Giáo án Vật lý 10 (cơ bản) - Dao động cơ học

 1. Dao động cơ

Dao động là chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.

 2. Dao động tuần hoàn.

là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ

Chu kỳ: là khoảng thời gian T vật thực hiện được một dao đôạng điều hoà( đơn vị s)

Tần số: Số lần dao f động trong một giây ( đơn vị là Hz)

 3. Dao động điều hoà

Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian .

Phương trình

phương trình x=Acos(t+) thì:

 + x : li độ của vật ở thời điểm t (tính từ VTCB)

 +A: gọi là biên độ dao động: là li độ dao động cực đại ứng với cos(t+) =1.

 +(t+): Pha dao động (rad)

 +  : pha ban đầu.(rad)

 + : Gọi là tần số góc của dao động.(rad/s)

 

doc46 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 680 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Vật lý 10 (cơ bản) - Dao động cơ học, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DAO ĐỘNG CƠ HỌC 1. Dao động cơ Dao động là chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng. 2. Dao động tuần hoàn. là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ Chu kỳ: là khoảng thời gian T vật thực hiện được một dao đôạng điều hoà( đơn vị s) Tần số: Số lần dao f động trong một giây ( đơn vị là Hz) 3. Dao động điều hoà Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian . Phương trình phương trình x=Acos(wt+j) thì: + x : li độ của vật ở thời điểm t (tính từ VTCB) +A: gọi là biên độ dao động: là li độ dao động cực đại ứng với cos(wt+j) =1. +(wt+j): Pha dao động (rad) + j : pha ban đầu.(rad) + w: Gọi là tần số góc của dao động.(rad/s) - Chu kì (T): C1 : Chu kỳ dao động tuần hoàn là khoảng thời gian ngắn nhất T sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ. C2: chu kì của dao động điều hòa là khoản thời gian vật thực hiện một dao động . - Tần số (f) Tần số của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây . f = T= t/n ; n là số dao động toàn phần trong thời gian t - Tần số góc: kí hiệu là w; đơn vị : rad/s Biểu thức : - Vận tốc : v = x/ = -Awsin(wt + j), - vmax=Aw khi x = 0-Vật qua vị trí cân bằng. - vmin = 0 khi x = ± A ở vị trí biên KL: vận tốc trễ pha p / 2 so với ly độ. - Gia tốc: a = v/ = -Aw2cos(wt + j)= -w2x - |a|max=Aw2 khi x = ±A - vật ở biên - a = 0 khi x = 0 (VTCB) khi đó Fhl = 0 . - Gia tốc luôn hướng ngược dâu với li độ (Hay véc tơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng) KL : Gia tốc luôn luôn ngược chiều với li độ và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ. 1: Chọn phát biểu sai. A.Dao động điều hòa là dao động được mô tả bằng một định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian, x = Acos(t+j), trong đó A, , j là những hằng số. B.Dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. C.Dao động điều hòa có thể được biểu diễn bằng một vectơ không đổi. D.Khi một vật dao động điều hòa thì vật đó cũng dao động tuần hoàn. 2: Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ thì vật lại trở về vị trí ban đầu. B. Cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. C. Cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ thì động năng của vật lại trở về giá trị ban đầu. D. Cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ thì biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu. 3. Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà: A. Khi chuyển động về vị trí cân bằng thì chất điểm chuyển động nhanh dần đều. B. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại. C. Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có độ lớn cực đại. D. Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng không. 4: Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau đây. A.Khi chất điểm qua vị trí cân bằng thì vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại. B.Khi chất điểm qua vị trí cân bằng thì vận tốc cực đại và gia tốc cực tiểu. C.Khi chất điểm đến vị trí biên thì vận tốc triệt tiêu và gia tốc có độ lớn cực đại. D.Khi chất điểm đến vị trí biên âm thì vận tốc và gia tốc có trị số âm. 5: Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương trình : x=Acos(). Phương trình vận tốc là A. v = -Asin() B. v= sin() C. v = -sin() D. v= cos(). 6: Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương trình : x=Acos(). Phương trình gia tốc là A. a =cos() B. a = -cos() C. a =sin() D. a = -cos() 7: Trong phương trình dao động điều hoà đại lượng nào sau đây thay đổi theo thời gian A. li độ x B. tần số góc C. pha ban đầu D. biên độ A 8. Một dao động điều hòa trên quĩ đạo thẳng dài 10cm. Chon gốc thời gian là lúc vật qua vị trí x = 2, 5cm và đi theo chiều dương thì pha ban đầu của dao động là: A. rad B. rad C. rad D. rad 9:Một vật dao động điều hòa với li độ x = Acos (wt + j) và vận tốc v = - wAsin(wt + j): A. Vận tốc dao động cùng pha với li độ B. Vận tốc dao động sớm pha p/ 2 so với li độ C. Li độ sớm pha p/2 so với vận tốc D. Vận tốc sớm pha hơn li độ một góc p 10: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi A. Cùng pha với vận tốc. B. Ngược pha với vận tốc. C. Sớm pha so với vận tốc. D. Trể pha so với vận tốc. 11: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A. Cùng pha với li độ. B. Sớm pha π/2 so với li độ. C. Ngược pha với li độ. D. Trễ pha π/2 so với li độ. 12: li độ và vận tốc trong dao động điều hoà luôn dao động A. lệch pha B. ngược pha C. lệch pha D. cùng pha 13: Li độ và gia tốc trong dao động điều hoà luôn dao động A. ngược pha B. cùng pha C. lệch pha D. lệch pha 14: Một vật dao động điều hoà, khi qua vị trí cân bằng thì: A. Vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0 B. Vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0 C. Vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại D. Vận tốc cực đại, gia tốc cực đại. 15. Biểu thức li độ của dao động điều hoà có dạng x = Acos(wt + j), vận tốc của vật có giá trị cực đại là: A. vmax = A2w. B. vmax = 2Aw. C. vmax = Aw2. D. vmax = Aw. 16: Một vật dao động điều hoà theo phương trình : x = 10 cos () cm. vận tốc cực đại vật là A. 40cm/s B. 10cm/s C. 1,256m/s D. 40m/s 17: Một vật dao động điều hoà với tần số 50Hz, biên độ dao động 5cm, vận tốc cực đại của vật đạt được là A. 50cm/s B. 50cm/s C. 5m/s D. 5cm/s 18: Một vật dao động điều hoà theo phương trình : x = 10 cos () cm. Gia tốc cực đại vật là A. 10cm/s2 B. 16m/s2 C. 160 cm/s2 D. 100cm/s2 19: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 3cos() cm, pha dao động của chất điểm tại thời điểm t = 1s là A. (rad) B. 1,5(rad) C. 2(rad) D. 0,5(rad) 20: Một vật dao động với phương trình x = 2cos (10t + ) (cm). Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là: A. 20cm/s B. 2m/s C. 0, 2m/s D. Câu A hay C 21: Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà với chu kỳ T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi chất điểm đi qua vị trí x = -A thì gia tốc của nó bằng: A. 3m/s2. B. 4m/s2. C. 0. D. 1m/s2. 22. Biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x và tần số góc w của chất điểm dao động điều hoà ở thời điểm t là A. A2 = x2 + . B. A2 = v2 + . C. A2 = v2 + w2x2. D. A2 = x2 + w2v2. 23. Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x = 10cm vật có vận tốc 20pcm/s. Chu kì dao động của vật là A. 1s. B. 0,5s. C. 0,1s. D. 5s. 24. Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng A. 0,5m/s. B. 2m/s. C. 3m/s. D. 1m/s. 25. Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi: A. Li độ có độ lớn cực đại. C. Li độ bằng không. B. Gia tốc có dộ lớn cực đại. D. Pha cực đại. §¹i c­¬ng vÒ dao ®éng ®iÒu hoµ(tt). 26. ChuyÓn ®éng nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ dao ®éng c¬ häc? A. ChuyÓn ®éng ®ung ®­a cña con l¾c cña ®ång hå. B. ChuyÓn ®éng ®ung ®­a cña l¸ c©y. C. ChuyÓn ®éng nhÊp nh« cña phao trªn mÆt n­íc. D. ChuyÓn ®éng cña «t« trªn ®­êng. 27. Ph­¬ng tr×nh tæng qu¸t cña dao ®éng ®iÒu hoµ lµ A. x = Acotg(ωt + φ). B. x = Atg(ωt + φ). C. x = Acos(ωt + φ). D. x = Acos(ωt2 + φ). 28. Trong ph­¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ x = Acos(ωt + φ), mÐt(m) lµ thø nguyªn cña ®¹i l­îng A. Biªn ®é A. B. TÇn sè gãc ω. C. Pha dao ®éng (ωt + φ). D. Chu kú dao ®éng T. 29. Trong ph­¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ x = Acos(ωt + φ), radian trªn gi©y(rad/s) lµ thø nguyªn cña ®¹i l­îng A. Biªn ®é A. B. TÇn sè gãc ω. C. Pha dao ®éng (ωt + φ). D. Chu kú dao ®éng T. 30. Trong ph­¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ x = Acos(ωt + φ), radian(rad) lµ thø nguyªn cña ®¹i l­îng A. Biªn ®é A. B. TÇn sè gãc ω. C. Pha dao ®éng (ωt + φ). D. Chu kú dao ®éng T. 31. Trong c¸c lùa chän sau ®©y, lùa chän nµo kh«ng ph¶i lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh x” + ω2x = 0? A. x = Asin(ωt + φ). B. x = Acos(ωt + φ). C. x = A1sinωt + A2cosωt. D. x = Atsin(ωt + φ). 32. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ x = Acos(ωt + φ), vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh A. v = Acos(ωt + φ). B. v = Aωcos(ωt + φ). C. v = - Asin(ωt + φ). D. v = - Aωsin(ωt + φ). 33. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ x = Acos(ωt + φ), gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh A. a = Acos(ωt + φ). B. a = Aω2cos(ωt + φ) C. a = - Aω2cos(ωt + φ). D. a = - Aωcos(ωt + φ). 34. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Cø sau mét kho¶ng thêi gian T(chu kú) th× vËt l¹i trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. B. Cø sau mét kho¶ng thêi gian T th× vËn tèc cña vËt l¹i trë vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu. C. Cø sau mét kho¶ng thêi gian T th× gia tèc cña vËt l¹i trë vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu. D. Cø sau mét kho¶ng thêi gian T th× biªn ®é vËt l¹i trë vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu. 35. Trong dao ®éng ®iÒu hßa, gi¸ trÞ cùc ®¹i cña vËn tèc lµ A. vmax = ωA. B. vmax = ω2A. C. vmax = - ωA. D. vmax = - ω2A. 36. Trong dao ®éng ®iÒu hßa, gi¸ trÞ cùc ®¹i cña gia tèc lµ A. amax = ωA. B. amax = ω2A. C. amax = - ωA. D. amax = - ω2A. 37. Trong dao ®éng ®iÒu hßa, gi¸ trÞ cùc tiÓu cña vËn tèc lµ A. vmin = ωA. B. vmin = 0. C. vmin = - ωA. D. vmin = - ω2A. 38. Trong dao ®éng ®iÒu hßa, gi¸ trÞ cùc tiÓu cña gia tèc lµ A. amin = ωA. B. amin = 0. C. amin = - ωA. D. amin = - ω2A. 39. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. VËn tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt chuyÓn ®éng qua vÞ trÝ c©n b»ng. B. Gia tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt chuyÓn ®éng qua vÞ trÝ c©n b»ng. C. VËn tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu khi vËt ë mét trong hai vÞ trÝ biªn. D. Gia tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu khi vËt chuyÓn ®éng qua vÞ trÝ c©n b»ng. 40. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ cña chÊt ®iÓm, chÊt ®iÓm ®æi chiÒu chuyÓn ®éng khi A. lùc t¸c dông ®æi chiÒu. B. lùc t¸c dông b»ng kh«ng. C. lùc t¸c dông cã ®é lín cùc ®¹i. D. lùc t¸c dông cã ®é lín cùc tiÓu. 41. VËn tèc cña vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã ®é lín cùc ®¹i khi A. vËt ë vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i. B. gia tèc cña vËt ®¹t cùc ®¹i. C. vËt ë vÞ trÝ cã li ®é b»ng kh«ng. D. vËt ë vÞ trÝ cã pha dao ®éng cùc ®¹i. 42. Gia tèc cña vËt dao ®éng ®iÒu hoµ b»ng kh«ng khi A. vËt ë vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i. B. vËn tèc cña vËt ®¹t cùc tiÓu. C. vËt ë vÞ trÝ cã li ®é b»ng kh«ng. D. vËt ë vÞ trÝ cã pha dao ®éng cùc ®¹i. 43. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ A. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ cïng pha so víi li ®é. B. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ ng­îc pha so víi li ®é. C. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ sím pha π/2 so víi li ®é. D. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ chËm pha π/2 so víi li ®é. 44. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ A. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ cïng pha so víi li ®é. B. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ ng­îc pha so víi li ®é. C. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ sím pha π/2 so víi li ®é. D. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ chËm pha π/2 so víi li ®é. 45. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ A. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ cïng pha so víi vËn tèc. B. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ ng­îc pha so víi vËn tèc. C. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ sím pha π/2 so víi vËn tèc. D. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ chËm pha π/2 so víi vËn tèc. 46. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? C¬ n¨ng cña dao ®éng tö ®iÒu hoµ lu«n b»ng A. tæng ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng ë thêi ®iÓm bÊt kú. B. ®éng n¨ng ë thêi ®iÓm ban ®Çu. C. thÕ n¨ng ë vÞ trÝ li ®é cùc ®¹i. D. ®éng n¨ng ë vÞ trÝ c©n b»ng. 47. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh x = 6cos(4πt)cm, biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ A. A = 4cm. B. A = 6cm. C. A = 4m. D. A = 6m. 48. Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh:, biªn ®é dao ®éng cña chÊt ®iÓm lµ: A. A = 4m. B. A = 4cm. C. A = m. D. A = cm. 49. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh x = 6cos(4πt)cm, chu kú dao ®éng cña vËt lµ A. T = 6s. B. T = 4s. C. T = 2s. D. T = 0,5s. 50. Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh x = 5cos(2πt)cm, chu kú dao ®éng cña chÊt ®iÓm lµ A. T = 1s. B. T = 2s. C. T = 0,5s. D. T = 1Hz. 51. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh x = 6cos(4πt)cm, tÇn sè dao ®éng cña vËt lµ A. f = 6Hz. B. f = 4Hz. C. f = 2Hz. D. f = 0,5Hz. 52. Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh:, pha dao ®éng cña chÊt ®iÓm t¹i thêi ®iÓm t = 1s lµ: A. -3(cm). B. 2(s). C. 1,5π(rad). D. 0,5(Hz). 53. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh x = 6cos(4πt)cm, to¹ ®é cña vËt t¹i thêi ®iÓm t = 10s lµ A. x = 3cm. B. x = 6cm. C. x= - 3cm. D. x = -6cm. 54. Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh x = 5cos(2πt)cm, to¹ ®é cña chÊt ®iÓm t¹i thêi ®iÓm t = 1,5s lµ: A. x = 1,5cm. B. x = - 5cm. C. x= + 5cm. D. x = 0cm. 55. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh x = 6cos(4πt)cm, vËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t = 7,5s lµ A. v = 0. B. v = 75,4cm/s. C. v = - 75,4cm/s. D. v = 6cm/s. 56. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh x = 6cos(4πt)cm, gia tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t = 5s lµ A. a = 0. B. a = 947,5cm/s2. C. a = - 947,5cm/s2. D. a = 947,5cm/s. 57. Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph­¬ng tr×nh x = 2cos10πt(cm). Khi ®éng n¨ng b»ng ba lÇn thÕ n¨ng th× chÊt ®iÓm ë vÞ trÝ: A. x = 2cm. B. x = 1,4cm. C. x = 1cm. D. x = 0,67cm. 58. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é A = 4cm vµ chu kú T = 2s, chän gèc thêi gian lµ lóc vËt ®i qua VTCB theo chiÒu d­¬ng. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ A. x = 4cos(2πt - )cm. B. x = 4cos(πt - )cm. C. x = 4cos(2πt + )cm. D. x = 4cos(πt + )cm. 59. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng trong dao ®éng ®iÒu hoµ lµ kh«ng ®óng? A. §éng n¨ng vµ thÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hoµ cïng chu kú. B. §éng n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hoµ cïng chu kú víi vËn tèc. C. ThÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hoµ víi tÇn sè gÊp 2 lÇn tÇn sè cña li ®é. D. Tæng ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng kh«ng phô thuéc vµo thêi gian. 60.. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng trong dao ®éng ®iÒu hoµ lµ kh«ng ®óng? A. §éng n¨ng ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt chuyÓn ®éng qua VTCB. B. §éng n¨ng ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu khi vËt ë mét trong hai vÞ trÝ biªn. C. ThÕ n¨ng ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i khi gia tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu. D. ThÕ n¨ng ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu khi gia tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu. 1.. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. C«ng thøccho thÊy c¬ n¨ng b»ng thÕ n¨ng khi vËt cã li ®é cùc ®¹i. B. C«ng thøccho thÊy c¬ n¨ng b»ng ®éng n¨ng khi vËt qua VTCB. C. C«ng thøccho thÊy c¬ n¨ng kh«ng thay ®æi theo thêi gian. D. C«ng thøccho thÊy thÕ n¨ng kh«ng thay ®æi theo thêi gian. 1.37 §éng n¨ng cña dao ®éng ®iÒu hoµ A. biÕn ®æi theo thêi gian d­íi d¹ng hµm sè sin. B. biÕn ®æi tuÇn hoµn theo thêi gian víi chu kú T/2. C. biÕn ®æi tuÇn hoµn víi chu kú T. D. kh«ng biÕn ®æi theo thêi gian. 1.38 Mét vËt khèi l­îng 750g dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é 4cm, chu kú 2s, (lÊy π2 = 10). N¨ng l­îng dao ®éng cña vËt lµ: A. E = 60kJ. B. E = 60J. C. E = 6mJ. D. E = 6J. 1.39 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y víi con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ lµ kh«ng ®óng? A. §éng n¨ng tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng tèc ®é gãc cña vËt. B. ThÕ n¨ng tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng tèc ®é