. Ñöôøng thaúng ñöùng ñi qua troïng taâm G cuûa vaät. B. Ñöôøng thaúng ñöùng ñi qua ñieåm treo N. C. Truïc ñoái xöùng cuûa vaät. D. Caû A vaø B ñeàu ñuùng. Caâu 15: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. A. Moät vaät caân baèng beàn laø khi noù bò leäch khoûi vò trí caân baèng ñoù thì troïng löïc taùc duïng leân noù keùo noù trôû veà vò trí ñoù. B. Caân baèng beàn coù troïng taâm ôû vò trí thaáp nhaát so vôùi caùc ñieåm laân caän. C. Caùi buùt chì ñöôïc caém ngaäp vaøo con dao nhíp laø caân baèng beàn. D. Caû A, B vaø C ñeàu ñuùng. Caâu 16: Choïn caâu traû lôøi sai. A. Moät vaät caân baèng phieám ñònh laø khi noù bò leäch khoûi vò trí caân baèng ñoù thì troïng löïc taùc duïng leân noù giöõ noù ôû vò trí caân baèng môùi. B. Vaät coù troïng taâm caøng thaáp thì caøng keùm beàn. C. Caân baèng phieám ñònh coù troïng taâm ôû moät vò trí xaùc ñònh hay ôû moät ñoä cao khoâng ñoåi. D. Traùi boùng baøn ñaët treân baøn coù caân baèng phieám ñònh. Caâu 17: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Moät vaät chòu staùc duïng ñoàng thôøi cuûa ba löïc ñoàng phaúng F1 = 80N; F2 = 60N vaø F3. Bieát vaø vaät ñöùng yeân. Ñoä lôùn cuûa F3 vaø goùc hôïp bôûi vôùi laø: A. 20N; 370 B. 100N; 370 C. 100N; 1430 D. 140N; 1430 C©u 18: Träng lùc cã ®Æc ®iÓm lµ: Lµ lùc hót cña tr¸i ®Êt t¸c dông lªn vËt. §Æt ®Æt vµo vËt, cã ph­¬ng th¼ng ®øng, chiÒu h­íng xuèng, cã ®é lín kh«ng ®æi. §é lín träng lùc tØ lÖ víi khèi l­îng vËt, ®Æt vµo träng t©m vËt, lu«n h­íng xuèng d­íi. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n A. B. C. C©u 19: Chän c©u ®óng: T¸c dông mét lùc lªn vËt r¾n sÏ lµm vËt võa chuyÓn ®éng th¼ng, võa chuyÓn ®éng quay. T¸c dông mét lùc lªn vËt r¾n sÏ lµm vËt chuyÓn ®éng th¼ng. T¸c dông mét lùc lªn vËt r¾n sÏ lµm vËt chuyÓn ®éng quay. KÕt qu¶ t¸c dông lùc kh«ng thay ®æi, khi ta dÞch chuyÓn lùc tr­ît theo ph­¬ng (gi¸) cña nã. C©u 20: Chän c©u sai: Cã thÓ thay lùc t¸c dông lªn mét vËt r¾n b»ng lùc song song cïng chiÒu víi lùc . Kh«ng thÓ thay lùc t¸c dông lªn mét vËt r¾n b»ng lùc song song cïng chiÒu víi lùc . Cã thÓ thay lùc t¸c dông lªn mét vËt r¾n b»ng lùc chiÒu vµ n»m cïng gi¸ víi lùc . KÕt qu¶ t¸c dông lùc t¸c dông lªn mét vËt r¾n kh«ng ®æi khi ta thay b»ng lùc kh¸c cïng ®é lín, cïng chiÒu vµ n»m cïng gi¸ víi lùc . C©u 21: X¸c ®Þnh träng t©m cña vËt b»ng c¸ch: VËt ph¼ng ®ång tÝnh, träng t©m lµ t©m cña vËt (h×nh tam gi¸c lµ giao ®iÓm cña c¸c trung tuyÕn). T×m ®iÓm ®Æt träng lùc cña vËt. Treo vËt b»ng mét cña bÊt kú råi ®­êng th¼ng ®øng qua ®iÓm treo; Lµm nh­ vËy víi 2 ®iÓm, th× giao ®iÓm hai ®­êng th¼ng ®øng lµ träng t©m vËt. