Kế hoạch dạy học tuần 12 lớp ghép 3 + 4

Nắng phương nam

1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng :

- Đọc đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh HS dễ viết sai do ảnh hưởng của tiếng địa phương.

- Đọc đúng các câu hỏi, câu kể . Bước đầu diễn tả được giọng nhân vật trong bài ; phân biệt được lời dẫn chuyện với lời nhân vật .

2. Rèn kỹnăng đọc hiểu :

- Hiểu nghĩa các từ ngữ khó và từ địa phương được chú giải trong bài .

- Hiểu được tình cảm đẹp đẽ, thân thiết và gắn bó giữa thiếu nhi hai miền Nam- Bắc.(trả lời được các câu hỏi trong SGK)

- HS khá nêu được lí do chọn một tên truyện

 

doc32 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1541 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch dạy học tuần 12 lớp ghép 3 + 4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 12 LỚP GHẫP 3 + 4 THỨ NGÀY TIẾT NHểM TRèNH ĐỘ 3 NHểM TRèNH ĐỘ 4 MễN TấN BÀI MễN TấN BÀI 2-7-11-2011 1 2 3 4 TĐọc K.Ch TNXH Toỏn Nắng phương Nam Nắng phương Nam Phũng chỏy khi ở nhà Luyện tập Khoa Toỏn T. Đọc C.Tả SĐ vũng tuần hoàn của nước… Nhõn một số với một tổng “Vua tàu thủy”Bạch Thỏi Bưởi Người chiến sĩ giàu nghị lực 3-8-11-2011 1 2 3 4 5 T. Dục Toỏn C.Tả Đ.Đức T.Chọn Động tỏc vươn thở, tay, chõn,.. So sỏnh số lớn gấp mấy lần số bộ Chiều trờn sụng Hương Tớch cực tham gia việc lớp, . … Luyện đọc: Nắng phương Nam T. Dục LTVC Toỏn Đ. Đức K.Ch Động tỏc vươn thở, tay, chõn,.. MRVT: í chớ, nghị lực Nhõn một số với một hiệu Hiếu thảo với ụng bà, cha mẹ KC đó nghe, đó đọc 4-9-11-2011 1 2 3 4 5 T.Viết LTVC T. Đọc Toỏn T.Chọn ễn chữ hoa H ễn về từ chỉ HĐ, TT, SS Cảnh đẹp non sụng Luyện tập Luyện tập toỏn T. Đọc Khoa Toỏn TLV Â. nhạc Vẽ trứng Nước cần cho sự sống Luyện tập Kết bài trong bài văn kể ch Học hỏt: Bài Cũ lả 5-10-11-2011 1 2 3 4 5 C.Tả Toỏn TNXH M.Thuật T.Cụng Cảnh đẹp non sụng Bảng chia 8 Một số hoạt động ở trường Vẽ tranh: Đề tài ngày nhgiỏo VN Cắt dỏn chữ I, T (tt) L.Sử Đ. Lớ Toỏn LTVC K.Thuật Chựa thời Lý Đồng bằng Bắc Bộ Nhõn với số cú hai chữ số Tớnh từ (tt) Khõu viền đường gấp…(T3) 6-11-11-2011 1 2 3 4 5 T. Dục Toỏn TLV Â. Nhạc SHL Động tỏc vươn thở, tay, chõn,.. Luyện tập Núi viết về cảnh đẹp đất nước. Học bài hỏt: Con chim non Nhận xột tuần 12 T. Dục TLV Toỏn M.Thuật SHL Động tỏc vươn thở, tay, chõn,.. Kể chuyện (KT viết) Luyện tập Vẽ tranh: Đề tài sinh hoạt Nhận xột tuần 12 ---–— & –—--- TUẦN 12 Thứ 2 ngày 7 thỏng 11 năm 2011 TIẾT 1 NHểM TRèNH ĐỘ 3 NHểM TRèNH ĐỘ 4 Mụn TẬP ĐỌC KHOA HỌC Tờn bài Nắng phương nam Sễ ẹOÀ VOỉNG TUAÀN HOAỉN CUÛA NệễÙC TRONG Tệẽ NHIEÂN I. Mục tiờu: 1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng : - Đọc đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh HS dễ viết sai do ảnh hưởng của tiếng địa phương. - Đọc đúng các câu hỏi, câu kể . Bước đầu diễn tả được giọng nhân vật trong bài ; phân biệt được lời dẫn chuyện với lời nhân vật . 2. Rèn kỹnăng đọc hiểu : - Hiểu nghĩa các từ ngữ khó và từ địa phương được chú giải trong bài . - Hiểu được tỡnh cảm đẹp đẽ, thõn thiết và gắn bú giữa thiếu nhi hai miền Nam- Bắc.