Giáo trình Thiết kế Web - Nguyễn Hữu Tuấn

I. CÁC THẺ ĐỊNH CẤU TRÚC TÀI LIỆU

1.1 HTML

Cặp thẻ này được sử dụng để xác nhận một tài liệu là tài liệu HTML, tức là nó có sử dụng các thẻ HTML để trình bày. Toàn bộ nội dung của tài liệu được đặt giữa cặp thẻ này.

Cú pháp:

Trình duyệt sẽ xem các tài liệu không sử dụng thẻ như những tệp tin văn bản bình thường.

1.2 HEAD

Thẻ HEAD được dùng để xác định phần mở đầu cho tài liệu.

Cú pháp:

1.3 TITLE

Cặp thẻ này chỉ có thể sử dụng trong phần mở đầu của tài liệu, tức là nó phải nằm trong thẻ phạm vi giới hạn bởi cặp thẻ .

Cú pháp:

1.4 BODY

Thẻ này được sử dụng để xác định phần nội dung chính của tài liệu - phần thân (body) của tài liệu. Trong phần thân có thể chứa các thông tin định dạng nhất định để đặt ảnh nền cho tài liệu, màu nền, màu văn bản siêu liên kết, đặt lề cho trang tài liệu. Những thông tin này được đặt ở phần tham số của thẻ.

 

