Sổ kế hoạch giảng dạy bộ môn Sinh học Lớp 6 và Công nghệ Lớp 7 - Nguyễn Hải Tùng

A/ KHÁI QUÁT ĐIỂM MẠNH, YẾU CỦA BỘ MÔN:

• Điểm mạnh:

- HS có đầy đủ dụng cụ học tập

- Đồ dùng trực quan, thí nghiệm, thực hành tương đối đầy đủ.

- Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy tương đối tốt

- Nhình chung học sinh có hứng thú trong học tập, bộ môn Sinh học 6 rất gần với cuộc sống xung quanh.

- Khối lượng kiến thức của bộ môn gọn nhẹ nên giảm tải được việc học cho các em.

- Qua kết quả học kì I nhận thấy một số HS có thái độ học tập tốt

• Điểm yếu:

- Một số em ý thức học còn quá yếu nên dẫn đến việc tiếp thu bài còn chậm.

- Một số đồ dùng dạy học do thời gian lâu nên khả năng sử dụng cho bài dạy kém.

- Việc chuẩn bị bài ở nhà một số em và các mẫu vật trong tiết học chưa tốt

- HS kiến thức còn hạn chế nên sử dụng những dụng cụ phức tạp còn hạn chế

 

doc19 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sổ kế hoạch giảng dạy bộ môn Sinh học Lớp 6 và Công nghệ Lớp 7 - Nguyễn Hải Tùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐẦM DƠI TRƯỜNG: TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TIẾN aéééb SỔ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN Họ và tên giáo viên: Nguyễn Hải Tùng Tổ: Hóa - Sinh - Địa - TD - CN Dạy môn: Sinh học 6 – Công nghệ 7 Lớp: 6A, B – 7A, B, C Năm học: 2009 – 2010 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN: Sinh Học LỚP: 6A, B A/ KHÁI QUÁT ĐIỂM MẠNH, YẾU CỦA BỘ MÔN: Điểm mạnh: HS có đầy đủ dụng cụ học tập Đồ dùng trực quan, thí nghiệm, thực hành tương đối đầy đủ. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy tương đối tốt Nhình chung học sinh có hứng thú trong học tập, bộ môn Sinh học 6 rất gần với cuộc sống xung quanh. Khối lượng kiến thức của bộ môn gọn nhẹ nên giảm tải được việc học cho các em. Qua kết quả học kì I nhận thấy một số HS có thái độ học tập tốt Điểm yếu: Một số em ý thức học còn quá yếu nên dẫn đến việc tiếp thu bài còn chậm. Một số đồ dùng dạy học do thời gian lâu nên khả năng sử dụng cho bài dạy kém. Việc chuẩn bị bài ở nhà một số em và các mẫu vật trong tiết học chưa tốt HS kiến thức còn hạn chế nên sử dụng những dụng cụ phức tạp còn hạn chế B/ TỶ LỆ HỌC KÌ I: Lớp Số lượng Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 6A 40 1 2.5 13 32.5 17 42.5 9 22.5 / / 6B 35 7 20 16 45.7 8 22.9 4 14.1 / / C/ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU HỌC KÌ II VÀ CẢ NĂM: Lớp Số lượng Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 6A 40 3 7,5 13 32,5 18 45 6 15 / / 6B 35 6 17,1 16 45,7 10 28.6 3 8.6 / / D/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: - Cã kÕ ho¹ch bé m«n , thùc hiÖn nghiªm tóc ph©n phèi ch­¬ng tr×nh cña Bé, hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh ®óng thêi gian qui ®Þnh - Gi¸o ¸n so¹n ®Çy ®ñ, theo ®óng c¸c b­íc theo h­íng c¶i tiÕn, bµi so¹n tr­íc mét tuÇn. C¸c b­íc ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh t­¬ng øng tõng môc. Néi dung ghi chÐp ®Çy ®ñ, khoa häc ng¾n gän, víi xu h­íng häc theo SGK. So¹n bµi kiÓm tra ph¶i cã ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm chi tiÕt. - Ra vµo líp ®óng giê, ®¹t hiÖu qu¶ cao, tËn dông triÖt ®Ó 45' trªn líp. Ph©n phèi thêi gian cho tõng phÇn trong tiÕt khoa häc, cã träng t©m. - §èi víi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. c¸c tiÕt luyÖn tËp ®i s©u vµo rÌn luyÖn kü n¨ng. - H­íng dÉn vÒ nhµ kü, gîi ý nh÷ng bµi tËp khã, chuÈn bÞ cho tiÕt sau. - Trong khi gi¶ng bµi chó ý nh÷ng ®èi t­îng lµ häc sinh yÕu kÐm. - §¶m b¶o ®óng chÕ ®é kiÓm tra, cho ®iÓm, kiÓm tra ®Çu giê b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. chÊm, tr¶ bµi theo quy ®Þnh, chÊm kü cã nhËn xÐt chi tiÕt, lêi phª phï hîp víi ®iÓm ®· cho. - Tr¶ ba× ®óng h¹n, ch÷a lçi cho häc sinh - §¶m b¶o 100% häc sinh cã ®ñ SGK, h­íng dÉn häc sinh c¸ch sö dông vµ häc theo SGK. - Mçi häc sinh cã ®ñ dông cô häc tËp: bót, th­íc, com pa, vë nh¸p vµ nh÷ng ®å dïng cÇn thiÕt - Vë ghi cña häc sinh: Vë ghi lý thuyÕt, vë bµi tËp ®óng do GV bé m«n qui ®Þnh. - H­íng dÉn häc sinh häc tËp ®óng ph­¬ng ph¸p ®Æc tr­ng cña bé m«n, t¨ng c­êng kiÓm tra ®«n ®èc viÖc häc bµi cña häc sinh. Cã kû luËt cô thÓ ®èi víi häc sinh kh«ng thuéc bµi, kh«ng lµm bµi tËp. - T¨ng c­êng giúp häc sinh yÕu kÐm d­íi sù chØ ®¹o cña nhµ tr­êng. - Cã sù kÕt hîp chÆt chÏ víi gia ®×nh häc sinh ®Ó trao ®æi, ®«n ®èc vµ nh¾c nhë häc sinh tÝch cùc häc tËp ë tr­êng ë nhµ. Gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng bé m«n vµ chÊt l­îng chung. - Nghiªn cøu kü ch­¬ng tr×nh, SGK, tµi liÖu tham kh¶o. - T¨ng c­êng dù giê th¨m líp, tham gia tèt c¸c ®ît héi gi¶ng, chuyªn ®Ò do tæ chuyªn m«n, tr­êng, phßng tæ chøc. §Æc biÖt lµ c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. E/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TỪNG CHƯƠNG: Chương Bài Mục tiêu Kiến thức cơ bản Biện pháp Kiến thức Kỹ năng V. SINH SẢN SINH DƯỠNG Sinh saûn sinh döôõng töï nhieân -Hoïc sinh naém ñöôïc khaùi nieäm ñôn giaûn veà sinh saûn sinh döôõng töï nhieân. Naém ñöôïc caùc bieän phaùp tieâu dieät coû daïi haïi caây troàng vaø giaûi thích cô sôû khoa hoïc cuûa nhöõng bieän phaùp ñoù. Tìm ñöôïc 1 soá thí duï veà sinh saûn sinh döôõng töï nhieân. - Khái niệm về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. - VD được và ứng dụng được vào thực tế RÌn kü n¨ng quan s¸t, nhËn biÕt so s¸nh - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp . - Ho¹t ®éng nhãm . ... Sinh saûn sinh döôõng do con ngöôøi -Hieåu ñöôïc theá naøo laø giaâm caønh, chieát caønh vaø gheùp caây, nhaân gioáng voâ tính trong oáng nghieäm. -Bieát ñöôïc nhöõng öu vieät cuûa hình thöùc nhaân gioáng voâ tính trong oáng nghieäm. - Sinh s¶n sinh d­ìng nh©n t¹o là gì và có những cách nào? . RÌn kü n¨ng quan s¸t, nhËn biÕt, so s¸nh - Ho¹t ®éng ®éc lËp vµ ho¹t ®éng nhãm. - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . ... Ch­¬ng VI Hoa vµ sinh s¶n h÷u tÝnh CÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña hoa -Phaân bieät ñöôïc caùc boä phaän chính cuûa hoa, caùc ñaëc ñieåm caáu taïo vaø chöùc naêng ôû töøng boä phaän, giaûi thích ñöôïc : “Vì sao nhò vaø nhuî laø boä phaän sinh saûn chuû yeáu cuûa hoa” Nêu được cấu tạo của hoa và chức ăng từng bộ phận RÌn kü n¨ng quan s¸t, so s¸nh, ph©n tÝch, t¸ch bé phËn cña thùc vËt - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Thùc hµnh . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm. C¸c lo¹i hoa -Phaân bieät ñöôïc 2 loaïi hoa ñôn tính vaø hoa löôõng tính, phaân bieät ñöôïc 1 caùch xeáp hoa treân caây, bieát ñöôïc yù nghóa sinh hoïc cuûa caùch saép xeáp hoa thaønh cuïm. Phaân bieät ñöôïc 2 loaïi hoa và khái niệm được thế nào là hoa đơn tính và lưỡng tính Yù nghóa sinh hoïc cuûa caùch saép xeáp hoa thaønh cuïm. RÌn kü n¨ng quan s¸t so s¸nh ho¹t ®éng nhãm - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Thùc hµnh . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . Thụ phấn và Thụ phấn (TT) - Ph¸t biÓu ®­îc kh¸i niÖm thô phÊn - Nªu ®­îc nh÷ng ®iÓm chÝnh cña hoa tõ thô phÊn, ph©n biÖt hoa tù thô phÊn vµ hoa giao phÊn - NhËn biÕt nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh cña hoa thÝch hîp víi thô phÊn nhê s©u bä Gi¶i thÝch ®­îc t¸c dông cña nh÷ng ®Æc ®iÓm cã ë hoa thô phÊn nhê giã, so s¸nh víi thô phÊn nhê s©u bä - HiÓu hiÖn t­îng giao phÊn - BiÕt ®­îc vai trß cña con ng­êi tõ thô phÊn cho hoa gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt vµ phÈm chÊt c©y trång - Kh¸i niÖm thô phÊn, phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn, đặc điểm của hoa thô phÊn nhê s©u bä - HiÓu hiÖn t­îng giao phÊn - BiÕt ®­îc vai trß cña con ng­êi tõ thô phÊn cho hoa RÌn kü n¨ng kh¸i qu¸t, tæng híp - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . . - Ho¹t ®éng ®éc lËp . - Ho¹t ®éng nhãm . ... Thụ tinh, kết quả và tạo hạt - HS hiÓu ®­îc thô tinh lµ g×? ph©n biÖt ®­îc thô phÊn vµ thô tinh, thÊy ®­îc mèi quan hÖ gi÷a thô phÊn vµ thô tinh - NhËn biÕt dÊu hiÖu c¬ b¶n cña sinh s¶n h÷u tÝnh - X¸c ®Þnh sù biÕn ®æi c¬ b¶n cña sinh s¶n h÷u tÝnh - X¸c ®Þnh sù biÕn ®æi c¸c bé phËn cña hoa thµnh qu¶ vµ h¹t sau khi thô tinh - KN được thụ tinh là gì? Phân biệt thụ tinh và thụ phấn. - Xác định c¸c bé phËn cña hoa thµnh qu¶ vµ h¹t sau khi thô tinh RÌn t­ duy, kh¸i qu¸t, Quan s¸t tranh - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . ... Chương VII Quả và hạt Các loại quả - BiÕt c¸ch ph©n chia qu¶ thµnh c¸c nhãm kh¸c nhau - Dùa vµo ®Æc ®iÓm cña vá qu¶ ®Ó chia qu¶ thµnh hai nhãm chÝnh lµ qu¶ kh« vµ qu¶ thÞt Phân biệt được hai nhãm chÝnh lµ qu¶ kh« vµ qu¶ thÞt Quan s¸t tranh, mÉu - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm. H¹t vµ c¸c bé phËn cña h¹t - KÓ tªn ®­îc c¸c bé phËn cña h¹t - Ph©n biÖt ®­îc h¹t 1 l¸ mÇm vµ h¹t 2 l¸ mÇm - BiÕt c¸ch nhËn biÕt h¹t trong thùc tÕ Nêu c¸c bé phËn cña h¹t Ph©n biÖt ®­îc h¹t 1 l¸ mÇm vµ h¹t 2 l¸ mÇm Quan s¸t tranh, Phân tích - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm... Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t - Ph©n biÖt ®­îc c¸ch ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t - T×m ra nh÷ng ®Æc ®iÓm cña qu¶ vµ h¹t phï hîp víi c¸ch ph¸t t¸n - Biết được các cách phát tán - Đặc điểm các cách phát tán Quan s¸t, so s¸nh ph©n tÝch mÉu tranh - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm - Th«ng qua thÝ nghiÖm häc sinh ph¸t hiÖn ra c¸c ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm - Gi¶i thÝch ®­îc s¬ së khoa häc cña 1 sè biÖn ph¸p, kü thuËt gieo trång vµ b¶o qu¶n h¹t gièng HS biết làm thí nghiệm và ứng dụng vào thực tế RÌn kü n¨ng tiÕn hµnh thÝ nghiÖm quan s¸t, so s¸nh - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . ... Tæng kÕt vÒ c©y cã hoa & Tæng kÕt vÒ c©y cã hoa (TT) - HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o vµ chøc n¨ng chÝnh c¸c c¬ quan cña c©y xanh cã hoa - T×m ®­îc mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan vµ c¸c bé phËn cña c©y t¹o thµnh c¬ thÓ toµn vÑn - HS n¾m ®­îc gi÷a c©y xanh vµ m«i tr­êng cã mèi liªn quan chÆt chÏ khi ®iÒu kiÖn sèng thay ®æi th× c©y xanh biÕn ®æi thÝch nghi víi ®êi sèng - Thùc vËt thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sèng nÕu nã ph©n bæ réng r·i Nắm được cây là một thể thống nhất HS n¾m ®­îc gi÷a c©y xanh vµ m«i tr­êng cã mèi liªn