(trả lời được cỏc cõu hỏi trong SGK) - HS khỏ nờu được lớ do chọn một tờn truyện * THMT: GD ý thức yờu quý cảnh quan mụi trường của quờ hương Việt Nam. -Giuựp HS cuỷng coỏ kieỏn thửực veà voứng tuaàn hoaứn cuỷa nửụực trong tuaàn nhieõn dửụựi daùng sụ ủoà -Veừ tranh vaứ trỡnh baứy sụ ủoà voứng tuaàn hoaứn cuỷa nửụực trong tửù nhieõn *Loàng gheựp: Giaựo duùc HS coự yự thửực giửừ gỡn veọ sinh moõi trửụứng nửụực xung quanh mỡnh. II. ĐDDH: - Tranh minh hoạ bài đọc trong Sgk . -Hỡnh minh hoùa trang 48,49, SGK -Sụ ủoà voứng tuaàn hoaứn cuỷa nửụực trong tự nh III. Cỏc hoạt động dạy- học: TG HĐ 5p 1 A. ễ̉n định tụ̉ chức: B. KTBC: Vẽ quờ hương -> GV nhận xét ghi điểm 1. ễ̉n định tụ̉ chức: 2. KTBC: + Maõy ủửụùc hỡnh thaứnh nhử theỏ naứo?+ Haừy neõu sửù taùo thaứnh tuyeỏt? + Haừy trỡnh baứy voứng tuaàn hoaứn cuỷa nửụực trong tửù nhieõn?.- Nhaọn xeựt cho ủieồm HS. 16p 2 C- Daùy baứi mụựi: 1. Giụựi thieọu baứi: 2. Hửụựng daón luyeọn ủoùc: a. GV đọc toàn bài . - GV HD HS cách đọc b. GV HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ . + Đọc từng câu + Đọc từng đoạn trước lớp - GVHD ngắt nghỉ 1 số câu văn dài - GV gọi HS giải nghĩa từ + Đọc từng đoạn trong nhóm 3.Daùy baứi mụựi:* Giụựi thieọu baứi: Hoaùt ủoọng 1: Heọ thoỏng hoaự kieỏn thửực veà voứng tuaàn hoaứn cuỷa nửụực trong tửù nhieõn. -GV yeõu caàu HS caỷ lụựp quan saựt sụ ủoà voứng tuaàn hoaứn cuỷa nửụực trong tửù nhieõn trang 48 SGK vaứ lieọt keõ caực caỷnh ủửụùc veừ trong sụ ủoà. GV giụựi thieọu vaứ thuyeỏt minh caực chi tieỏt trong sụ ủoà.-GV treo sụ ủoà voứng tuaàn hoaứn cuỷa nửụực trong tửù nhieõn yờu cầu HS traỷ lụứi caõu hoỷi: Chổ vaứo sụ ủoà vaứ noựi veà sửù bay hụi vaứ ngửng tuù cuỷa nửụực trong tửù nhieõn. -GV keỏt luaọn: Nửụực ủoùng ụỷ hoà, ao, soõng, bieồn, khoõng nửứng bay hụi, bieỏn thaứnh hụi nửụực.Hụi nửụực boỏc leõn cao, gaởp laùnh, ngửng tuù thaứnh nhửừng haùt nửụực raỏt nhoỷ, taùo thaứnh caực ủaựm maõy.Caực gioùt nửụực ụỷ trong caực ủaựm maõy rụi xuoỏng ủaỏt, taùo thaứnh mửa. 12p 3 3.Tìm hiểu bài - Truyện có những bạn nhỏ nào ? (HSY) - Uyên và các bạn đi dâu, vào dịp nào ? - Nghe đọc thư Vân, các bạn mong ước điều gì ? - Phương nghĩ ra sáng kiến gì ? - Vì sao các bạn chọn cành mai làm quà tết cho Vân ? (Nhúm -HSK) - Chọn một tên khác cho truyện (HSK) Hoaùt ủoọng 2: Veừ sụ ủoà voứng tuaàn hoaứn cuỷa nửụực trong tửù nhieõn. -GV giao nhieọm vuù cho HS quan saựt hỡnh trang 49 vaứ thửùc hieọn yeõu caàu trong giaỏy A4. -GV nhaọn xeựt tuyeõn dửụng caực em veừ ủeùp, ủuựng, hay, coự yự tửụỷng 3p 4 4. .Cuỷng coỏ- daởn doứ: -GV yờu cầu HS nếu nội dung bài. -Nhận xột tiết học, chuyển tiết 2 4.Cuỷng coỏ- daởn doứ: -Nửụực coự aỷnh hửụỷng nhử theỏ naứo ủeỏn ủụứi soỏng cuỷa con ngửụứi? -Ta caàn laứm gỡ ủeồ baỷo veọ moõi trửụứng nửụực? TIẾT 2 NHểM TRèNH ĐỘ 3 NHểM TRèNH ĐỘ 4 Mụn TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN TOÁN Tờn bài Nắng phương nam NHAÂN MOÄT SOÁ VễÙI MOÄT TOÅNG I. Mục tiờu: 1. Rèn kỹ năng nói: - Dựa vào các gợi ý trong Sgk, kể lại từng đoạn của câu chuyện. 2. Rèn kỹ năng nghe. Giuựp hoùc sinh : -Bieỏt caựch thửùc hieọn nhaõn moọt soỏ vụựi moọt toồng , nhaõn moọt toồng vụựi moọt soỏ . -AÙp duùng nhaõn moọt soỏ vụựi moọt toồng , nhaõn moọt toồng vụựi moọt soỏ ủeồ tớnh nhaồm , tớnh nhanh. II. ĐDDH: Tranh minh họa cõu chuyện Baỷng phuù keỷ saỹn noọi dung baứi taọp 1 III. Cỏc hoạt động dạy- học: TG HĐ 4p 1 1.Giới thiệu bài: GV nờu mục tiờu tiết dạy 1.OÅn ủũnh: 2.KTBC: -Goùi 2 HS leõn baỷng laứm baứi taọp hửụựng daón luyeọn taọp theõm cuỷa tieỏt 55 . -GV chửừa baứi , nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS . 15p 2 2.Dạy bài mới: a. Luyeọn ủoùc laùi: -GV đọc lại toàn bài. -GV hướng dẫn HS - HS luyện đọc đoạn 3 - GV gọi 3HS đọc bài trước lớp. -> GV nhận xét 3.Dạy bài mới: a.GTB: b. Tớnh vaứ so saựnh giaự trũ cuỷa hai bieồu thửực: -GV vieỏt leõn baỷng 2 bieồu thửực : 4 x ( 3 + 5) vaứ 4 x 3 + 4 x 5 -Yeõu caàu HS tớnh giaự trũ cuỷa 2 bieồu thửực treõn . -Vaọy giaự trũ cuỷa 2 bieồu thửực treõn nhử theỏ naứo so vụựi nhau ? 4 x ( 3+ 5) = 4 x 3 + 4 x 5 c.Quy taộc nhaõn moọt soỏ vụựi moọt toồng -Từ vớ dụ trờn, GV hỏi: Khi thửùc hieọn nhaõn moọt soỏ vụựi moọt toồng , chuựng ta coự theồ laứm theỏ naứo ? -Goùi soỏ ủoự laứ a , toồng laứ ( b + c ) , haừy vieỏt bieồu thửực a nhaõn vụựi toồng ủoự:a x ( b + c) = a x b + a x c -Yeõu caàu HS neõu laùi quy taộc moọt soỏ nhaõn vụựi moọt toồng . 18p 3 b. Hửụựng daón HS keồ tửứng ủoaùn: b1. GV giao nhieọm vuù: b2. HD kể từng đoạn của câu chuyện . - GV gọi HS đọc yêu cầu - GV mở bảng phụ đã việt tóm tắt mỗi đoạn - GV yêu cầu HS kể theo nhúm. - GV gọi HS thi kể -> GV nhận xét ghi điểm d. Luyeọn taọp , thửùc haứnh Baứi 1: -GV treo baỷng phuù coự vieỏt saỹn noọi dung cuỷa baứi taọp vaứ yeõu caàu HS ủoùc caực coọt trong baỷng -Yeõu caàu HS tửù laứm baứi .-GV chửừa baứi -GV hoỷi ủeồ cuỷng coỏ laùi quy taộc moọt soỏ nhaõn vụựi moọt toồng Baứi 2: -GV hửụựng daón : ẹeồ tớnh giaự trũ cuỷa bieồu thửực theo 2 caựch ta phaỷi aựp duùng quy taộc moọt soỏ nhaõn vụựi moọt toồng . -GV yeõu caàu HS tửù laứm baứi . -GV hoỷi : Trong 2 caựch tớnh treõn , em thaỏy caựch naứo thuaọn tieọn hụn ? -GV vieỏt leõn baỷng bieồu thửực : 38 x 6 + 38 x 4 -Ycầu HS tớnh giaự trũ cuỷa bieồu thửực theo 2 caựch . -Trong 2 caựch laứm treõn , caựch naứo thuaọn tieọn hụn, vỡ sao ? -Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS Baứi 3: -Yeõu caàu HS tớnh giaự trũ cuỷa hai bieồu thửực trong baứi .-HS đổi vở kiểm tra kết quả. Baứi 4 -Yeõu caàu HS neõu ủeà baứi toaựn . -GV vieỏt leõn baỷng : 36 x 11 vaứ yeõu caàu HS ủoùc baứi maóu , suy nghú veà caựch tớnh nhanh . -Vỡ sao coự theồ vieỏt : 36 x 11 = 36 x ( 10 + 1 ) ? -Yeõu caàu HS laứm tieỏp caực phaàn coứn laùi cuỷa baứi -Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS . 2p 4 3. Cuỷng coỏ – daởn doứ: _ - Nêu ý nghĩa của câu chuyện * THMT: GD ý thức yờu quý cảnh quan mụi trường của quờ hương Việt Nam. - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau * Đánh giá tiết học 4.Cuỷng coỏ- Daởn doứ: - HS neõu laùi tớnh chaỏt moọt soỏ nhaõn vụựi moọt toồng , moọt toồng nhaõn vụựi moọt soỏ . -GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc, daởn doứ HS veà nhaứ laứm caực baứi taọp hửụựng daón luyeọn taọp theõm vaứ chuaồn bũ baứi cho tieỏt sau. TIẾT 3: NHểM TRèNH ĐỘ 3 NHểM TRèNH ĐỘ 4 Mụn TNXH TẬP ĐỌC Tờn bài Phòng cháy khi ở nhà VUA TAỉU THUÛY “BAẽCH THAÙI BệễÛI” I. Mục tiờu: - Sau bài học, HS biết : + Nờu được những việc nờn và khụng nờn làm để phũng chỏy khi đun nấu ở nhà. + Biết cỏch xử lý khi xảy ra chỏy. + Nờu được một số thiệt hại do chỏy gõy ra. -Rốn kĩ năng: + KN tỡm kiếm và sử lý thụng tin. + KN