Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ Lớp 9 - Trường THCS Hành Trung

Bài : 1

Giới thiệu nghề điện dân dụng – Trình bày được vị trí và vai trò của nghề điện dân dụng đối với ngành nghề trong sản xuất và đời sống.

– Trình bày được đặc điểm của nghề điện dân dụng; đối tượng lao động và nội dung của nghề điện dân dụng.

– Trình bày được yêu cầu, triển vọng, nơi đào tạo và môi trường làm việc của nghề điện dân dụng

Bài 2

Vật liệu dùng trong lắp mạch điện trong nhà – Trình bày được khái niệm về dây dẫn điện, dây cáp điện và vật liệu cách điện

– Mô tả được cấu tạo của vật liệu điện thông dụng dùng trong mạng điện gia đình.

– Mô tả được vật liệu nào là vật liệu cách điện, vật liệu nào là vật liệu dẫn điện và đặc tính của chúng. – Sử dụng được một số loại vật liệu điện thông dụng một cách phù hợp với công việc.

– Phân loại được một số dây dẫn điện, dây cáp điện của mạng điện trong nhà.

 – Sử dụng được một số loại vật liệu điện thông dụng một cách phù hợp với công việc.

– Phân loại được một số dây dẫn điện, dây cáp điện của mạng điện trong nhà.

 