doc41 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 19/07/2022 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo trình Thiết kế Web - Nguyễn Hữu Tuấn, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN I GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ HTML I. CÁC THẺ ĐỊNH CẤU TRÚC TÀI LIỆU 1.1 HTML Cặp thẻ này được sử dụng để xác nhận một tài liệu là tài liệu HTML, tức là nó có sử dụng các thẻ HTML để trình bày. Toàn bộ nội dung của tài liệu được đặt giữa cặp thẻ này. ... Toàn bộ nội của tài liệu được đặt ở đây Cú pháp: Trình duyệt sẽ xem các tài liệu không sử dụng thẻ như những tệp tin văn bản bình thường. 1.2 HEAD Thẻ HEAD được dùng để xác định phần mở đầu cho tài liệu. ... Phần mở đầu (HEADER) của tài liệu được đặt ở đây Cú pháp: 1.3 TITLE Cặp thẻ này chỉ có thể sử dụng trong phần mở đầu của tài liệu, tức là nó phải nằm trong thẻ phạm vi giới hạn bởi cặp thẻ . Cú pháp: Tiêu đề của tài liệu 1.4 BODY Thẻ này được sử dụng để xác định phần nội dung chính của tài liệu - phần thân (body) của tài liệu. Trong phần thân có thể chứa các thông tin định dạng nhất định để đặt ảnh nền cho tài liệu, màu nền, màu văn bản siêu liên kết, đặt lề cho trang tài liệu... Những thông tin này được đặt ở phần tham số của thẻ. .... phần nội dung của tài liệu được đặt ở đây Cú pháp: Trên đây là cú pháp cơ bản của thẻ BODY, tuy nhiên bắt đầu từ HTML 3.2 thì có nhiều thuộc tính được sử dụng trong thẻ BODY. Sau đây là các thuộc tính chính: BACKGROUND= Đặt một ảnh nào đó làm ảnh nền (background) cho văn bản. Giá trị của tham số này (phần sau dấu bằng) là URL của file ảnh. Nếu kích thước ảnh nhỏ hơn cửa sổ trình duyệt thì toàn bộ màn hình cửa sổ trình duyệt sẽ được lát kín bằng nhiều ảnh. BGCOLOR= Đặt mầu nền cho trang khi hiển thị. Nếu cả hai tham số BACKGROUND và BGCOLOR cùng có giá trị thì trình duyệt sẽ hiển thị mầu nền trước, sau đó mới tải ảnh lên phía trên. TEXT= Xác định màu chữ của văn bản, kể cả các đề mục. ALINK=,VLINK=,LINK= Xác định màu sắc cho các siêu liên kết trong văn bản. Tương ứng, alink (active link) là liên kết đang được kích hoạt - tức là khi đã được kích chuột lên; vlink (visited link) chỉ liên kết đã từng được kích hoạt; Tiêu đề của tài liệu ... Nội dung của tài liệu Nh­ vËy mét tµi liÖu HTML c¬ b¶n cã cÊu tróc nh­ sau: II. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG KHỐI 2.1. THẺ P Thẻ được sử dụng để định dạng một đoạn văn bản. Nội dung đoạn văn bản Cú pháp: 2.2. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG ĐỀ MỤC H1/H2/H3/H4/H5/H6 HTML hỗ trợ 6 mức đề mục. Chú ý rằng đề mục chỉ là các chỉ dẫn định dạng về mặt logic, tức là mỗi trình duyệt sẽ thể hiện đề mục dưới một khuôn dạng thích hợp. Có thể ở trình duyệt này là font chữ 14 point nhưng sang trình duyệt khác là font chữ 20 point. Đề mục cấp 1 là cao nhất và giảm dần đến cấp 6. Thông thường văn bản ở đề mục cấp 5 hay cấp 6 thường có kích thước nhỏ hơn văn bản thông thường. Dưới đây là các thẻ dùng để định dạng văn bản ở dạng đề mục: ... Định dạng đề mục cấp 1 ... Định dạng đề mục cấp 2 ... Định dạng đề mục cấp 3 ... Định dạng đề mục cấp 4 ... Định dạng đề mục cấp 5 ... Định dạng đề mục cấp 6 2.3 THẺ XUỐNG DÒNG BR Thẻ này không có thẻ kết thúc tương ứng (), nó có tác dụng chuyển sang dòng mới. Lưu ý, nội dung văn bản trong tài liệu HTML sẽ được trình duyệt Web thể hiện liên tục, các khoảng trắng liền nhau, các ký tự tab, ký tự xuống dòng đều được coi như một khoảng trắng. Để xuống dòng trong tài liệu, bạn phải sử dụng thẻ 2.4 THẺ PRE Để giới hạn đoạn văn bản đã được định dạng sẵn bạn có thể sử dụng thẻ . Văn bản ở giữa hai thẻ này sẽ được thể hiện giống hệt như khi chúng được đánh vào, ví dụ dấu xuống dòng trong đoạn văn bản giới hạn bởi thẻ sẽ có ý nghĩa chuyển sang dòng mới (trình duyệt sẽ không coi chúng như dấu cách) Văn bản đã được định dạng Cú pháp: III. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG DANH SÁCH 3.1. DANH SÁCH THÔNG THƯỜNG Mục thứ nhất Mục thứ hai Cú pháp: Có 4 kiểu danh sách: ·` Danh sách không sắp xếp ( hay không đánh số) · Danh sách có sắp xếp (hay có đánh số) , mỗi mục trong da nh sách được sắp xếp thứ tự. · Danh sách thực đơn · Danh sách phân cấp Muc thu nhat Muc thu hai Muc thu ba Với nhiều trình duyệt, danh sách phân cấp và danh sách thực đơn giống danh sách không đánh số, có thể dùng lẫn với nhau. Với thẻ OL ta có cú pháp sau: trong đó: TYPE =1 Các mục được sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3... =a Các mục được sắp xếp theo thứ tự a, b, c... =A Các mục được sắp xếp theo thứ tự A, B, C... =i Các mục được sắp xếp theo thứ tự i, ii, iii... =I Các mục được sắp xếp theo thứ tự I, II, III... Ngoài ra còn thuộc tính START= xác định giá trị khởi đầu cho danh sách. Thẻ có thuộc tính TYPE= xác định ký hiệu đầu dòng (bullet) đứng trước mỗi mục trong danh sách. Thuộc tính này có thể nhận các giá trị : disc (chấm tròn đậm); circle (vòng tròn); square (hình vuông). IV. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG KÝ TỰ 4.1. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG IN KÝ TỰ Sau đây là các thẻ được sử dụng để quy định các thuộc tính như in nghiêng, in đậm, gạch chân... cho các ký tự, văn bản khi được thể hiện trên trình duyệt. ... ... In chữ đậm ... ... In chữ nghiêng ... In chữ gạch chân Đánh dấu đoạn văn bản giữa hai thẻ này là định nghĩa của một từ. Chúng thường được in nghiêng hoặc thể hiện qua một kiểu đặc biệt nào đó. ... ... In chữ bị gạch ngang. ... In chữ lớn hơn bình thường bằng cách tăng kích thước font hiện thời lên một. Việc sử dụng các thẻ lồng nhau tạo ra hiệu ứng chữ tăng dần. Tuy nhiên đối với mỗi trình duyệt có giới hạn về kích thước đối với mỗi font chữ, vượt quá giới hạn này, các thẻ sẽ không có ý nghĩa. ... In chữ nhỏ hơn bình thường bằng cách giảm kích thước font hiện thời đi một. Việc sử dụng các thẻ lồng nhau tạo ra hiệu ứng chữ giảm dần. Tuy nhiên đối với mỗi trình duyệt có giới hạn về kích thước đối với mỗi font chữ, vượt quá giới hạn này, các thẻ sẽ không có ý nghĩa. ... Định dạng chỉ số trên (SuperScript) ... Định dạng chỉ số dưới (SubScript) Định nghĩa kích thước font chữ được sử dụng cho đến hết văn bản. Thẻ này chỉ có một tham số size= xác định cỡ chữ. Thẻ không có thẻ kết thúc. ... Chọn kiểu chữ hiển thị. Trong thẻ này có thể đặt hai tham số size= hoặc color= xác định cỡ chữ và màu sắc đoạn văn bản nằm giữa hai thẻ. Kích thước có thể là tuyệt đối (nhận giá trị từ 1 đến 7) hoặc tương đối (+2,-4...) so với font chữ hiện tại. 4.2. CĂN LỀ VĂN BẢN TRONG TRANG WEB Trong trình bày trang Web của mình các bạn luôn phải chú ý đến việc căn lề các văn bản để trang Web có được một bố cục đẹp. Một số các thẻ định dạng như P, Hn, IMG... đều có tham số ALIGN cho phép bạn căn lề các văn bản nằm trong phạm vi giới hạn bởi của các thẻ đó. Các giá trị cho tham số ALIGN: LEFT Căn lề trái CENTER Căn giữa trang RIGHT Căn lề phải Ngoµi ra, chóng ta cã thÓ sö dông thÎ CENTER để căn giữa trang một khối văn bản. Cú pháp: Văn bản sẽ được căn giữa trang 4.3. CÁC KÝ TỰ ĐẶC BIỆT Ký tự & được sử dụng để chỉ chuỗi ký tự đi sau được xem là một thực thể duy nhất. Ký tự ; được sử dụng để tách các ký tự trong