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n A. B. C. C©u 22: VËt r¾n c©n b»ng khi: Cã diÖn tÝch ch©n ®Õ lín. C. Cã träng t©m thÊp. Cã mÆt ch©n ®Õ, ®­êng th¼ng ®øng qua träng t©m cña mÆt ch©n ®Õ. D. TÊt c¶ c¸c ®¸p ©n trªn. C©u 23: Chän c©u ®óng: Mét vËt r¾n cã ba lùc kh«ng song song t¸c dông c©n b»ng khi ba lùc ®ång qui, ®ång ph¼ng. Mét vËt r¾n cã ba lùc kh«ng song song t¸c dông c©n b»ng khi hîp lùc cña hai lùc cïng gi¸, cïng ®é lín vµ ng­îc chiÒu víi lùc thø ba. Mét vËt r¾n cã ba lùc kh«ng song song t¸c dông c©n b»ng khi ®é lín cña tæng hai lùc b»ng tæng ®é lín cña lùc khi. C¶ ba tr­êng hîp trªn. C©u 24: Chän c©u ®óng: §iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt r¾n vµ chÊt ®iÓm cã ba lùc kh«ng song song t¸c dông lµ gièng nhau. §iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt r¾n kh¸c ®iÒu kiÖn c©n b»ng cña chÊt ®iÓm cã ba lùc kh«ng song song t¸c dông kh¸c nhau lµ ba lùc ph¶i ®ång qui. §iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt r¾n kh¸c ®iÒu kiÖn c©n b»ng cña chÊt ®iÓm cã ba lùc kh«ng song song t¸c dông kh¸c nhau lµ ba lùc ®ång ph¼ng. §iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt r¾n kh¸c ®iÒu kiÖn c©n b»ng cña chÊt ®iÓm cã ba lùc kh«ng song song t¸c dông kh¸c nhau lµ tæng ba lùc b»ng kh«ng. C©u 25: Chän c©u ®óng: Hîp lùc cña hai lùc t¸c dông lªn vËt r¾n lµ mét lùc cã gi¸ trÞ b»ng tæng hai lùc. 300 theo c¸ch ng½m chõng t×m d2’, d2) Hîp lùc cña hai lùc kh«ng song song t¸c dông lªn vËt r¾n lµ mét lùc ®­îc biÓu diÔn b»ng ®­êng chÐo h×nh b×nh hµnh mµ hai c¹nh lµ hai lùc thµnh phÇn. Hîp lùc cña hai lùc t¸c dông lªn vËt r¾n lµ mét lùc mµ cã t¸c dông gièng toµn bé hai lùc ®ã. TÊt c¶ ®¸p ¸n trªn. C©u 26: Mét qu¶ cÇu cã träng l­îng P = 40N ®­îc treo vµo t­êng nhê mét sîi d©y lµm víi t­êng mét gãc a=300. Bá qua ma s¸t ë chç tiÕp xóc gi÷a qu¶ cÇu vµ t­êng. Lùc c¨ng cña d©y vµ ph¶n lùc cña t­êng t¸c dông lªn qu¶ cÇu lµ: 46N & 23N. b. 23N vµ 46N. c. 20N vµ 40N. d. 40N vµ 20N. C©u 27 Mét ngän ®Ìn cã khèi l­îng 1kg ®­îc treo d­íi trÇn nhµ b»ng mét sîi d©y. D©y chØ chÞu ®­îc lùc c¨ng lín nhÊt lµ 8N (lÊy g = 10m/s2). (tr¶ lêi 1,2) 1) Chän c¸ch treo ®Ìn nµo phï hîp nhÊt: ChØ cÇn treo b»ng ngän ®Ìn vµo mét ®Çu d©y. Ph¶i treo ®Ìn b»ng hai sîi d©y hoÆc luån sîi d©y qua mét c¸i nãc cña ®Ìn vµ hai ®Çu g¾n lªn trÇn nhµ. Ph¶i treo ®Ìn b»ng ba sîi d©y. C¶ ba c¸ch trªn. 600 2) NÕu treo b»ng c¸ch luån sîi d©y qua mét c¸i nãc cña ®Ìn vµ hai ®Çu g¾n lªn trÇn nhµ. Hai nöa sîi d©y dµi b»ng nhau vµ lµm víi nhau mét gãc 600, th× søc c¨ng mçi nöa sîi d©y lµ: 7,5N. b. 8N. C. 5,7N D. 7N. A a B Cau 28 : Thang AB naëng töïa vaøo töôøng thaúng ñöùng vaø hôïp vôùi saøn nhaø