Kế hoạch bộ môn Sinh học Lớp 7 (Chuẩn kiến thức)

BàI 1:

 - Trình bày được khái quát về giới động vật, phân bố, môi trường sống.

- Biết được thành phần loài, số lựong cá thể trong loài.

- Xác định được sự đa dạng và phong phú của động vật thể hiện ở số loài và môi trường sống. Con người thuần hóa nuôi dưỡng những dạng hoang dã thành vật nuôi. -Quan saựt, thaỷo luaọn, hoỷi ủaựp. Tranh

Bài 2

 - Nắm được đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật.(giống nhau: cấu tạo TB, khả năng sinh trưởng phát triển; khác nhau: 1 số CN TB, khả năng di chuyển, cảm ứng, quang hơp.)

- Nắm được sơ lược cách phân chia giới động vật: ngành ĐV nguyên sinh: trùng roi; NRK: san hô; NGD: sán lá gan; NGT: giun đũa; NG Đốt: giun đất; NTM: trai; NCK: tôm; NĐVCXS: thỏ.

- Nêu được đđ chung và vai trò của động vật.

-GD ý thức bảo vệ đa dạng sinh học. Quan saựt, phaõn tớch, thaỷo luaọn, hoỷi ủaựp. Tranh SGK phoựng to.

Baỷng phuù.

 -Neõu ủaởc ủieồm chung cuỷa ủoọng vaọt gỡ?

-ẹV coự vai troứ ntn vụựi ủụựi soỏng con ngửụứi?

 