một từ. Ký tự Mã ASCII Tên chuỗi < < < > > > & & & 4.4. SỬ DỤNG MÀU SẮC TRONG THIẾT KẾ CÁC TRANG WEB Một màu được tổng hợp từ ba thành phần màu chính, đó là: Đỏ (Red), Xanh lá cây (Green), Xanh nước biển (Blue). Trong HTML một giá trị màu là một số nguyên dạng hexa (hệ đếm cơ số 16) có định dạng như sau: #RRGGBB trong đó: RR - là giá trị màu Đỏ. GG - là giá trị màu Xanh lá cây. BB - là giá trị màu Xanh nước biển. Màu sắc có thể được xác định qua thuộc tính bgcolor= hay color=. Sau dấu bằng có thể là giá trị RGB hay tên tiếng Anh của màu. Với tên tiếng Anh, ta chỉ có thể chỉ ra 16 màu trong khi với giá trị RGB ta có thể chỉ tới 256 màu. Sau đây là một số giá trị màu cơ bản: Màu sắc Giá trị Tên tiếng Anh Đỏ Đỏ sẫm Xanh lá cây Xanh nhạt Xanh nước biển Vàng Vàng nhạt Trắng Đen Xám Nâu Tím Tím nhạt Hồng Da cam Màu đồng phục hải quân #FF0000 #8B0000 #00FF00 #90EE90 #0000FF #FFFF00 #FFFFE0 #FFFFFF #000000 #808080 #A52A2A #FF00FF #EE82EE #FFC0CB #FFA500 #000080 #4169E1 #7FFFD4 RED DARKRED GREEN LIGHTGREEN BLUE YELLOW LIGHTYELLOW WHITE BLACK GRAY BROWN MAGENTA VIOLET PINK ORANGE NAVY ROYALBLUE AQUAMARINE Cú pháp: <BODY LINK = color ALINK = color VLINK = color BACKGROUND = url BGCOLOR = color TEXT = color TOPMARGIN = pixels RIGHTMARGIN = pixels LEFTMARGIN = pixels > .... phần nội dung của tài liệu được đặt ở đây Sau ®©y lµ ý nghÜa c¸c tham sè cña thÎ BODY: Các tham số ý nghĩa LINK Chỉ định màu của văn bản siêu liên kết ALINK Chỉ định màu của văn bản siêu liên kết đang đang chọn VLINK Chỉ định màu của văn bản siêu liên kết đã từng mở BACKGROUND Chỉ định địa chỉ của ảnh dùng làm nền BGCOLOR Chỉ định màu nền TEXT Chỉ định màu của văn bản trong tài liệu SCROLL YES/NO - X¸c ®Þnh cã hay kh«ng thanh cuén TOPMARGIN Lề trên RIGHTMARGIN Lề phải LEFTMARGIN Lề trái 4.5. CHỌN KIỂU CHỮ CHO VĂN BẢN Cú pháp: <FONT FACE = font-name COLOR = color SIZE = n > ... 4.6. KHÁI NIỆM VĂN BẢN SIÊU LIÊN KẾT Văn bản siêu liên kết hay còn gọi là siêu văn bản là một từ, một cụm từ hay một câu trên trang Web được dùng để liên kết tới một trang Web khác. /~dir1/dir2/dir3/index.HTML#chapter001 Dịch vụ Tên hệ thống Cổng Đường dẫn Tên file Ví dụ về URL Các tham số, biến, truy vấn Siêu văn bản là môi trường trong đó chứa các liên kết (link) của các thông tin. Do WWW cấu thành từ nhiều hệ thống khác nhau, cần phải có một quy tắc đặt tên thống nhất cho tất cả các văn bản trên Web. Quy tắc đặt tên đó là URL (Universal Resource Locator). Các thành phần của URL được minh hoạ ở hình trên. · Dịch vụ: Là thành phần bắt buộc của URL. Nó xác định cách thức trình duyệt của máy khách liên lạc với máy phục vụ như thế nào để nhận dữ liệu. Có nhiều dịch vụ như http, wais, ftp, gopher, telnet. · Tên hệ thống : Là thành phần bắt buộc của URL. Có thể là tên miền đầy đủ của máy phục vụ hoặc chỉ là một phần tên đầy đủ – trường hợp này xảy ra khi văn bản được yêu cầu vẫn nằm trên miền của bạn. Tuy nhiên nên sử dụng đường dẫn đầy đủ. · Cổng : Không là thành phần bắt buộc của URL. Cổng là địa chỉ socket của mạng dành cho một giao thức cụ thể. Giao thức http ngầm định nối với cổng 8080. · Đường dẫn thư mục : Là thành phần bắt buộc của URL. Phải chỉ ra đường dẫn tới file yêu cầu khi kết nối với bất kỳ hệ thống nào. Có thể đường dẫn trong URL khác với đường dẫn thực sự trong hệ thống máy phục vụ. Tuy nhiên có thể rút gọn đường dẫn bằng cách đặt biệt danh (alias). Các thư mục trong đường dẫn cách nhau bởi dấu gạch chéo (/). · Tên file : Không là thành phần bắt buộc của URL. Thông thường máy phục vụ được cấu hình sao cho nếu không chỉ ra tên file thì sẽ trả về file ngầm định trên thư mục được yêu cầu. File này thường có tên là index.html, index.htm, default.html hay default.htm. Nếu cũng không có các file này thì thường kết quả trả về là danh sách liệt kê các file hay thư mục con trong thư mục được yêu cầu · Các tham số : Không là thành phần bắt buộc của URL. Nếu URL là yêu cầu tìm kiếm trên một cơ sở dữ liệu thì truy vấn sẽ gắn vào URL, đó chính là đoạn mã đằng sau dấu chấm hỏi (?).URL cũng có thể trả lại thông tin được thu thập từ form. Trong trường hợp dấu thăng (#) xuất hiện đoạn mã đăng sau là tên của một vị trí (location) trong file được chỉ ra. Để tạo ra một siêu văn bản chúng ta sử dụng thẻ . Cú pháp: <A HREF = url NAME = name TABINDEX = n TITLE = title TARGET = _blank / _self > ... siêu văn bản Ý nghĩa các tham số: HREF Địa chỉ của trang Web được liên kết, là một URL nào đó. NAME Đặt tên cho vị trí đặt thẻ. TABLEINDEX Thứ tự di chuyển khi ấn phím Tab TITLE Văn bản hiển thị khi di chuột trên siêu liên kết. TARGET Mở trang Web được liên trong một cửa sổ mới (_blank) hoặc trong cửa sổ hiện tại (_self), trong một frame (tên frame). 4.7. ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI URL được trình bày ở trên là URL tuyệt đối. Ngoài ra còn có URL tương đối hay còn gọi là URL không đầy đủ. Địa chỉ tương đối sử dụng sự khác biệt tương đối giữa văn bản hiện thời và văn bản cần tham chiếu tới. Các thành phần trong URL được ngăn cách bằng ký tự ngăn cách (ký tự gạch chéo /). Để tạo ra URL tương đối, đầu tiên phải sử dụng ký tự ngăn cách. URL đầy đủ hiện tại sẽ được sử dụng để tạo nên URL đầy đủ mới. Nguyên tắc là các thành phần bên trái dấu ngăn cách của URL hiện tại được giữ nguyên, các thành phần bên phải được thay thế bằng thành phần URL tương đối. Chú ý rằng trình duyệt không gửi URL tương đối, nó bổ sung vào URL cơ sở đã xác định trước thành phần URL tương đối xác định sau thuộc tính href=. Ký tự đầu tiên sau dấu bằng sẽ xác định các thành phần nào của URL hiện tại sẽ tham gia để tạo nên URL mới. Ví dụ, nếu URL đầy đủ là: thì: · Dấu hai chấm (:) chỉ dịch vụ giữ nguyên nhưng thay đổi phần còn lại. Ví dụ ://www.fpt.com/ sẽ tải trang chủ của máy phục vụ www.fpt.com với cùng dịch vụ http. · Dấu gạch chéo (/) chỉ dịch vụ và máy phục vụ giữ nguyên nhưng toàn bộ đường dẫn thay đổi. Ví dụ /Javascript/index.htm sẽ tải file index.htm của thư mục Javascript trên máy phục vụ www.it-department.vnuh.edu.vn. · Không có dấu phân cách chỉ có tên file là thay đổi. Ví dụ index1.htm sẽ tải file index1.htm ở trong thư mục HTML của máy phục vụ www.it-department.vnuh.edu.vn. · Dấu thăng (#): chỉ dịch vụ, máy phuc vụ, đường dẫn và cả tên file giữ nguyên, chỉ thay đổi vị trí trong file. Do đường dẫn được xem là đơn vị độc lập nên có thể sử dụng phương pháp đường dẫn tương đối như trong UNIX hay MS-DOS (tức là . chỉ thư mục hiện tại còn .. chỉ thư mục cha của thư mục hiện tại). URL cơ sở có thể được xác định bằng thẻ . 4.8. KẾT NỐI MAILTO Nếu đặt thuộc tính href= của thẻ giá trị mailto:address@domain thì khi kích hoạt kết nối sẽ kích hoạt chức năng thư điện tử của trình duyệt. Trang WEB này được WEBMASTER b¶o tr× 4.9. VẼ MỘT ĐƯỜNG THẲNG NẰM NGANG Cú pháp: <HR ALIGN = LEFT / CENTER / RIGHT COLOR = color NOSHADE SIZE = n WIDTH = width > Ý nghĩa các tham số: ALIGN Căn lề (căn trái, căn phải, căn giữa) COLOR Đặt màu cho đường thẳng NOSHADE Không có bóng SIZE Độ dày của đường thẳng WIDTH Chiều dài (tính theo pixel hoặc % của bề rộng cửa sổ trình duyệt). ThÎ nµy gièng nh­ thÎ BR, nó cũng không có thẻ kết thúc tương ứng. V. CÁC THẺ CHÈN ÂM THANH, HÌNH