goùc a = 600. Ñaàu A nhaün vaø ñaàu B coù ma saùt. (tr¶ lêi 1,2) Coù bao nhieâu löïc taùc duïng leân thang 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 2.. Phaûn löïc cuûa töôøng vaøo A vaø löïc ma saùt cuûa saøn ôû ñaàu B laø: a) b. c) c. e) Caùc giaù trò khaùc Caâu 29 : Chaát ñieåm ôû traïng thaùi caân baèng khi : o Caùc löïc phaûi cuøng giaù, cuøng ñoä lôùn nhöng ngöôïc chieàu o Toång caùc löïc caân baèng nhau d. oHôïp löïc cuûa caùc löïc coù giaù trò baèng khoâng o Caùc löïc coù giaù cuøng naêm treân moät maët phaúng vaø coù ñoä lôùn baèng nhau e. o Caùc löïc phaûi tröïc ñoái nhau Caâu31 : Trong caùc vaät sau ñaây, vaät naøo ñöôïc xem laø vaät raén : o Khoái goã chuyeån ñoäng treân maët phaúng nghieâng. C. o Khoái chaát loûng chuyeån ñoäng trong oáng daãn. o Taûng thieân thaïch chuyeån ñoäng trong khoâng gian. D. o Loø xo bieán daïng döôùi taùc duïng cuûa ngoaïi löïc. Caâu 32 : Choïn caâu ñuùng nhaát trong caùc caâu sau ñaây : o Ñieåm ñaët cuûa löïc huùt Traùi Ñaát taùc duïng leân vaät goïi laø troïng taâm. o Troïng taâm laø ñieåm coá ñònh cuûa vaät raén vaø laø ñieåm ñaët cuûa löïc haáp daãn Traùi Ñaát taùc duïng leân vaät. o Troïng taâm laø ñieåm ñaët bieät cuûa vaät raén luoân luoân thay ñoåi vaø ñieåm ñaët cuûa troïng löïc taùc duïng leân vaät. Caâu 32 Khoái taâm cuûa moät vaät raén truøng vôùi taâm ñoái xöùng cuûa vaät raén. o Vaät laø moät khoái caàu. C. o Vaät laø moät khoái hôïp. o Vaät coù daïng ñoái xöùng. D. o Vaät ñoàng chaát. E. o Vaät ñoàng chaát coù daïng ñoái xöùng. Caâu 33 Baùn kính quaùn tính cuûa moät vaät raén ñoái vôùi truïc quay laø : o Baùn kính cuûa quyõ ñaïo troøn vaïch bôûi chaát ñieåm gaàn truïc nhaát. o Baùn kính cuûa quyõ ñaïo troøn vaïch bôûi chaát ñieåm xa truïc nhaát. o Giaù trò trung bình cuûa hai baùn kính treân. o Khoaõng caùch töø khoái taâm cuûa vaät ñeán truïc quay. o Moät ñoä daøi ñöôïc ñònh nghóa khaùc ñònh nghóa khaùc treân. Caâu 34 Moät vaät raén quay quanh moät truïc ñi qua khoái taâm khoái löôïng naøo sau ñaây laø sai : o Coù ít nhaát hai chaát ñieåm cuûa vaät ñöùng yeân. o Khoái taâm cuûa vaät khoâng chuyeån ñoäng. o Caùc chaát ñieåm cuûa vaät vaïch ra nhöõng cung troøn baèng nhau trong cuøng thôøi gian. o Caùc chaát ñieåm cuûa vaät coù cuøng vaän toác goùc. o Caùc chaát ñieåm cuûa vaät coù cuøng gia toác goùc. Caâu 35 Ñieàu kieän caân baèng cuûa vaät raén khi khoâng coù truïc quay: o Caùc löïc phaûi cuøng giaù, cuøng ñoä lôùn, khaùc ngöôïc chieàu o Toång caùc löïc phaûi caân baèng nhau. o Caùc löïc coù giaù cuøng naèm treân moät maët phaúng vaø coù ñoä lôùn baèng nhau o Caùc löïc phaûi tröïc ñoái nhau . o