docx13 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 05/07/2022 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ Lớp 9 - Trường THCS Hành Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS HÀNH TRUNG TỔ: TỰ NHIÊN KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ 9 Năm học: .2013-2014...... Môn học: CÔNG NGHỆ 9 Học kỳ: Năm học: 2013-2014 Họ và tên giáo viên NGUYỄN NGỌC TUẤN Điện thoại: .. Điện thoại: .. Điện thoại: .. Điện thoại: Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn Điện thoại: E-mail: Lịch sinh hoạt Tổ: Phân công trực Tổ: Các chuẩn của môn học ( theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành) Chủ đề Kiến thức Kĩ năng Thái độ ( theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành) Bài : 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng – Trình bày được vị trí và vai trò của nghề điện dân dụng đối với ngành nghề trong sản xuất và đời sống. – Trình bày được đặc điểm của nghề điện dân dụng; đối tượng lao động và nội dung của nghề điện dân dụng. – Trình bày được yêu cầu, triển vọng, nơi đào tạo và môi trường làm việc của nghề điện dân dụng -HiÓu ®­îc nh÷ng nguyªn t¾c an toµn lao ®éng trong c«ng viÖc . Bài 2 Vật liệu dùng trong lắp mạch điện trong nhà – Trình bày được khái niệm về dây dẫn điện, dây cáp điện và vật liệu cách điện – Mô tả được cấu tạo của vật liệu điện thông dụng dùng trong mạng điện gia đình. – Mô tả được vật liệu nào là vật liệu cách điện, vật liệu nào là vật liệu dẫn điện và đặc tính của chúng. – Sử dụng được một số loại vật liệu điện thông dụng một cách phù hợp với công việc. – Phân loại được một số dây dẫn điện, dây cáp điện của mạng điện trong nhà. – Sử dụng được một số loại vật liệu điện thông dụng một cách phù hợp với công việc. – Phân loại được một số dây dẫn điện, dây cáp điện của mạng điện trong nhà. Bài 3 Dụng cụ dùng trong lắp mạch điện – Trình bày được tầm quan trọng của đo lường điện. –Trình bày được công dụng, phân loại và cách sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng. – Kể tên, mô tả được những dụng cụ cơ khí dùng trong nghề điện dân dụng. – Sử dụng thành thạo các đồng hồ đo điện: Vôn kế, am pe kế, đồng hồ vạn năng. – Sử dụng thành thạo các đồng hồ đo điện: Vôn kế, am pe kế, đồng hồ vạn năng. Bài 4 Thực hành sử dụng đồng hồ điện –Biết được công dụng, cách sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng. – Lắp (nối) được mạch điện công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của bóng đèn.. – Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện. – Đo được điện trở bằng đồng hồ vạn năng. – Lắp (nối) được mạch điện công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của bóng đèn.. – Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện. – Đo được điện trở bằng đồng hồ vạn năng. Bài 5 Thực hành nối dây điện – Trình bày được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện. – Trình bày được quy trình chung nối dây dẫn điện. – Mô tả được cách nối hai dây dẫn điện theo đường thẳng (nối tiếp); nối phân nhánh.( nối rẽ) và nối dây dẫn điện bằng phụ kiện. – Làm được, nối được hai dây dẫn điện theo đường thẳng (nối tiếp); nối phân nhánh.( nối rẽ) và nối dây dẫn điện bằng phụ kiện. – Chọn đúng dụng cụ như: kìm, tua vít, , vật liệu để thực hành. – Thực hiện đúng quy trình chung nối dây dẫn điện. – Làm được, nối được hai dây dẫn điện theo đường thẳng (nối tiếp); nối phân nhánh.