ẢNH 5.1. GIỚI THIỆU Liên kết với file đa phương tiện cũng tương tự như liên kết bình thường. Tuy vậy phải đặt tên đúng cho file đa phương tiện. Phần mở rộng của file phải cho biết kiểu của file. KIỂU PHẦN MỞ RỘNG MÔ TẢ Image/GIF .gif Viết tắt của Graphics Interchange Format. Khuôn dạng này xuất hiện khi mọi người có nhu cầu trao đổi ảnh trên nhiều hệ thống khác nhau. Nó được sử dụng trên tất cả các hệ thống hỗ trợ giao diện đồ hoạ. Định dạng GIF là định dạng chuẩn cho mọi trình duyệt WEB. Nhược điểm của nó là chỉ thể hiện được 256 màu. Mở rộng của chuẩn này là GIF89, được thêm nhiều chức năng cho các ứng dụng đặc biệt như làm ảnh nền trong suốt - tức là ảnh có thể nổi bằng cách làm màu nền giống với màu nền của trình duyệt. Image/JPEG .jpeg Viết tắt của Joint Photographic Expert Group. Là khuôn dạng ảnh khác nhưng có thêm khả năng nén.Ưu điểm nổi bật của khuôn dạng này là lưu trữ được hàng triệu màu và độ nén cao nên kích thước file ảnh nhỏ hơn và thời gian download nhanh hơn. Nó là cơ sở cho khuôn dạng MPEG. Tất cả các trình duyệt đều có khả năng xem ảnh JPEG. Image/TIFF .tiff Viết tắt của Tagged Image File Format. Được Microsoft thiết kế để quét ảnh từ máy quét cũng như tạo các ấn phẩm. Text/HTML .HTML, .htm PostScript .eps, .ps Được tạo ra để hiển thị và in các văn bản có chất lượng cao. Adobe Acrobat .pdf Viết tắt của Portable Document Format. Acrobat cũng sử dụng các siêu liên kết ngay trong văn bản cũng giống như HTML. Từ phiên bản 2.0, các sản phẩm của Acrobat cho phép liên kết giữa nhiều văn bản. Ưu điểm lớn nhất của nó là khả năng WYSISYG. Video/MPEG .mpeg Viết tắt của Motion Picture Expert Group, là định dạng dành cho các loại phim (video). Đây là khuôn dạng thông dụng nhất dành cho phim trên WEB. Video/AVI .avi Là khuôn dnạg phim do Microsoft đưa ra. Video/QuickTime .mov Do Apple Computer đưa ra, chuẩn video này được cho là có nhiều ưu điểm hơn MPEG và AVI. Mặc dù đã được tích hợp vào nhiều trình duyệt nhưng vẫn chưa phổ biến bằng hai loại định dạng trên. Sound/AU .au Sound/MIDI .mid Là khuôn dạng dành cho âm nhạc điện tử hết sức thông dụng được nhiều trình duyệt trên các hệ thống khác nhau hỗ trợ. File Midi được tổng hợp số hoá trực tiếp từ máy tính. Sound/RealAudio .ram Định dạng audio theo dòng. Một bất tiện khi sử dụng các định dạng khác là file âm thanh thường có kích thước lớn - do vậy thời gian tải xuống lâu, Trái lại audio dòng bắt đầu chơi ngay khi tải được một phần file trong khi vẫn tải về các phần khác.Mặc dù file theo định dạng này không nhỏ hơn so với các định dạng khác song chính khả năng dòng đã khiến định dạng này phù hợp với khả năng chơi ngay lập tức. VRML .vrml Viết tắt của Virtual Reality Modeling Language. Các file theo định dạng này cũng giống như HTML. Tuy nhiên do trình duyệt có thể hiển thị được cửa sổ 3 chiều nên người xem có thể cảm nhận được cảm giác ba chiều. 5.2. ĐƯA ÂM THANH VÀO MỘT TÀI LIỆU HTML Cú pháp: <BGSOUND SRC = url LOOP = n > Thẻ này không có thẻ kết thúc tương ứng (). Để chơi lặp lại vô hạn cần chỉ định LOOP = -1 hoặc LOOP = INFINITE. Thẻ BGSOUND phải được đặt trong phần mở đầu (tức là nằm trong cặp thẻ HEAD). 