gãc cña vËt. C. ThÕ n¨ng tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng li ®é gãc cña vËt. D. C¬ n¨ng kh«ng ®æi theo thêi gian vµ tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng biªn ®é gãc. 1.40 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ sù so s¸nh li ®é, vËn tèc vµ gia tèc lµ ®óng? Trong dao ®éng ®iÒu hoµ, li ®é, vËn tèc vµ gia tèc lµ ba ®¹i l­îng biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian vµ cã A. cïng biªn ®é. B. cïng pha. C. cïng tÇn sè gãc. D. cïng pha ban ®Çu. 1.41 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ mèi quan hÖ gi÷a li ®é, vËn tèc, gia tèc lµ ®óng? A. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ vËn tèc vµ li ®é lu«n cïng chiÒu. B. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ vËn tèc vµ gia tèc lu«n ng­îc chiÒu. C. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ gia tèc vµ li ®é lu«n ng­îc chiÒu. D. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ gia tèc vµ li ®é lu«n cïng chiÒu. k m v = 0 k F = 0 m k m O A A x Con lắc lò xo: a. Cấu tạo + một hòn bi có khối lượng m, gắn vào một lò xo có khối lượng không đáng kể + lò xo có độ cứng k . Phương trình dao động : x = Acos(wt+j). * Đối với con lắc lò xo ; b. Động năng của con lắc lò xo: ; Wđ=mv2 =mA2w2sin2(wt+j) (1) -A Dl · Đồ thị Wđ ứng với trường hợp j = 0 A O c. Thế năng của lò xo: ; Wt=kx2 =kA2cos2(wt+j) (2a) x · Thay k = w2m ta được: Wt=mw2A2cos2(wt+j) (2b) · Đồ thị Wt ứng với trường hợp j d. Cơ năng của con lắc lò xo .Sử bảo toàn cơ năng . ; = hằng số - cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương của biên độ dao động . - Cơ năng của con lắc được bảo toàn nếu bở qua mọi ma sát . 26. Một con lắc lò xo gồm lò xo khôi lượng không đáng kể, độ cứng k và một hòn bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được gắn vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Chu kì dao động của con lắc là A. T = 2p. B. T = . C. T = . D. T = 2p. 27. Con lắc lò xo đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là Dl. Chu kì dao động của con lắc được tính bằng biểu thức A. T = 2p. B. T = . C. T = 2p. D. . 28: Con lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng vật nặng bằng m treo thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, lò xo giãn là l.Tần số dao động điều hoà của con lắc được tính bằng biểu thức: A. f = B. f = C. f = 2 D. f = 2 29: Độ giãn lò xo tại vị trí cân bằng là ,tần số góc dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng là: A. B. C. D. 30: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc w tại vị trí có gia tốc trọng trường g. Khi qua vị trí cân bằng lò xo giãn: A. Dl = B. D = C. D = D. D = 31. Chu kì dao động điều hoà của con lắc lò xo phụ thuộc vào: A. Biên độ dao động B. Cấu tạo của con lắc C. Cách kích thích dao động D. Cả A và C đều đúng 32. Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hoà có tần số góc 10rad/s, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 thì tại vị trí cân bằng độ giãn của lò xo là A. 5cm. B. 8cm. C. 10cm. D. 6cm. 33. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là Dl. Cho con lắc dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ là A (A > Dl). Lực đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình dao động là A. F = kDl. B. F = k(A-Dl) C. F = kA. D. F = 0. 34. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m dao động điều hoà, khi khối lượng của vật là m = m1 thì chu kì dao động là T1, khi khối lượng của vật là m = m2 thì chu kì dao động là T2. Khi khối lượng của vật là m = m1 + m2 thì chu kì dao động là A. T=. B. T= T1 + T2. C.T= . D.T= . 35. Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là A. 4m/s. B. 6,28m/s. C. 0 m/s D. 2m/s. I36: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng K = 100 N/m, vật nặng có khối lượng m = 100g treo trên giá cố định. Con lắc dao động điều hoà với biên độ A = 2cm theo phương thẳng đứng. Lấy g =10 m/s2 2=10. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, Tại vị trí lò xo giãn 3cm thì vận tốc của vật có độ lớn là: A. 20 cm/s B. 20 cm/s C. 10 cm/s D. 2 cm/s 37: Một Con lắc lò xo có quả cầu khối lượng 200g, dao động với phương trình x = 6cos(20pt)(cm). Xác định chu kỳ, tần số dao động chất điểm. A. f =10Hz; T= 0,1s . B. f =1Hz; T= 1s. C. f =100Hz; T= 0,01s . D. f =5Hz; T= 0,2s 38: Treo vật vào lò xo làm lò xo giãn 4cm. Chu kỳ dao động con lắc là A. 2s B. 1s C. 0,025s D. 0,4s 39: Con lắc lò xo dao động điều hoà chu kì 0,5s. Nếu tăng biên độ lên 2 lần thì chu dao động là A. 0,25s B. 0,5s C. 1s D. 2s 40: Nếu tăng độ cứng lò xo hai lần thì chu kì dao động của con lắc sẽ A. tăng 2 lần B. giảm 2 lần C. tăng lần D. giảm lần 41:Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục OX với phương trình x = Acos( ) (cm) . Chu kì của dao động bằng A .0,5 s B. 1 s C. 2 s D. 0,25 s 42:Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục OX với chiều dài quĩ đạo là A . Biên độ của dao động đó bằng A. 2A B.A C.A/2 D. A/4 43 :Con lắc lò xo có độ cứng lò xo là K , khối lượng quả nặng là m . Tần số dao động điều hòa của con lắc này là A.f = 2 B.f = C.f = 2 D.f= 44:Con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa với chu kì dao động là T . Khối lượng vật nặng của con lắc được tính bằng biểu thức nào dưới đây ? A. B. C. D. 45 : Con lắc lò xo dao động điều hòa . Khi tăng khối lượng quả nặng lên gấp đôi và giảm độ cứng lò xo đi một nửa thì chu kì dao động của con lắc A.không đổi B.giảm đi 2 lần C.tăng lên 2 lần D.giảm đi lần 46:Con lắc lò xo dao động điều hòa .Lực gây ra dao động điều hòa cho con lắc luôn hướng A.theo chiều âm quy ước . B.theo chiều dương qui ước . C.về vị trí cân bằng của vật nặng. D.theo chiều chuyển động của vật nặng . 47 :Con lắc lò xo dao động Điều hòa dọc theo trục ox với phương trình x = 5cos( ) (cm) . Tại thời điểm mà pha dao động của con lắc bằng thì vật nặng A.qua vị trí cân bằng . B.đến vị trí biên dương C.đến vị trí biên âm D.qua li độ - 2,5 cm . 48 :Li độ và gia tốc của một vật dao động điều hòa A.luôn biến thiên điều hòa với cùng tần số và cùng pha nhau . B.biến thiên điều hòa khác tần số và ngược pha nhau . C.luôn biến thiên điều hòa với cùng tần số và ngược pha nhau . D.luôn biến thiên điều hòa với cùng tần số và lệch pha nhau . 49:Tốc độ của chất điểm dao động điều hòa cực đại khi A.li độ cực đại. B.gia tốc cực đại C.li độ bằng không. D.pha bằng 50 : Gia tốc của chất điểm dao động điều hỏa bằng 0 khi A.li độ cực đại B.li độ cực tiểu . C.vận tốc cực đại hoặc cực tiểu D.vận tốc bằng không . 51: Dao động cơ điều hòa đổi chiều khi A.lực tác dụng đổi chiều C.lực tác dụng có độ lớn cực đại B.lực tác dụng bằng không . D.lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. 52: Một chất điểm dao động điều hòa quanh VTCB thì khi qua VTCB nó có A.vận tốc bằng 0 , gia tốc bằng 0 . B.vận tốc cực đại , gia tốc cực đại . C.vận tốc cực bằng 0, gia tốc cực đại . D. vận tốc cực đại , gia tốc bằng 0 . 