( nối rẽ) và nối dây dẫn điện bằng phụ kiện. – Chọn đúng dụng cụ như: kìm, tua vít, , vật liệu để thực hành. – Thực hiện đúng quy trình chung nối dây dẫn điện. Bài 6 Thực hành lắp mạch điện, bảng điện – Trình bày được chức năng của bảng điện trong mạch điện. –Phân tích được nguyên lí của một mạch điện bảng điện gồm hai cầu chì, một ổ điện và một công tắt. –Giải thích được cấu tạo, nguyên tắc và vị trí lắp đăỵ của cầu chì, công tắc, phích điện, ổ điện được dùng trong mạng điện trong nhà –Phân tích được quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện. – Lắp đặt mạch điện bảng điện theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kĩ thuật và thực hiện đúng trình tự theo các bước đã hướng dẫn. – Lắp đặt mạch điện bảng điện theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kĩ thuật và thực hiện đúng trình tự theo các bước đã hướng dẫn. Bài 7 Thực hành lắp mạch điện đèn ống hình quang Giuùp hs hieåu ñöôïc nguyeân lí laøm vieäc ñeøn oáng huyønh quang Veõ ñöôïc sô ñoà laép maïch ñieän ñeøn oáng huyønh quang. Giuùp HS laäp ñöôïc baûng döï truø duïng cuï, thieát bò vaø vaät lieäu khi laép ñaât maïch ñieän ñeøn oáng huyønh quang Bieát ñöôïc qui trình laép ñaët maïch ñieän ñeøn oáng huyønh quang Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung töøng böôùc thöïc hieän qui trình laép ñaët maïch ñieän ñeøn oáng huyønh quang - Reøn luyeän cho HS kyõ naêng (laép ñaët maïch ñieän oáng ñeøn huyønh quang ñuøng qui trình vaø yeâu caàu kyõ thuaät) coù thoùi quen laøm vieäc theo keá hoaïch - Reøn luyeän cho HS kyõ naêng (laép ñaët maïch ñieän oáng ñeøn huyønh quang ñuøng qui trình vaø yeâu caàu kyõ thuaät) coù thoùi quen laøm vieäc theo keá hoaïch Bài 8 Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. – Phân tích được nguyên lí làm việc, vị trí các thiết bị của mạch điện. – Trình bày được quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. – Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. – Lập được bảng dự trù vật liệu, thiết bị và dụng cụ phục vụ việc lắp đặt. – Lập được bảng quy trình lắp mạch điện và thực hiện các bước đúng quy trình, lắp được mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn thành thạo, thao tác khoa học, – Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. – Lập được bảng dự trù vật liệu, thiết bị và dụng cụ phục vụ việc lắp đặt. – Lập được bảng quy trình lắp mạch điện và thực hiện các bước đúng quy trình, lắp được mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn thành thạo, thao tác khoa học, Bài 9 Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. –Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. – Giải thích được mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. – Trình bày được trình tự thiết kế mạch điện, giải thích được nguyên tắc làm việc của công tắc ba cực. Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện cầu thang (hai công tắc ba cực điều khiển một đèn). – Thực hiện lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và dụng cụ phục vụ việc lắp đặt tốt. – Lập được bảng quy trình lắp mạch điện và thực hiện các bước đúng quy trình, lắp được mạch điện cầu thang thành thạo, đúng yêu cầu kĩ thuật. Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện cầu thang (hai công tắc ba cực điều khiển một đèn). – Thực hiện lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và dụng cụ phục vụ việc lắp đặt tốt. – Lập được bảng quy trình lắp mạch điện và thực hiện các bước đúng quy trình, lắp được mạch điện cầu thang thành thạo, đúng yêu cầu kĩ thuật. Bài 10 Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. – Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. – Hiểu quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. – Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. – Thực hiện lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và dụng cụ phục vụ việc lắp đặt tốt. – Thực hiện được các bước: vạch dấu, khoan lỗ, lắp thiết bị điện của bảng điện của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn thành thạo, đúng yêu cầu kĩ thuật. – Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. – Thực hiện lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và dụng cụ phục vụ việc lắp đặt tốt. – Thực hiện được các bước: vạch dấu, khoan lỗ, lắp thiết bị điện của bảng điện của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn thành thạo, đúng yêu cầu kĩ thuật. Bài 11 Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà – Trình bày được phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu nổi của mạng điện trong nhà; đặc điểm và yêu cầu kĩ thuật lắp đặt dây dẫn kiểu nổi. – Trình bày được phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu ngầm của mạng điện trong nhà; đặc điểm và yêu cầu kĩ thuật lắp đặt dây dẫn kiểu ngầm. – Sử dụng được các phụ kiện dùng để lắp đặt kiểu nổi dùng ống nhựa tròn PVC và lắp được mạng điện trong nhà kiểu nổi dùng ống nhựa PVC. – Sử dụng được các phụ kiện dùng để lắp đặt kiểu nổi dùng ống nhựa tròn PVC và lắp được mạng điện trong nhà kiểu nổi dùng ống nhựa PVC. Bài 12 Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà –Hiểu rõ sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà. –Giải thích được quy định trong quy trình kiểm tra. – Giải thích được cơ sở khoa học của việc kiểm tra an toàn mạng điện. –Kiểm tra được an toàn của một số thiết bị, đồ dùng điện trong gia đình. –Kiểm tra an toàn điện mạng điện trong nhà –Kiểm tra được an toàn của một số thiết bị, đồ dùng điện trong gia đình. –Kiểm tra an toàn điện mạng điện trong nhà Yêu cầu về thái độ ( theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành) (cột 3- bảng trên) Mục tiêu chi tiết Mô tả mục tiêu chi tiết theo các mức : chỉ rõ các kết quả học sinh cần đạt, đảm bảo các mục tiêu có thể lượng hóa, quan sát được Mục tiêu Nội dung MỤC TIÊU CHI TIẾT Bậc 1 (nhận biết) Bậc 2(thông hiểu) Bậc 3 (vận dụng ) STT Tiết PPCT Tên bài dạy 1 1 Bài : 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng – NB được vị trí và vai trò của nghề điện dân dụng đối với ngành nghề trong sản xuất và đời sống. – NB được yêu cầu, triển vọng, nơi đào tạo và môi trường làm việc của nghề điện dân dụng – Hiểu được đặc điểm của nghề điện dân dụng; đối tượng lao động và nội dung của nghề điện dân dụng. -HiÓu ®­îc nh÷ng nguyªn t¾c an toµn lao ®éng trong c«ng viÖc. - chọn nghè cho bản thân 2 2 Bài 2 Vật liệu dùng trong lắp mạch điện trong nhà – NB được dây dẫn điện, dây cáp điện và vật liệu cách điện – Hiểu được cấu tạo của vật liệu điện thông dụng dùng trong mạng điện gia đình. – Hiểu được vật liệu nào là vật liệu cách điện, vật liệu nào là vật liệu dẫn điện và đặc tính của chúng. tiết kiệm được nguyên liệu chế tạo dây dây điện, gián tiếp tiết kiệm năng lượng. 3 3 Bài 3 Dụng cụ dùng trong lắp mạch điện – NB được tầm quan trọng của đo lường điện. –Trình bày được công dụng, phân loại và cách sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng. – Kể tên, mô tả được những dụng cụ cơ khí dùng trong nghề điện dân dụng. sử dụng được một số đồng hồ đo điện thông dụng 4 4,5,6 Bài 4 Thực hành sử dụng đồng hồ điện –Biết được công dụng,. một số đồng hồ đo điện thông dụng Chọn công tơ phù hợp với công suất tiêu thụ xác định đúng mức độ tiêu thụ năng lượng điện để có ý thức tiết kiệm. 5 7,8,9,10 Bài 5 Thực hành nối dây điện – NB được các mối nối dây dẫn điện. – NB được quy trình chung nối dây dẫn điện. – Mô tả được cách nối hai dây dẫn điện theo đường thẳng (nối tiếp); nối phân nhánh.