5.3. CHÈN MỘT HÌNH ẢNH, MỘT ĐOẠN VIDEO VÀO TÀI LIỆU HTML Để chèn một file ảnh (.jpg, .gif, .bmp) hoặc video (.mpg, .avi) vào tài liệu HTML, bạn có thể sử dụng thẻ IMG. Cú pháp: <IMG ALIGN = TOP/MIDDLE/BOTTOM ALT = text BORDER = n SRC = url WIDTH = width HEIGHT = height HSPACE = vspace VSPACE = hspace TITLE = title DYNSRC = url START = FILEOPEN/MOUSEOVER LOOP = n > Trong ®ã: ALIGN = TOP/ MIDDLE/ BOTTOM/ LEFT/ RIGHT Căn hàng văn bản bao quanh ảnh ALT = text Chỉ định văn bản sẽ được hiển thị nếu chức năng show picture của browser bị tắt đi hay hiển thị thay thế cho ảnh trên những trình duyệt không có khả năng hiển thị đồ hoạ. Văn bản này còn được gọi là nhãn của ảnh. Đối với trình duyệt có khả năng hỗ trợ đồ hoạ, dòng văn bản này sẽ hiện lên khi di chuột qua ảnh hay được hiển thị trong vùng của ảnh nếu ảnh chưa được tải về hết. Chú ý phải đặt văn bản trong hai dấu nháy kép nếu triong văn bản chứa dấu cách hay các ký tự đặc biệt - trong trường hợp ngược lại có thể bỏ dấu nháy kép. BORDER = n Đặt kích thước đường viền được vẽ quanh ảnh (tính theo pixel). SRC = url Địa chỉ của file ảnh cần chèn vào tài liệu. WIDTH/HEIGHT Chỉ định kích thước của ảnh được hiển thị. HSPACE/VSPACE Chỉ định khoảng trống xung quanh hình ảnh (tính theo pixel) theo bốn phía trên, dưới, trái, phải. TITLE = title Văn bản sẽ hiển thị khi con chuột trỏ trên ảnh DYNSRC = url Địa chỉ của file video. START = FILEOPEN/MOUSEOVER Chỉ định file video sẽ được chơi khi tài liệu được mở hay khi trỏ con chuột vào nó. Có thể kết hợp cả hai giá trị này nhưng phải phân cách chúng bởi dấu phẩy. LOOP = n/INFINITE Chỉ định số lần chơi. Nếu LOOP = INFINITE thì file video sẽ được chơi vô hạn lần. VI. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG BẢNG BIỂU Sau đây là các thẻ tạo bảng chính: ... Định nghĩa một bảng ... Định nghĩa một hàng trong bảng ... Định nghĩa một ô trong hàng ... Định nghĩa ô chứa tiêu đề của cột ... Tiêu đề của bảng Có ph¸p: <TABLE ALIGN = LEFT / CENTER / RIGHT BORDER = n BORDERCOLOR = color BORDERCOLORDARK = color BORDERCOLORLIGHT = color BACKGROUND = url BGCOLOR = color CELLSPACING = spacing CELLPADDING = pading > Tiêu đề của bảng biểu ... Định nghĩa các dòng <TR ALIGN = LEFT/CENTER/RIGHT VALIGN = TOP/MIDDLE/BOTTOM> ... Định nghĩa các ô trong dòng <TD ALIGN = LEFT / CENTER / RIGHT VALIGN = TOP / MIDDLE / BOTTOM BORDERCOLOR = color BORDERCOLORDARK = color BORDERCOLORLIGHT = color BACKBROUND = url BGCOLOR = color COLSPAN = n ROWSPAN = n > ... Nội dung của ô ... ... Ý nghĩa các tham số: ALIGN / VALIGN Căn lề cho bảng và nội dung trong mỗi ô. BORDER Kích thước đường kẻ chia ô trong bảng, được đo theo pixel. Giá trị 0 có nghĩa là không xác định lề, giữa các ô trong bảng chỉ có một khoảng trắng nhỏ để phân biệt. Nếu chỉ để border thì ngầm định border=1. Với những bảng có cấu trúc phức tạp, nên đặt lề để người xem có thể phân biệt rõ các dòng và cột. BORDERCOLOR Màu đường kẻ BORDERCOLORDARK BORDERCOLORLIGHT Màu phía tối và phía sáng cho đường kẻ nổi. BACKGROUND Địa chỉ tới tệp ảnh dùng làm nền cho bảng BGCOLOR Màu nền CELLSPACING Khoảng cách giữa các ô trong bảng CELLPADDING Khoảng cách giữa nội dung và đường kẻ trong mỗi ô của bảng. COLSPAN Chỉ định ô sẽ kéo dài trong bao nhiêu cột ROWSPAN Chỉ định ô sẽ kéo dài trong bao nhiêu hàng VII. FORM 7.1. HTML FORMS Các HTML Form có thể có các hộp văn bản, hộp danh sách lựa chọn, nút bấm, nút chọn... 7.2. TẠO FORM Để tạo ra một form trong tài liệu HTML, chúng ta sử dụng thẻ FORM với cú pháp như sau: Cú pháp: <FORM ACTION = ulr METHOD = GET | POST NAME = name TARGET = frame_name | _blank | _self > Trong đó ACTION Địa chỉ sẽ gửi dữ liệu tới khi form được submit (có thể là địa chỉ tới một chương trình CGI, một trang ASP...). METHOD Phương thức gửi dữ liệu. NAME Tên của form. TARGET Chỉ định cửa sổ sẽ hiển thị kết quả sau khi gửi dữ liệu từ form đến server. §Æt c¸c ®èi t­îng ®iÓu khiÓn (nh­ hép v¨n b¶n, « kiÓm tra, nót bÊm...) vµo trang Web Có ph¸p thÎ INPUT: <INPUT ALIGN = LEFT | CENTER | RIGHT TYPE = BUTTON | CHECKBOX | FILE | IMAGE | PASSWORD | RADIO | RESET | SUBMIT | TEXT VALUE = value > 7.3. TẠO MỘT DANH SÁCH LỰA CHỌN Cú pháp: Tên mục chọn thứ nhất Tên mục chọn thứ hai 7.4. TẠO HỘP SOẠN THẢO VĂN BẢN Cú pháp: <TEXTAREA COLS=số cột ROWS=số hàng NAME=tên > Văn bản ban đầu PHẦN II THIẾT KẾ WEB SỬ DỤNG MS FRONTPAGE I. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN 1. Các thao tác chính khi soạn thảo một trang web Tạo mới một trang web: Chọn chức năng File/New/Page /Normal Page hay chọn icon New trên Toolbar. Lưu trang web: Chọn chức năng File/Save hay chọn icon Save trên Toolbar. Để lưu trang web dưới dạng một tên khác chọn chức năng File/Save As Xem trước hiển thị của trang web đang thiết kế: Chọn chức năng File/Preview in Browser. Lúc này cửa sổ trình duyệt Internet Explorer (IE) sẽ hiển thị trang web mà chúng ta đang soạn thảo. Nên lưu trang web trước khi chọn chức năng này. Cửa sổ màn hình soạn thảo trang web cung cấp 3 cách “hiểu” (view) khác nhau về 1 trang web. Nếu bạn chọn Normal view, bạn có thể biên tập trang web dưới dạng WYSIWYG. Ví dụ bạn có thể gõ văn bản vào, thay đổi màu sắc, kích thước chữ, b Nếu bạn chọn HTML view, bạn sẽ thấy được các mã HTML tương ứng với cách trình bày của trang web của bạn. Ví dụ, nếu trong Normal view bạn chèn vào một table thì trong HTML view, bạn sẽ thấy các tag tương ứng như sau:   Nếu bạn chọn Preview view, tương tự với chức năng Preview in Browser 2. Tạo các thành phần của trang web\ 2.1. Thời gian cập nhật (Time stamp) Chọn Insert/Date and Time. Chọn định dạng ngày tháng và thời gian phù hợp với nhu cầu của bạn 2.2. Đường kẻ ngang (Horizontal line) Chọn Insert/Horizotal line. Đặt các thuộc tính cho đường kẻ ngang bằng cách double click chuột lên nó. Sau đó chọn các thông số về Width, Height, Color, Alignment 2.3. List Chọn Format/Bullets and Numbering. Sau khi hộp hội thoại xuất hiện, bạn hãy chọn các dạng bullet và numbering tương ứng. Để thay đổi các thuộc tính của bullet như màu sắc, kiểu chữ, , ta chọn Format/Bullets and Numbering/Style Ngoài ra, ta còn có thể chọn hình ảnh để thay cho các kiểu bullet thông thường. Để thay đổi, ta chọn Format/Bullets and Numbering/Picture bullets, rồi chọn ảnh dùng để làm bullet Để bỏ định dạng bullets, ta chọn Format/Bullets and Numbering/Plain Bullets. 2.4. Tables Người ta thường dùng table để: Hiển thị các thông tin có dạng dòng/cột, ví dụ như bảng thời khóa biểu, thông tin sản phẩm, .. Trình bày (layout) các văn bản(text) và các ảnh đồ họa(graphics). Để tạo một bảng, ta có thể dùng một trong hai cách: Chọn Table/Insert Table. Khi hộp hội thoại tạo bảng hiện ra, bạn phải cung cấp các thông tin chi tiết cho việc tạo bảng, ví dụ như số dòng, số cột, kích thước, ... Chọn Table/Draw Table. Với chức năng này, bạn sẽ dùng bút vẽ để tạo các dòng, cột Để không hiện (hide) border của bảng, ta click phải chuột lên table, chọn Table Properties/Border/Sizes bằng 0. Để tách một cell hay trộn nhiều cell lại, ta chọn Tabe rồi chọn Split /Merge Cells. Để thêm hoặc xóa các cell, ta chọn Table rồi chọn Insert/Delete Cells. 2.5. Một số hiệu ứng đặc biệt Chuyển trang (Page transition): Chọn Format/Page Transition Hiệu ứng chữ chuyển động theo chiều ngang (Marquees): Chọn Insert/Component/Marquee. Sau khi hộp thoại hiện ra, bạn gõ vào dòng chữ cần chuyển động và đặt các thuộc tính khác như màu sắc, font chữ, Thêm hiệu ứng font chữ cho các hyperlink: Chọn Format/Background, check vào Enable hyperlink rollover effects. Sau

File đính kèm:

  • docgiao_trinh_thiet_ke_web_nguyen_huu_tuan.doc