doc31 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/07/2022 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch bộ môn Sinh học Lớp 7 (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THAÙNG TUAÀN TIEÁT TEÂN BAỉI DAẽY TROẽNG TAÂM BAỉI PHệễNG PHAÙP ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC HEÄ THOÁNG CAÂU HOÛI VAỉ BAỉI TAÄP TROẽNG TAÂM CHệễNG 8 1 1 BAỉI 1: THEÁ GIễÙI ẹOÄNG VAÄT ẹA DAẽNG VAỉ PHONG PHUÙ - Trình bày được khái quát về giới động vật, phân bố, môi trường sống. - Biết được thành phần loài, số lựong cá thể trong loài. - Xác định được sự đa dạng và phong phú của động vật thể hiện ở số loài và môi trường sống. Con người thuần hóa nuôi dưỡng những dạng hoang dã thành vật nuôi. -Quan saựt, thaỷo luaọn, hoỷi ủaựp. Tranh SGK phoựng to. Baỷng phuù. Tranh moọt soỏ ẹV -Theỏ giụựi ủoọng vaọt pp & ủa daùng theồ hieọn ụỷ ủaởc ủieồm naứo? -ẹV coự nhửừng ủaởc ủieồm moõi trửụứng soỏng naứo? -Vỡ sao chim caựnh cuùt soỏng ủửụùc ụỷ nụi khớ haọu laùnh? 1 2 BAỉI 2: PHAÂN BIEÄT ẹOÄNG VAÄT VễÙI THệẽC VAÄT - Nắm được đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật.(giống nhau: cấu tạo TB, khả năng sinh trưởng phát triển; khác nhau: 1 số CN TB, khả năng di chuyển, cảm ứng, quang hơp.) - Nắm được sơ lược cách phân chia giới động vật: ngành ĐV nguyên sinh: trùng roi; NRK: san hô; NGD: sán lá gan; NGT: giun đũa; NG Đốt: giun đất; NTM: trai; NCK: tôm; NĐVCXS: thỏ. - Nêu được đđ chung và vai trò của động vật. -GD ý thức bảo vệ đa dạng sinh học. Quan saựt, phaõn tớch, thaỷo luaọn, hoỷi ủaựp. Tranh SGK phoựng to. Baỷng phuù. -Neõu ủaởc ủieồm chung cuỷa ủoọng vaọt gỡ? -ẹV coự vai troứ ntn vụựi ủụựi soỏng con ngửụứi? 2 3 BAỉI 3: THệẽC HAỉNH QUAN SAÙT MOÄT SOÁ ẹOÄNG VAÄT NGUYEÂN SINH -Trình bày được KN ĐVNG thông qua quan sát. Thấy được ít nhất 2 đại diện điển hình cho ngành ĐVNS: trùng roi và trùng giày. - Phân biệt được hình dạng, cách di chuyển của 2 đại diện này. - Biết Sd kính hiển vi. Thửùc haứnh quan saựt, hụùp taực nhoựm. Hoỷi ủaựp Vaựng nửụực xanh, coỏng raừnh. Kớnh hieồn vi. Baỷng phuù. Veừ hỡnh Truứng roi xanh vaứ truứng giaứy. CHệễNG I: NGAỉNH ẹOÄNG VAÄT NGUYEÂN SINH -Caực ủaùi dieọn thuoọc ngaứnh ẹVNS (truứng roi xanh, truứng bieỏn hỡnh, truứng soỏt reựt, truứng kieỏt lũ veà caỏu taùo DD, di chuyeồn, SS hoõ haỏp cụ theồ ủụn baứo. -Nhaọn bieỏt nụi soỏng cuỷa ẹVNS. -Bieỏt caựch thu nhaọn vaứ gaõy nuoõi chuựng. -Nhaọn bieỏt ủửụùc caỏu taùo, di chuyeồn, SS. 2 4 BAỉI 4: TRUỉNG ROI - Mô tả được đặc điểm dinh dưỡng (bắt mồi, tiêu hóa) và sinh sản của trùng roi xanh. - Thấy được bước chuyển quan trọng từ động vật đơn bào đến động vật đa bào qua đại diện là tập đoàn trùng roi. Thaỷo luaọn, quan saựt, Hoỷi ủaựp Tranh truứng roi vaứ taọp ủoaứn Baỷng phuù -Truứng roi caỏu taùo, di chuyeồn, dinh dửụừng ntn? -Truứng roi gioỏng vaứ khaực TV ụỷ ủaởc ủieồm naứo? 3 5 BAỉI 5: TRUỉNG BIEÁN HèNH VAỉ TRUỉNG GIAỉY - Mô tả được đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng và SS của trùng biến hình và trùng giày. - Thấy được sự phân hoá chức năng các bộ phận trong tế bào của trùng giày, đó là biểu hiện mầm mống của động vật đa bào. - Trình bày được tính đa dạng về hình thái, cấu tạo, hoạt động, môi trường sống của ĐVNS. Quan saựt, so saựnh, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh truứng bieỏn hỡnh, truứng giaứy. Baỷng phuù -Neõu caỏu taùo, DD, SS cuỷa truứng bieỏn hỡnh, truứng giaứy? -Hai truứng treõn khaực nhau ụỷ ủaởc ủieồm naứo? 3 6 BAỉI 6: TRUỉNG KIEÁT Lề VAỉ TRUỉNG SOÁT REÙT - Nắm được đặc điểm cấu tạo, DD, SS của trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh. - Chỉ rõ được những tác hại do 2 loại trùng này gây ra. -Biết