Kế hoạch giảng dạy Công nghệ Lớp 9 - Chương trình học kì 1 - Trường THCS Ẳng Nưa

Phân công trực Tổ:

1. Chuẩn của môn học ( theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành); phù hợp thực tế.

Sau khi kết thúc học kì, học sinh sẽ:

Kiến thức: - Biết được vai trò vị trí của công việc trồng cây ăn quả trong xã hội; đặc điểm, triển vọng phát triển của công việc trồng cây ăn quả.

- Biết được các đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.

- Biết được 1 số loại giống cây và cách nhân giống cây ăn quả

- Biết được quy trình và yêu cầu của các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả.

Kỹ năng:

- Làm được 1 số công việc trong quy trình trồng, chăm sóc cây ăn quả như: gieo hạt, giâm cành, chiết cành, ghép

2. Yêu cầu về thái độ (theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành), phù hợp thực tế.

- Yêu thích học công việc trồng cây ăn quả

- Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái và làm việc đúng quy trình

 

doc12 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 05/07/2022 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch giảng dạy Công nghệ Lớp 9 - Chương trình học kì 1 - Trường THCS Ẳng Nưa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS ẲNG NƯA TỔ: TOÁN – LÍ KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: Công Nghệ LỚP 9 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Học kỳ: I Năm học: 2010 -2011 Môn học: Công Nghệ 9 Chương trình: x Cơ bản Nâng cao Khác Học kỳ: I Năm học: 2011 - 2012 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Mận Điện thoại: Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn Toán - Lý Điện thoại: E-mail: Lịch sinh hoạt Tổ: Phân công trực Tổ: Chuẩn của môn học ( theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành); phù hợp thực tế. Sau khi kết thúc học kì, học sinh sẽ: Kiến thức: - Biết được vai trò vị trí của công việc trồng cây ăn quả trong xã hội; đặc điểm, triển vọng phát triển của công việc trồng cây ăn quả. - Biết được các đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả. - Biết được 1 số loại giống cây và cách nhân giống cây ăn quả - Biết được quy trình và yêu cầu của các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả. Kỹ năng: - Làm được 1 số công việc trong quy trình trồng, chăm sóc cây ăn quả như: gieo hạt, giâm cành, chiết cành, ghép Yêu cầu về thái độ (theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành), phù hợp thực tế. - Yêu thích học công việc trồng cây ăn quả - Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái và làm việc đúng quy trình Mục tiêu chi tiết Mục tiêu Nội dung MỤC TIÊU CHI TIẾT Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Lớp9 1. Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả - Biết được vai trò, vị trí của việc trồng cây ăn quả trong xh; đăc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển công việc trồng cây ăn quả - Hiểu được vai trò, vị trí của việc trồng cây ăn quả trong xh; đăc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển công việc trồng cây ăn quả - Nêu được vai trò của công việc trồng cây ăn quả đối với đời sống và KT - Chỉ ra được những đặc điểm cơ bản của nghề trồng cây ăn quả như đối tượng nội dung công việc, phương tiện lao động.. - Trình bày được triển vọng của công việc trồng cây ăn quả. 2. Một số vấn đề chung về cây ăn quả - Biết được giá trị của việc trồng cây ăn quả; đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh; kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả; thu hoạch bảo quản, chế biến các loại quả. - Hiểu được giá trị của việc trồng cây ăn quả; đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh; kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả; thu hoạch bảo quản, chế biến các loại quả. - Trình bày được các giá trị của việc trồng cây ăn quả - Mô tả được các đặc điểm thực vật của cây ăn quả. - Nêu được những giới hạn phù hợp của 1 số yếu tố ngoại cảnh - Kể tên được 1 số giống cây ăn quả, các phương pháp nhân giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây quả. 3. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả. - Biết được những yêu cầu KT của việc xây dựng vườn ươm cây ăn quả - Biết được các phương pháp nhân giống cây ăn quả. - Hiểu được những yêu cầu KT của việc xây dựng vườn ươm cây ăn quả - Trình bày được kỹ thuật xây dựng vườn ươm - Trình bày được phương pháp nhân giống vô tính, hữư tính, nêu được các cách ghép, chiết cành, giâm cành, kỹ thuật của từng phương pháp - Nêu được ưu, nhược điểm của mỗi phương pháp. 4. Thực hành, giâm cành, chiết cành, ghép - Nắm được quy trình giâm cành, chiết cành, ghép... - Biết cách chọn cành chiết, cành giâm, cành ghép, mắt ghép đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. - Biết xử lý cành giâm bằng thuốc kích thích, chăm sóc được cành giâm đúng kỹ thuật - Khoanh vỏ cành chiết đạt tiêu chuẩn KT - Hiểu được các quy trình giâm cành, chiết cành, ghép cành. - Chọn được cành chiết, cành giâm, cành ghép, mắt ghép đạt tiêu chuẩn kỹ thuật - Khoanh vỏ cành chiết, tạo được hỗn hợp bó bầu - Tạo được miệng ghép, đặt được mắt ghép - Ghép được cây ăn quả, chiết được cành, cành đúng kỹ thuật. - Làm được các thao tác giâm cành, chiết cành, giâm cành đúng yêu cầu kĩ thuật 5. Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi, cây nhãn - Biết được giá trị dinh dưỡng của quả có múi, quả vải, quả nhãn. - Biết được các biện pháp kỹ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả cây có múi, quả nhãn. - Hiểu được giá trị dinh dưỡng của quả có múi, quả vải, quả nhãn. - Hiểu được các biện pháp kỹ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả cây có múi, quả nhãn. - Trình bày được giá trị dinh dưỡng của quả có múi, quả vải, quả nhãn. - Nêu được các biện pháp kỹ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả cây có múi, quả nhãn. Khung phân phối chương trình (theo PPCT của Sở GD-ĐT ban hành) Học Kì :I 19 tuần, 18 tiết Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự chọn Tổng số tiết Ghi chú Lí thuyết Thực hành Bài tập, Ôn tập Kiểm tra 9 6 1 2 0 18 Lịch trình chi tiết Bài TiÕt H×nh thøc tæ chøc DH PP/häc liÖu, PTDH KT - §G Bµi 1: Giíi thiÖu nghÒ trång c©y ¨n qu¶ TiÕt 1 - Tù häc - Trªn líp - ë nhµ - ThuyÕt tr×nh - VÊn ®¸p - B¶ng phô - SGK, tµi liÖu - Hái ®¸p - Tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n Bµi 2: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶ TiÕt 2+ 3+ 4 - Trªn líp - Ph¸t vÊn c¸c c©u hái - Tù häc - SGK, tµi liÖu - ThuyÕt tr×nh - B¶ng phô - So s¸nh, th¶o luËn - Hái ®¸p - Tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n - Ghi chÐp Bµi 3: C¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n quả TiÕt 5+6 - Trªn líp - Ph¸t vÊn c¸c c©u hái - Tù häc - Tham kh¶o c¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y - SGK, tµi liÖu - ThuyÕt tr×nh - B¶ng phô - So s¸nh, ®èi chiÕu, th¶o luËn - Hái ®¸p - Ghi chÐp, tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n, nhãm Bµi 4: Thùc hµnh gi©m c©y TiÕt 7+8 - Trªn líp - Ph¸t vÊn c©u hái - Tù häc - SGK, Tµi liÖu - ThuyÕt tr×nh - VÊn ®¸p - Dông cô cÇn thiÕt theo yªu cÇu - Tranh ¶nh liªn quan - VÊn ®¸p - Bµi tËp thùc hµnh - Tr×nh bµy mÊu s¶n phÈm häc tËp Bµi 5: Thùc hµnh chiÕt cµnh TiÕt 9+10 - Trªn líp - Ph¸t vÊn c©u hái - Tù häc - SGK, Tµi liÖu - ThuyÕt tr×nh - VÊn ®¸p - Dông cô cÇn thiÕt theo yªu cÇu - Tranh ¶nh liªn quan - VÊn ®¸p - Bµi tËp thùc hµnh - Tr×nh bµy mÊu s¶n phÈm häc tËp Bµi 6: Thùc hµnh ghÐp cµnh TiÕt 11+12 - Trªn líp - Ph¸t vÊn c©u hái - Tù häc - SGK, Tµi liÖu - ThuyÕt tr×nh - VÊn ®¸p - Dông cô cÇn thiÕt theo yªu cÇu - Tranh ¶nh liªn quan - VÊn ®¸p - Bµi tËp thùc hµnh - Tr×nh bµy mÊu s¶n phÈm häc tËp KiÓm tra thùc hµnh TiÕt 13 - Trªn líp - Dông cô thùc hµnh - VÊn ®¸p, thùc hµnh trªn líp - MÉu s¶n phÈm thùc hµnh cña tõng hs Bµi 7: Kü thuËt trång c©y ¨n qu¶ cã mói TiÕt 14 - Trªn líp - Ph¸t vÊn c¸c c©u hái - Tù häc - SGK, tµi liÖu, h×nh vÏ - ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p - B¶ng phô - So s¸nh, ®èi chiÕu, th¶o luËn - VÊn ®¸p - Quan s¸t, ghi chÐp ph¶n håi cña häc sinh Bµi 8: Kü thuËt trång c©y nh·n TiÕt 15+16 - Trªn líp - Ph¸t vÊn c¸c c©u hái - Tù häc - SGK, tµi liÖu, h×nh vÏ - ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p - B¶ng phô - So s¸nh, ®èi chiÕu, th¶o luËnThùc hµnh - VÊn ®¸p - Quan s¸t, ghi chÐp ph¶n håi cña häc sinh Dông cô thùc hµnh ¤n tËp TiÕt 17 - Trªn líp - Ph¸t vÊn c¸c c©u hái - Tù häc c¸c c©u hái néi dung theo yªu cÇu - ThuyÕt tr×nh - VÊn ®¸p - So s¸nh, th¶o luËn - B¶ng phô - VÊn ®¸p - Quan s¸t ghi chÐp cña hs trªn líp. - ý kiÕn ph¶n håi cña häc sinh KiÓm tra häc k× I TiÕt 18 - Trªn líp - Tù luËn - Bµi lµm cña häc sinh Kế hoạch kiểm tra đánh giá - Kiểm tra thường xuyên (cho điểm/không cho điểm): kiểm tra bài làm, hỏi trên lớp, làm bài test ngắn - Kiểm tra định kỳ: Hình thức KTĐG Số lần Hệ số Thời điểm/nội dung Kiểm tra miệng 1 1 Theo bài học trước Kiểm tra 15’ 1 1 Tiết 6: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả Kiểm tra 45’ 1 2 Tiết 13: Kiểm tra thực hành Kiểm tra 90’ .......... GIÁO VIÊN TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG 1. Môn học: Công Nghệ 9 2. Chương trình: x Cơ bản Nâng cao Khác Học kỳ: II Năm học: 2011 - 2012 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Mận Điện thoại: Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn Toán - Lý Điện thoại: E-mail: Lịch sinh hoạt Tổ: Phân công trực Tổ: 3. Chuẩn của môn học ( theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành); phù hợp thực tế. Sau khi kết thúc học kì, học sinh sẽ: Kiến thức: - Biết được các đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài. - Biết được phương pháp nhân giống cây xoài. - Biết được quy trình và yêu cầu của các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc cây xoài. - Biết được 1 số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả. - Biết được quy trình trồng, bón phân thúc cho cây ăn quả - Biết được quy trình làm xi rô quả. Kỹ năng: - Làm được 1 số công việc trong quy trình trồng, chăm sóc cây ăn quả như: trồng cây, bón phân thúc cho cây. - Nhận dạng được 1 số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả - Làm được xi rô quả theo đúng quy trình kĩ thuật. 