làm chủ bản thõn. +KN tự bảo vệ -ẹoùc ủuựng : quaồy, chaựn naỷn, ủửụứng thuyỷ, dieón thuyeỏt ,mua xửụỷng,… -ẹoùc troõi chaỷy ủửụùc toaứn baứi, ngaột, nghổ hụi ủuựng sau caực daỏu caõu, giửừa caực cuùm tửứ, nhaỏn gioùng ụỷ caực tửứ ngửừ noựi veà nghũ lửùc , taứi trớ cuỷa Nguyeón Thaựi Bửụỷi… . -ẹoùc dieón caỷm toaứn baứi phuứ hụùp vụựi caỷm hửựng ca ngụùi, khaõm phuùc Baùch Thaựi Bửụỷi. -Hieồu nghúa caực tửứ ngửừ: hieọu caàm ủoà, traộng tay, ủoọc chieỏm, dieón thuyeỏt , thũnh vửụùng, ngửụứi cuứng thụứi… - Giuựp HS hieồu vaứ ủoùc ủuựng caực cuùm tửứ: kinh danh ủoọc laọp, “moọt baọc anh huứng kinh teỏ” “Ngửụứi ta thỡ ủi taứu ta”. -Hieồu noọi dung baứi: Ca ngụùi Baùch Thaựi Bửụỷi tửứ moọt caọu beự moà coõi cha, nhụứ giaứu nghũ lửùc vaứ vửụn leõn ủaừ trụỷ thaứnh moọt nhaứ kinh doanh teõn tuoồi lửứng laóy. II. ĐDDH: - Các hình trang 44, 45 - Sưu tầm những mẩu tin ngắn về hoả hoạn . Tranh minh hoaù baứi taọp ủoùc trang 115, SGK III. Cỏc hoạt động dạy- học: TG HĐ 5p 1 1.OÅn ủũnh: 2.KTBC: Vẽ sơ đồ họ hàng của gia đỡnh em đang sống. (Trói) 1.OÅn ủũnh: 2.KTBC: -Goùi 2 HS leõn baỷng ủoùc thuoọc loứng 7 caõu tuùc ngửừ trong baứi coự chớ thỡ neõn vaứ neõu yự nghúa cuỷa moọt soỏ caõu tuùc ngửừ. -Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS . 12p 2 3.Dạy bài mới: a/ GTB: GV nờu mục tiờu bài học b/Dạy bài mới:a. Hoạt động 1: Làm việc với Sgk và các thông tin sưu tầm được về thiệt hại cho cháy gây ra + Bước 1 : Làm việc theo nhúm - Gv nêu câu hỏi gợi ý - Em bé tong H1 có thể gặp tai nạn gì ? - Chỉ ra những gì dễ cháy trong hình1 - Theo em bếp ở H1 hay H2 an toàn hơn + GV đi đến các nhóm quan sát và giúp đỡ + Bước 2: - Gọi 1 Số học sinh trình bày kết quả - GV gọi HS rút ra kết luận + Bước 3: GV và HS cùng nhau kể về những thiệt hại do cháy gây ra - Nêu những ng nhân gây ra những vụhoả hoạn? 3. Baứi mụựi: a . Giụựi thieọu baứi : Giụựi thieọu chuỷ ủieồm b. Hửụựng daón luyeọn ủoùc vaứ tỡm hieồu baứi * Luyeọn ủoùc : -Goùi HS ủoùc toaứn baứi. - GV cuứng HS chia ủoaùn. ( 4 ủoaùn ) - Cho HS tieỏp noỏi nhau ủoùc tửứng ủoaùn cuỷa baứi (3 lửụùt ),GV chuự yự sửỷa loói phaựt aõm, ngaột gioùng cho tửứng HS. - Cho HS ủoùc theo caởp. -Goùi HS ủoùc phaàn chuự giaỷi. -GV giaỷi nghúa cuùm tửứ : kinh doanh ủoọc laọp vaứ cho HS ủoùc. -GV ủoùc maóu, hửụựng daón caựch ủoùc 13p 3 b. Hoạt động 2: Thảo luận và đóng vai + Bước 1: Động não + GV đặt vấn đề : Cài gì có thể cháy bất ngờ ở nhà em + Bước 2 : Thảo luận nhóm và đóng vai - GV đưa tỡnh huống, HS Thảo luận và đóng vai + Bước 3: Làm việc cả lớp - GV gọi HS trình bày GV nhận xét kết luận ( SGV ) + Tăng cường KN làm chủ bản thõn * Tỡm hieồu baứi : -Yeõu caàu HS ủoùc ủoaùn 1 vaứ 2 traỷ lụứi caõu hoỷi. +Baùch Thaựi Bửụỷi xuaỏt thaõn nhử theỏ naứo? +Trửụực khi chaùy taứu thuyỷ Baùch Thaựi Bửụỷi ủaừ laứm gỡ?+Nhửừng chio tieỏt naứo chửựng toỷ oõng laứ moọt ngửụứi coự chớ? +ẹoaùn 1, 2 cho em bieỏt ủieàu gỡ? -Yeõu caàu HS ủoùc ủoaùn coứn laùi: +BTB mụỷ coõng ty vaứo thụứi ủieồm naứo? +Baùch Thaựi Bửụỷi ủaừ laứm gỡ ủeồ caùnh tranh ngang sửực vụựi chuỷ taứu ngửụứi nửụực ngoaứi? *GV giaỷi nghúa : “Ngửụứi ta thỡ ủi taứu ta” +Thaứnh coõng cuỷa BTB trong cuoọc caùnh tranh ngang sửực vụựi caực chuỷ taứu ngửụứi nửụực ngoaứi? +Teõn nhửừng chieỏc taứu cuỷa BTB coự yự nghúa gỡ? +Em hieồu theỏ naứo laứ vũ anh huứng kinh teỏ? *GV giaỷi nghúa : “moọt baọc anh huứng kinh teỏ” +Theo em, nhụứ ủaõu maứ Baùch Thaựi Bửụỷi thaứnh coõng?