( nối rẽ) và nối dây dẫn điện bằng phụ kiện. Nối dây dẫn đúng quy trình và kỹ thuật tránh làm tổn hoa năng lượng điện tại mối nối do điện trở tăng, tiết kiệm được điện năng tiêu thụ. 6 11,12,13 Bài 6 Thực hành lắp mạch điện, bảng điện – NB được chức năng của bảng điện trong mạch điện. – Hiểu được nguyên lí của một mạch điện bảng điện gồm hai cầu chì, một ổ điện và một công tắt. lắp được mạch điện bảng điện. 7 15,16,17 Bài 7 Thực hành lắp mạch điện đèn ống hình quang -NB ñöôïc sô ñoà laép maïch ñieän ñeøn oáng huyønh quang. -Bieát ñöôïc qui trình laép ñaët maïch ñieän ñeøn oáng huyønh quang - hieåu ñöôïc nguyeân lí laøm vieäc ñeøn oáng huyønh quang -- Lựa chọn công suất đèn ống huỳnh quang phù hợp với yêu cầu của công việc để tiết kiệm năng lượng điện. - laäp ñöôïc baûng döï truø - Tăng cường sử dụng đèn ống huỳnh quang để chiếu sáng sẽ tiết kiệm được năng lượng do hiệu suất phát quang lớn. 8 20,21,22 Bài 8 Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. – NB được nguyên lí làm việc, vị trí các thiết bị của mạch điện. – Trình bày được quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. Mạch điện hai công tắc điều khiển hai đèn giúp người sử dụng chủ động trong việc sử dụng mỗi bóng đèn khi cần thiết, tiết kiệm được điện năng lượng tiêu thụ 9 23,24,25,26 Bài 9 Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. –Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. . – Giải thích được mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. – Trình bày được trình tự thiết kế mạch điện, giải thích được nguyên tắc làm việc của công tắc ba cực Đây là mạch điện thường sử dụng ở cầu thang nhà tầng, có ý nghĩa trong việc tiết kiệm điện năng tiêu thụ trên bóng đèn. Ở tầng 1 và tầng 2 đều có thể bật, tắt bóng đèn 10 27,28,29 Bài 10 Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. – Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. – Hiểu quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. Lắp được mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn 11 30 Bài 11 Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà – NB được phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu nổi của mạng điện trong nhà; đặc điểm và yêu cầu kĩ thuật lắp đặt dây dẫn kiểu nổi. . – Trình bày được phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu ngầm của mạng điện trong nhà; đặc điểm và yêu cầu kĩ thuật lắp đặt dây dẫn kiểu ngầm Bố trí hợp lý dây dẫn chọn dây dẫn phù hợp với công suất ở từng mạch và có khoảng cách ưu việt nhất tráng được tổn hoa trên dây dẫn điện. 12 31 Bài 12 Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà –Hiểu rõ sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà. –Giải thích được quy định trong quy trình kiểm tra. – Giải thích được cơ sở khoa học của việc kiểm tra an toàn mạng điện. Nắm được quy trình kiểm tra mạng điện trong nhà Kiểm tra Học Kỳ II Khung phân phối chương trình (theo khung PPCT của Bộ GD-ĐT ban hành) Học Kì 1 : ..19.. tuần, ...18 tiết Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự chọn Tổng số tiết Ghi chú Lí thuyết Thực hành Bài tập, Ôn tập Kiểm tra 4 4 BT + 4 OT 2 Có hướng dẫn riêng 38 Học Kì 2 : ..18.. tuần, ..18.. tiết Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự chọn Tổng số tiết Ghi chú Lí thuyết Thực hành Bài tập, Ôn tập Kiểm tra OT 2 Có hướng dẫn riêng 34 Lịch trình chi tiết Teân chöông/ baøi Tieát/ tuần Hoạt động dạy học chính/Hình thức tổ chức DH Chuaån bò cuûa GV vaø HS (Pp,ptdh) Kiểm tra, đánh giá ĐG cải tiến Hoïc Kyø I: 19 tuaàn = 18 tieát Bài : 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng 1 -Hỏi đáp -Làm việc nhóm -Một số tranh ảnh về nghề điện dân dụng -Một số địa chỉ đàotạo nghề Trả lời các câu hỏi 1,2,3 trang 8 sgk Bài 2 Vật liệu dùng trong lắp mạch điện trong nhà 2 -Hỏi đáp -Thảo luận -Các loại mẫu dd điện,cáp điện -Một số vật liệu cách điện Trả lời câu hỏi cuối bài trang 12sgk Bài 3 Dụng cụ dùng trong lắp mạch điện 3 -Thảo luận -Làm việc cá nhân -Hỏi đáp -Các loại đông hồ điện:công tơ,... -Các loại dụng cụ cơ khí:khoan,búa,cơ lê,thước dây,... Trả lời câu hỏi cuối