Hôïp löïc cuûa caùc löïc coù giaù trò baèng khoâng TOÅNG HÔÏP 2 LÖÏC SONG SONG, NGAÃU LÖÏC Caâu 1 : Choïn ñaùp aùn ñuùng. Treo quy taéc hôïp hai löïc song song cuøng chieàu. Ñieåm ñaët cuûa hôïp löïc ñöôïc xaùc ñònh döïa treân bieåu thöùc sau: A. B. C. D. Caâu 2: Choïn caâu ñònh nghóa ñuùng. Ngaãu löïc laø: A. Hai löïc coù giaù song song, cuøng chieàu, coù ñoä lôùn baèng nhau. B. Hai löïc coù giaù khoâng song song, ngöôïc chieàu, coù ñoä lôùn baèng nhau. C. Hai löïc coù giaù song song, ngöôïc chieàu, coù ñoä lôùn baèng nhau, taùc duïng leân hai vaät khaùc nhau. D. Hai löïc song2, ngöôïc chieàu vaø coù ñoä lôùn baèng nhau, nhöng coù giaù khaùc nhau vaø cuøng taùc duïng vaøo moät vaät Caâu 3: Choïn caâu phaùt bieåu sai. A. Ngaãu löïc coù taùc duïng laøm cho vaät quay. B. Ngaãu löïc laø hôïp löïc cuûa hai löïc song song ngöôïc chieàu. C. Moâmen ngaãu löïc laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho taùc duïng laøm quay cuûa ngaãu löïc. D. Khoâng theå tìm ñöôïc hôïp löïc cuûa ngaãu löïc. C©u 4: Chän c©u ®óng. Hîp lùc cña hai lùc song song cïng chiÒu lµ: Gi¸ hîp lùc chia kho¶ng c¸ch gi÷a hai gi¸ cña hai lùc vµ song song cïng chiÒu t¸c dông lªn mét vËt, thµnh nh÷ng ®o¹n tØ lÖ víi ®é lín hai lùc ®ã: (Chia trong) Hîp lùc cña hai lùc vµ song song cïng chiÒu t¸c dông lªn mét vËt r¾n, lµ mét lùc song song cïng chiÒu víi hai lùc. §é lín cña hîp lùc b»ng tæng ®é lín hai lùc: F = F1 + F2. C¶ ba ®¸p ¸n trªn. C©u 5: §iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt r¾n d­íi t¸c dông cña ba lùc song song lµ: A. Ba lùc ph¶i ®ång ph¼ng. B. Ba lùc ph¶i cïng chiÒu. C. Hîp lùc cña hai lùc bÊt k× c©n b»ng víi lùc thø ba D. C¶ ba ®¸p ¸n trªn. C©u 6 : Hai b¶n b¶n máng, ®ång chÊt: h×nh ch÷ nhËt, dµi 9cm, réng 6cm, ghÐp víi mét b¶n máng h×nh vu«ng, ®ång chÊt cã kÝch th­íc 3cm ´ 3cm (h×nh vÏ), th× träng t©m n»m c¸ch träng t©m cña h×nh vu«ng lµ: 6cm 0,77cm 0,88cm 3cm C©u 7: Mét tÊm v¸n nÆng 240N ®­îc b¾c qua mét con m­¬ng. Träng t©m cña tÊm v¸n c¸ch ®iÓm tùa A 2,4m vµ c¸ch ®iÓm tùa B 1,2m. Lùc t¸c dông mµ tÊm v¸n t¸c dông lªn hai bê m­¬ng A vµ B lµ: 80N. b. 160N. C . 120N. D. 90N. C©u 8: Mét ng­êi g¸nh hai thóng, mét thóng g¹o nÆng 300N, mét thóng ng« nÆng 200N. §ßn g¸nh dµi 1,5m, bá qua khèi l­îng ®ßn g¸nh. §ßn g¸nh ë tr¹ng th¸i c©n b»ng th× vai ng­êi ®ã ®Æt c¸ch ®Çu thóng g¹o vµ lùc t¸c dông lªn vai lµ: 40cm. B. 60cm. C. 50cm. D. 30cm. C©u 9: T¸c dông mét lùc vµo vËt r¾n cã trôc quay cè ®Þnh th× sÏ lµn cho vËt kh«ng quay quanh trôc khi: Lùc lùc dã gi¸ qua trôc quay. Lùc lùc cã gi¸ vu«ng gãc víi trôc quay. Lùc chÕch mét gãc kh¸c 0 so víi trôc quay. Lùc gi¸ n»m trong mÆt ph¼ng