cách phòng chống bệnh sốt rét. -GD ý thức phòng bệnh, giữ vệ sinh môi trường. Quan saựt, phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh truứng kieỏt lũ, truứng soỏt reựt. Moọt soỏ tử lieọu veà truứng soỏt reựt. Baỷng phuù. -Neõu ủaởc ủieồm, caỏu taùo, cuỷa truứng kieỏt lũ vaứ bieọn phaựp phoứng traựnh? -Neõu ủaởc ủieồm caỏu taùo, SS. Nụi kyự sinh truứng soỏt reỏt? Bieọn phaựp phoứng trũ? 4 7 BAỉI 7: ẹAậC ẹIEÅM CHUNG VAỉ VAI TROỉ THệẽC TIEÃN ẹVNS - Nắm được đặc điểm chung của động vật nguyên sinh: cấu tạo cơ thể, cách di chuyển. - Nêu được vài trò thực tiễn của động vật nguyên sinh đối với con người có lợi và những tác hại do ĐVNS gây ra. - Vai trò của ĐVNS với thiên nhiên: mối quan hệ DD. -GD ý thức phòng chống ô nhiễm môi trừơng. Quan saựt, toồng hụùp, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh moọt soỏ loaứi ẹVNS. Baỷng phuù. -ẹVNS coự ủaởc ủieồm chung laứ gỡ? -Trỡnh baứy vai troứ cuỷa ẹVNS vụựi con ngửụứi vaứ tửù nhieõn? 4 8 BAỉI 8: THUÛY TệÙC - Nêu được KN NRK qua : cấu tạo cơ thể, nơi sống. - Mô tả được đđ hình dạng, cấu tạo, dinh dưỡng (bắt mồi và tiêu hóa) và cách SS của thuỷ tức, đại diện cho ngành ruột khoang ( thông qua kiểu đối xứng, số lớp TB của thành cơ thể, đđ ống tiêu hóa ) và là ngành động vật đa bào đầu tiên. Quan saựt, so saựnh, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp, phaõn tớch Tranh thuỷy tửực veà caỏu taùo caựch di chuyeồn. -Thuỷy tửực coự hỡnh daùng ngoaứi, di chuyeồn, SS ntn? -Vỡ sao noựi thuỷy tửực laứ ẹV ủa baứo? CHệễNG II: NGAỉNH RUOÄT KHOANG -Ruoọt khoang laứ ngaứnh ẹV ủa baứo baọc thaỏp, cụ theồ ủoỏi xửựng toỷa troứn. -Moọt soỏ ủaùi dieọn thửụứng gaởp: thuỷy tửực, sửựa, haỷi quyứ, san hoõ 5 9 BAỉI 9: ẹA DAẽNG CUÛA NGAỉNH RUOÄT KHOANG - Mô tả được sự đa dạng và phong phú: số lượng loài hình thái của NRK được thể hiện ở cấu tạo cơ thể, thích nghi với MT và lối sống khác nhau, tổ chức cơ thể, di chuyển, DD ( bắt mồi và tiêu hóa), SS, tự vệ. -Giải thích được cấu tạo của hải quỳ và san hô thích nghi sống bám cố định. Quan saựt, so saựnh, thaỷo luaọn. vaỏn ủaựp. Tranh moọt soỏ ruoọt khoang Baỷng phuù -Sửựa coự ủaởc ủieồm naứo thớch nghi vụựi loỏi soỏng bụi loọi? -So saựnh haỷi quỡ vaứ san hoõ? 5 10 BAỉI 10: ẹAậC ẹIEÅM CHUNG VAỉ VAI TROỉ CUÛA NGAỉNH RUOÄT KHOANG - Nêu được những đặc điểm chung nhất của ngành ruột khoang. - Chỉ rõ được vai trò của ngành ruột khoang trong tự nhiên và trong đời sống: CC thức ăn, đồ trang trí, nguyên liệu XD, nghiên cứu địa chất. - NB vai trò của ruột khoang với HST biển là chủ yếu. Quan saựt, so saựnh, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh moọt soỏ ruoọt khoang Baỷng phuù -Ruoọt khoang coự vai troứ gỡ? -Trỡnh baứy ủaởc ủieồm chung cuỷa ruoọt khoang? 6 11 Ngaứnh giun deùp BAỉI 11: SAÙN LAÙ GAN -Trình bày được KN NGD. Nắm được đặc điểm nổi bật của ngành giun dẹp là hình dạng cơ thể kiểu đối xứng 2 bên. -Giải thích v đời các loài vật chủ trung gian của sán lá gan. - Biết SD kính hiển vi. -GD ý thức giữ V/s môI trường, phòng chống giun sán kí sinh cho VN. Quan saựt, moõ taỷ, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh saựn loõng Saựn laự gan Baỷng phuù, kính hiển vi. -Neõu ủaởc ủieồm caỏu taùo, di chuyeồn, sinh saỷn, DD cuỷa saựn laự gan? -Neõu taực haùi, voứng ủụứi, caựch phoứng traựnh saựn laự gan? CHệễNG III: CAÙC NGAỉNH GIUN -Ngaứnh giun deùp coự ủoỏi xửựng 2 beõn, cụ theồ deùp theo chieàu lửng buùng. -Goàm caực ủaùi dieọn:, saựn laự gan, saựn daõy -Ngaứnh giun troứn coự tieỏt dieọn ngang cụ theồ troứn, coự khoang cụ theồ chửa chớnh thửực vaứ oỏng tieõu hoựa phaõn hoựa, chuựng soỏng trong nửụực, ủaỏt aồm vaứ kớ sinh ụỷ cụ theồ ủng5, thửùc vaọt vaứ ngửụứi. -ẹaùi dieọn goàm: giun ủuừa, giun kim, giun moực caõu, giun reó luựa -Ngaứnh giun ủaựt coự cụ theồ phaõn ủoỏt, moói ủoỏt ủeàu coự moọt ủoõi chaõn beõn, coự khoang cụ theồ chớnh thửực, goàm caực ủaùi dieọn: giun ủaỏt, rửụi, ủúa 6 12 BAỉI 12: MOÄT SOÁ GIUN DẼP KHAÙC - Pb được hình dạng, kích thước, cấu tạo, nơi sống (KN xâm nhập cơ thể) vòng đời của một số giun dẹp kí sinh. - Biết SD kính hiển vi. - GD ý thức vệ sinh cơ thể, vệ sinh môI trường. Quan saựt, phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh giun deùp, baỷng phuù, kính hiển vi. -Coự loaùi giun deùp naứo? -Neõu caựch phoứng traựnh giun deùp? 7 13 Ngaứnh giun troứn BAỉI 13: GIUN ẹUếA - Nắm được đặc điểm cơ bản về cấu tạo, di chuyển và dinh dưỡng, sinh sản của giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh. - Nhận biết được kiểu đối xứng, hình dạng, tính đa dạng loài. - Mô tả được vòng đời của giun đũa. - Giải thích được những tác hại của giun đũa và cách phòng tránh. - Giữ V/s m trg, cá nhân. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Trnh giun ủuừa Baỷng phuù -ẹaởc ủieồm caỏu taùo naứo cuỷa giun ủuừa khaực vụựi saựn laự gan? -Neõu taực haùi cuỷa giun ủuừa vụựi sửực khoỷe con ngửụứi? -Neõu caực bieọn phaựp phoứng choỏng giun ủuừa kớ sinh ụỷ ruoọt ngửụứi? 7 14 BAỉI 14: MOÄT SOÁ GIUN TROỉN KHAÙC - Nêu được KN sự nhiễm giun, chỉ rõ được một số giun tròn đặc biệt là nhóm giun tròn kí sinh gây bệnh, từ đó có biện pháp phòng tránh. - Mở rộng hiểu biết các giun tròn: giun đũa, giun kim, giun móc câu. - Giữ V/s m trg, cá nhân. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh moọt soỏ giun troứn Baỷng phuù -Giun kim vaứ giun moực caõu loaứi naứo nguy hieồm nụn? Loaứi naứo deó phoứng choỏng hụn? 8 15 Ngaứnh giun ủoỏt BAỉI 15: TH: QUAN SAÙT CAÁU TAẽO NGOAỉI GIUN ẹAÁT - Mô tả được đặc điểm cấu tạo ngoài : phần đầu, phần đuôi, đặc điểm mỗi đốt thích nghi lối sống trong đất. - XĐ các đặc điểm sinh lí: di chuyển đại diện cho ngành giun đốt. - GD ý thức phòng chống ô nhiễm MT đất. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh caỏu taùo ngoaứi, trong cuỷa giun ủaỏt Baỷng phuù -Caỏu taùo ngoaứi giun ủaỏt thớch nghi vụựi ủụứi soỏng ntn? -Cụ theồ giun ủaỏt coự maứu phụựt hoàng taùi sao? 8 16 BAỉI 16: THệẽC HAỉNH: MOÅ VAỉ QUAN SAÙT GIUN ẹAÁT - Nêu được đđ chính của ngành giun: hô hấp qua da, tuần hoàn kín, hệ Tk kiểu chuỗi hạch. - Kĩ năng quan sát đđ bên ngoài và nội quan bên trong. - Nhận biết được loài giun khoang, qua quan sát chỉ rõ được cấu tạo ngoài (đốt, vòng tơ, đai s dục) và cấu tạo trong (một số nội quan). - Biết SD kính lúp. Quan saựt, hoỷi ủaựp, hoaùt ủoọng nhoựm Tranh giun ủaỏt Maóu: giun ủaỏt Baỷng phuù, kính lúp. Caàu ủoồ ngaọp nửụực. 9 17 BAỉI 17: MOÄT SOÁ GIUN ẹOÁT KHAÙC - Nắm được đặc điểm đại diện giun đốt khác: giun đỏ, đỉa, rưoi, vắt phù hợp với lối sống. - Biết được sự đa dạng số lượng loài, MT sống. - Nêu được ý nghĩa giun đất: giúp nhà nông trong việc cải tạo đất trồng. - Có ý thức bảo vệ ĐV có ích. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh moọt soỏ giun ủoỏt. Baỷng phuù -ẹeồ nhaọn bieỏt ủaùi dieọn ngaứnh giun ủoỏt dửùa vaứo nhửừng ủaởc ủieồm cụ baỷn naứo? 9 18 KIEÅM TRA 1 TIEÁT - Ôn tập, củng cố, ghi nhớ các nội dung đã học. - Yêu thích môn học. - Có tính tự giác trong thi cử. TN & TL Photo ủeà 10 19 BAỉI 18: TRAI SOÂNG - Nắm được vì sao trai sông được xếp vào ngành thân mềm. - Giải thích được đặc điểm cấu tạo của trai thích nghi với đời sống ẩn mình trong bùn cát. - Nắm được các đặc điểm dinh dưỡng (cách lấy thức ăn, tiêu hóa), sinh sản của trai. - Hiểu rõ khái niệm: vỏ, cơ quan áo, thân mềm không phân đốt. - Biết SD kính hiển vi. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh: trai Maóu: trai soõng Baỷng phuù, kính hiển vi -Trai tửù veọ baống caựch naứo? Caỏu taùo naứo cuỷa trai ủaỷm baỷo caựch tửù veọ ủoự coự hieọu quaỷ? -Caựch dd cuỷa trai coự yự nghúa ntn vụựi moõi trửụứng? CHệễNG IV: NGAỉNH THAÂN MEÀM -Ngaứnh thaõn meàm raỏt ủa daùng vaứ phong phuự ụỷ nửụực ta, cụ theồ laứ moọt khoỏi cụ meàm yeỏu, goàm 3 phaàn: ủaàu thaõn chaõn, chuựng phaõn boỏ khaộp moõi trửụứng: treõn caùn, bieồn, soõng -Chuựng coự bụứ vieàn thaõn keựo daứi thaứnh vaùt aựo, beõn ngoaứi vaùt aựo coự voỷ ủaự voõi cửựng do vaùt aựo tieỏt ra bao ngoaứi cụ theồ. -Coự heọ tieõu hoựa phaõn hoựa, cụ quan di chuyeồn thửụứng ủụn giaỷn. 10 20 BAỉI 19: TH: QS MOÄT SOÁ THAÂN MEÀM - Nắm được đặc điểm của một số đại diện của ngành thân mềm: trai, vẹm, mực, ốc sên, bạch tuộc, sò - Thấy được sự đa dạng của thân mềm. - Giải thích được ý nghĩa một số tập tính ở thân mềm. Đào lỗ đẻ trứng, tự vệ (ốc sên); rình và bắt mồi, tự vệ, chăm sóc trứng (mực). Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh moọt soỏ thaõn meàm Maóu: oỏc, mửùc -Keồ teõn moọt soỏ thaõn meàm maứ em bieỏt? -ốc sên bò thường để lại dấu vết trên lá cây, em hãy giải thích? -Neõu taọp tớnh 1 soỏ thaõn meàm? 11 21 BAỉI 20: THệẽC HAỉNH QUAN SAÙT MOÄT SOÁ THAÂN MEÀM (tt) - Quan sát hình dạng cấu tạo đặc trưng của một số đại diện thân mềm. - Phân biệt được các cấu tạo chính của thân mềm từ vỏ, cấu tạo ngoài đến cấu tạo trong. - Biết SD k lúp, mổ vật. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Maóu: Ỏc, mửùc Kớnh luựp, panh, kim nhọn, chậu mổ. Baỷng phuù -Neõu caỏu taùo voỷ moọt soỏ thaõn meàm? -Vỡ sao thaõn meàm thửụứng coự voỷ boùc? 11 22 BAỉI 21: ẹAậC ẹIEÅM CHUNG VAỉ VAI TROỉ CUÛA NGAỉNH THAÂN MEÀM - Nắm được sự đa dạng số lượng loài, phong phú về MT sống của ngành thân mềm (ốc sên, hến, vẹm, ốc nhồi...) - Trình bày được đặc điểm chung và ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm: nguồn thực phẩm tươi đông, nguồn xuất khẩu, đồ trang trí mĩ nghệ, trong nghiên cứu KH địa chất... -Có ý thức SD hợp lí tài nguyên. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh caỏu taùo trong thaõn meàm. Baỷng phuù -Trỡnh baứy ủaởc ủieồm chung thaõn meàm? -Neõu vai troứ cuỷa theõn meàm? 12 23 Lụựp giaựp xaực BAỉI 22: TH: QS CAÁU TAẽO NGOAỉI VAỉ HOAẽT ẹOÄNG SOÁNG TOÂM SOÂNG - Nắm được vì sao tôm được xếp vào ngành chân khớp, lớp giáp xác. - Mô tả được cấu tạo ngoài: vỏ, các phần phụ, d/c . - Giải thích được khả năng tự vệ. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh, moõ hỡnh toõm -Neõu caựch caỏu taùo ngoaứi, di chuyeồn cuỷa toõm? -Taùi sao toõm lụựn leõn phaỷi nhieàu laàn loọt xaực? CHệễNG V: NGAỉNH CHAÂN KHễÙP -Ngaứnh chaõn khụựp laứ moọt ngaứnh coự soỏ loaứi lụựn, coự phaàn phuù phaõn ủoỏt khụựp ủoọng vụựi nhau. -Chaõn khụựp coự 3 lụựp lụựn: giaựp xaực, hỡnh nheọn, saõu boù, coự voỷ kitin che chụỷ beõn ngoaứi. Sửù phaựt trieồn vaứ taờng trửụỷng : loọt xaực, lụựp giaựp xaực goàm caực ủaùi dieọn: toõm soõng, cua, raọn nửụực -Lụựp hỡnh nheọn goàm: nheọn, boù caùp, con gheỷ, ve boứ 12 24 BAỉI 23: THệẽC HAỉNH MOÅ VAỉ QUAN SAÙT TOÂM SOÂNG - Mổ và quan sát cấu tạo mang: nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang. - Nhận biết một số nội quan của tôm như: hệ tiêu hoá, hệ thần kinh. - Viết thu hoạch sau buổi thực hành bằng cách tập chú thích đúng cho các hình câm trong SGK. - Biết SD k lúp, mổ vật. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. hoỷi ủaựp Maóu toõm soõng, moõ hỡnh, tranh caõm, boọ ủoà moồ, khai moồ, kớnh luựp., đinh ghim. Trỡnh baứy caực bửụực moồ toõm soõng? 