Tài liệu khảo môn Văn - Đề 13

Bàu 1. (4,0 điểm). Bình giảng đoạn thơ sau đây trong Tống biệt hành của Thâm Tâm.:

"Đưa người ta không đưa qua sông

.

.

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong"

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1438 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu khảo môn Văn - Đề 13, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò 13 C©u 1. (4,0 ®iÓm). B×nh gi¶ng ®o¹n th¬ sau ®©y trong Tèng biÖt hµnh cña Th©m T©m.: "§­a ng­êi ta kh«ng ®­a qua s«ng ...................................................... .................................................... Sao ®Çy hoµng h«n trong m¾t trong" H­íng dÉn C©u 1. (4,0 ®iÓm). B×nh gi¶ng ®o¹n th¬ ®Çu trong Tèng biÖt hµnh cña Th©m T©m. C¸c ý chÝnh cÇn cã 1. Th©m T©m (1917 - 1950) s¸ng t¸c kh«ng nhiÒu, l¹i mÊt sím, nhng «ng ®· kÞp ®Ó l¹i mét vÞ trÝ ®Æc biÖt trong phong trµo Th¬ míi vµ nÒn th¬ ca ViÖt Nam hiÖn ®¹i. Tèng biÖt hµnh lµ bµi th¬ tiªu biÓu cña «ng. Tèng biÖt hµnh diÔn t¶ t©m tr¹ng vµ suy t cña ngêi ®a tiÔn sau cuéc tiÔn ®a ngêi th©n lªn ®êng. Nã ®îc viÕt theo thÓ hµnh - thÓ th¬ cæ phong kh¸ tù do, gÇn víi lêi nãi, phï hîp víi cuéc chia li bi hïng, ®îc in lÇn ®Çu trªn TiÓu thuyÕt thø b¶y n¨m 1940. §o¹n ®Çu 4 dßng, tËp trung ®îc nh÷ng nÐt ®Æc s¾c nhÊt cña bµi th¬. 2. Hai dßng th¬ ®Çu nãi vÒ t×nh c¶m ngêi ®a tiÔn. NghÖ thuËt phèi thanh (dßng ®Çu toµn thanh b»ng, dßng sau xuÊt hiÖn liÒn mÊy thanh tr¾c) cho thÊy nçi xao xuyÕn xóc ®éng d©ng trµo trong lßng ngêi. 3. Hai dßng sau lµ t©m tr¹ng ngêi ®i. Còng lµ mét nçi buån tª t¸i. H×nh ¶nh "hoµng h«n trong m¾t" gióp nhËn ra nçi buån Êy. Bèn dßng th¬ víi ba phñ ®Þnh tõ "kh«ng" ®Ó kh¼ng ®Þnh mét c¸i " cã": nçi buån li biÖt. 4. T×nh c¶m cña cuéc tiÔn ®a trë nªn da diÕt h¬n nhê hai c©u hái tu tõ liªn tiÕp (sao cã? sao ®Çy?) nh xo¸y vµo t©m can, nçi buån lan to¶ mªnh m«ng h¬n nhê c¸ch hiÖp vÇn b»ng vµ mËt ®é lín c¸c tõ cã ©m vang, më (kh«ng, s«ng, sãng, trong, lßng, hoµng, vµng…) 5. Bèn dßng th¬ kÕt cÊu theo hai cÆp ®èi s¸nh nhau: Hai dßng ®Çu - nçi lßng ngêi tiÔn, diÔn t¶ b»ng ©m thanh (tiÕng sãng) Hai dßng sau - t×nh c¶m ngêi ®i, diÔn t¶ b»ng mµu s¾c (hoµng h«n) §o¹n th¬ võa cã ho¹ võa cã nh¹c hay c¶ vÒ ý nghÜa vµ ©m thanh 6. Th©m T©m ®· kÕ thõa truyÒn thèng th¬ xa: dïng c¶nh ngô t×nh, dïng h×nh ¶nh íc lÖ: dßng s«ng, bÕn ®ß… chØ sù chia li, hoµng h«n diÔn t¶ nçi buån… Nhng kh¸c th¬ xa (c¶nh t×nh thêng thèng nhÊt), th¬ Th©m T©m c¶nh t×nh ®èi lËp víi nhau. 7. Dïng thÓ hµnh (gÇn víi lêi nãi) cïng víi c¸ch xng h« "ta", "ngêi", ®o¹n th¬ cã khÈu khÝ ngang tµng, r¾n rái t¹o phong c¸ch riªng cho th¬ Th©m T©m. Nh÷ng h×nh ¶nh íc lÖ trong th¬ cæ vµ ý th¬ "kh«ng ®a qua s«ng" lµm cho ®o¹n th¬ võa mang kh«ng khÝ thêi ®¹i võa cã kh«ng khÝ trang nghiªm cæ kÝnh Ýt thÊy trong th¬ ca bÊy giê 8. §©y lµ khæ th¬ hay nhÊt cña Tèng biÖt hµnh, võa thÓ hiÖn chñ ®Ò t¸c phÈm, võa tËp trung nhiÒu nÐt tiªu biÓu cho th¬ Th©m T©m vÒ: h×nh ¶nh ®Æc s¾c, ng«n ng÷ hµm sóc, nhiÒu kho¶ng trèng gi÷a c¸c dßng th¬ t¹o nªn vÎ bÝ Èn, ®a nghÜa cho v¨n b¶n.

File đính kèm:

  • docDe 13.doc
Giáo án liên quan