53 :Trong dao động điều hòa , gia tốc biến đổi A.cùng pha với li độ B.ngược pha với vận tốc . C.lệch pha so với vận tốc . D.sớm pha so với li độ . 54: Môt con lắc lò xo dao động điều hòa . Nếu quà nặng có khối lượng m1 thì con lắc dao động điều hòa với chu kì là T1 . Nếu quả nặng có khối lượng m2 thì chu kì dao động là T2 .Nếu quả nặng có khối lượng m = m1 + m2 thì chu kì dao động của con lắc bây giờ là T bằng A.T1+T2 B. T12 + T22 C. D.1/ 55 :Môt con lắc lò xo dao động điều hòa . Nếu quà nặng có khối lượng m1 thì con lắc dao động điều hòa với chu kì là T1 . Nếu quả nặng có khối lượng m2<m1 thì chu kì dao động là T2 .Nếu quả nặng có khối lượng m = m1 - m2 thì chu kì dao động của con lắc bây giờ là T bằng A. T1+T2 B. T12 - T22 C. D.1/ 56 : Hai con lắc lò xo có khối lượng hai quả nặng chênh nhau 100g và có cùng độ cứng lò xo . Trong cùng một khoảng thời gian t con lắc thứ nhất thực hiện được 60 dao động toàn phần , con lắc thứ hai thực hiện được 40 dao động toàn phần . Khối lượng quả nặng của con lắc thứ nhất bằng A.180g B.40g C.140g D.80g 57 :Một con lắc lò xo có độ cứng K dao động điều hòa . Trong cùng một khoảng thời gian t nếu quả nặng có khối lượng m1 thì con lắc thực hiện được 30 dao động , nếu quả nặng có khối lượng m2 thì con lắc thực hiện được 60 dao động . Mối quan hệ giữa m1 và m2 là : A.m1 = 2 m2 B.m1 = 0,5 m2 C.m1 = 0,25 m2 D.m1 = 4 m2 58: Con lắc lò xo dao động điều hòa . Quả nặng có khối lượng là m . Nếu lò xo có độ cứng là k1 thì chu kì dao động của con lắc là T1 . Nếu lò xo có độ cứng là k2 thì chu kì dao động của con lắc là T2 .Nếu lò xo có độ cứng bằng tổng độ cứng của hai lò xo trên thì chu kì dao động của con lắc là T bằng A B. C. D. 59:một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa . Tại VTCB lò xo biến dạng . Gọi g là gia tốc trọng trường nơi con lắc dao động .Chu kì dao động của con lắc là T được tính bằng công thức nào dưới đây ? A. B. C. D. 60: Một chất diểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos( ) (cm ,s). Khí pha dao động của nó bằng -2( rad) thì chất điểm có vận tốc bằng A.2,5 cm/s B.-5 cm/s C.-2,5 cm/s D. -1,25 cm/s 61 : Một chất diểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos( ) (cm ,s). Khi pha dao động của chất điểm là -/4(rad) thì gia tốc của chất điểm bằng A.2,5cm/s2 B.-12,5cm/s2 C.12,5m/s2 D.-2,5cm/s2 62:Một chất điểm dao động điều hòa với chiều dài quĩ đạo là A. Biên độ dao động của chất điểm đó bằng A.2A B. A C. A D.A/2 63: Một con lắc lò xo dao động điều hòa .Trong quá trình dao động chiều dài cực đại của lò xo là 35cm , chiều dài cực tiểu của lò xo là 30cm . Biên độ dao động của con lắc lò xo này bằng A.5cm B.10cm C.7,5cm D.2,5cm 64:Gia tốc của một con lắc lò xo dao động điều hòa A.luôn hướng về VTCB , tỉ lệ với li độ và cùng dấu với li độ . B.luôn hướng xa VTCB , tỉ lệ với li độ và cùng dấu với li độ . C.luôn hướng về VTCB , tỉ lệ với li độ và trái dấu với li độ . D.luôn hướng theo chiều dương trục tọa độ , tỉ lệ với li độ và trái dấu với li độ . 65:Trong dao động điều hòa thì A.động năng vật dao động điều hòa biến thiên theo qui luât hàm sin hoặc côsin. B.động năng vật dao động điều hòa biến thiên tuần hoàn với chu kì bằng với chu kì dao động điều hòa . C.động năng vật dao động điều hòa biến thiên tuần hoàn với tần số gấp

File đính kèm:

  • docdao dong co 12 cb.doc