quan chÆt chÏ khi ®iÒu kiÖn sèng thay ®æi th× c©y xanh biÕn ®æi thÝch nghi víi ®êi sèng RÌn kü n¨ng kh¸i qu¸t, tæng híp - Ho¹t ®éng ®éc lËp vµ ho¹t ®éng nhãm. - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . ... Chương VIII Các nhóm thực vật Chương IX Vai trò của thực vật Tảo - Nªu râ ®­îc m«i tr­êng sèng vµ cÊu t¹o cña t¹o thÓ hiÖn lµ thùc vËt bËc thÊp - TËp nhËn biÕt mét sè lo¹i t¶o th­êng g¾p - HiÓu ®­îc nh÷ng lîi Ých thùc tÕ cña t¶o Biết được cấu tạo của tảo và vai trò của của tảo trong tự nhiên và đời sống Quan s¸t so s¸nh - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . ... Rêu – Cây rêu - HS nªu râ ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña rªu, ph©n biÖt ®­îc rªu víi t¶o vµ c©y cã hoa - HiÓu ®­îc rªu sinh s¶n b»ng gi? Vµ tói bµo tö còng lµ c¬ quan sinh s¶n cña rªu - ThÊy ®­îc vai trß cña rªu trong tù nhiªn Biết được ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña rªu, ph©n biÖt ®­îc rªu víi t¶o vµ c©y cã hoa ThÊy ®­îc vai trß cña rªu trong tù nhiªn Quan s¸t, so s¸nh nhËn biÕt kiÕn thøc - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . ... Quyết – Cây dương xỉ - Tr×nh bµy ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¬ quan sinh d­ìng vµ c¬ quan sinh s¶n cña d­¬ng xØ - BiÕt c¸ch nhËn d¹ng mét c©y thuéc d­¬ng xØ - Nãi râ ®­îc nguån gèc h×nh thµnh c¸c má than BiÕt c¸ch nhËn d¹ng mét c©y thuéc d­¬ng xØ Nêu được cấu tạo và cách sinh sản của dương xỉ D xỉ nguån gèc h×nh thµnh c¸c má than Quan s¸t, so s¸nh nhËn biÕt kiÕn thøc - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . ... Ôn tập Giuùp hoïc sinh cuûng coá kieán thöùc veà caây coù hoa, ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa taûo, reâu vaø döông xæ. Kyõ naêng oân baøi, so saùnh. HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ®· häc 1 c¸ch l« gÝc kh¸i qu¸t RÌn kü n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp §Ò c­¬ng «n tËp. Kiểm tra 1 tiết T­ duy kh¸i qu¸t, tæng hîp trung thùc Ra ®Ò, ®¸p ¸n H¹t trÇn c©y th«ng - Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¬ quan sinh d­ìng vµ c¬ quan sinh s¶n cña c©y th«ng - Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a nãn vµ hoa - Nªu ®­îc sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a c©y h¹t trÇn víi c©y cã hoa Nêu cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của thông. Phân biệt được sự khác nhau giữa nón của thông với một hoa đã biết. RÌn kü n¨ng quan s¸t, so s¸nh nhËn biÕt - Kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . H¹n kÝn. ®Æc ®iÓm cña thùc vËt h¹t kÝn - Ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña c©y h¹t kÝn lµ cã hoa vµ qu¶ víi h¹t ®­îc giÊu kÝn trong qu¶. Tõ ®ã ph©n biÖt ®­îc sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a c©y h¹t kÝn vµ c©y h¹t trÇn Nói rõ được đặc điểm đặc trưng của hạt kín Vận dụng kiến thức, tổng hợp kiến thức - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . ... Líp hai l¸ mÇm vµ líp mét l¸ mÇm - Ph©n biÖt mét sè ®Æc ®iÓm tiÕn h×nh th¸i cña c©y thuéc líp 2 l¸ mÇm vµ líp 1 l¸ mÇm (vÒ kiÓu rÔ, kiÓu g©n l¸, sè l­îng c¸nh hoa) -C¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm ®Ó cã thÓ nhËn d¹ng nhanh mét c©y thuéc líp 2 l¸ mÇm hay 1 l¸ mÇm Phân biệt đặc điểm cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm Reøn luyeän kyõ naêng phaùt trieån tö duy, ñoäc laäp suy nghó. - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . ... Kh¸i qu¸t s¬ l­îc