+Em hieồu Ngửụứi cuứng thụứi laứ gỡ? +Noọi dung chớnh cuỷa phaàn coứn laùi laứ gỡ? 6p 4 c. Hoạt động 3: Chơi trò chơi gọi cứu hoả + B 1: GV nêu tình huống cháy cụ thể + B2: Thực hành báo động cháy -> HS phản ứng + Bước 3: GV nhận xét và hướng dẫn 1 số cách thoát hiểm khi gặp cháy .( GD KN tự bảo vệ ) * Luyeọn ủoùc dieón caỷm -Yeõu caàu 4 HS ủoùc tieỏp noỏi tửứng ủoaùn cuỷa baứi. HS caỷ lụựp theo doừi tỡm gioùng ủoùc phuứ hụùp vụựi noọi dung baứi. - GV ủoùc maóu 1,2 ủoaùn. HD HS ủoùc dieón caỷm. -Toồ chửực cho HS luyeọn ủoùc dieón caỷm ủoaùn 1,2. -Toồ chửực cho HS thi ủoùc dieón caỷm. -Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS . 2p 5 4. Cuỷng coỏ_ Daởn doứ: - Nêu lại ND bài ? ( 1 HS ) - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 3./ Cuỷng coỏ - daởn doứ: -Noọi dung chớnh cuỷa baứi laứ gỡ? Hoỷi: -Qua baứi taọp ủoùc , em hoùc ủửụùc ủieàu gỡ ụỷ Baùch Thaựi Bửụỷi? (GD KNS) TIẾT 4: NHểM TRèNH ĐỘ 3 NHểM TRèNH ĐỘ 4 Mụn TOÁN CHÍNH TẢ Tờn bài Luyện tập NGệễỉI LệẽC Sể GIAỉU NGHề LệẽC I. Mục tiờu: Giỳp HS : -Biết đặt tớnh và tớnh nhõn số cú ba chữ số với số cú một chữ số. -Biết giải bài toỏn cú phộp nhõn số cú ba chữ số với số cú một chữ số và biết thực hiện gấp lờn,giảm đi một số lần. (HSY làm BT 1 cột 1,3,4). -Rốn kĩ năng tớnh toỏn. -Nghe- vieỏt chớnh xaực vieọt ủeùp ủoaùn vaờnNgửụứi chieỏn sú giaứu nghũ lửùc. -Laứm ủuựng baứi chớnh taỷ phaõn bieọt ch/tr hoaởc ửụn/ ửụng. -Giỳp HS hiểu cỏc từ: lực sĩ, giàu nghị lực, II. ĐDDH: Bảng phụ Bảng phụ viết BT 2b III. Cỏc hoạt động dạy- học: TG HĐ 4p 1 1/ Ổn định: 2/ Baứi cuừ:- Yờu cầu HS làm BT2/55 -> HS + GV nhận xét 1/ Ổn định: 2. KTBC: -Goùi 2 HS leõn baỷng vieỏt caực caõu ụỷ BT3. -Nhaọn xeựt veà chửừ vieỏt cuỷa HS . 10p 2 3/ Baứi mụựi:a)Giụựi thieọu baứi: a. Bài tập 1: * Củng cố về nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số .(5’) - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - GV yêu cầu HS làm vào vở -> GV nhận xét 2. Baứi mụựi: a) Giụựi thieọu baứi: b. Hửụựng daón vieỏt chớnh taỷ: * Tỡm hieồu noọi dung ủoaùn vaờn: -Goùi HS ủoùc ủoaùn vaờn trong SGK. -Hoỷi: +ẹoaùn vaờn vieỏt veà ai? +Caõu chuyeọn veà Leõ Duy ệÙng keồ veà chuyeọn gỡ caỷm ủoọng? *GV giải nghĩa cỏc từ ở yờu cầu và cho HS luyện đọc * Hửụựng daón vieỏt tửứ khoự. 16p 3 b. Bài tập 2 : * Củng cố về tìm số bị chia - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập -HS nhắc lại quy tắc tỡm số bị chia. - GV yêu cầu HS làm vào bảng con -> GV sửa sai sau mỗi lần giơ bảng c. Bài tập 3 : * Củng cố về giải toán đơn - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - GV HDHS làm bài , 1em làm trờn bảng -> GV nhận xét * Vieỏt chớnh taỷ * Thu chaỏm vaứ nhaọn xeựt baứi cuỷa HS 6p 4 d. Bài tập 4: * Củng cố giải toán - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - GVHDHS làm bài - GV theo dõi HS làm bài -GV chấm bài, nhận xột. c) Hửụựng daón laứm baứi taọp chớnh taỷ Baứi 2b/. – Goùi HS ủoùc yeõu caàu. -Yeõu caàu 2HS thi làm bài trờn bảng phụ. -Nhaọn xeựt, keỏt luaọn lụứi giaỷi ủuựng và yờu cầu HS đọc lại 2p 5 