trôc quay, gi¸ kh«ng qua trôc quay. C©u 10: Chän c©u §óng: M« men cña ngÉu lùc b»ng tæng sè m« men cña tõng lùc hîp thµnh ngÉu lùc ®ã. NgÉu lùc gåm nhiÒu lùc t¸c dông lªn vËt. M« men cña ngÉu lùc b»ng tæng vÐc t¬ cña c¸c lùc nh©n víi c¸nh tay ®ßn cña ngÉu lùc ®ã. M« men cña ngÉu lùc b»ng tæng ®¹i sè m« men cña tõng lùc hîp thµnh ngÉu lùc ®èi víi trôc quay bÊt kú vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng cña ngÉu lùc. C©u 11: Mét vËt r¾n chÞu t¸c dông cña ngÉu lùc, xÐt c¸c tr­êng hîp: VËt kh«ng cã trôc quay vËt cã trôc quay cè ®Þnh ®i qua träng t©m O VËt cã trôc quay cè ®Þnh kh«ng ®i qua träng t©m O ë tr­êng hîp nµo vËt sÏ chuyÓn ®éng quay? a. (2) b. (2) vµ (3) c. (3) d . (1) vµ (2) vµ (3) 2. ë tr­êng hîp nµo trôc quay kh«ng chÞu t¸c dông cña lùc do m chuyÓn ®éng quay t¹o ra? a. (1 b. (2) c . (3) d . (1) vµ (2) 3. ë tr­êng hîp nµo trôc quay t¸c dông lùc vµo vËt? a. (1 b. (2) c . (3) d . kh«ng cã tr­êng hîp nµo. C©u 12: M« men cña ngÉu lùc Kh«ng phô thuéc vµo c¸c yÕu tè: a. §é lín cña Lùc t¸c dông b. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 gi¸ cña lùc O . A B F1 F2 c. VÞ trÝ trôc quay d. C¶m 3 yÕu tè trªn C©u 13: Mét vËt chÞu t¸c dông cña ngÉu lùc F1 = F2= 100N.Víi OA = 20cm. OB = 30cm. 1. M«men cña ngÉu lùc ®èi víi trôc quay qua O lµ: a. 20N.m b. 300N.m c. 50N.m d. 5000N.m 1. M«men cña ngÉu lùc ®èi víi trôc quay qua A lµ: a. 20N.m b. 300N.m c. 50N.m d. 2000N.m C©u 14: Cho ngÉu lùc F1 = F2 =10 N t¸c dông vµo vËt r¾n kh«ng cã trôc quay cè ®Þnh. Hîp lùc cña ngÉu lùc lµ mét lùc cã ®Æc ®iÓm: b»ng kh«ng (0) v× 2 lùc F1 vµ F2 song2 ng­îc chiÒu c. b»ng 20N v× 2 lùc F1 vµ F2 lµm vËt quay cïng chiÒu b»ng 20N v× 2 lùc F1 vµ F2 lµm vËt quay ng­îc chiÒu. D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®ù¬c D­íi t¸c dông cña ngÉu lùc nµy vËt sÏ chuyÓn ®éng: Th¼ng ®Òu c. Quay xung quanh trôc quay bÊt kú Quay xung quanh trôc quay ®i qua träng t©m® d.. VËt ®øng yªn v× 2 lùc F1 vµ F2 cïng ph­¬ng, ng­îc chiÒu vµ cïng ®é lín. C©u 15 Mét vËt chÞu t¸c dông cña ngÉu lùc F1 = F2=F O lµ trôc quay, BiÕt O n»m trªn ®­êng AB vµ d1 =OA, d2 = OB, d=AB. O n»m gi÷a AB m«men cña ngÉu lùc lµ: a. F. (d1 + d2) b. F ( d2– d1) c. F.d d. a vµ c ®óng. 2. O n»m ngoµi vµ bªn ph¶i ®iÓm A m« men cña ngÉu lùc lµ: a. F. (d1 + d2) b. F ( d2 – d1) c. F.d1 d. F.d2 2. O n»m ngoµi vµ bªn tr¸i ®iÓm B m« men cña ngÉu lùc lµ: a. F. (d1 + d2) b. F ( d1 – d2) c. F.d1 d. F.d2 B A F1 F2 C©u 16: Mét ng­êi dïng chiÕc ®ßn cã chiÒu dµi 1,2m ®Ó g¸nh 2 vËt cã khèi l­îng m1 = 20kg vµ m2 = 30kg. VÞ trÝ cña vai ®Ó ®ßn c©n b»ng lµ: a. c¸ch m1 mét ®o¹n 48cm b. c¸ch m1 mét ®o¹n 72cm c. c¸ch m1 mét ®o¹n 80cm d. §¸p ¸n kh¸c =? C©u 18: 2 ng­êi A vµ B dïng chiÕc ®ßn cã chiÒu dµi 150cm ®Ó khªnh vËt cã khèi l­îng 90kg. biÕt ®iÓm treo vËt ë c¸ch A mét ®o¹n 50cm. Lùc t¸c dông lªn vai mçi ng­êi lµ: a. F1 = 600N, F2 = 300N b. F1 = 300N, F2 = 600N a. F1 = 60 N, F2 = 30 N d. §¸p ¸n kh¸c =? M« men lùc C©u 1: mét vËt r¾n cã thÓ quay tù do xung quanh trôc cè ®Þnh T. F lµ lùc t¸c dông vµo vËt. Gi¸ cña F song song víi trôc T Gi¸ cña F c¾t trôc T Gi¸ cña F c¾t vµ vu«ng gãc víi trôc T Gi¸ cña F bÊt kú so víi T Trong c¸c tr­êng hîp trªn tr­êng hîp nµo m«men cña lùc F b»ng kh«ng (0) ? a. ( 1) b. (1) vµ (2) c. 2) vµ (3) d. (1) vµ (2) vµ (3) 2. Trong c¸c tr­êng hîp trªn tr­êng hîp nµo m«men cña lùc F kh¸c kh«ng (≠ 0) ? a. ( 1) b. (4) c. (2) vµ (3) d. (1) vµ (4) 3. Trong c¸c tr­êng hîp trªn tr­êng hîp nµo m«men cña lùc F cã gi¸ trÞ cùc ®¹i? a. ( 1) b. (2) c. (3) d. Kh«ng ®ñ yÕu tè ®Ó kÕt luËn. C©u 2: Mét vËt r¾n ph¼ng máng h×nh tam gi¸c ABC vu«ng ABC víi AB = 3cm, AC = 4cm gäi D lµ trung ®iÓm cña BC . Dïng lùc F=100N t¸c dông vµo vËt víi ®iÓm ®Æt t¹i D vµ cã ph­¬ng vu«ng gãc víi AB nh­ h×nh vÏ. C¸c trôc quay khi sö dông ®Òu ®Æt vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ABC A B D C E F Momen cña lùc ®èi víi trôc quay ®i qua A lµ: a. 150N.m b. 15N.m c. 1,5N.m d. §¸p ¸n kh¸c. Momen cña lùc ®èi víi trôc quay ®i qua B lµ: a. 3N.m b. 0N.m c. 1,5N.m d. §¸p ¸n kh¸c. Momen cña lùc ®èi víi trôc quay ®i qua C lµ: a. 4 N.m b. 2N.m c. 1,5N.m d. §¸p ¸n kh¸c. Momen cña lùc ®èi víi trôc quay ®i qua E lµ: a. 0N.m b. 2,5N.m c. 1,5N.m d. §¸p ¸n kh¸c. A B C E F C©u 3: Mét vËt r¾n ph¼ng máng h×nh tam gi¸c ABC vu«ng c©n ABC víi AB = AC = 80cm gäi E lµ trung ®iÓm cña AB. Dïng lùc F =10N t¸c dông vµo vËt víi ®iÓm ®Æt t¹i E vµ cã ph­¬ng song song víi BC nh­ h×nh vÏ. C¸c trôc quay khi sö dông ®Òu ®Æt vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ABC Momen cña lùc ®èi víi trôc quay ®i qua A lµ: a. 2N.m b. 4N.m c. 4N.m d. §¸p ¸n kh¸c. Momen cña lùc ®èi víi trôc quay ®i qua B lµ: a. 2 N.m b. 4N.m c. 2N.m d. §¸p ¸n kh¸c. Momen cña lùc ®èi víi trôc quay ®i qua C lµ: a. 2N.m b. 4N.m c. 4N.m d. §¸p ¸n kh¸c. Momen cña lùc ®èi víi trôc quay ®i qua E lµ: a. 2N.m b. 4N.m c. 0N.m d. §¸p ¸n kh¸c. Caâu 4: Choïn caâu phaùt bieåu sai. A. Löïc taùc duïng leân vaät coù giaù ñi qua truïc quay thì khoâng coù taùc duïng laøm quay vaät. B. Taùc duïng laøm quay cuûa moät löïc leân vaät raén coù truïc quay coá ñònh khoâng phuï thuoäc vaøo ñoä lôùn cuaû löïc. C. Taùc duïng laøm quay cuûa moät löïc leân vaät raén coù truïc quay coá ñònh phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch töø truïc quay tôùi