vÒ ph©n lo¹i thùc vËt - BiÕt ®­îc ph©n lo¹i thùc vËt lµ g×? - Nªu ®­îc c¸c bËc ph©n lo¹i ë thùc vËt vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña c¸c ngµnh KN được phân loại thực vật là gì? Nªu ®­îc c¸c bËc ph©n lo¹i ë thùc vËt vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña c¸c ngµnh RÌn kü n¨ng quan s¸t vµ nhËn biÕt, tổng hợp kiến thức - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . Sù ph¸t triÓn cña giíi thùc vËt - HiÓu ®­îc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña giíi thùc vËt tõ thÊp ®Õn cao g¾n liÒn víi sù chuyÓn tõ ®êi sèng d­íi n­íc lªn c¹n. Nªu ®­îc 3 giai ®o¹n ph¸t triÓn chÝnh cña giíi thùc vËt - Nªu râ ®­îc mèi quan hÖ gi÷a ®iÒu kiÖn sèng víi c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña thùc vËt vµ sù thÝch nghi cña chóng - Nêu được quá trình phát triển của giới thực vật, các gia đoạn phát triển - RÌn kü n¨ng ph©n tÝch thÝ nghiÖm, quan s¸t hiÖn t­îng rót ra kÕt luËn - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp . - Ho¹t ®éng nhãm . ... Nguån gèc c©y trång - X¸c ®Þnh ®­îc nguån gèc c©y trång hiÖn nay lµ do kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh chän läc tõ nh÷ng c©y d¹i di bµn tay con ng­êi tiÕn hµnh - Ph©n biÖt ®­îc sù kh¸c nhau gi÷a c©y d¹i vµ c©y trång vµ gi¶i thÝch lý do kh¸c nhau. - Nªu ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p chÝnh nh»m c¶i t¹o c©y trång - ThÊy ®­îc kh¶ n¨ng to lín cña con ng­êi trong viÖc c¶i t¹o TN - Nêu được cây trồng bắt nguồn từ đâu và khác cây dại như thế nào? RÌn kü n¨ng quan s¸t, so s¸nh, ph©n tÝch - Ho¹t ®éng ®éc lËp vµ ho¹t ®éng nhãm. - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . ... Thùc vËt gãp phÇn ®iÒu hoµ khÝ hËu - Gi¶i thÝch v× sao thùc vËt nhÊt lµ thùc vËt rõng cã vai trß quan träng trong viÖc gi÷ c©n b»ng l­îng khÝ CO2 vµ 02 trong kh«ng khÝ vµ do ®ã gãp phÇn ®iÒu hoµ khÝ hËu, gi¶m « nhiÔm m«i tr­êng Hiểu được vai trò của thực vật trong việc điều hòa không khí RÌn luyÖn kü n¨ng quan s¸t ph©n tÝch - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . Thùc vËt b¶o vÖ ®Êt vµ nguån n­íc - Gi¶i thÝch ®­îc nguyªn nh©n cña nh÷ng hiÖn t­îng x¶y ra trong tù nhiªn: xãi mßn, h¹n h¸n, lò lôt tõ ®ã thÊy ®­îc vai trß cña thùc vËt trong viÖc gi÷ ®Êt, b¶o vÖ nguån n­íc Biết được vai trò của thực vật là giữ đất, giữ nước chống xói mòi, ngập lục Ký n¨ng quan s¸t - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . Vai trß cña thùc vËt ®èi víi ®éng vËt vµ ®èi víi ®êi sèng con ng­êi - Nªu ®­îc 1 sè vÝ dô kh¸c nhau cho thÊy thùc vËt lµ nguån cung cÊp thøc ¨n vµ n¬i ë cho ®éng vËt - HiÓu ®­îc vai trß gi¸n tiÕp cña thùc vËt trong viÖc cung cÊp thøc ¨n cho con ng­êi th«ng qua vÝ vô vµ d©y truyÒn thøc ¨n - Nêu được vai trò của thực vật đối với động vật RÌn kü n¨ng quan s¸t ®éc lËp, lµm viÖc theo nhãm - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Thùc hµnh . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . ... Vai trß cña thùc vËt ®èi víi ®éng vËt vµ ®èi víi ®êi sèng con ng­êi - HiÓu ®­îc t¸c dông hai mÆt cña thùc vËt ®èi víi con ng­êi th«ng qua viÖc t×m ®­îc 1 sè vÝ dô vÒ c©y cã Ých vµ 1 sè laäi c©y cã h¹t Vai trò của thực vật đối với con người RÌn kü n¨ng tr¶ lêi c©u hái theo b¶ng - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . ... B¶o vÖ sù ®a d¹ng cña thùc vËt - Ph¸t biÓu ®­îc sù ®a d¹ng cña thùc vËt lµ g×? - HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ ®éng vËt quÝ hiÕm vµ kÓ tªn ®­îc 1 vµi lo¹i thùc vËt quÝ hiÕm - HiÓu ®­îc hậu qu¶ cña viÖc ph¸ rõng khai thøc bõa b·i tµi nguyªn ®èi víi tÝnh ®a d¹ng cña thùc vËt - Nªu ®­îc c¸c biÖn ph¸p chÝnh ®Ó b¶o vÖ sù ®a d¹ng cña TV - KN được đa dạng là gì? Nắm được tình hình đa dạng hiện nay RÌn kü n¨ng ph©n tÝch, kh¸i qu¸t, ho¹t ®éng nhãm - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm Chương X Vi khuẩn, Nấm, Địa y Vi khuẩn - Ph©n biÕt ®­îc c¸c d¹ng vi khuÈn trong tù nhiªn - N¾m ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh cña vi khuÈn vÒ kÝch th­íc, cÊu t¹o dinh d­ìng ph©n bè - Nêu được đực điểm của vi khuẩn và cách dinh dưỡng của vi khuẩn RÌn kü n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . ... Vi khuẩn (TT) - KÓ ®­îc c¸c mÆt cã Ých vµ cã h¹i cña vi khuÈn ®èi víi thiªn nhiªn vµ ®êi sèng con ng­êi - HiÓu ®­îc nh÷ng øng dông thùc tÕ cña vi khuÈn trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt - N¾m ®­îc nh÷ng nÐt ®¹i c­¬ng vÒ vi rót -Vai trò của vi khuẩn như thế nào trong tự nhiên và đời sống. phân biệt vi khuẩn có lợi và có hại -N¾m ®­îc nh÷ng nÐt ®¹i c­¬ng vÒ vi rót RÌn kü n¨ng quan s¸t - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . ... Nấm - N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o vµ dinh d­ìng cña mèc tr¾ng - Ph©n biÖt ®­îc c¸c phÇn cña nÊm, ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña nÊm Nêu được đặc điểm chủ yếu của nấm mốc trắng và nắm rơm Vai trò của nấm RÌn kü n¨ng quan s¸t, nhận biếtd kiến thức - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . ... Địa Y NhËn biÕt ®­îc ®Þa y trong tù nhiªn qua ®Æc ®iÓm vÒ h×nh d¹ng, mµu s¾c vµ n¬i mäc. HiÓu ®­îc thµnh phÇn cÊu t¹o cña ®Þa y, hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ sù sèng céng sinh Nêu được cấu tạo của địa y và vai trò của địa y trong tự nhiên RÌn kü n¨ng quan s¸t - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp. - Ho¹t ®éng nhãm . ... Bài tập - HÖ thèng ho¸ kiªn thøc ®· häc vµ hoµn thµnh c¸c bµi tËp RÌn kü n¨ng ph©n tÝch so s¸nh VÊn ®¸p Ôn tập - HÖ thèng ho¸ kiªn thøc ®· häc vµ hoµn thµnh c¸c bµi tËp - KiÓm tra kü n¨ng tæng hîp kh¸i qu¸t ho¸ -Cuûng coá laïi toaøn boä caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ôû hoïc kyø 2, naém ñöôïc caùc kieán thöùc troïng taâm ñeå chuaån bò thi hoïc kyø, reøn kyõ naêng oân baøi theo caâu hoûi RÌn kü n¨ng kh¸i qu¸t ho¸, tæng hîp VÊn ®¸p Kiểm tra học kì II - KiÓm tra kiÕn thøc ®· häc - KiÓm tra tÝnh trung thùc cña HS - KiÓm tra kü n¨ng tæng hîp kh¸i q¸t ho¸ -Cuûng coá vaø kieåm tra kieán thöùc cuoái naêm cuûa hoïc sinh. RÌn luyÖn tÝnh ®éc lËp, trung thùc KiÓm tra viÕt Tham quan thiên nhiên (3 tiết) -Xaùc ñònh nôi soáng cuûa 1 soá thöïc vaät -Söï phaân boá caùc nhoùm thöïc vaät chính -Nhaän bieát 1 soá ngaønh thöïc vaät: reâu, döông xæ, haït traàn vaø haït kín - Coù loøng yeâu thieân nhieân, baûo veä caây coái -Xaùc ñònh nôi soáng cuûa 1 soá thöïc vaät -Söï phaân boá caùc nhoùm thöïc vaät chính Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, nhận biết §Þa ®iÓm tham quan KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN: Công Nghệ LỚP: 7A, B, C A/ KHÁI QUÁT ĐIỂM MẠNH, YẾU CỦA BỘ MÔN: Điểm mạnh: HS có đầy đủ dụng cụ học tập Đồ dùng trực quan, thí nghiệm, thực hành tương đối đầy đủ. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy tương đối tốt Nhình chung học sinh có hứng thú trong học tập, bộ môn công nghệ 7 rất gần với cuộc sống xung quanh. Khối lượng kiến thức của bộ môn gọn nhẹ nên giảm tải được việc học cho các em. Điểm yếu: Một số em ý thức học còn quá yếu nên dẫn đến việc tiếp thu bài còn chậm. Một số đồ dùng dạy học do thời gian lâu nên khả năng sử dụng cho bài dạy kém Do mới làm quen với bộ môn nên các em còn bở ngỡ B/ TỶ LỆ THI HỌC KÌ I: Lớp Số lượng Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % K7 120 14 11.7 31 25.8 54 45.0 21 17.5 / / C/ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU HỌC KÌ II VÀ CUỐI NĂM: Lớp Số lượng Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % K7 120 15 12.5 30 25.0 63 52.5 12 10.0 / / D/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: - Cã kÕ ho¹ch bé m«n , thùc hiÖn nghiªm tóc ph©n phèi ch­¬ng tr×nh cña Bé, hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh ®óng thêi gian qui ®Þnh - Gi¸o ¸n so¹n ®Çy ®ñ, theo ®óng c¸c b­íc theo h­íng c¶i tiÕn, bµi so¹n tr­íc mét tuÇn. C¸c b­íc ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh t­¬ng øng tõng môc. Néi dung ghi chÐp ®Çy ®ñ, khoa häc ng¾n gän, víi xu h­íng häc theo SGK. So¹n bµi kiÓm tra ph¶i cã ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm chi tiÕt. - Ra vµo líp ®óng giê, ®¹t hiÖu qu¶ cao, tËn dông triÖt ®Ó 45' trªn líp. Ph©n phèi thêi gian cho tõng phÇn trong tiÕt khoa häc, cã träng t©m. - §èi víi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. c¸c tiÕt luyÖn tËp ®i s©u vµo rÌn luyÖn kü n¨ng. - H­íng dÉn vÒ nhµ kü, gîi ý nh÷ng bµi tËp khã, chuÈn bÞ cho tiÕt sau. - Trong khi gi¶ng bµi chó ý nh÷ng ®èi t­îng lµ häc sinh yÕu kÐm. - §¶m b¶o ®óng chÕ ®é kiÓm tra, cho ®iÓm, kiÓm tra ®Çu giê b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. chÊm, tr¶ bµi theo quy ®Þnh, chÊm kü cã nhËn xÐt chi tiÕt, lêi phª phï hîp víi ®iÓm ®· cho. - Tr¶ ba× ®óng h¹n, ch÷a lçi cho häc sinh - §¶m b¶o 100% häc sinh cã ®ñ SGK, h­íng dÉn häc sinh c¸ch sö dông vµ häc theo SGK. - Mçi häc sinh cã ®ñ dông cô häc tËp: bót, th­íc, com pa, vë nh¸p vµ nh÷ng ®å dïng cÇn thiÕt - Vë ghi cña häc sinh: Vë ghi lý thuyÕt, vë bµi tËp ®óng do GV bé m«n qui ®Þnh. - H­íng dÉn häc sinh häc tËp ®óng ph­¬ng ph¸p ®Æc tr­ng cña bé m«n, t¨ng c­êng kiÓm tra ®«n ®èc viÖc häc bµi cña häc sinh. Cã kû luËt cô thÓ ®èi víi häc sinh kh«ng thuéc bµi, kh«ng lµm bµi tËp. - T¨ng c­êng giúp häc sinh yÕu kÐm d­íi sù chØ ®¹o cña nhµ tr­êng. - Cã sù kÕt hîp chÆt chÏ víi gia ®×nh häc sinh ®Ó trao ®æi, ®«n ®èc vµ nh¾c nhë häc sinh tÝch cùc häc tËp ë tr­êng ë nhµ. Gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng bé m«n vµ chÊt l­îng chung. - Nghiªn cøu kü ch­¬ng tr×nh, SGK, tµi liÖu tham kh¶o. - T¨ng c­êng dù giê th¨m líp, tham gia tèt c¸c ®ît héi gi¶ng, chuyªn ®Ò do tæ chuyªn m«n, tr­êng, phßng tæ chøc. §Æc biÖt lµ c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. E/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TỪNG CHƯƠNG: Phần Chương Bài Mục tiêu Kiến thức cơ bản Phương tiện - Biện pháp Kiến thức Kỹ năng Phần III. CHĂN NUÔI Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI Chương II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI ChÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n cho vËt nu«i - BiÕt ®­îc môc ®Ých cña chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n - C¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn - Biết cách chế biến và dự trữ thức ăn - Biết vận dụng các phương pháp vào thực tế Rèn kĩ năng quan sát, hoạt động nhóm, phân