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: - Thi tớnh : 105 x 8 = ? - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau * Đánh giá tiết học 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: -Nhaọn xeựt chửừ vieỏt cuỷa HS . -Daởn HS veà nhaứ keồ laùi chuyeọn Ngu Coõng dụứi nuựi. Cho gia ủỡnh nghe vaứ chuaồn bũ baứi sau. ---–— & –—--- Thứ 3 ngày 8 thỏng 11 năm 2011 TIẾT 1: NHểM TRèNH ĐỘ 3 NHểM TRèNH ĐỘ 4 Mụn THỂ DỤC THỂ DỤC Tờn bài Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung . ẹoọng taực thaờng baống cuỷa baứi TD phaựt trieồn chung Troứ chụi “ Meứo ủuoồi chuoọt ” I. Mục tiờu: - Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụngvà toàn thân của bài thể dục phát triển chung . Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác . - Chơi trò chơi : " Kết bạn ". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách tương đối chủ động -Troứ chụi “ Meứo ủuoồi chuoọt” . Yeõu caàu HS naộm ủửụùc luaọt chụi, chụi tửù giaực tớch cửùc vaứ chuỷ ủoọng -Hoùc ủoọng taực thaờng baống. HS naộm ủửụùc kú thuaọt ủoọng taực vaứ thửùc hieọn tửụng ủoỏi ủuựng . II. ĐDDH: còi, kẻ sân III. Cỏc hoạt động dạy- học: TG HĐ 8p 1 A. Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến ndung, yêu cầu bài học. -HS khởi động theo HD của GV + Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp +Chơi trò chơi: có chúng em. A. Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến ND, yêu cầu bài học. - Khởi động: +Chạy chậm 1 vòng quanh sân. + Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp --Troứ chụi : Có chúng em. 22p 2 B. Phần cơ bản: 1. Ôn 6 động tác : vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chunng 2. Chơi trò chơi: Kết bạn B. Phần cơ bản: a) OÂn baứi TD phaựt trieồn chung - OÂn 5 ủoọng taực baứi TD ủaừ hoùc 2 laàn moói laàn 2 x 8 nhũp . b) Hoùc ủoọng taực Thaờng baống . -GV neõu teõn ủoọng taực , GV vửứa laứm maóu vửứa giaỷi thớch ủoọng taực cho HS taọp baột chửụực theo . - GV hoõ nhũp cho HS taọp , HS taọp GV quan saựt hửụựng daón . c) Troứ chụi vaọn ủoọng : Meứo ủuoồi chuoọt . 5p 3 C.Phaàn keỏt thuực: - Đi thường theo nhịp và hát. - GV hệ thống bài học – NX giờ học, giao BTVN C.Phaàn keỏt thuực: -Chaùy ủeàu thaứnh moọt voứng troứn -Laứm ủoọng taực thaỷ loỷng TIẾT 2: NHểM TRèNH ĐỘ 3 NHểM TRèNH ĐỘ 4 Mụn TOÁN LTVC: Tờn bài So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Mụỷ roọng voỏn tửứ : YÙ chớ - nghũ lửùc I. Mục tiờu: - Giúp HS : Biết cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé . -Rốn kĩ năng tớnh toỏn. - Bieỏt ủửụùc moọt soỏ tửứ , caõu tuùc ngửừ noựi veà yự chớ , nghũ lửùc cuỷa con ngửụứi - Mụỷ roọng vaứ heọ thoỏng hoựa voỏn tửứ noựi veà yự chớ , nghũ lửùc.- Bieỏt caựch sửỷ duùng tửứ thuoọc chuỷ ủieồm treõn moọt caựch saựng taùo , linh hoaùt . - Hieồu yự nghúa cuỷa moọt soỏ caõu tuùc ngửừ noựi veà yự chớ , nghũ lửùc cuỷa con ngửụứi II. ĐDDH: Tranh vẽ minh hoạ ở bài học III. Cỏc hoạt động dạy- học: TG HĐ 5p 1 1. Ổn định: 2. Bài cũ: - Muốn gấp 1số lên nhiều lần ta làm như thế nào ? -Gấp 8 lờn 7 lần bằng bao nhiờu ? -> HS + GV nhận xét 1. Ổn định: 2. Bài cũ: - Goùi 2HS leõn baỷng ủaởt caõu sửỷ duùng tớnh tửứ , gaùch chaõn dửụựi tớnh tửứ . - Goùi HS dửụựi lụựp traỷ lụứi caõu hoỷi : Theỏ naứo