giaù cuûa löïc. D. Löïc taùc duïng leân vaät coù giaù khoâng ñi qua truïc quay coá ñònh (khoâng song song ) thì coù duïng laøm vaät quay. Caâu5: Choïn caâu phaùt bieåu sai. A. Moâmen löïc laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho taùc duïng laøm quay cuûa löïc. B. Moâmen löïc ñöôïc ño baèng tích cuûa löïc vôùi caùnh tay ñoøn cuûa löïc ñoù. C. Moâmen löïc laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho taùc duïng laøm quay cuûa vaät. D. Caùnh tay ñoøn laø khoaûng caùch töø truïc quay ñeán giaù cuûa löïc. Caâu 6: Trong heä SI, ñon vò cuûa moâmen löïc laø: A. N/m B. Niutôn (N) C. Jun (J) D. N.m Caâu 7: Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng nhaát? Moâmen löïc: A. Laø ñaïi löôïng voâ höôùng. B. Laø ñaïi löôïng veùc tô. C. Laø ñaïi löôïng veùctô vuoâng goùc vôùi maët phaúng hôïp bôûi löïc vôùi caùnh tay ñoøn cuûa löïc vaø coù ñoä lôùn baèng tích ñoä lôùn cuûa löïc vôùi caùnh tay ñoøn cuûa noù. D. Luoân tính baèng tích veùctô cuûa löïc vôùi tay ñoøn cuûa noù. Caâu 160: Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng. A. Löïc coù taùc duïng laøm cho vaät raén quay quanh truïc: A. Löïc coù giaù naèm trong maët phaúng vuoâng goùc vôùi truïc quay vaø caét truïc quay. B. Löïc coù giaù song song vôùi truïc quay. C. Löïc coù giaù caét truïc quay. D. Löïc coù giaù naèm trong maët phaúng vuoâng goùc vôùi truïc quay vaø khoâng caét truïc quay. Caâu 161:.Ñieàu kieän caân baèng cuûa moät chaát ñieåm coù truïc quay coá ñònh coøn ñöôïc goïi laø: A. Quy taéc hôïp löïc ñoàng qui. B. Qui taéc hôïp löïc song song. C. Qui taéc hình bình haønh. D. Qui taéc moâmen löïc. Caâu 162: Bieåu thöùc naøo sau ñaây laø bieåu thöùc cuûa qui taéc moâmen löïc aùp duïng cho tröôøng hôïp vaät raén coù truïc quay coá ñònh chòu taùc duïng cuûa löïc F1 laøm cho vaät quay theo chieàu kim ñoàng hoà vaø löïc F2 laøm cho vaät quay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. A. B. F1d2 = F2d1 C. D. Caâu 163: Moâmen ngaãu löïc tính baèng bieåu thöùc naøo sau ñaây? A. B. M = M1 = M2 B. M = (F1 + F2).(d1 + d2) D. M = F1 (d1 + d2) = F2 (d1 + d2) Caâu 165: Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng .Moät taám vaùn naëng 48N ñöôïc baéc qua moät beå nöôùc. Troïng taâm cuûa taám vaùn caùch ñieåm töïa A 1,2m vaø caùch ñieåm töïa B 0,6m. Caùc löïc maø taám vaùn taùc duïng leân ñieåm töïa A laø: A. 16N B. 12N C. 8N D. 6N Caâu 170: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Moät vaät raén phaúng, moûng coù daïng moät hình vuoâng ABCD, caïnh laø a = 50cm. Ngöôøi ta taùc duïng vaøo vaät moät ngaãu löïc naèm trong maët phaúng cuûa hình vuoâng. Caùc