bài trang 17 sgk Bài 4 Thực hành sử dụng đồng hồ điện 4,5,6 -Thảo luận -Hỏi đáp -Làm việc nhóm -Một số đồng hồ đo điện:vôn kế,Am pe kế,công tơ điện ,đồng hồ vạn năng -Kìm ,tua vít,bút thử điện,dây dẫn Hoàn thành mẫu BCTH trang 21,22 sgk Bài 5 Thực hành nối dây điện 7,8,9,10 -Hỏi đáp -Làm việc nhóm Thảo luận -Tranh vẽ quy trình nối dd điện -Bảng mẫu các loại mối nối dd điện -Dụng cụ:kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn,kìm răng,tua vít,mỏ hàn -Vật liệu:công tắc,phích cấm,hộp nối dây,... Trả lời được câu hỏi 1,2,3,4 trang 29 sgk Bài 6 Thực hành lắp mạch điện, bảng điện 11,12,13 -Dây dẫn, bảng,điện, cầu chì, ổ căm, côn tắc - hộp công cụ Lắp được bảng điện theo yc Bài 7 Thực hành lắp mạch điện đèn ống hình quang 15,16,17 -Thảo luận -Hỏi đáp -Làm việc nhóm -Bảng quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện -Dụng cụ:kìm cắt dây,kìm tuốt dây,tua vít,bút thử điện,khoan ,thước kẻ,bút chì. -Vật liệu:bảng điện,ổ cấm điện,cầu chì,công tắc điện,dd điện,giấy ráp,băng cách điện,bóng đèn,đui đèn. Lắp được đèn ống huỳnh quang Bài 8 Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. 20,21,22 -Hỏi đáp -Làm việc nhóm -Thảo luận -Tranh vẽ hình 7.1,2sgk -Bảng quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn -Dụng cụ:kìm tuốt dây,kìm cắt dây,tua vít,bút thử điện ,khoan tay,thước kẻ,bút chì. -ật liệu:bảng điện ,dd,giấy ráp,băng cách điện,bóng đèn,đui đèn -Thiết bị:ổ cắm điện,cầu chì,công tắc,đui đèn, ,đèn Lắp được bảng điện Bài 9 Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. 23,24,25,26 - hộp công cụ -Thiết bị: cầu chì,công tắc 3 cực,đui đèn, bóng đèn, dây dẫn Lắp được bảng điện Bài 10 Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. 27,28,29 -Hỏi đáp -Làm việc nhóm -Thảo luận -Tranh vẽ hình 9.1,2sgk -Dụng cụ: hộp công cụ -Thiết bị :2 công tắc,1 cầu chì, ,2 đèn sợt đốt,2 đui đèn phù hợp, công tắc 3 cực. Lắp được bảng điện Bài 11 Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà 30 -Hỏi đáp -Làm việc nhóm -Thảo luận -Tranh vẽ hoặc ảnh chụp các kiểu lắp đặt dd trong nhà -Một số mẫu dd điện -Một số mẫu phụ kiện lắp đặt dd điện:ống luồn dây PVC loại tròn,vuông có nắp đậy,puli,sứ kẹp,ống nối thẳng ,ống nối T,ống nối L -Vật liệu:bảng điện ,dd điện,giấy ráp,băng cách điện,2 bóng đèn sợi đốt,đui đèn,phụ kiện đi dây. Bài 12 Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà 31 -Thảo luận -Hỏi đáp -Làm việc nhóm -Một thiết bị đk và bảo vệ của mạng điện trong nhà :cầu chì,ổ cấm,phích cấm,công tắc -Một số đồ dùng điện không đảm bảo an toàn:dd sứt lớp cách điện,phích cấm bị vỡ vỏ,đồ dùng điện bị rò điện -Một số dd điện còn mới và cũ. -Bút thử điện Kế hoạch kiểm tra đánh giá - Kiểm tra thường xuyên (cho điểm/không cho điểm): (kiểm tra bài làm, hỏi trên lớp, làm bài test ngắn)Mỗi tiết học kiểm tra bằng cách hỏi trên lớp hay kiểm tra miệng 1 học sinh có đánh giá ,cho điểm . - Kiểm tra định kỳ: Học kỳ I Hình thức KTĐG Số lần Trọng số Thời điểm/nội dung Kiểm tra miệng 1hs/tiết/lớp Thöôøng xuyeân Kiểm tra 15’ 1 lần/học kỳ Tiết 6 Kiểm tra 45’ 1 Tiết Kiểm tra TH 1 Toå quy ñònh Học kỳ II Hình thức KTĐG Số lần Trọng số Thời điểm/nội dung Kiểm tra miệng 1hs/tiết/lớp Thöôøng xuyeân Kiểm tra 15’ 1 lần/học kỳ Kiểm tra 45’ 1 Kiểm tra TH 1 Toå quy ñònh Kế hoạch triển khai các nội dung chủ đề bám sát, nâng cao Tuần Nội dung Chủ đề Nhiệm vụ học sinh Đánh giá Kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tích hợp Tuần Nội dung Chủ đề Nhiệm vụ học sinh Đánh giá Haønh trung ngaøy 7.9.2013 GVBM NGUYEÃN NGOÏC TUAÁN TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN TN/XH HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docxke_hoach_giang_day_mon_cong_nghe_lop_9_truong_thcs_hanh_trun.docx
Giáo án liên quan