tích và chế biến thức ăn vật nuôi -SGK,SGV -T­ liÖu vÒ nhiÖm vô cña n«ng nghiÖp -Tranh ¶nh liªn quan -S¸ch tham kh¶o - Trực quan, đàm thoại, phân tích S¶n xuÊt thøc ¨n cho vËt nu«i -BiÕt c¸c lo¹i thøc ¨n cña vËt nu«i - BiÕt ®­îc mét sè ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt c¸c lo¹i thøc ¨n -Nêu được căn cứ để phân loại và tên các loại thức ăn vật nuôi. - Trình bày được cách sản xuất thức ăn giàu protein, gluxit, lipit Rèn kĩ năng quan sát, hoạt động nhóm, phân tích và sản xuất thức ăn vật nuôi -S¸ch tham kh¶o -Tranh ¶nh liªn quan -SGK,SGV - Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - §µm tho¹i . - Ho¹t ®éng ®éc lËp . - Ho¹t ®éng nhãm . Thùc hµnh chÕ biÕn thøc ¨n hä ®Ëu b»ng nhiÖt ®é ChÕ biÕn thøc ¨n giµu gluxit b»ng men BiÕt dïng men r­îu ®Ó chÕ biÕn Cã ý thøc lµm viÖc cÈn thËn Biết được pp chế biến thức ăn bằng nhiệt đối với các hạt họ đậu Biết được pp chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men Rèn kĩ năng quan sát, hoạt động nhóm, thực hành -Tranh ¶nh liªn quan -SGK - Các dụng cụ cần thiết - Ho¹t ®éng nhãm . Chuång nu«i vµ vÖ sinh trong ch¨n nu«i HiÓu vai trß vµ nh÷ng yÕu tè cÇn cã ®Ó vÖ sinh chuång nu«i Hiểu được vai trò và các yếu tố cần để chuồng nuôi hợp vệ sinh. Hiểu được vai trò, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi Quan s¸t, so s¸nh kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm -Tranh ¶nh liªn quan -SGK - Trực quan, đàm thoại, phân tích - Ho¹t ®éng nhãm . Nu«i d­ìng vµ ch¨m sãc c¸c lo¹i vËt nu«i HiÓu nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu trong nu«i d­ìng vµ ch¨m sãc ®èi víi vËt nu«i, cã ý thøc lao ®éng Kể được những đặc điểm thể hiệ sự sinh trưởng phát triển chưa hoàn thiện của vật nuôi con. Nêu biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non hợp lí để vật nuôi khỏe mạnh chóng lớn. Xác định được mục đích, kĩ thuật nuôi đực giống và cái sinh sản để đạt hiệu quả chăn nuôi tốt nhất RÌn luyÖn kÜ n¨ng quan s¸t ph©n, nhận biết các giống cây trồng -Tranh ¶nh liªn quan -SGK - Trực quan, đàm thoại, phân tích - Ho¹t ®éng nhãm . Phßng trÞ bÖnh th«ng th­êng cho vËt nu«i - BiÕt nguyªn nh©n g©y bÖnh cho vËt nu«i Khái niệm được về bệnh và tác hại của bệnh đối với vật nuôi, chỉ ra được những nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi. Trình bài được một số biện pháp kĩ thuật nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi để phòng và trị bệnh RÌn luyÖn kÜ n¨ng quan s¸t ph©n tích dấu hiệu các loại sâu bệnh -Tranh ¶nh liªn quan -MÉu s©u bÖnh - Trực quan, đàm thoại, phân tích - Ho¹t ®éng nhãm . V¾c xin phßng bÖnh cho vËt nu«i - HiÓu kh¸i niÖm vµ t¸c dông cña v¸c xin, c¸ch sö dông Nêu được khái niệm vắc xin, tác dụng của vắc xin. Chỉ ra được cách bảo quản và sử dụng một số loại vắc xin thông thường, phòng bệnh cho vật nuôi. Thùc hµnh: NhËn biÕt 1 sè l lo¹i v¸c xin phßng bÖnh cho gia cÇm vµ ph­¬ng ph¸p sö dông - Ph©n biÖt ®­îc 1 sè lo¹i v¸c xin phßng bÖnh cho gia cÇm, rÌn ý thøc cÈn thËn Phân biệt được một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm, biết cách sử dụng vắc xin niu cat xơn để phòng bệnh cho gà Rèn kĩ năng quan sát, hoạt động nhóm, biết sử dụng một số loại vắc xin trong chăn nuôi -Tranh ¶nh liªn quan -SGK - Trực quan, đàm thoại, phân tích - Ho¹t ®éng nhãm . Kiểm tra 1 tiết Kieåm tra vaø ñaùnh giaù kh

File đính kèm:

  • docso_ke_hoach_giang_day_bo_mon_sinh_hoc_lop_6_va_cong_nghe_lop.doc
Giáo án liên quan