laứ Tớnh tửứ ? Cho vớ duù ?. - Nhaọn xeựt keỏt luaọn vaứ cho ủieồm HS. 15p 2 3. Bài mới: 1. Hoạt động 1 :(8’) Giới thiệu bài toán . * HS nắm được cách so sánh số ớn gấp mấy lần số bé . - GV nêu bài toán - GV phân tích bài toán và vẽ sơ đồ minh hoạ + Đoạn thẳng Ab dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD + Em làm thế nào để biết đoạn thẳng AB dài gấp 3 lần đoạn thẳng CD ? - GV gọi HS lên giải. - Vậy khi muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm thế nào ? 3. Bài mới: a. Giụựi thieọu baứi: b. Hửụựng daón laứm baứi taọp: Baứi 1 : -Goùi 1HS ủoùc yeõu caàu vaứ noọi dung - HS trao ủoồi thaỷo luaọn tỡm tửứ noựi leõn yự chớ nghũ lửùc cuỷa con ngửụứi vaứ caực tửứ noựi leõn nhửừng thửỷ thaựch ủoỏi vụựi yự chớ , nghũ lửùc cuỷa con ngửụứi. - GV nhaọn xeựt , keỏt luaọn . Baứi 2 : - Yeõu caàu HS tửù laứm baứi HS tửù choùn 1 vaứi tửứ trong nhoựm tửứ vửứa tỡm ủửụùc ủaởt caõu . - GV nhaọn xeựt caõu HS vửứa ủaởt , sửỷa chửừa . 15p 3 * Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV đưa tranh minh họa, HD HS làm bài +Bước1:Chúng ta phải làm gì? + Bước 2 : Làm gì ? - GV theo dõi HS làm bài ,- GV nhận xét sửa sai * Bài 2 : GV gọi HS nêu yêu cầu - Muốn so sánh số 20 gấp mấy lần số 5 ta thực hiện phép tính nào ? (Nhúm ) - GV theo dõi HS làm bài - GV gọi HS nhận xét * Bài 3 : - GV gọ HS nêu yêu cầu BT - GVHDHS làm bài tương tự như bài tập2 -GV khuyến khớch HS yếu lờn bảng làm bài. - GV theo dõi HS làm - GV gọi HS nhận xét -> GV nhận xét sửa sai b. Bài 4: (HSK)* Củng cố về tính chu vi - GV gọi HS nêu yêu cầu BT + Hãy nêu cách tính chu vi đã học ở lớp 2 - GV gọi HSK lên bảng làm - GV gọi HS nhận xột Baứi 3 : -Goùi HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi - GV hoỷi : + ẹoaùn vaờn yeõu caàu vieỏt veà noọi dung gỡ ? +Baống caựch naứo em bieỏt ủửụùc ngửụứi ủoự ? + Haừy ủoùc laùi caực caõu tuùc ngửừ , thaứnh ngửừ ủaừ hoùc hoaởc ủaừ vieỏt coự noọi dung Coự chớ thỡ neõn . 2p 4 4.Cuỷng coỏ , daởn doứ: - Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm thế nào? - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. - Daởn HS vieỏt laùi caực tửứ ngửừ ụỷ baứi taọp 1 vaứ vieỏt laùi ủoaùn vaờn TIẾT 3: NHểM TRèNH ĐỘ 3 NHểM TRèNH ĐỘ 4 Mụn CHÍNH TẢ TOÁN Tờn bài Chiều trên Sông Hương Nhaõn moọt soỏ vụựi moọt hieọu I. Mục tiờu: Rèn kỹ năng nghe viết chính tả . 1 Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài Chiều trên Sông Hương . 2. Viết đúng các tiếng có vần khó, dễ lẫn ( oc / ooc ); giải đúng câu đố, viết đúng 1số tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn : ( trâu, trầu, trấu ) . * Tớch hợp MT: HS yờu cảnh đẹp thiờn nhiờn trờn đất nước ta, từ đú thờm yờu quý mụi trường xung quanh, cú ý thức BVMT. - Giuựp HS : Bieỏt thửùc hieọn pheựp nhaõn moọt soỏ vụựi moọt hieọu , nhaõn moọt hieọu vụựi moọt soỏ . - Vaọn ủoọng ủeồ tớnh nhanh , tớnh nhaồm . II. ĐDDH: baỷng phuù - Keỷ baỷng phuù baứi taọp 1 ( SGK) III. Cỏc hoạt động dạy- học: TG HĐ 4p 1 A. Ổn định: B. Baứi cuừ: - GV đọc : trời xanh, dòng sữa, ánh sáng -2 HSY viết bảng . -> HS + GV nhận xét 1.OÅn ủũnh: 2.KTBC: - GV goùi 2 HS leõn baỷng nhaộc laùi caựch nhaõn moọt soỏ vụựi moọt toồng vaứ nhaõn moọt toồng vụựi moọt soỏ .- 1HS leõn baỷng laứm baứi 4 . 