löïc coù ñoä lôùn 10N vaø ñaët vaøo hai ñænh A vaø C. Moâmen cuûa ngaãu löïc trong tröôøng hôïp caùc löïc vuoâng goùc vôùi AC laø: A. 5N.m B. 5N.m C. 500N.m D. 500N.m Caâu 171: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Hai löïc cuûa moät ngaãu löïc coù ñoä lôùn F = 20N. Caùnh tay ñoøn cuûa ngaãu löïc d = 30cm. Moâmen cuûa ngaãu löïc laø: A. 600N.m B. 60N.m C. 6N.m D. 0,6N.m Caâu 172: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Moät ngaãu löïc goàm hai löïc vaø , coù F1 = F2 = F vaø coù caùnh tay ñoøn d. Moâmen cuûa ngaãu löïc naøy laø: A. Fd B. (F1 – F2).d C. (F1 + F2).d D. Chöa ñuû döõ lieäu ñeå tính toaùn. C©n b»ng cña vËt r¾n cã trôc quay cè dÞnh. C©u 1 : Mét vËt chÞu t¸c dông cña 2 lùc F1 , F2 trôc quay ®i qua O, biÕt O n»m trªn ®­êng AB. O n»m gi÷a AB tæng m«men cña 2 lùc lµ: a. M = M1 – M2 b. M = M2 – M1 c. M = M1 + M2 d. M = M1 O n»m ngoµi AB vµ bªn ph¶i A, tæng m«men cña 2 lùc lµ: a. M = M1 – M2 b. M = M2 – M1 c. M = M1 + M2 d. M = M1 O n»m ngoµi AB vµ bªn tr¸i B, tæng m«men cña 2 lùc lµ: a. M = M1 – M2 b. M = M2 – M1 c. M = M1 + M2 d. M = M1 O trïng víi B, tæng m«men cña 2 lùc lµ: A B O P F a. M = M1 – M2 b. M = M2 – M1 c. M = M1 + M2 d. M = M1 B A F1 F2 C©u 2 : Mét thanh AB dµi 2m ®ång chÊt cã thÓ quay quanh A, cã khèi l­îng 10Kg. Träng t©m cña vËt ®Æt tai O lµ trung ®iÓm cña AB. Dïng lùc F t¸c dông lªn vËt cã ®iÓm ®Æt t¹i B gãc a = 300 thanhAB n»m c©n b»ng. Lùc cã ph­¬ng vu«ng gãc mÆt ®Êt . §é lín cña lùc lµ: a. 100N b. 200N c. 25N d. 50N 2. lùc cã ph­¬ng vu«ng gãc víi AB. §é lín cña lùc lµ: a. 400N b. 200N c. 50N d. 25N A B O P F C©u 2 : Mét thang AB ®ång chÊt AB dùng nghiªng mét gãc a víi mÆt ®Êt n»m ngang, ®Çu B tùa vµo t­êng. C¸c lùc t¸c dông vµo thang ®­îc biÓu diÔn nh­ h×nh vÏ. ¸p dông ®iÒu kiÖn c©n b»ng cña vËt r¾n . §iÓm nµo cã thÓ coi lµ trôc quay ®Ó ¸p dông quy t¾c m«men lùc: a. ®iÓm A b. §iÓm B c. §iÓm O d. 3®iÓm A, B, C 2. Gi¶ sö O lµ trôc quay ¸p dông quy t¾c m«men lùc ta cã: a. N2cos a = N1sin a b. N2cos a =Fmssin a c. Fmssin a = Fmscos a d. §¸p ¸n k¸c. B O P N2 A Fms N1 O A B F1 F2 C©u 3: Mét thanh nhÑ OB cã thÓ quay quanh O, t¸c dông lªn thanh lùc F1 = 20N vµ F2 ®Æt lÇn l­ît t¹i A vµ B , víi OA = 10cm, AB = 40cm. Thanh OB c©n b»ng vµ c¸c lùc F1 , F2 hîp víi OB nh÷ng gãc a vµ b. 1 . lùc t¸c dông nh­ h×nh vÏ, a =b =900 .®é lín cña F2 lµ: a. 2N b. 4N c. 8N d. §¸p ¸n kh¸c. a =300 , b = 900 ®é lín cña lùc F2 lµ: O A B b b F1 F2 a. 2N b. 3N c. 4N d. §¸p ¸n kh¸c. 3. a = 300, b= 600 ®é lín cña lùc F2 lµ : a. 2N b. 2,3N c. 3,2N d. §¸p ¸n kh¸c. O A B b F2 F1 A C©u 4: Cho tha

File đính kèm:

  • doccan bang cua vat ran khong quay.doc