4. Yêu cầu về thái độ (theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành), phù hợp thực tế. - Yêu thích học công việc trồng cây ăn quả - Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái và làm việc đúng quy trình 5. Mục tiêu chi tiết Mục tiêu Nội dung MỤC TIÊU CHI TIẾT Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Lớp9 1. Kỹ thuật trồng cây xoài - Biết được giá trị dinh dưỡng của quả xoài - Biết được các biện pháp kỹ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả cây xoài - Hiểu được giá trị dinh dưỡng của quả xoài - Hiểu được các biện pháp kỹ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả cây xoài - Trình bày được giá trị dinh dưỡng của quả xoài - Nêu được các biện pháp kỹ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả xoài 2. Thực hành nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả - Biết được một số đặc điểm hình thái của sâu hại cây ăn quả ở giai đoạn sâu non và sâu trưởng thành. - Biết được triệu trứng của bệnh hại cây ăn quả. - Hiểu được các hình thái của sâu, các triệu trứng của bệnh hại cây ăn quả. - Nhận dạng được một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả thông thường. 3. Thực hành trồng cây ăn quả. - Biết được quy trình và yêu cầu của các biện pháp kĩ thuật trồng cây ăn quả. - Hiểu được quy trình và yêu cầu của việc trồng cây ăn quả. - Làm được 1 số công việc trong quy trình trồng cây ăn quả. 4. Thực hành bón phân thúc cho cây ăn quả. - Biết được quy trình và yêu cầu kĩ thuật bón phân thúc cho cây ăn quả - Hiểu được quy trình bón phân thúc cho cây ăn quả. - Làm được 1 số công việc trong quy trình bón phân thúc cho cây ăn quả. 5. Thực hành làm xi rô quả - Biết được quy trình làm xi rô quả - Lựa chọn được quả theo đúng yêu cầu - Làm được xi rô quả theo đúng yêu cầu kĩ thuật. 6. Khung phân phối chương trình (theo PPCT của Sở GD-ĐT ban hành) Học Kì :II 18 tuần, 17 tiết Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự chọn Tổng số tiết Ghi chú Lí thuyết Thực hành Bài tập, Ôn tập Kiểm tra 2 11 2 2 0 17 7. Lịch trình chi tiết Bài TiÕt H×nh thøc tæ chøc DH PP/häc liÖu, PTDH KT - §G Bµi 10: Kĩ thuật trồng cây xoài TiÕt 19 + 20 - Tù häc - Trªn líp - ë nhµ - ThuyÕt tr×nh - VÊn ®¸p - B¶ng phô - SGK, tµi liÖu Bài 12: Thực hành nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả 21+22+23 - Trªn líp - Ph¸t vÊn c©u hái - Tù häc - SGK, Tµi liÖu - ThuyÕt tr×nh - VÊn ®¸p - Dông cô cÇn thiÕt theo yªu cÇu - Tranh ¶nh liªn quan Bµi 13: Thực hành: Trồng cây ăn quả 24+25+26 - Trªn líp - Ph¸t vÊn c©u hái - Tù häc - SGK, Tµi liÖu - ThuyÕt tr×nh - VÊn ®¸p - Dông cô cÇn thiÕt theo yªu cÇu - Tranh ¶nh liªn quan Bài 14: Thực hành bón phân thúc cho cây ăn quả 27+28 +29 - Trªn líp - Ph¸t vÊn c©u hái - Tù häc - SGK, Tµi liÖu - ThuyÕt tr×nh - VÊn ®¸p - Dông cô cÇn thiÕt theo yªu cÇu - Tranh ¶nh liªn quan Bµi 15: Thùc hµnh làm si rô quả TiÕt 30+31 - Trªn líp - Ph¸t vÊn c©u hái - Tù häc - SGK, Tµi liÖu - ThuyÕt tr×nh - VÊn ®¸p - Dông cô cÇn thiÕt theo yªu cÇu - Tranh ¶nh liªn quan - Sản phẩm học tập KiÓm tra thùc hµnh TiÕt 32 - Trªn líp - Dông cô thùc hµnh - VÊn ®¸p, thùc hµnh trªn líp - MÉu s¶n phÈm thùc hµnh cña tõng hs ¤n tËp TiÕt33+34 - Trªn líp - Ph¸t vÊn c¸c c©u hái - Tù häc c¸c c©u hái néi dung theo yªu cÇu - ThuyÕt tr×nh - VÊn ®¸p - So s¸nh, th¶o luËn - B¶ng phô - VÊn ®¸p - Quan s¸t ghi chÐp cña hs trªn líp. - ý kiÕn ph¶n håi cña häc sinh KiÓm tra häc k× II TiÕt 35 - Trªn líp - Tù luËn - Bµi lµm cña häc sinh 8. Kế hoạch kiểm tra đánh giá - Kiểm tra thường xuyên (cho điểm/không cho điểm): kiểm tra bài làm, hỏi trên lớp, làm bài test ngắn - Kiểm tra định kỳ: Hình thức KTĐG Số lần Hệ số Thời điểm/nội dung Kiểm tra miệng 1 1 Theo bài học trước Kiểm tra 15’ 1 1 Tiết 26: Thực hành trồng cây ăn quả Kiểm tra 45’ 1 2 Tiết 32: Kiểm tra thực hành Kiểm tra 90’ .......... GIÁO VIÊN TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docke_hoach_giang_day_cong_nghe_lop_9_chuong_trinh_hoc_ki_1_tru.doc
Giáo án liên quan