12p 2 C. Daùy baứi mụựi: 1. Giụựi thieọu baứi : 2. Hửụựng daón nghe vieỏt. a. Hửụựng daón hoùc sinh chuaồn bũ. - GV đọc toàn bài 1 lượt - GV HD nắm ND bài và cách trình bày + Tgiả tả những hình ảnh và âm thanh nào trên Sông Hương ? + Những chữ nào trong bài phải viết hoa? vì sao? b.HD vieỏt tửứ khú: lạ lùng, nghi ngút, tre trúcự 3.Baứi mụựi: a.Giụựi thieọu baứi: b.Tớnh vaứ so saựnh giaự trũ cuỷa hai bieồu thửực - GV ghi 2 b thửực : 3 x (7 – 5) vaứ 3 x 7 – 3 x 5 . - GV cho HS tớnh giaự trũ cuỷa 2 bieồu thửự roàiứ so saựnh keỏt quaỷ: 3 x (7 – 5) = 3 x 2 = 6 3 x 7 – 3 x 5 = 21 – 15 = 6. Vaọy ta coự : 3 x (7 –5) = 3 x 7 – 3 x 5. c. Nhaõn moọt soỏ vụựi moọt hieọu -Tửứ vớ dụ trờn GV hướng dẫn HS rỳt ra kết luận : * Khi nhaõn moọt soỏ vụựi moọt hieọu , ta coự theồ laàn lửụùt nhaõn soỏ ủoự vụựi soỏ bũ trửứ vaứ soỏ trửứ , roài trửứ hai keỏt quaỷ cho nhau: a x (b – c) = a x b – a x c -GV goùi HS ủoùc laùi quy taộc . 16p 3 c/ Vieỏt chớnh taỷ d/ Chaỏm, chửừa baứi Thửùc haứnh: Baứi 1 : GV treo baỷng , hửụựng daón HS tớnh vaứ vieỏt vaứo baỷng . Baứi 2 : GV ghi pheựp tinh : 26 x 9 leõn baỷng , goùi 2 HS leõn baỷng laứm theo 2 caựch khaực nhau . GV cho HS nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa baùn . Baứi 3 : GV cho HS tửù laứm vaứo vụỷ . 6p 4 3. Hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp chớnh taỷ. a. Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - GV gọi 2 HS lên bảng làm -> GV nhận xét bài Con sóc, quần soóc, cẩu móc hàng, xe rơ - moóc . b. Bài 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV gọi HS giải câu đố -> GV nhận xét Baứi 4 : GV ghi baỷng:( 7 – 5) x 3 vaứ 7 x 3 – 5 x 3 Goùi 2 HS leõn baỷng laứm , caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ Goùi HS so saựnh 2 keỏt quaỷ . GV cho HS dửùa treõn quy taộc treõn taọp neõu caựch nhaõn 1 hieọu vụựi 1 soỏ . *GV nhaọn xeựt ghi keỏt luaọn :Khi nhaõn 1 hieọu vụựi 1 soỏ ta coự theồ laàn lửụùt nhaõn soỏ bũ trửứ , soỏ trửứ vụựi soỏ ủoự roài trửứ hai keỏt quaỷ cho nhau . 2p 5 4. Cuỷng coỏ, daởn doứ: - Nêu lại ND bài ? - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau * Đánh giá tiết học 4.Cuỷng coỏ- Daởn doứ: -GV goùi 2 HS ủoùc laùi 2 quy taộc treõn . -Daởn HS veà nhaứ xem laùi BT vaứ chbũ tieỏt sau. TIẾT 4: NHểM TRèNH ĐỘ 3 NHểM TRèNH ĐỘ 4 Mụn ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC Tờn bài Tích cực tham gia việc lớp , việc trường ( tiết 1 ) Hieỏu thaỷo vụựi oõng baứ cha meù ( tiết 1 ) I. Mục tiờu: 1. HS hiểu: - Thế nào là tích cực tham gia việc lớp, việc trường và vì sao cần phải tham gia việc lớp, việc trường. - Trẻ em có quyền được tham gia các công việc của lớp, của trường và những việc có liên quan đến trẻ em . 2. HS tích cực thgia các công việc của lớp, trường 3. HS biết yêu quý, quý trọng các bạn tích cực làm việc lớp, việc trường . *Tớch hợp mụi trường: Nhắc nhở cỏc em tớch cực tham gia việc lớp, việc trường. *GD KNS: +KN lắng nghe tớch cực ý kiến của lớp và tập thể. +KN trỡnh bày suy nghĩ, ý tưởng của mỡnh về cỏc việc trong lớp +KN tự trọng và đảm nhận trỏch nhiệm khi nhận nhiệm vụ của lớp giao. Hoùc xong baứi naứy HS coự khaỷ naờng : 1.Hieồu coõng lao sinh thaứnh, daùy doó cuỷa oõng ba

File đính kèm:

  • docTUAN 12.doc
Giáo án liên quan