13 25 BAỉI 24: ẹA DAẽNG VAỉ VAI TROỉ CUÛA LễÙP GIAÙP XAÙC - Nêu được tính đa dạng của lớp giáp xác: số lượng, MT sống. - Trình bày một số đđ về cấu tạo và lối sống của các đại diện giáp xác thường gặp (tôm he, cáy, còng, cua, bể, ghẹ... - Nêu được vai trò thực tiễn của giáp xác quan hệ DD với các loài khác ảnh hưởng tới giao thông đường thủy; đối với con người dùng làm tp... - Nêu được đặc điểm chung của lớp giáp xác. - GD ý thức bảo vệ lớp giáp xác. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh moọt soỏ giaựp xaực. Baỷng phuù -Neõu moọt vaứi giaựp xaực thửụứng gaởp? -Giaựp xaực coự vai troứ gỡ vụựi tửù nhieõn vaứ ủụứi soỏng con ngửụứi? 13 26 Lụựp hỡnh nheọn BAỉI 25: NHEÄN VAỉ Sệẽ DA DAẽNG CUÛA LễÙP HèNH NHEÄN - Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài, trong của nhện và một số tập tính của chúng : chăn lưới, bắt mồi, ôm trứng. - Nêu được sự đạng của hình nhện: số lượng loài, MT sống và ý nghĩa thực tiễn của chúng: gây hại cho người và động vật. - GD ý thức BV lớp hình nhện. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh, maóu nheọn. Baỷng phuù. -Neõu ủaởc ủieồm caỏu taùo cuỷa nheọn? -Nheọn coự vai troứ gỡ? 14 27 BAỉI 26: CHAÂU CHAÁU - Nêu được KN lớp sâu bọ: căn cứ vào sự phân chia các phần cơ thể, số lượng chân bò cơ quan hô hấp. - Trình bày được các đặc điểm cấu tạo ngoài của chấu chấu liên quan đến sự di chuyển. - Nêu được các đặc điểm cấu tạo trong (hệ tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, TK so với giác quan), các đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản và phát triển. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Maóu vaọt: chaõu chaỏu, moõ hỡnh. Baỷng phuù -Chaõu chaỏu goàm maỏy phaàn? -Vỡ sao chaõu chaỏu lụựn leõn phaỷi loọt xaực nhieàu laàn? 14 28 BAỉI 27: ẹA DAẽNG VAỉ ẹAậC ẹIEÅM CHUNG CUÛA SAÂU BOẽ - Thông qua các đại diện (dế mèn, bọ ngựa, chuồn chuồn, bướm, chấy, rận). Nêu được sự đa dạng của lớp sâu bọ (số lượng loài, MT sống) - Trình bày được đđ chung của lớp sâu bọ. - Nêu được vai trò thực tiễn của sâu bọ và tác hại đối với đời sống của con người. - Có ý thức BV sâu bọ có ích. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh moọt soỏ saõu boù thửụứng gaởp. baỷng phuù -Hãy cho biết 1 số loài sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương? - Nêu đặc điểm phân biệt lớp sâu bọ với lớp khác trong ngành chân khớp? -Nêu biện pháp chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường? 15 29 BAỉI 28: TH: XEM BAấNG HèNH TAÄP TÍNH CUÛA SAÂU BOẽ - Cuỷng coỏ mụỷ roọng baứi hoùc qua baờng hỡnh veà ủụứi soỏng vaứ taọp tớnh cuỷa saõu boù vaứ nhửừng loaứi saõu khaực. -Bieỏt caựch toựm taột ND Quan saựt. Vaỏn ủaựp Baờng hỡnh. Maựy chieỏu Tranh aỷnh lieõn quan. Baỷng phuù Heọ thoỏng ND baứi. 15 30 BAỉI 29: ẹAậC ẹIEÅM CHUNG VAỉ VAI TROỉ CUÛA NGAỉNH CHAÂN KHễÙP - Trình bày được đặc điểm chung của ngành chân khớp. - Giải thích được sự đa dạng của ngành chân khớp. - Nêu được vai trò thực tiễn của chân khớp. - Có ý thức bảo vệ những loài động vật có ích. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh moọt soỏ chaõn khụựp. Baỷng phuù. -Đặc điểm nào giúp chân khớp phân bố rộng rãi? -Đặc điểm đặc trưng để nhận biết chân khớp? - Trong 3 lớp ,lớp nào trong ngành chân khớp có giá trị thực phẩm lớn nhất? 16 31 BAỉI 31: TH: QS CAÁU TAẽO NGOAỉI VAỉ HOAẽT ẹOÄNG SOÁNG CUÛA CAÙ CHEÙP - Hiểu được các đặc điểm đời sống cá chép. Sự thống nhất giữa cấu tạo và C/n từng cơ quan. - Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài của cá thích nghi với đời sống ở nước (hình dạng thân, đđ mắt, da, vảy, cơ quan đường bên, đặc điểm các loại vây). Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Moõ hỡnh, tranh caự cheựp. Baỷng phuù. -ẹaởc ủieồm caỏu taùo ngoaứi naứo cuỷa caự cheựp thớch nghi vụựi ủụứi soỏng ụỷ nửụực? CHệễNG VI: NGAỉNH ẹOÄNG VAÄT COÙ XệễNG SOÁNG -ẹVCXS coự boọ xửụng trong ủoự coự coọt soỏng (chửựa tuỷy soỏng) coọt soỏng laứ ủaởc ủieồm cụ baỷn nhaỏt cuỷa ngaứnh. -Lụựp caự laứ ẹV coự XS, soỏng ụỷ nửụực , bụi baống vaõy, hoõ haỏp baống mang, coự moọt voứng tuaàn hoaứn, tim 2 ngaờn, chửựa maựu ủoỷ thaồm, maựu ủi nuoõi cụ theồ laứ maựu ủoỷ tửụi. -Lụựp lửụừng cử thớch nghi vụựi ủụứi soỏng vửứa ụỷ caùn, nửụực. -Boứ saựt laứ ẹVCXS thớch nghi vụựi ủụứi soỏng ụỷ caùn. -Lụựp chim thớch nghi vụựi ủụứi soỏng bay lửụùn. 16 32 BAỉI 32: THệẽC HAỉNH: MOÅ CAÙ CHEÙP - Xác định được vị trí và nêu rõ vai trò một số cơ quan của cá trên mẫu mổ qua q /saựt cấu tạo ngoài. - QS bộ xương: cột sống, xương sườn, nhận dạng và xđ 1 số nội quan: dạ dày, tim, ruột, gan, thận, tinh hoàn, buồng trứng, lá mang. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Maóu vaọt: caự cheựp Boọ ủoà moồ, khai mổ, đinh ghim. -Caỏu taùo trong caự cheựp goàm maỏy phaàn? -Neõu caỏu taùo vaứ chửực naờng tửứng phaàn 17 33 BAỉI 33: CAÁU TAẽO TRONG CUÛA CAÙ CHEÙP - Nắm được vị trí, cấu tạo các hệ cơ quan (tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh, giác quan, bài tiết, ss) của cá chép. - Giải thích được những đặc điểm cấu tạo trong đảm bảo sự thống nhất cơ thể thích nghi với đời sống ở nước. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh caỏu taùo trong. Moõ hỡnh caự cheựp -Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống ở nước? -Làm bài tập số 3 + Giải thích hiện tượng ở thí nghiệm hình 33.4 trang 109 SGK + Đặt tên cho các thí nghiệm. 17 34 BAỉI 34: Sệẽ ẹA DAẽNG VAỉ ẹAậC ẹIEÅM CHUNG CUÛA CAÙ - Nắm được sự đa dạng của cá về số loài , lối sống, môi trường sống. - Trình bày được đặc điểm cơ bản phân biệt lớp cá sụn và lớp cá xương. - Nêu được vai trò trong TN: quan hệ DD với các loài khác và trong đ/s con người như: làm TP, dược liệu, CN, NN. - Trình bày được đặc điểm chung của cá (di chuyển, tuần hoàn, hô hấp, SS, thân nhiệt). - Có ý thức bảo vệ các loài cá. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. hoỷi ủaựp -Tranh moọt soỏ loaứi: caự suùn, caự xửụng -Baỷng phuù. -Mẫu ngâm trong cồn, phoocmôn. -Lụựp caự suùn vaứ caự xửụng khaực nhau nhử theỏ naứo? -Caự coự ủaởc ủieồm chung vaứ vai troứ thửùc tieón gỡ? 18 35 OÂN TAÄP NGAỉNH ẹOÄNG VAÄT KHOÂNG XệễNG SOÁNG - Củng cố lại kiến thức của HS trong phần động vật không xương sống về: - Tính đa dạng của động vật không xương sống. - Sự thích nghi của động vật không xương sống với môi trường. - Các đặc điểm cấu tạo, lối sống của các đại diện đặc trưng cho ngành. - ý nghĩa thực tiễn của ĐVKXS trong tự nhiên và trong đời sống. - Có ý thức bảo vệ đa dạng sinh học. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Aỷnh chụp, máy chiếu, bảng phụ. -Moõ taỷ ủaởc ủieồm cuỷa caực ngaứnh ẹVKXS? -ẹVKXS coự taàm quan troùng ntn? 18 36 OÂN TAÄP HKI -Cuỷng coỏ laùi kieỏn thửực veà tớnh ủa daùng cuỷa ẹVKXS. -Tớnh thớch nghi ủoọng vaọt vụựi moõi trửụứng. -Yự nghúa ẹVKXS trong tửù nhieõn. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh aỷnh coự lieõn quan. Baỷng phuù. -ẹVKXS ủa daùng vaứ thớch nghi ntn? -ẹVKXS coự vai troứ thửùc tieón gỡ? 19 37 KIEÅM TRA HOẽC Kè I -ẹaựnh giaự laùi kieỏn thửực ủaừ hoùc -Cuỷng coỏ laùi kieỏn thửực cuừ -Kú naờng laứm baứi kieồm tra. Thuùc haứnh. Tửù luaọn. Traộc nghieọm Photo ủeà Caõu hoỷi tieỏt oõn taọp. 20 38 BAỉI 35: EÙCH ẹOÀNG - Nắm vững các đặc điểm đời sống của ếch đồng. - Mô tả được đặc điểm cấu tạo ngoài (đđ đầu, mắt, lỗ mũi, da, chi trước, chi sau) của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa ở cạn vừa ở nước. - Mô tả đđ cấu tạo trong: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, bài tiết, sinh dục( SS các giai đoạn biến thái). - Nêu được sự tiến hóa so với lớp cá: tuần hoàn , TK, HH. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Maóu vaọt, moõ hỡnh eỏch ủoàng Baỷng phuù - Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nước của ếch? - Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài chứng tỏ ếch thích nghi với đời sống ở cạn? - Trình bày sự sinh sản và phát triển của ếch? 20 39 BAỉI 36: THệẽC HAỉNH: QUAN SAÙT CAÁU TAẽO TRONG EÙCH ẹOÀNG TREÂN MAÃU MOÅ - Nhận dạng xác định các cơ quan của ếch trên mẫu mổ. - QS bộ xương: cột sống, xương sườn. - Tìm những cơ quan, hệ cơ quan thích nghi với đ sống mới chuyển lên cạn. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Boọ ủoà moồ Maóu vaọt: eỏch ủoàng Moõ hỡnh eỏch -Boọ xửụng eỏch goàm nhửừng phaàn naứo? -Eỏch goàm coự noọi quan naứo? Chửực naờng tửứng loaùi noọi quan ủoự? 21 40 BAỉI 37: ẹA DAẽNG VAỉ ẹAậC ẹIEÅM CHUNG CUÛA LễÙP LệễếNG Cệ - Nắm được sự đa dạng của lưỡng cư về thành phần loài, môi trường sống và tập tính. - Đặc điểm đặc trưng nhất để phân biệt 3 bộ trong lớp lưỡng cư: có đuôi, không đuôi, không chân. - Hiểu rõ được vai trò của lưỡng cư với đời sống con người: CC thực phẩm, d liệutrong tự nhiên:tiêu diệt thiên địch. - Trình bày được đặc điểm chung của lưỡng cư. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh moọt soỏ lửụừng cử. Baỷng phuù -Sửù ủa daùng cuỷa lụựp lửụừng cử theồ hieọn ụỷ ủaởc ủieồm naứo? -Lửụừng cử coự vai troứ vaứ ủaởc ủieồm chung gỡ? 21 41 BAỉI 38: THAẩN LAẩN BOÙNG ẹUOÂI DAỉI - Nắm được các đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng hoàn toàn trên cạn. - Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài: (đầu, cổ, mắt, tai, da, thân) của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn. - Mô tả được cách di chuyển của thằn lằn. - Nêu được đặc điểm tiến hóa hơn so với ếch Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Moõ hỡnh , tranh thaốn laốn boựng. Baỷng phuù. -Trỡnh baứy ủaởc ủieồm caỏu taùo ngoaứi, di chuyeồn, SS cuỷa thaốn laốn? -ẹaởc ủieồm naứo thớch nghi vụựi ủụứi soỏng ụỷ caùn? 22 42 BAỉI 39: CAÁU TAẽO TRONG CUÛA THAẩN LAẩN - Nắm được các đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn phù hợp với đời sống hoàn toàn ở cạn như: bộ xương, hệ tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, thần kinh và giác quan, bài tiết, sinh dục: đđ trứng, SS. - So sánh với lưỡng cư để thấy được sự hoàn thiện của các cơ quan ở đđ: bộ xương, tuần hoàn, TK và giác quan, di chuyển, bắt mồi. Quan saựt phaõn tớch, thaỷo luaọn. Hoỷi ủaựp Tranh, moõ hỡnh: caỏu taùo trong cuỷa thaốn laốn -Boọ xửụng thaốn laốn goàm nhửừng phaàn naứo? -Heọ cụ quan naứo cuỷa thaốn laốn tieỏn hoựa hụn boứ saựt? -Neõu yự nghúa sửù thớch nghi cuỷa thaốn laốn vụựi moõi trửụứng soỏng? 22 43 BAỉI 40: Sệẽ ẹA DAẽNG VAỉ ẹAậC ẹIEÅM CHUNG CUÛA LễÙP BOỉ SAÙT - Nắm được sự đa dạng của bò sát thể hiện ở số loài, môi trường sống và lối sống. - Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài đặc trưng phân biệt 3 bộ thường gặp trong lớp bò sát (bô có vảy, bộ cá sấu, bộ rùa) - Giải thích được lí do sự phồn thịnh và diệt vong của khủng long. - Nêu được vai trò của bò sát trong tự nhiên: tiêu diệt thiên địch, trong đời sống: CC thực phẩm, dược liệu. -Biết được tổ tiên bò sát( khủng long), đđ chung của lớp bò. - Bảo vệ loài bò sát có ích Quan saựt, so saựnh, toồng hụùp, thaỷo luaọn, hoỷi ủaựp. -Tranh moọt soỏ boứ saựt. -Baỷng phuù -Trỡnh baứy sửù ủa daùng boứ saựt qua sụ ủoà? -

File đính kèm:

  • docke_hoach_bo_mon_sinh_hoc_lop_7_chuan_kien_thuc.doc